Tilbake

Forbønner

Vigsling av ting

Grunnstensnedleggelse for ny kirke

(Påbegynnelse av arbeidet med å bygge en kirke) «Når byggingen av en ny kirke påbegynnes, er det ønskelig at det feires en ritus der Guds velsignelse nedbes over arbeidet som skal utføres, og de troende påminnes om at bygningen som konstrueres av stener, er et synlig tegn på Guds levende Kirke eller Guds byggverk som de selv utgjør. Ifølge den liturgiske skikk består denne ritus av velsignelse av tomten for den nye kirke og av velsignelse og nedleggelse av grunnstenen.» Ritusen ledes fortrinnsvis av bispedømmets biskop og har fire deler: 1) Gang til stedet hvor kirken skal reises; 2) Lesning av Guds ord; 3) Velsignelse av tomten for den nye kirke; 4) Velsignelse og nedleggelse av grunnstenen. Deretter følger den avsluttende ritus som begynner med den universelle forbønn med ordene nedenfor eller lignende ord og som slutter med biskopens velsignelse av menigheten.

B Kjære brødre og søstre!
La oss be til Gud den allmektige Fader
for dem som han her har samlet
for å bygge en ny kirke,
at han i nåde må la dem
som er oppbygd på hans Sønn Kristus som hjørnesten,
bli til et levende gudshus, ham til ære.
1 For de spredte sønner og døtre
som er drevet fra hverandre ved syndens splittelse,
at Gud i nåde må samle dem til ett. 
Velsign og bevar din Kirke, Herre.
2 For alle som har tatt på seg dette tunge verk
ved utgifter og arbeidsinnsats
å skulle bygge en kirke,
at Gud må gi dem nåde til alltid å ha som grunnvoll
Guds Kirkes faste klippe. 
3 For våre brødre og søstre
som forbys ved ting lagt i veien for dem
å reise kirker viet til Guds navn,
at de må være desto mer opptatt
av å bygge et levende tempel
til vitnesbyrd om deres tro og lovprisning. 
4 For alle oss som her er til stede,
at vi formet av Guds gjerning med oss
må bli funnet verdige til her å begynne
feiringen av de guddommelige mysterier. 
B La oss forene den bedende Kirkes røst med Kristi røst
idet vi samstemt og bønnfallende
vender oss til den himmelske Far
med de ord som Sønnen har lært oss:
A Fader vår…
B Vi opphøyer deg, Herre, hellige Far,
fordi du i din godhet gir dine troende
som gjenfødelsens vann
har gjort til et hellig tempel for deg,
å reise en hellig bygning.
Se nådig til disse dine barn
som i glede er kommet sammen
for å påbegynne arbeidet med den nye kirke,
og gi at de selv må vokse til et tempel deg til ære
– inntil de formet av din nåde
ved din hånd samles i den himmelske stad.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Kirkevigsel

«Når byggingen på rett vis er gjennomført, må en ny kirke så snart som mulig innvies eller i det minste velsignes – under overholdelse av den hellige liturgis lover.» (CIC, kan. 1217, § 1)

«Kirkene, særlig domkirkene og sognekirkene, må innvies ved en høytidelig ritus.» (§ 2)

«Det anbefaler seg at sakrale bygninger eller kirker som mht. bruksmåte er fast bestemt for feiring av de guddommelige mysterier, vigsles til Gud i samsvar med ritual for kirkeinnvielse som… og som utmerker seg i kraft av sine riter og symboler.

Men for kapell, huskapell og sakrale bygninger som ut fra særskilte omstendigheter bare for en tid er bestemt til gudstjeneste, høver det seg at de velsignes i samsvar med ritualet som…»

«Det høver seg at kapell og private huskapell blir velsignet ifølge foreskreven ritus i de liturgiske bøker; men de skal være forbeholdt bare for gudstjeneste og fri for alt huslig bruk.» (Kan. 1229)

Kirkeinnvielse og velsignelse av kirke med alterinnvielse

Ved innvielse (dedikasjon eller høytidelig vigsling) av en kirke (bl.a. med salving av alteret og kirkeveggene) bortfaller den universelle forbønn ettersom allehelgenslitaniet synges. I slutten av dette inngår det påkallelse for kirken: «Vær du den som vier denne kirke, vi ber deg, bønnhør oss.» (Ut hanc ecclesiam consecrare, te rogamus, audi nos.)

Det samme gjelder ved velsignelse (benediksjon) av kirke (bl.a. uten salvingen) dersom det samtidig blir fortatt høytidelig alterinnvielse.

Men ellers bes ved velsignelse av kirke den universelle forbønn (før velsignelsen av alteret).

Velsignelse av kirke

(Benediksjon eller enklere vigsling av kirke)

B Kjære brødre og søstre i Kristus! Kirker og kapell blir innrettet (bygd) for at forholdene skal legges til rette på et sted for å tjene Gud i bønn og gudstjeneste. La oss be for alle som skal bruke denne kirke (dette kapell, huskapell):
1 For alle troens barn som kommer hit,
at de må være seg bevisst
at de selv utgjør Guds levende Kirke i verden. 
2 For mennesker med samfunnsansvar
som besøker dette hus (rom, sted),
at de må ta med seg Guds nåde og velsignelse
ut i de verdslige sammenhenger. 
3 For alle som i lidelse eller fortvilelse vender seg til Gud,
at de også her må få nåde og hjelp til å finne ham. 
4 Om at Guds ord og bønn,
sang og hellige handlinger på dette sted
må nå opp til Guds trone i himmelen
og ut til menneskenes hjerter. 
5 For (hele) N. menighet [det lokale sogn],
for sognepresten, pastor (pater, dom) N.,
og for alle med ansvar i menigheten. 
B Himmelske Far, hellige Gud,
du som vil ha oss som dine barn,
la dette hus (rom) være et godt sted for å møte deg.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Altervigsel

«Det anbefaler seg at det i enhver kirke er et fast alter; men på øvrige steder bestemt for sakrale feiringer et fast eller flyttbart alter.» (CIC, kan. 1235, § 1)

«Et fast alter blir å innvie, men et flyttbart å innvie eller velsigne iht. ritusene foreskrevet i de liturgiske bøker.» (Kan. 1237, § 1)

«Et alter, det være seg et fast eller et flyttbart, må innvies iht. til ritusen beskrevet i Pontificale Romanum; et flyttbart alter kan man dog nøye seg med bare å velsigne.»

«Et fast alter blir å innvie ved den ritus som… Også for et flyttbart alter skal dette følges når det består av et helt og fast bord bestemt for det eukaristiske måltid. Dersom det ikke innvies, anbefaler det seg ut fra dette at det før det tas i bruk, i det minste velsignes ved den ritus som…»

Alterinnvielse

(Dedikasjon eller høytidelig vigsling) Ved innvielse av et alter (bl.a. med salving) bortfaller den universelle forbønn ettersom allehelgenslitaniet synges. I slutten av dette inngår det påkallelse for alteret: «Vær du den som vier dette alter, vi ber deg, bønnhør oss.» (Ut hoc altare consecrare, te rogamus, audi nos.) Men ellers bes ved velsignelse av alter den universelle forbønn (rett før selve velsignelsen av alteret).

Velsignelse av alter

(Benediksjon eller enklere vigsling av alter)

B Kjære menighet! Alteret skal være et bønnens og nådens sted. La oss be om velsignelse for alle som kommer til Herrens alter, og for alle mennesker:
1 For hele Guds Kirke,
for alle som vi forenes med
når vi kommer sammen for å feire gudstjeneste
og når vi hver for oss vender oss til Gud i bønn. 
2 For alle mennesker, troende som vantro,
som samles på steder innrettet for hellige handlinger,
at de må vekkes i lengselen etter Gud
og fatte hans nærvær i verden. 
3 For mennesker med frykt eller angst, sorg eller fortvilelse,
som søker Guds nåde og barmhjertighet,
at de må merke hans kjærlighet og omsorg. 
4 For alle som kommer sammen
for å delta i feiringen av Eukaristien
eller andre hellige handlinger,
om nåde og velsignelse
til et liv i kjærlighet og sannferdighet. 
B Hellige og barmhjertige Gud,
du er kilden til all velsignelse.
Se i nåde til alle som søker deg der du er å finne,
gi dem å leve deg til pris og ære og deres neste til gagn.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Velsignelse av døpefont

Siden forvaltningen av dåpen konstituerer innledningen av det åndelige liv som i en viss forstand utledes og avhenger av biskopen, han som er yppersteprest for sine troende i Kristus, er det å anbefale at biskopen selv velsigner nye baptisterier eller døpefonter som bygges i hans bispedømme; dog kan han betro dette oppdrag til en annen biskop eller prest, særlig til en som har del i eller hjelper til med den pastorale omsorg for dem som døpefonten eller det nye baptisterium er reist for.

En ny døpefont velsignes ved en egen velsignelsesgudstjenesten som kan foregå med eller uten dåp.

Dersom velsignelsen foregår samtidig med at det forrettes dåp, skjer det uten forbønn idet man fra selve velsignelsen går direkte over til feiring av dåpen.

Dersom den foregår uten at det samtid forrettes dåp, fortsetter man etter selve velsignelsen med fornyelse av dåpsløftene og stenking av vann på det troende folk fra den nylig velsignede font, hvorpå om ønskelig en allmenn bønn kan holdes som del av den avsluttende ritus. Fra påkallelsene som er oppført nedenfor, kan celebranten velge ut dem som synes mest passende eller han kan føye til andre som svarer til den særskilte situasjon.

C La oss med ett hjerte be til den allmektige Gud Fader som gjennom påskens mysterium har gjenfødt oss av vann og Den Hellige Ånd til det nye liv som Guds barn, idet vi sier:
1 All miskunns Far,
du har dannet mennesket i ditt bilde
og helliget det gjennom dåpen.
– Gjør at vi alltid og overalt
kommer i hu din gjerning og vår verdighet. 
Forny i oss, Herre, din makts underfulle gjerninger.
2 Du ville at en strøm av hellig Ånd
skulle flyte fra den korsfestede Kristi side.
– Gjør at det livets vann som vi mottar,
må skape i oss en kilde
med rennende vann til evig liv. 
3 Du har i barmhjertighet
gjennom gjenfødelsens bad gjort oss
til et utvalgt folk, et kongelig presteskap, et hellig folk.
– Gi oss å oppfylle vår tjeneste som kristne
ved å forkynne din storhet for menneskene. 
4 Ved stadig nye barn
gjør du din Kirke fruktbar.
– Gi at alle som er gjenfødt ved dåpens kilde,
levende må holde fast ved sakramentet
som de har fått ved troen. 
5 Du har i godhet gitt oss
å lage denne font.
– Gi at den for katekumenene
må bli til et livgivende og renselsens sted
og for oss alle en spore til å fornye vårt liv. 
C La oss minnes vår dåp
hvor vi mottok barnekårets Ånd,
og på Herrens bud be til vår himmelske Far
idet vi sier:
A Fader vår …
C Gud, du som ved strømmer av vann
har frembragt dødens og livets kraft,
gi at de som blir begravet med Kristus,
i denne font må bli befridd fra alle synder
når de kledd i udødelighetens hvite drakt
blir oppreist med Kristus.
Ved ham, Kristus, vår Herre.
A Amen.

Velsignelse av gravplass

Siden gravplassen (kirkegården) er et hellig sted, beflitter Kirken seg på og den anbefaler at en ny gravplass som er anlagt av en katolsk menighet eller av offentlige myndighet i katolske områder, blir velsignet og at det der reises et krusifiks, for alle mennesker et håpets og oppstandelsens tegn.

Det samsvarer med ritusen at den gjennomføres av bispedømmets biskop. Dette oppdrag kan biskopen overdra til en prest, særlig til en som hjelper til med det pastorale ansvar for de troende som har sørget for opparbeidelse av gravplassen.

Der hvor gravplassen er opparbeidet av offentlig myndighet eller av en kristen befolkning – i betydningen adskilte brødre og katolikker – for at den særlig skal brukes for jordbegravelse av den kristne befolknings døde, ligger det til rette for at gravplassen blir åpnet ved en økumenisk feiring der delene fordeles mellom alle interesserte medvirkende. For så vidt den angår katolikkene, har stedets ordinarius å anordne feiringen.

Dersom den katolske befolkning blir invitert til åpningen av en gravplass hvis særegne beskaffenhet viser til en ikke-kristen religion eller fremstår som rent laikal, bør ikke vår moderkirke avslå å delta ved ritusen eller å fremføre bønner for alle døde. Det faller på stedets ordinarius å lede katolikkenes deltagelse. En katolsk prest og troende som får anledning til det, må velge ut lesninger fra Den hellige skrift, salmer og bønner som tydelig uttrykker Kirkens lære om døden og om menneskets mål som ut fra dets egne natur dreier seg om den levende og sanne Gud.

Velsignelsen av en gravplass begynner med innledende riter som ender med prosesjon til gravplassen. Deretter følger ordets liturgi og en høytidelig velsignelsesbønn foran gravplassens kors. Denne ender med incensering av korset og bestenkning med vievann av gravplassen og de tilstedeværende.

Med eukaristifeiring

Dersom Herrens offer skal feires for de avdøde, følger eukaristifeiringen etter bestenkningen med vievann. Den universelle forbønn faller bort. Eukaristifeiringen innledes eventuelt med innvielse eller velsignelse av et alter i gravplasskapellet.

Uten eukaristifeiring

Dersom Eukaristien ikke skal feires, avsluttes ritusen etter bestenkningen med en allmenn bønn. Det skjer enten på den vanlige måte for den universelle forbønn i messen eller på den måte som her foreslås:

C La oss bønnfallende rope til Herren Kristus som ved å dø på korset utslettet synden og ved å stå opp fra graven tilintetgjorde døden, idet vi sier:
1 Kristus, Menneskesønn,
ved å dø på korset forenet du deg med din mors lidelse,
og ved å stå opp gav du henne tilbake gleden.
– Løft opp de forpinte og styrk deres håp. 
Du er vårt liv og vår oppstandelse.
2 Kristus, den levende Guds Sønn,
du reiste din venn Lasarus opp fra de døde.
– Reis opp til liv og herlighet de døde
som du har forløst ved ditt dyrebare blod 
3 Kristus, de bedrøvedes trøster,
ved å reise opp en ung død mann tørket du bort tårene
til moren, enken som klaget over sønnens død.
– Trøst alle som gråter over sine døde. 
4 Kristus, forløser,
opplys dem som ikke kjenner deg
og som er uten håp,
– slik at de kan tro på oppstandelsen og vinne det evige liv. 
5 Kristus, verdens lys,
du gav lys til den blindfødtes øyne,
og du gav ham mulighet til å se deg.
– Åpenbar ditt åsyn for de døde
som ennå ikke har fått oppleve ditt lys. 
C La oss nå rette vårt sinn mot vår himmelske Far
og be Herrens bønn
der vi ber om at riket må komme
og vi få del i den gode hvile.
A Fader vår…

Deretter følger straks den avsluttende velsignelse av menigheten.

Velsignelse av kalk og patena

Ny kalk og patena kan velsignes av enhver prest. Velsignelsen skjer innenfor eller utenfor en messe. Innenfor messen foretas velsignelsen mellom den universelle forbønn som foregår på sedvanlig vis, og offertoriet. Utenfor messen foretas velsignelsen under en ordets gudstjeneste, og da mellom homilien og den universelle forbønn som kan foregå på vanlig måte eller som anført nedenfor. Deretter avsluttes gudstjenesten med velsignelse av menigheten.

C Herren Jesus,
han som er livets brød og frelsens kalk,
gir seg selv uopphørlig for sin Kirke.
La oss ydmykt be til ham idet vi sier:
Kristus, du brød fra himmelen, gi oss det evige liv.
1 Vår Frelser,
du bøyde deg for Faderens vilje
og drakk lidelsens beger
for vår frelses skyld.
– Gi at vi ved å bli delaktige
i din døds mysterier
må få mulighet til å vinne himmelriket. 
2 Prest for Gud, Den høyeste,
du kommer til oss i alterets sakrament
og er der skjult til stede.
– Gi oss ved troen å bli vár
det som er skjult for våre øyne. 
3 Gode hyrde,
du som byr deg frem
som spise og drikk for disiplene,
– gjør at vi som blir fylt av deg,
i deg må bli forvandlet. 
4 Guds lam,
du foregrep i brødets og vinens tegn
feiringen av påskens mysterium i din Kirke.
– Gi at høydepunktet og kilden
til det åndelige liv for alle troende
må være i minnet om din lidelse og oppstandelse. 
5 Guds Sønn,
du som på vidunderlig vis
ved livets brød og frelsens beger
stiller i oss sulten og tørsten etter deg,
– gjør at vi fra Eukaristiens mysterium
får fylles av kjærlighet til deg og alle mennesker 
C Må høydepunktet på vår bønn være Kristi bønn,
han som naglet til korset ble frelsens mellommann,
og som fremstod som bønnens mester
da han oppfylte Faderens vilje:
A Fader vår…
C Herre Gud,
du har ved din Sønns død og oppstandelse
forløst alle mennesker.
Bevar i oss ditt barmhjertighetsverk
så at vi ved stadig å minnes Kristi mysterier
må oppnå å bære frukter av vår frelse.
Han som lever og råder
med deg fra evighet til evighet.
A Amen.

Velsignelse av kloster

Sammen med kirkevigsel

Dersom et kloster får sin egen kirke samtidig med velsignelsen av klosteret, kan det i litaniet ved innvielse av kirken eller alteret eller i forbønnen ved velsignelse av kirken legges inn påkallelser eller forbønner som berører husets og medlemmenes spesielle form for klosterliv.

Egen klostervelsignelse

I tilfeller der klostervelsignelsen ikke er forbundet med kirkevigsel, kan den foregå som en egen velsignelsesgudstjeneste der det holdes en allmenn bønn hvori forbønner inngår før selve velsignelsesbønnen for klosteret.

Det fastsatte ritual kan brukes av prest. Det påhviler den ordinarius som har ansvaret for ordensinstituttet, å velsigne det nye hus. Kan han ikke selv lede ritualet, bør han overdra oppdraget til kommunitetens forstander. Dersom lederen av ritualet er en prest som ikke tilhører instituttet, eller en biskop, må alt tilpasses etter beste skjønn.

Blant de forbønner som er foreslått nedenfor, kan celebranten velge ut dem som synes mest passende, eller han kan tilføye andre med henblikk på særskilte omstendigheter mht. situasjonen eller de tilstedeværende.

C Kristus Herren har lovet å forbli hos sine disipler like til tidenes ende. La oss derfor be til ham i ydmyk og tillitsfull kjærlighet:
1 Ved Den Hellige Ånd tok du vår menneskenatur
fra Jomfru Maria og fant bolig iblant oss.
– Med takk tar vi imot deg i vårt hus. 
Bli hos oss, Herre!
2 Du ville bo i Nasaret
sammen med Josef og Maria.
– Velg dette hus til din bolig. 
3 Du har lovet å være midt iblant dem
som samles i ditt navn.
– Se til oss som din kjærlighet har samlet til ett. 
4 På jorden hadde du ikke det sted
du kunne lene ditt hode til.
– Måtte du finne glede i dette hus
som vi med kjærlighet har beredt for deg. 
5 De som ved gjestfrihet mot fremmede tar vel imot deg,
skal du etter ditt løfte ta imot i de evige boliger.
– Gi oss å gjenkjenne deg i våre søstre (brødre)
og for din skyld tjene dem med glede. 
Velsignelsesbønn
C Gud, kilde og opphav til ethvert hellig forsett,
lytt i godhet til vår bønn:
Velsign dem som bor i dette hus.
Skjenk dem din nåde.
Måtte de uten opphør fordype seg i ditt ord,
og måtte gjensidig kjærlighet,
utholdende flid og broderlig samarbeidsvilje råde blant dem,
så de ved sitt liv kan vitne
om at de har viet seg til Kristi etterfølgelse.
A Amen.

Deretter følger bestenkning med vievann og sang før den avsluttende ritus.

Alternativ velsignelsesbønn
C Herre Jesus Kristus,
du har forsikret oss at en bolig
står rede i himmelen for dem
som lover å følge de evangeliske råd.
Ta under ditt vern dette kloster
som vi velsigner,
så alle som skal bo i dette hus,
knyttes sammen i broderkjærlighet
og beredvillig tjener deg og sine medsøstre (medbrødre).
Måtte de ved sitt liv forkynne Evangeliet
og streve etter å vokse i fromhet og gudsfrykt.
Du som lever og råder fra evighet til evighet.
A Amen.

Velsignelse av skole

Sammen med kirkevigsel

Dersom en skole får sin egen kirke samtidig med velsignelsen av skolen, kan det i litaniet ved innvielse av kirken eller alteret eller i forbønnen ved velsignelse av kirken legges inn påkallelser eller forbønner med henblikk på husets eller skolens tilblivelse.

Egen skolevelsignelse

I tilfeller der skolevelsignelsen ikke er forbundet med kirkevigsel, kan velsignelsen foregå innenfor messen eller som en egen velsignelsesgudstjeneste der en allmenn bønn holdes, hvori forbønner inngår før selve velsignelsesbønnen for skolen. Utenom messe kan det fastsatte ritual brukes av prest eller diakon.

Blant påkallelsene som angis nedenfor, kan celebranten velge ut dem som synes mest passende eller føye til andre med henblikk på særskilte omstendigheter mht. situasjonen eller personene.

C Å frykte Herren er veien til all visdom. La oss derfor påkalle Gud med bønn om hjelp til å se klart for vårt indre øye alt som er sant og alt som er rett, og til å holde oss til det i vår vandel. Så la oss bønnfallende si:
1 Herre, vår Gud,
du bryr deg om oss
med en slik kjærlighet
at vi får kalles dine barn, ja, vi er det.
– Gjør at vi også i fag
som behandler menneskelige forhold,
klarere må tilegne oss meningen
med vårt kall og nå hele kallets fylde. 
Herre, gi oss visdommens ånd.
2 Du har i Kristus, din Sønn,
gitt et bilde på det nye menneske;
mens han skred frem i alder,
vokste han også i visdom
og var til glede
for Gud og mennesker.
– Gi at vi mens vi dag for dag skrider frem
i vår menneskelige oppfostring,
også trenger dypere inn
i de guddommelige gjerninger hos oss. 
3 Du vil forme mennesket fullt og helt
og har derfor bestemt dem
som står hverandre nær,
til å virke sammen.
– Gi at våre nærmeste så ofte
som de engasjerer seg i vår opplæring,
også må påvirke oss til å fremme
det som tjener det felles beste. 
4 Du er opphav til menneskeverdet
og dets forsvarer.
– Gi at velgjerninger
i betydningen god oppdragelse
raskt må nå ut til alle mennesker,
overalt på jorden. 
Velsignelsesbønn
C Herre, allmektige Gud,
lytt i mildhet til våre bønner
slik at dette hus
som vigsles til å fremme
de unges menneskelige oppdragelse,
til å drive frem vitenskapen
og for å gagne den boklige dannelse,
må bli et sted der elever og lærere
blir utrustet med sannhetens ord,
trakter etter gode ledetråder for det kristne liv
og av hele sitt hjerte higer etter
å nærme seg Kristus mesteren.
Han som lever og råder fra evighet til evighet.
A Amen.

Deretter følger bestenkning med vievann under sang før den avsluttende ritus.

Alternativ velsignelsesbønn
C Gud, du som i dag lar oss
ta i bruk det som her er bygd opp
for å formidle menneskelig oppdragelse,
vi ber deg, gi at de
som skal komme sammen på dette sted
for å undervise eller lære,
alltid må søke sannheten
og erkjenne deg
som den ene sannhetens kilde.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Velsignelse av nytt hus

Velsignelse av nytt hus eller leilighet, dvs. et nytt hjem, skjer ved en egen velsignelsesgudstjeneste som finner sted i huset eller leiligheten. Det foreskrevne ritual kan brukes av prest, diakon eller legperson. Velsignelsen kan ikke foretas uten at beboerne av det nye hus eller leilighet er til stede.

Etter skriftlesningen med tale følger en allmenn bønn. Blant de påkallelser som er foreslått nedenfor, kan den forrettende velge ut dem som synes mest passende, eller han kan tilføye andre med henblikk på særskilte omstendigheter mht. de tilstedeværende eller situasjonen.

F La oss med takknemlighet og glede påkalle Guds Sønn, himmelens og jordens Herre, som ble menneske og tok bolig blant oss:
1 Herre Jesus Kristus, du helliget familielivet
da du levde sammen med Josef og Maria.
– Ta bolig i dette hjem
og la oss forstå at du er vår gjest og vår Herre. 
Bli hos oss, Herre!
2 Du er den som holder hele byggverket sammen,
så det reiser seg som et hellig tempel.
– La dem som bor i dette hus
også bygges opp til et tempel for Den Hellige Ånd. 
3 Du har lært de troende å bygge sitt hus på fjellgrunn.
– Gi at denne familie holder fast ved ditt ord
og helhjertet tjener deg i enighet og samhold. 
4 Du som gav avkall på et hjem
og i fattigdommens ånd tok imot dine venners gjestfrihet,
– vis oss hvordan vi kan hjelpe de husløse til å finne en bolig. 
Velsignelsesbønn
F Herre, vær med dine tjenere
som i dag innvier dette hus
og ber om din velsignelse.
La dem få erfare at du er deres tilflukt,
deres ledsager når de går ut og deres gjest når de vender hjem,
inntil de finner en bolig beredt for dem i din Fars hus.
Du som lever og råder fra evighet til evighet.
A Amen.

Deretter følger bestenkning med vievann før den avsluttende ritus.

Alternativ velsignelsesbønn
F Allmektige Gud og Far,
vi ber deg for dette hus og for alle som bor her,
at du vil velsigne og helliggjøre dem
og gi dem dine gaver i rikt mål.
Skjenk dem overflod av himmelens goder og jordens frukter,
hør deres inderlige bønner, og led dem på din miskunns vei.
Velsign og helliggjør dette hus
som vi nå går inn i,
slik du velsignet Abrahams, Isaks og Jakobs boliger.
La dine hellige engler bo i dette hus,
og verne alle som bor her.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Velsignelse av alle slags ting bestemt for persontransport

Ritual for velsignelse av alle slags ting bestemt for persontransport kan anvendes ved velsignelse av vei, plass, bro, jernbane, havn, kjøretøy av ethvert slag, skip og fly når anledningen byr seg ved at de midler tas i bruk som på en eller annen måte er bestemt for persontransport.

Dersom det noensteds på fastsatte dager er skikk å kjøre i retning av en kirke med biler, andre kjøretøy eller fremkomstmidler for å be om guddommelig velsignelse som pant på Guds beskyttelse under gjennomføringen av reiser, kan det foretas en særskilt velsignelse der det gjøres bruk av elementer fra ritualet.

Velsignelsen finner sted ved en egen liturgisk handling på stedet (ikke messe) og ritualet kan anvendes så vel av prest som av diakon og også av legperson.

Etter skriftlesningen med tale følger bønner.

Hvor det synes ønskelig, kan en allmenn bønn holdes før selve velsignelsesbønnen. Blant påkallelsene som foreslås nedenfor, kan den forrettende velge ut dem som synes mest passende eller føye til andre med henblikk på situasjonens særskilte omstendigheter.

F La oss i fellesskap ydmykt bønnfalle Herren Jesus Kristus, han som er veien som fører oss hjem til vårt fedreland i himmelen:
1 Herre Jesus, i nåde valgte du
å ferdes sammen med menneskene
da du var blitt menneske.
– Gjør at vi, alltid støttet av ditt nærvær,
lykkelig må få vandre på din kjærlighets stier. 
Herre, led våre skritt på dine veier.
2 Herre Jesus, du forkynte ditt Evangelium
og leget syke da du gikk omkring fra by til by.
– Gi i nåde at din barmhjertighet fremdeles
må gjennomtrenge våre plasser og veier
og bli oss til styrke. 
3 Herre Jesus, du var hos dine disipler
da de seilte på havet,
og du befridde dem fra enhver fare.
– Vær alltid til stede hos oss med din nåde
i denne verdens stormvær. 
4 Herre Jesus, du tilbød deg selv
som ledsager for dine disipler på vandring.
– Velsign våre reiser
og opptenn i nåde våre hjerter ved dine ord. 
5 Herre Jesus, du åpnet en vei for oss
da du fór opp til himmelen.
– Hold oss oppe under pilegrimsvandringen på jorden
slik at vi kan få en bolig i din Fars hus. 
6 Herre Jesus, du betrodde oss
til din mor som sønner.
– Gjør på hennes forbønn vår ferd sikker
slik at vi en gang får skue deg
og alltid glede oss sammen med deg. 
Velsignelsesbønn

(for kjøretøy av ethvert slag)

P Allmektige Gud, himmelens og jordens skaper,
i din visdom har du betrodd menneskene
evnen til å skape det som er viktig og vakkert.
Vi ber deg: Velsign alle
som skal bruke dette kjøretøy,
og gi at de må ferdes trygt.
La din hellige engel følge dem
og beskytte dem mot alle farer på legeme og sjel.
Gi førerne å vise
ansvar og klokskap for andres sikkerhet
så alle trygt kan nå frem til sitt bestemmelsessted.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Velsignelsesbønnen ovenfor benyttes ved velsignelse av kjøretøy av ethvert slag. Egne velsignelsesbønner finnes i ritualet for velsignelse av bro, vei og plass, jernbane, havn, flyplass, fly og skip.

Velsignelse av båt

Ved velsignelse av båt anvendes forbønnen ovenfor, men med denne velsignelsesbønn:

P Herre, lytt i nåde til våre bønner
når vi ber om din godhet,
slik at du fra det høye vender bort
alle vinders motgang fra denne båt
og med din uovervinnelige kraft
tøyler bølgenes brått.
Må alle som drar ut med båten,
ved din nådige godhet
oppnå fremgang i deres gode lengsler
og velberget nå deres planlagte havn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.