Tilbake

Messe

Lukk

Kyrie, eleison (Herre, miskunn deg)
Kyrie, eleison

Christe, eleison (Kristus, miskunn deg)
Christe, eleison

Kyrie, eleison (Herre, miskunn deg)
Kyrie, eleison

Lukk

Ære være Gud i det høyeste…

og fred på jorden for mennesker av god vilje.
Vi priser deg,
vi velsigner deg,
vi tilber deg,
vi forherliger deg,
vi takker deg for din store herlighet,
Herre, vår Gud, Himlenes konge,
Gud, allmektige Fader.
Herre, du enbårne Sønn, Jesus Kristus,
Herre, vår Gud, Guds lam, Faderens Sønn,
du som tar bort verdens synder, miskunn deg over oss.
Du som tar bort verdens synder, hør vår bønn.
Du som sitter ved Faderens høyre hånd, miskunn deg over oss.
For du alene er hellig, du alene er Herren,
du alene er Den Høyeste, Jesus Kristus,
med Den Hellige Ånd i Gud Faderens herlighet.
Amen.

Lukk

Den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den Allmektige, himmelens og jordens Skaper,
og på Jesus Kristus, hans enbårne Sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved den Hellige Ånd, født av Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet,
som fór ned til dødsriket, stod opp på den tredje dag fra de døde,
fór opp til himmelen, sitter ved Gud Faders, den Allmektiges, høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme de levende og de døde.
Jeg tror på den Hellige Ånd,
den hellige katolske Kirke, de helliges samfunn,
syndenes forlatelse, kjødets oppstandelse, og det evige liv.
Amen.

Den nikenske trosbekjennelse

Jeg tror på én Gud…

den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,
alle synlige og usynlige ting.
Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn,
født av Faderen fra evighet.
Gud av Gud, lys av lys,
sann Gud av den sanne Gud,
født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og for vår frelses skyld
steg han ned fra himmelen.
Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd
av Jomfru Maria,
og er blitt menneske.

Han ble korsfestet for oss,
pint under Pontius Pilatus og gravlagt.
Han oppstod den tredje dag, etter Skriften,
fór opp til himmelen,
og sitter ved Faderens høyre hånd.
Han skal komme igjen med herlighet
og dømme levende og døde,
og på hans rike skal det ikke være ende.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,
og som har talt ved profetene.
Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke.
Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.
Jeg venter de dødes oppstandelse
og det evige liv.
Amen.

Lukk

Hellig, hellig, hellig, er Herren, hærskarenes Gud.
Himlene og jorden er fulle av din herlighet.
Hosanna i det høye!
Velsignet være han som kommer i Herrens navn.
Hosanna i det høye!

Lukk

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde.

For riket er ditt,
og makten og æren
i evighet.

Lukk

Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.

Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.

Guds lam, som tar bort verdens synder,
gi oss din fred.

Lukk

Eukaristisk bønn I

Den romerske canon

Mildeste Fader, i ydmykhet bønnfaller vi deg ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, at du nådig vil motta og velsigne disse gaver, dette hellige og rene offer, som vi bringer deg fremfor alt for din hellige katolske kirke. Skjenk den din fred, vern, samle og styr den over hele jorden i enhet med din tjener, vår pave Frans og vår biskop N., og med alle som trofast bekjenner og våker over den katolske og apostoliske tro.

Herre, kom i hu dine tjenere N. og N. og alle som her er samlet. Du kjenner deres tro og deres hengivenhet. De frembærer dette lovoffer for seg og alle sine til sjelens gjenløsning, i håp om frelse og velferd. Til deg bringer de lov og ære, du evige, sanne og levende Gud.

Ihukommelse av de hellige – Communicantes

I julen og juleoktaven (fra og med vigiliemessen julaften)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da den hellige Maria
i ukrenket jomfruelighet
fødte vår Frelser til verden.
Og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
vår Guds og Herres Jesu Kristi mor, den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Herrens åpenbaring

Sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da din enbårne Sønn
åpenbarte seg legemlig og synlig som sant menneske,
han som fra evighet av er sammen med deg i din
herlighet.
Og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Fra påskevigilien til og med 2. søndag i påsketiden

Sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da vår Herre Jesus Kristus legemlig oppstod fra de døde.
Og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Kristi himmelfart

Sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da vår Herre,
din enbårne Sønn,
førte vår forgjengelige natur,
som han hadde gjort til ett med seg,
opp til din herlighets høyre hånd.
Og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Pinse

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den store pinsefest,
da Den Hellige Ånd åpenbarte seg for apostlene
i tunger av ild.
Og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Søndager

Sammen med hele din Kirke
feirer vi ukens første dag,
den dag da Kristus stod opp fra de døde.
Vi minnes dine hellige,
og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
vår Guds og Herres Jesu Kristi mor,
Minnedag for kirkevigsel
Sammen med hele din Kirke
feirer vi vigslingsdagen for dette hus,
den dag da du gjorde denne bolig til din
og fylte den med ditt nærvær.
Vi minnes dine hellige,
og vi hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Herrens fremstilling i templet (2. februar)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da din enbårne Sønn
ble fremstillet i templet.
Vi minnes dine hellige
og hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Herrens bebudelse (25. mars)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria unnfanget din evige Sønn
ved Den Hellige Ånd.
Fremfor alle hellige hedrer vi minnet om henne,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Johannes Døperens fødsel (24. juni)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag Johannes Døperen ble født,
han som gikk forut for Kristus
og beredte veien for verdens Frelser.
Vi minnes dine hellige
og hedrer fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Marias opptagelse i himmelen (15. august)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da den rene Jomfru,
Guds mor ble tatt opp til himmelen.
Fremfor alle hellige hedrer vi minnet om henne,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Marias fødsel (8. september)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria ble født,
hun som fra evighet av var utvalgt
til å være Frelserens mor.
Fremfor alle hellige hedrer vi minnet om henne,
den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Allehelgensdag (1. november)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag som er viet minnet om alle de hellige
som i livet etterfulgte Kristus,
og i døden mottok herlighetens krone fra ham.
Fremfor alle hellige hedrer vi Maria,
den ærerike, alltid rene Jomfru,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Marias uplettede unnfangelse (8. desember)

Sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag Maria ble unnfanget uten arvesynd,
fordi hun var utvalgt til å bli Frelserens mor.
Fremfor alle hellige hedrer vi henne,
den ærerike, alltid rene Jomfru,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Utenom disse fester:

Sammen med hele din Kirke
hedrer vi fremfor alt minnet
om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria,
vår Guds og Herres Jesu Kristi mor,
den salige Josef, hennes ekteviede,
dine salige apostler og martyrer
Peter og Paulus, Andreas,
(Jakob, Johannes,
Thomas, Jakob, Filip,
Bartolomeus, Matteus,
Simon og Taddeus,
Linus, Kletus, Klemens, Sixtus,
Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus,
Johannes og Paulus, Kosmas og Damian)
og alle dine hellige.
Gi oss ved deres fortjenester og bønner
alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.
(Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Hanc Igitur

Fra påskevigilien til og med 2. søndag i påsketiden

Herre, ta nådig imot denne offergave fra oss, dine tjenere, og hele ditt folk. Vi bærer den frem også for dem som du i din nåde har gjenfødt av vann og Den Hellige Ånd, og har gitt tilgivelse for alle deres synder. Styr våre dager i din fred, frels oss fra evig fordømmelse, og tell oss med blant dine utvalgte. (Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Utenom denne perioden

Herre, ta nådig imot denne offergave fra oss, dine tjenere, og hele ditt folk. Styr våre dager i din fred, frels oss fra evig fordømmelse, og tell oss med blant dine utvalgte. (Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Vi ber deg, Gud: Velsign denne gave, gjør den til et fullgyldig offer, frembåret i ånd og sannhet, deg til behag, så den må bli for oss sin elskede Sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod.

Konsekrasjonen

Dagen før han led, tok han brødet i sine hellige og ærverdige hender, løftet sine øyne mot himmelen til deg, Gud, sin allmektige Fader, takket og velsignet, brøt brødet, gav det til sine disipler og sa:

Ta og ét alle derav: For dette er mitt Legeme, som skal gis for dere.

Likeså tok han etter måltidet denne dyrebare kalk i sine hellige og ærverdige hender, takket og velsignet atter, rakte kalken til sine disipler og sa:

Ta og drikk alle derav: For dette er mitt blods kalk, den nye og evige pakts blod, som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg.

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Derfor minnes vi, Herre, vi, dine tjenere og hele ditt hellige folk, Kristi, din Sønns og vår Herres salige lidelse, hans oppstandelse fra de døde og hans herlige himmelferd, og vi frembærer for din majestet et rent, hellig og fullkomment offer, det evige livs hellige brød og den evige frelses kalk.

Se mildt og nådig ned til dette offer, og motta det, slik du mottok din rettferdige tjener Abels gaver, og vår far Abrahams offer, og det hellige og uplettede offer som din yppersteprest Melkisedek frembar for deg.

Vi bønnfaller deg, allmektige Gud: La din hellige engel bære dette offer frem til ditt alter i himmelen for din guddommelige majestet, så alle vi som her ved ditt alter mottar din Sønns hellige legeme og blod, må bli fylt med all himmelsk velsignelse og nåde. (Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Herre, kom også ihu dine tjenere N. og N., som er gått forut for oss med troens segl og sover fredens søvn. Vi ber deg, Herre, gi dem og alle som hviler i Kristus, svalhetens, lysets og fredens bolig. (Ved Kristus, vår Herre. Amen.)

Vi, syndere, dine tjenere, som håper på fylden av din barmhjertighet, ber at også vi må få samfunn med dine hellige apostler og martyrer: Med Johannes, Stefan, Mattias og Barnabas, (Ignatius, Aleksander, Marcellinus, Peter, Felicitas, Perpetua, Agathe, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia) og alle dine helgener. Gi oss del i deres samfunn, du som ikke dømmer etter fortjenester, men rikelig skjenker oss tilgivelse. Ved Kristus, vår Herre. Ved ham skaper, helliggjør, levendegjør, velsigner og tildeler du oss alltid alle disse goder.

Avsluttende doksologi

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet.

Eukaristisk bønn II

Prefasjon

℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Eukaristisk bønn II

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, hellige Fader, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus. Han er ditt Ord, ved hvem du skapte alt, og som du sendte oss til Frelser og Forløser. Han ble kjød ved Den Hellige Ånd og født av Jomfru Maria.

Han strakte hendene ut under sin lidelse for å utslette døden å åpenbare oppstandelsen, og således oppfylte han din vilje og vant deg et hellig folk.

Med Engler og alle Hellige forkynner vi derfor din herlighet og roper med én røst:

Sanctus

Eukaristisk bønn

I sannhet, hellig er du Herre, all hellighets kilde.

Julen og juleoktaven (fra og med vigiliemessen julaften)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da den hellige Maria
i ukrenket jomfruelighet
fødte vår Frelser til verden.
Ved ham, vår Frelser og Herre,
ber vi deg:

Herrens åpenbaring

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da din enbårne Sønn
åpenbarte seg legemlig og synlig
som sant menneske,
han som fra evighet av er sammen med deg i din herlighet.
Ved ham, vår Forløser og Frelser,
ber vi deg:

Skjærtorsdag

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da vår Herre Jesus Kristus
ble overgitt til sin lidelse for vår skyld.
Ved ham, vår Forløser og Frelser,
som du har herliggjort,
ber vi deg:

Fra påskevigilien til og med 2. søndag i påsketiden

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da vår Herre Jesus Kristus legemlig oppstod fra de døde.
Ved ham som er opphøyet til din høyre hånd,
ber vi deg:

Kristi himmelfart

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da vår Herre, din enbårne Sønn,
førte vår forgjengelige natur,
som han hadde gjort til ett med seg,
opp til din herlighets høyre hånd.
Ved ham ber vi deg:

Pinse

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den store pinsefest,
da Den Hellige Ånd åpenbarte seg for apostlene
i tunger av ild.
Og vi ber deg:

Søndager

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi ukens første dag,
den dag da Kristus stod opp fra de døde.
Ved ham som du har opphøyet til din høyre hånd,
ber vi deg:

Minnedag for kirkevigsel

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi vigslingsdagen for dette hus,
den dag da du gjorde denne bolig til din
og fylte den med ditt nærvær.
Ved Kristus, Kirkens Herre og Hode,
ber vi deg:

Herrens fremstilling i templet (2. februar)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da din enbårne Sønn
ble fremstillet i templet.
Ved ham, lys av ditt lys,
ber vi deg:

Herrens bebudelse (25. mars)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria unnfanget din evige Sønn
ved Den Hellige Ånd.
Ved ham som for vår frelses skyld ble menneske,
ber vi deg:

Johannes Døperens fødsel (24. juni)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag Johannes Døperen ble født,
han som gikk i forveien for Kristus
og beredte veien for verdens Frelser.
Ved ham som kom etter Johannes og dog var før ham,
ber vi deg:

Marias opptagelse i himmelen (15. august)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da den rene Jomfru, Guds mor
ble tatt opp til himmelen
av vår Herre Jesus Kristus.
Ved ham, vår tros opphav og fullender,
ber vi deg:

Marias fødsel (8. september)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria ble født,
hun som fra evighet av var utvalgt til å være Frelserens mor.
Ved ham, vår Frelser,
ber vi deg:

Allehelgensdag (1. november)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag som er viet minnet
om alle de hellige som i livet etterfulgte Kristus,
og i døden mottok herlighetens krone fra ham.
Ved ham, vår tros opphav og fullender,
ber vi deg:

Marias uplettede unnfangelse (8. desember)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria ble unnfanget uten arvesynd,
fordi hun var utvalgt til å bli Frelserens mor.
Ved ham som tar bort våre synder,
ber vi deg:

Utenom disse fester:

Derfor ber vi deg:

Helliggjør disse gaver ved din Ånds livgivende kraft, så de må bli for oss vår Herres Jesu Kristi legeme og blod.

Konsekrasjonen

Da han frivillig overga seg til sin lidelse, tok han brødet, takket, brøt brødet, gav det til sine disipler og sa:

Ta og et alle derav: For dette er mitt Legeme, som skal gis for dere.

Likeså tok han etter måltidet kalken, takket atter, gav den til sine disipler og sa:

Ta og drikk alle derav: For dette er mitt blods kalk den nye og evige pakts blod, som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg.

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Derfor minnes vi hans død og oppstandelse, og vi bringer deg, Herre, livets brød og frelsens kalk og takker for at du holdt oss verdige til å stå for ditt åsyn og tjene deg.

I ydmykhet bønnfaller vi deg, at vi som får del i Kristi legeme og blod, må samles til ett av den Hellige Ånd.

Kom i hu, Herre, din kirke over hele jorden, så du kan gjøre den fullkommen i kjærlighet, i enhet med vår pave Frans og vår biskop N. og med hele ditt presteskap.

Kom også i hu våre brødre og søstre som sov inn i håpet om oppstandelsen, og alle som har forlatt denne verden. Ta dem inn i lyset fra ditt åsyn.

Forbarm deg over oss alle, så vi får del i det evige liv sammen med Guds mor, den salige jomfru Maria, den salige Josef, hennes ekteviede, de salige apostler og alle hellige som gjennom alle tider levet i ditt vennskap.

Gi du oss å prise og forherlige deg ved din Sønn, Jesus Kristus.

Avsluttende doksologi

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet.

Eukaristisk bønn III

I sannhet, hellig er du, Herre,
og med rette lovprises du av all skapningen.
For du levendegjør og helliggjør alle ting
ved din Sønn,
vår Herre Jesus Kristus,
gjennom Den Hellige Ånds kraft,
Uopphørlig samler du ditt folk,
så dette rene offer kan frembæres for ditt navn
over hele jordens krets.

Julen og juleoktaven (fra og med vigiliemessen julaften)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da den hellige Maria
i ukrenket jomfruelighet
fødte vår Frelser til verden.
Ved ham, vår Frelser og Herre,
bønnfaller vi deg, Herre:

Herrens åpenbaring

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da din enbårne Sønn åpenbarte seg legemlig og synlig
som sant menneske,
han som fra evighet av
er sammen med deg i din herlighet.
Ved ham, vår Forløser og Frelser,
bønnfaller vi deg, Herre:

Skjærtorsdag

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den hellige dag
da vår Herre Jesus Kristus
ble overgitt til sin lidelse for vår skyld.
Ved ham, vår Forløser og Frelser,
som du har herliggjort,
bønnfaller vi deg, Herre:

Fra påskevigilien til og med 2. søndag i påsketiden

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede (natt) dag
da vår Herre Jesus Kristus legemlig oppstod fra de døde.
Ved ham som er opphøyet til din høyre hånd,
bønnfaller vi deg, Herre:

Kristi himmelfart

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi denne velsignede dag
da vår Herre,
din enbårne Sønn,
førte vår forgjengelige natur,
som han hadde gjort til ett med seg,
opp til din herlighets høyre hånd.
Ved ham bønnfaller vi deg, Herre:

Pinse

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke feirer vi den store
pinsefest,
da Den Hellige Ånd åpenbarte seg for apostlene
i tunger av ild.
Og vi bønnfaller deg, Herre:

Søndager

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke feirer vi ukens første dag,
den dag da Kristus stod opp fra de døde.
Ved ham som du har opphøyet til din høyre hånd,
bønnfaller vi deg, Herre:

Minnedag for kirkevigsel

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi vigslingsdagen for dette hus,
den dag da du gjorde denne bolig til din
og fylte den med ditt nærvær.
Ved Kristus, Kirkens Herre og Hode,
bønnfaller vi deg, Herre:

Herrens fremstilling i templet (2. februar)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da din enbårne Sønn
ble fremstillet i templet.
Ved ham, lys av ditt lys,
bønnfaller vi deg, Herre:

Herrens bebudelse (25. mars)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria unnfanget din evige Sønn
ved Den Hellige Ånd.
Ved ham som for vår frelses skyld ble menneske,
bønnfaller vi deg, Herre:

Johannes Døperens fødsel (24. juni)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag Johannes Døperen ble født,
han som gikk i forveien for Kristus
og beredte veien for verdens Frelser.
Ved ham som kom etter Johannes og dog var før ham,
bønnfaller vi deg, Herre:

Marias opptagelse i himmelen (15. august)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da den rene Jomfru,
Guds mor ble tatt opp til himmelen
av vår Herre Jesus Kristus.
Ved ham, vår tros opphav og fullender,
bønnfaller vi deg, Herre:

Marias fødsel (8. september)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria ble født,
hun som fra evighet av
var utvalgt til å være Frelserens mor.
Ved ham, vår Frelser,
bønnfaller vi deg, Herre:

Allehelgensdag (1. november)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag som er viet minnet
om alle de hellige som i livet etterfulgte Kristus,
og i døden mottok herlighetens krone fra ham.
Ved ham, vår tros opphav og fullender,
bønnfaller vi deg, Herre:

Marias uplettede unnfangelse (8. desember)

Derfor står vi for ditt åsyn,
og sammen med hele din Kirke
feirer vi den dag da Maria ble unnfanget uten arvesynd,
fordi hun var utvalgt til å bli Frelserens mor.
Ved ham som tar bort våre synder,
bønnfaller vi deg, Herre:

Utenom disse høytider:

Derfor bønnfaller vi deg, Herre:

Helliggjør ved din Ånd disse gaver
som vi bærer frem for deg,
så de må bli din Sønns,
vår Herres Jesu Kristi legeme og blod,
han som bød oss å feire disse mysterier.

Konsekrasjonen

For i den natt da han ble forrådt, tok han brødet, takket deg og velsignet, brøt brødet, gav det til sine disipler og sa:

Ta og ét alle derav for dette er mitt legeme som skal gis for dere.

Likeså tok han etter måltidet kalken, takket deg og velsignet, gav den til sine disipler og sa:

Ta og drikk alle derav for dette er mitt blods kalk den nye og evige pakts blod som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse gjør dette til minne om meg.

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Derfor minnes vi, Herre, din Sønns frelsende lidelse, hans underfulle oppstandelse og himmelferd, og mens vi venter på hans gjenkomst, bærer vi med takksigelse frem for deg dette levende og hellige offer.

Se i nåde til din Kirkes offergave. Den er for deg det samme offerlam, som etter din vilje ble til vår soning. Gi at vi, styrket med din Sønns legeme og blod, og fylt av hans Hellige Ånd, må bli ett legeme og én ånd i Kristus.

Måtte han gjøre oss til en evig gave for deg, så vi kan dele arvelodd med dine utvalgte, fremfor alt med den salige Jomfru, Guds Mor Maria, den salige Josef, hennes ekteviede, dine salige apostler og ærerike martyrer (med den hellige N.) og alle hellige, som uten opphør kommer oss til hjelp med sin forbønn hos deg.

Vi ber deg, Herre: La dette offer, som forsoner oss med deg, gi hele verden fred og frelse. Styrk din kirke i tro og kjærlighet under dens ferd på jorden. Våk over din tjener, vår pave Frans og vår biskop N., over alle biskoper og prester i hele verden og over det folk du har gjort til ditt. Lytt i nåde til alle bønner fra dem du har villet samle om ditt alter. Barmhjertige Fader, forén med deg alle dine barn som er spredt over hele jorden.

I messer for avdøde:

Herre, kom ihu din tjener N., som du (i dag) har kalt hjem til deg fra denne verden. La ham (henne) som ble ett med din Sønn i hans død, også bli forenet med ham i hans oppstandelse, når han skal oppvekke alt kjød av jorden, og likedanne vårt fornedrelses-legeme med sitt herlighets-legeme. Kom også ihu alle våre avdøde og alle som har forlatt denne verden i ditt vennskap, at du i kjærlighet må ta dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme, så vi sammen kan mettes av din herlighet til evig tid. Da skal du tørke hver tåre av våre øyne, og vi skal se deg, vår Gud, som du er, bli deg lik i all evighet og uten opphør prise deg, ved Kristus, vår Herre, han som er alle gavers giver.

Utenom messer for de avdøde:

Vi ber også for våre avdøde, og for alle dem som har forlatt denne verden i ditt vennskap, at du i kjærlighet må ta dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme, så vi sammen kan mettes av din herlighet til evig tid, ved Kristus, vår Herre, han som er alle gavers giver.

Avsluttende doksologi

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet.

Eukaristisk bønn IV

Prefasjon

Prefasjonen til denne eukaristiske bønn kan ikke forandres på grunn av strukturen i selve bønnen som gir oss en oversikt over frelseshistorien.
℣: Herren være med dere.
℞: Og med din ånd.
℣: Løft deres hjerter.
℞: Vi løfter våre hjerter til Herren.
℣: La oss takke Herren, vår Gud.
℞: Det er verdig og rett.
Eukaristisk bønn IV

I sannhet, verdig er det å takke deg, i sannhet, rett er det å lovprise deg, hellige Fader, for du er den ene, den sanne og levende Gud. Før tidenes opphav er du og til evig tid, bor du i det lys som intet menneske kan fatte. Du, godhets Gud og livets kilde, skapte verden for at all skapningen skulle krones med din velsignelse og de mange finne glede i din klarhet. Talløse engler skarer seg om deg, tjener deg dag og natt, og aldri opphører deres lovsang ved synet av ditt ansikts herlighet. Også vi tar del i deres jubel, og alt som er skapt under himmelen, lovpriser gjennom vår munn ditt navn, idet vi istemmer:

Sanctus

Eukaristisk bønn

Vi lovpriser deg, Hellige Fader, for mektig er du, og alt har du skapt i visdom og kjærlighet. Mennesket formet du i ditt bilde, du gav ham verden i varetekt, for at han som en tjener for deg, sin Skaper, skulle herske over all skapningen. Da vi tapte ditt vennskap ved å vende oss fra deg, overgav du oss ikke i dødens vold. I din godhet kom du alle mennesker til hjelp, så de kunne søke deg og finne deg. Flere ganger sluttet du din pakt med dem, og ved profetene oppdro du dem i håpet om frelsen.

Hellige Fader, så høyt har du elsket verden, at du i tidens fylde gav din enbårne Sønn som vår frelser. Han ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, og i alt delte han menneskets kår, dog ikke i synd. For de fattige forkynte han frelse, for de fangne frihet, for de sorgfulle glede. Han overgav seg selv til døden, for å fullbyrde ditt frelsesverk, og ved sin oppstandelse fra de døde gjorde han døden til intet, og fornyet vårt liv.

Og for at vi ikke mere skal leve for oss selv, men for ham, som døde og oppsto for oss, sendte han fra deg, Fader, Den Hellige Ånd, som den første gave til de troende, han som fullbyrder din Sønns verk i verden, og fullender all helliggjørelse.

Så ber vi deg, Herre: La denne din Hellige Ånd vigsle disse offergaver, så de må bli din Sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod, for at vi kan feire det store mysterium han selv har etterlatt oss som en evig pakt.

Konsekrasjonen

Timen var kommet da du, Hellige Fader, ville herliggjøre ham, og likesom han hadde elsket sine egne som var i verden, således elsket han dem inntil enden. Da de satt ved aftensmåltidet, tok han brødet, velsignet og brøt det, gav det til sine disipler og sa:

Ta og et alle derav: For dette er mitt Legeme, som skal gis for dere.

Likeså tok han kalken med vintreets frukt, takket, gav den til sine disipler og sa:

Ta og drikk alle derav: For dette er mitt blods kalk den nye og evige pakts blod, som skal utgydes for dere og for de mange til syndenes forlatelse. Gjør dette til minne om meg.

Troens mysterium

℣: Troens mysterium.
℞: Din død forkynner vi, Herre, og din oppstandelse lovpriser vi, inntil du kommer.

Alternativt:

A
Så ofte som vi eter dette brød og drikker denne kalk,
forkynner vi din død, Herre, inntil du kommer.
B
Verdens Frelser, frels oss,
du som satte oss fri ved ditt kors og din oppstandelse.

Derfor feirer vi nå, Herre, minnet om vår frelse. Vi gjenkaller Jesu Kristi død, hans nedferd til dødsriket, og forkynner hans oppstandelse og hans himmelferd til din høyre side. Mens vi venter på hans gjenkomst i herlighet, bærer vi frem for deg hans legeme og blod, det offer som er deg til behag, og som frelser verden.

Herre, se ned til den offergave du selv har beredt for din kirke, og gi alle som får del i dette ene brød og denne ene kalk, å samles til ett legeme av Den Hellige Ånd, så de kan fullkommengjøres som et levende offer i Kristus til din herlighets pris.

Herre, kom derfor ihu alle for hvem vi bærer frem dette offer, især din tjener vår pave Frans, vår biskop N., biskopene over hele jorden, presteskapet, de som frembærer offeret og de som står samlet omkring, hele ditt folk, og alle som søker deg med et oppriktig hjerte. Kom også dem ihu som er gått bort i Kristi fred, og alle de døde hvis tro du alene kjenner.

Barmhjertige Fader, gi oss, dine barn, del i det evige livs arv i ditt rike, sammen med jomfru Maria, Guds salige mor, den salige Josef, hennes ekteviede, apostlene og alle dine hellige. Der skal vi sammen med all skapningen, forløst fra synden og døden, forherlige deg ved Kristus vår Herre, han som er alle gavers giver.

Avsluttende doksologi

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet.