Tilbake

Forbønner

Verdslige institusjoner og oppdrag

Ved kongelige begivenheter

Nedenfor er det foreslått en hel forbønn eller noen intensjoner som kan innføyes i tillegg til de vanlige intensjoner under den universelle forbønn i forbindelse med en kongelig begivenhet.

Tronbestigelse

Så fort den myndige tronarving i Norge blir konge, avlegger han ifølge Grunnlovens § 9 i Stortinget ed til forfatningen. Er kongen umyndig, skjer det så fort han blir myndig. Er Stortinget ikke forsamlet, nedlegges eden skriftlig i statsråd og gjentas så snart Stortinget er kommet sammen. Eden lyder: «Jeg lover og sværger, at ville regjere Kongeriget Norge i Overensstemmelse med dets Konstitution og Love; saasandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende!»

Inntil 1908 fastsatte Grunnlovens § 10 at kongen skulle krones og salves i Trondhjems domkirke på den tid og med de seremonier som han selv ville fastsette. Fra 1958 har det i stedet vært tradisjon med «signing» (offisiell oversettelse til engelsk, foretrukket av kong Olav V selv: consecration) av den nye konge sammesteds.

Det er naturlig å markere tronbestigelse, edsavleggelse eller kongesigning ved en egen messe med forbønnene nedenfor eller ved at deler av forbønnene brukes under en vanlig messe.

P Kjære menighet! I apostelen Paulus' første brev til Timotheos formanes vi: «Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt.» La oss vende oss i bønn til Gud for vår nye konge (dronning) N., og for hele den kongelige familie:
1 Om at kong (dronning) N. må oppleve støtte
ved at hele Guds folk vender seg i bønn til Gud for ham (henne)
og ved at han (hun) tar til seg av det gode kristne arvegods (i vårt land). 
2 For politikerne, embetsmennene
og tjenestemennene i statsapparatets ulike deler,
om et godt samvirke med vår nye konge (dronning)
– til nytte og glede for land og folk,
for verdenssamfunn og enkeltindivider. 
3 For kongen (dronningen) i hans (hennes) kongelige gjerning,
om visdom og forstand til å opptre klokt og moralsk høyverdig. 
4 For landets ulike områder, grupperinger og virksomheter,
at de gjennom kongens (dronningens) virke
må oppleve tilhørighet og samhørighet med folk og nasjon. 
3 For våre internasjonale forbindelser,
at disse ved kongens (dronningens) gjerning
må bli til velsignelse og nytte for alle mennesker. 
4 For hele den kongelige familie,
og spesielt for dronning (prinsgemal) N.,
om gjensidig samhold og støtte i deres oppdrag,
og at de må oppleve respekt for privatlivets fred. 
P Allmektige Gud, himmelske Far,
du som gir makt og myndighet,
vær med kong (dronning) N.
og hele den kongelige familie
i deres kall til beste for fellesskap og individ.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Kongelig fødsel
5 For vår nye prins (prinsesse),
om en god fremtid fylt av Guds og menneskers omsorg
og et liv til glede og nytte for familie og venner, land og folk. 
Kongelig dåp
5 For prins (prinsesse) N.,
om at Guds nåde gjennom dåpens bad
sammen med god kristen oppvekst
må gi ham (henne) et godt fundament for dette liv
og håp om det evige liv hos Gud. 
Kongelig bryllup
5 For N. og N. som nå inngår (har inngått) ekteskap,
om nåde og visdom til bygge en familie
med trygghet og velsignelse for dem selv,
barn, slektninger og samfunn. 
Kongelig jubileum
5 For vårt kongehus
i den jubel og takknemlighet som de nå opplever,
at de ved Guds og menneskers omsorg
må få kraft og glede til å fortsette sin kongelige gjerning
til nytte og glede for land og folk. 

Offentlige forsamlinger

Nedenfor er foreslått noen intensjoner som kan innføyes i stedet for eller i tillegg til de vanlige intensjoner under den universelle forbønn.

Før stortingsvalg
2 For den pågående valgkamp,
at den må preges av sannhet og gjensidig respekt
og bidra til å gi oss et godt Storting og en god regjering. 
Ved stortingsvalg
2 For valget som nå avholdes,
at de stemmeberettigede må ta sitt ansvar på alvor
og være med på å gi oss et tjenlig Storting og en tjenlig regjering. 
Ved Stortingets åpning
2 For vår konge (dronning) N., for kongens råd
og for Stortinget som nå blir høytidelig åpnet. 
3 For stortingsrepresentantene i deres ansvarsfulle gjerning,
om innsikt og klokskap, evne til å lytte
og vektlegging av de sanne og gode verdier. 
Etter regjeringsskifte
2 For kongens nye råd,
for statsminister N. og for regjeringens øvrige medlemmer,
om vilje og evne til å styre landet godt. 
Før lokalvalg
2 For den pågående valgkamp,
at den må preges av sannhet og gjensidig respekt,
og at den må bidra til å gi oss
gode kommunestyrer (et godt bystyre) (og et godt fylkesting). 
Ved lokalvalg
2 For de valg som nå avholdes,
at de stemmeberettigede må ta sitt ansvar på alvor
og være med på å gi oss
tjenlige kommunestyrer (et tjenlig bystyre) (og et tjenlig fylkesting). 
Ved kommunestyrets og fylketingets konstituering
2 For kommunestyret (bystyret, fylkestinget) i N. kommune (fylke)
som nå begynner sitt arbeid. 
3 For representantene i deres ansvarsfulle gjerning,
om innsikt og klokskap, evne til å lytte
og vektlegging av de sanne og gode verdier. 

Om konfliktløsning

Ved (stor) arbeidskonflikt
2 Om evne og vilje for partene
ved den pågående arbeidskonflikt (streik, lockout) i …
til å snakke sammen klokt og konstruktivt. 
3 Om at ikke (griskhet) prestisje eller fastlåste holdninger
må overskygge rettferdighet og rimelighet
samt det allmenne vel for det større fellesskap. 
(4 For regjeringen i dens ansvar
for å overvåke at en arbeidskonflikt ikke utarter
til stor skade for fellesskapet og spesielt for de svakeste.) 
Ved våpenhvile- og fredsforhandlinger

Se også Forbønn ved krig, opprør mv..

2 Om at de pågående forhandlinger om våpenhvile (fred)
må føre til fred og gode forhold mellom folkene,
preget av rettferdighet og frihet,
og da spesielt mellom N. og N. 
3 Om at fredens Gud må lege de sår
som krigen har skapt i så mange enkeltmennesker
og mellom så mange menneskegrupper.