Tilbake

Bønneintensjoner

Den hellige fars bønneintensjoner

Bønnens apostolat, som er en vei til hellighet for det tredje årtusens kristne, anbefaler oss alle å starte hver morgen med den følgende bønn, hvor vi ofrer vår dag, vårt arbeid og vårt strev til Gud, i forening med Kristi messeoffer – idet vi også ber for Den hellige fars månedlige intensjoner:

Gud, vår Far, jeg ofrer deg hele min dag. Jeg ofrer deg mine bønner, tanker, ord og gjerninger, gleder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Sønn, som stadig ofrer seg til deg i eukaristien til verdens frelse.

Måtte Den Hellige Ånd, som ledet Jesus, lede og styrke meg i dag, så jeg kan vitne om din kjærlighet.

Med Maria, Herrens og Kirkens mor, ber jeg særlig for de intensjoner som paven anbefaler til alle troendes forbønn denne måneden …

Januar 2017

Kristen enhet

At alle kristne må være trofaste mot Herrens lære ved å strebe etter å gjenopprette kirkelig kommunion gjennom bønn og søskenkjærlighet og ved å samarbeide om å møte utfordringene menneskeheten står overfor.

Februar 2017

Trøst for de nødlidende

At alle som lider nød, må bli tatt vel imot og finne trøst i våre fellesskap, særlig fattige, flyktninger og marginaliserte.

Mars 2017

Bistand til forfulgte kristne

At forfulgte kristne må bistås med hele Kirkens bønner og materielle hjelp.

April 2017

Ungdom

At unge mennesker sjenerøst må svare på sine kall og på alvor vurdere å hengi seg til Gud gjennom prestedømmet eller ordenslivet.

Mai 2017

Kristne i Afrika

At kristne i Afrika må bære profetisk vitnesbyrd om forsoning, rettferdighet og fred og slik etterligne den barmhjertige Jesus.

Juni 2017

Nasjonale ledere

At nasjonale ledere fullt og fast må forplikte seg til å gjøre slutt på våpenhandelen, som går ut over så mange uskyldige mennesker.

Juli 2017

Frafalne kristne

At våre brødre og søstre som har forvillet seg bort fra troen, på nytt må oppdage Herrens barmhjertige nærhet og skjønnheten i det kristne liv, gjennom våre bønner og vitnesbyrd om evangeliet.

August 2017

Kunstnere

At vår tids kunstnere må bruke sin sinnrikhet til å hjelpe alle med å oppdage skaperverkets skjønnhet.

September 2017

Menigheter

At våre menigheter, med misjonens ånd som drivkraft, må være steder hvor troen formidles og hvor nestekjærligheten er synlig.

Oktober 2017

Arbeidere og arbeidsledige

At alle arbeidere må oppleve å bli respektert og at rettighetene deres beskyttes, og at arbeidsledige må få mulighet til å bidra til det felles gode.

November 2017

Kristne i Asia

At kristne i Asia må bære vitnesbyrd om evangeliet i ord og handling ved å fremme dialog, fred og gjensidig respekt, særlig i forhold til dem som tilhører andre religioner.

Desember 2017

Eldre

At eldre må anvende sin visdom og erfaring til å spre troen og forme nye generasjoner, med støtte fra familier og kristne fellesskap.

Januar 2018

Religiøse minoriteter i Asia

At kristne og andre religiøse minoriteter i asiatiske land må være i stand til å praktisere troen sin i full frihet.

Februar 2018

Si «nei» til korrupsjon

At de som har materiell, politisk eller åndelig makt må motstå enhver fristelse til korrupsjon.

Mars 2018

Formasjon av åndelig dømmekraft

At Kirken må innse at det haster med formasjon av åndelig dømmekraft, både på det personlige plan og i fellesskapssammenhenger.

April 2018

For de som har ansvar for økonomiske anliggender

At økonomer må ha mot til å forkaste ethvert ekskluderende økonomisk system og vite hvordan man åpner nye veier.

Mai 2018

Lekfolkets sendelse

At det troende lekfolk må oppfylle sin spesielle sendelse ved å bruke kreativitet til å svare på utfordringene verden står overfor i dag.

Juni 2018

Sosiale nettverk

At sosiale nettverk må arbeide for å være inkluderende på et vis som respekterer andres forskjellighet.

Juli 2018

Prester og deres pastorale tjeneste

At prester som opplever utmattethet og ensomhet i sitt pastorale arbeid, må finne hjelp og trøst gjennom nærhet til Herren og i sine vennskap med brødre i presteskapet.

August 2018

Den dyrebare familien

At alle vidtrekkende beslutninger som fattes av økonomer og politikere, må beskytte familien som en av menneskehetens skatter.

September 2018

Unge mennesker i Afrika

At unge mennesker i Afrika må ha tilgang til utdannelse og jobb i egne land.

Oktober 2018

Ordensfolkets sendelse

At menn og kvinner som har viet sitt liv til Gud, må engasjere seg for å være til stede blant fattige, marginaliserte og dem som ikke har noen stemme.

November 2018

I fredens tjeneste

At kjærlighetens og dialogens språk alltid må overvinne konfliktens språk.

Desember 2018

I trosoverleveringens tjeneste

At folk som er involvert i trosoverleveringens tjeneste gjennom dialog med sin kultur, må finne et språk som er tilpasset nåtidens omstendigheter.

Januar 2019

Evangelisering

At de unge, spesielt i Latin-Amerika, vil følge Marias eksempel og svare på Herrens kall til å formidle Evangeliets glede til verden.

Februar 2019

Universelt

For at ofrene for menneskehandel, tvangsprostitusjon og vold må bli tatt sjenerøst imot.

Mars 2019

Evangelisering

At kristne menigheter, spesielt de som blir forfulgt, føler at de er nær Kristus og får rettighetene sine respektert.

April 2019

Universelt

For leger og deres humanitære samarbeidspartnere som i krigssoner risikerer livet for å redde andres liv.

Mai 2019

Evangelisering

At Kirken i Afrika gjennom de troendes engasjement kan være enhetens frø iblant folkeslagene og et håpets tegn for dette kontinentet.

Juni 2019

Evangelisering

At prester, gjennom et beskjedent og enkelt liv, aktivt forplikter seg til solidaritet med de fattigste.

Juli 2019

Universelt

At de som utøver lov og rett utfører arbeidet med integritet, og at urettferdigheten som råder i verden ikke får det siste ord.

August 2019

Evangelisering

At familier gjennom sine liv i bønn og kjærlighet stadig klarere må bli «skoler for sann menneskelig vekst».

September 2019

Universelt

At politikere, vitenskapsmenn og økonomer må samarbeide om å beskytte verdens hav og sjøer.

Oktober 2019

Evangelisering

At Den Hellige Ånd må blåse en ny «misjonsvår» inn i Kirken.

November 2019

Universelt

At en ånd preget av dialog, vilje til å møtes og forsoning trer frem i det nære Østen, hvor ulike religiøse fellesskap deler livet med hverandre.

Desember 2019

Universelt

At hvert eneste land må beslutte å ta de nødvendige grep for å gjøre de aller yngstes fremtid – spesielt de som lider – til en prioritet.

Januar 2020

Misjonsintensjon: Arbeid for fred i verden

Vi ber om at kristne, de med andre religioner og alle mennesker av god vilje må arbeide for fred og rettferd i verden.

Februar 2020

Generell intensjon: Lytt til migrantenes rop

Vi ber om at ropene om hjelp fra migrantene, ofre for kriminell menneskehandel, må bli hørt.

Mars 2020

Misjonsintensjon: For katolikkene i Kina

Vi ber om at Kirken i Kina må forbli trofast mot Evangeliet og vokse i enhet.

April 2020

Generell intensjon: Om frihet fra avhengighet

Vi ber om at de som lider av avhengighet blir hjulpet og støttet.

Mai 2020

Misjonsintensjon: For diakoner

Vi ber om at diakonene, som er trofaste i sin tjeneste for Ordet og for de fattige, må være et styrkende symbol for verdenskirken.

Juni 2020

Misjonsintensjon: Om hjertets vei

Vi ber om at de som lider finner styrke, og lar seg styrke av Jesu hjerte.

Juli 2020

Generell intensjon: Familien

Vi ber om at vårt familieliv blir preget av kjærlighet, respekt og rettledning.

August 2020

Generell intensjon: For den maritime verden

Vi ber for alle som arbeider ved og lever av havet, som sjømenn, fiskere og deres familier.

September 2020

Generell intensjon: Om respekt for jordens ressurser

Vi ber om at jordens ressurser ikke blir utplyndret, men rettferdig og respektfullt delt.

Oktober 2020

Misjonsintensjon: For legfolkets arbeid

Vi ber om at legfolket, og spesielt kvinnene, utrustet av dåpens sakrament stadig kan få mer ansvar og flere oppgaver i Kirken.

November 2020

Generell intensjon: Om kunstig intelligens

Vi ber om at utviklingen av roboter og kunstig intelligens alltid må tjene menneskeheten.

Desember 2020

Misjonsintensjon: Om bønnelivet

Vi ber om at vårt personlige forhold til Jesus Kristus finner næring fra Guds Ord og et liv fylt av bønn.

Januar 2021

Misjonsintensjon: Om menneskelig fellesskap

Må Herren gi oss nåde til å leve i fullt fellesskap med våre brødre og søstre i andre religioner, slik at vi ber for hverandre og er åpne overfor alle.

Februar 2021

Generell intensjon: Om vold mot kvinner

Vi ber for kvinner som blir ofre for vold, at samfunnet må beskytte dem, og at deres lidelse blir lagt merke til og tatt hensyn til.

Mars 2021

Misjonsintensjon: Om skriftemålet

La oss be om at vi kan oppleve en fornyet dybde i forsoningens sakrament, og slik erfare Guds uendelige miskunn.

April 2021

Generell intensjon: For menneskelige rettigheter

Vi ber for dem som risikerer sine liv når de slåss for grunnleggende rettigheter i diktaturer, autoritære regimer og i demokratier i krise.

Mai 2021

Generell intensjon: For finansverdenen

La oss be for lederne innen finans, at de må samarbeide med styresmaktene for å regulere finansmarkedet og beskytte innbyggerne mot dets farer.

Juni 2021

Misjonsintensjon: Om gode ekteskap

La oss be for de unge som forbereder seg til ekteskap med støtte fra menigheten, at de må vokse i kjærlighet med sjenerøsitet, trofasthet og tålmodighet.

Juli 2021

Generell intensjon: For dialog og vennskap

Vi ber om at vi må være modige og lidenskapelige skapere av dialog og vennskap i sosiale, økonomiske og politiske konfliktsituasjoner.

August 2021

Misjonsintensjon: For Kirken

La oss be om at Kirken kan motta nåde og styrke fra Den Hellige Ånd til å reformeres i lys av evangeliet.

September 2021

Generell intensjon: Om en livsstil som bevarer miljøet

Vi ber om at vi alle må ta modige valg for å skape en livsstil som er enkel og bærekraftig for miljøet, mens vi gleder oss over de unge som er så opptatt av dette.

Oktober 2021

Misjonsintensjon: Om misjonerende disipler

Vi ber om at alle de døpte må engasjere seg i evangelisering og delta i oppdraget, ved å vitne gjennom et liv fylt av evangeliets kraft.

November 2021

Generell intensjon: For mennesker som lider av depresjon

Vi ber om at mennesker som lider av depresjon eller utbrenthet må finne støtte og se lyset som åpner dem mot livet.

Desember 2021

Misjonsintensjon: For kateketene

La oss be for kateketene, som er kalt til å forkynne Guds Ord, at de med mot og kreativitet kan være vitner i Den Hellige Ånds kraft.