Tilbake

Forbønner

Prebaptismale rituser

Første trinn ved dåp av voksne og unge

Ritus for opptagelse som katekumener

Selve opptagelsen av fremtidige dåpskandidater som katekumener skjer foran kirkedøren før ordets gudstjeneste feires, og når sitt høydepunkt i tegningen med korsets tegn. Under ordets gudstjeneste holdes det bl.a. lesninger og homilie før overrekkelse av evangeliene til de nye katekumener.

Så ber hele forsamlingen (congregatio) sammen med talsmennene (sponsores) denne eller en lignende bønn (deprecatio) for katekumenene, hvorpå slutningsbønnen følger:

C Etter den lange vei våre brødre (og søstre) katekumenene har lagt bak seg takker de Gud for hans godhet som har ledet dem frem til denne dag. La oss be for dem at de må få styrke til å fullføre den del av løpet som ennå gjenstår, så de kan få samfunn med oss:
1 At den himmelske Far mer og mer må åpenbare Kristus for dem. 
La oss be til Herren, vår Gud.
2 At de må lære Guds sanne vilje å kjenne med et åpent hjerte og et villig sinn. 
3 At de på sin ferd må bli styrket ved vår helhjertede hjelp og støtte. 
4 At de må nå frem til fullt samfunn med oss
i hjertets enhet og kjærlighetens fylde. 
5 At deres og våre hjerter
mer og mer må åpne seg for medmenneskers nød. 
6 At de når tiden kommer, må bli verdige
til gjenfødelsens og fornyelsens dåp ved Den Hellige Ånd. 

I ovenstående bønn tilføyes et vanlig bønneønske (petitio) for Kirkens og hele verdens behov dersom den universelle forbønn vil bli utelatt under eukaristifeiringen etter at katekumenene er sendt bort.

Slutningsbønn

Etter ovenstående bønn strekker celebranten hendene ut mot katekumenene og ber slutningsbønnen (oratio):

C La oss be.
Du (våre fedres) Gud og hele universets skaper
ta nådig imot disse dine tjenere, N. og N.,
så de alltid må være brennende i ånden,
glade i håpet og trofaste i din tjeneste.
Led dem til fornyelsens dåp,
slik at de sammen med dine troende kan oppnå livets fylde
og få del i de evige løfter.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Etter slutningsbønnen følger vanligvis bortsendelse av katekumenene. Deretter feires eventuelt Eukaristien.

Alternativ slutningsbønn
C La oss be.
Allmektige, evige Gud, hele verdens far,
du som skapte mennesket i ditt bilde,
ta kjærlig imot disse dine venner som søker deg,
og gi at de som har hørt Kristi ord blant oss
og er blitt fornyet ved hans kraft,
ved din nåde må bli likedannet med ham.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Ritus for opptagelse av barn som katekumener
C La oss be for disse kjære barn som er deres barn, kamerater og venner, og som nå går mot Gud.
1 Om at de for hver dag må få mer og mer lyst til å leve med Jesus. 
2 Om at de som lever i Kirken, må finne lykken i den. 
3 Om at de må få kraft og utholdenhet i forberedelsen til dåpen. 
4 Om at de må finne trygghet i din kjærlighet. 
5 Om at de må få rik glede når de mottar dåpen, konfirmasjonen og Eukaristien. 
C Herre, du som hos disse barna har vekket ønsket
om å leve som gode kristne,
hjelp dem på veien frem mot deg.
Hør våre bønner for dem og oppfyll deres ønsker.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Annet trinn ved dåp av voksne og unge

Ritus for utvelgelse eller innskrivning til dåp

Bønn for de «utvalgte» dåpskandidater (electi) under messen når det foretas ritus for «utvelgelse» eller «innskrivning» («electio» seu «nominis inscriptio») til dåp (f.eks. påskenatt), se bind I A (søndager og helligdager i kirkeåret – festkirkeåret), år A, 1. søndag i fasten.

Først, annen og tredje overhøring

Bønn under messen når det foretas første, annen og tredje overhøring (scrutinium) av de «utvalgte» dåpskandidater, se bind I A (søndager og helligdager i kirkeåret – festkirkeåret), år A, 3., 4. og 5. søndag i fasten.

Samvittighetsransakelse eller botsritus for barn

«Denne ritus som fadderne og medlemmene av katekesegruppen kan delta i sammen med katekumenene, bør passe for alle som er til stede, slik at botsfeiringen også kan brukes for de andre som ikke er katekumener. I denne seremonien kan barn som allerede er døpt og går i samme katekesegruppe, for første gang få del i botens sakrament. I dette tilfelle må det tilføyes oppfordringer, intensjoner og handlinger med sikte på disse barn.»

Under eller etter homilien kan celebranten kort innlede med noen ord som passer for bot og omvendelse.

Dersom det er barn til stede som allerede er døpt og som tilhører katekesegruppen, vender celebranten seg til disse og ber dem om å vise sin tro på Jesus, Frelseren, og sorg over sine synder.

Etter en stund i stillhet og bønn om anger oppfordrer celebranten forsamlingen til å be, og etter intensjonene ber han eksorsismebønnen som innleder salvingen:

C La oss be for N. og N. som forbereder seg til den kristne initiasjons sakramenter; la oss også be for N. og N. som for første gang skal motta Guds nåde i botens sakrament; og la oss be for oss som håper på Kristi barmhjertighet.
1 Om at vi med Herren Jesus må få styrke til å vise vår tro i takknemlighet, la oss be til Herren, vår Gud. 
2 Om hjelp til ærlig å se våre feil og våre synder, la oss be til Herren, vår Gud. 
3 Om at vi som Guds barn oppriktig må bekjenne vår svakhet og våre synder, la oss be til Herren, vår Gud. 
4 Om hjelp i møtet med Jesus Kristus til å sørge over våre synder, la oss be til Herren, vår Gud. 
5 Om vern mot alt ondt, nå og i fremtiden, la oss be til Herren, vår Gud. 
6 Om hjelp fra vår himmelske Far ved hans guddommelige kjærlighet til å forstå hva som er galt og til å gjøre det som er rett, la oss be til Herren, vår Gud. 

Celebranten kan endre oppfordringen og intensjonene ut fra omstendighetene idet han med tilbørlige tilpassninger gjør bruk av formularene i bind I A (søndager og helligdager i kirkeåret – festkirkeåret), år A, 3., 4. og 5. søndag i fasten, alternative forbønner etter overhøringene.

Eksorsismebønn

Celebranten strekker så hendene ut over barna og ber eksorsismebønnen:

C La oss be.
Miskunnsrike Far,
du gav din elskede Sønn
for å gi mennesket som var syndens trell, barnas frihet.
Se i nåde til disse barn som allerede vet hva fristelser er,
og ser sin egn skyld.
Ta dem inn i din kjærlighet og oppfyll deres håp.
Før dem fra mørket inn i lyset som aldri slukner.
Rens dem fra deres synder,
bevar dem i din fred
og våk over deres vandring gjennom livet
Ved Kristus, vår Herre
A Amen.

Deretter følger eventuelt salving av katekumenene eller håndspåleggelse, og likeså eventuelt bortsendelse av dem.

Alternativ eksorsismebønn i dialogform

Celebranten oppfordrer barna til å be til Gud sammen med ham. Han ber og barna svarer:

C Miskunnsrike Far,
ta imot N. og N., som snart skal døpes.
Ba Vi har hørt Jesu ord og har dem kjær.
C De ønsker virkelig å leve som dine barn,
men de synes det er en vanskelig vei å gå.
Ba Far, vi ville gjerne handle slik du vil,
men vi synes ikke alltid det er så lett.
C Miskunnsrike Far,
befri disse barn fra feighet og motløshet
og la dem ferdes i ditt lys.
Ba Vi vil vandre med Jesus,
som har gitt sitt liv for oss.
Far, hjelp oss.
C Hvis de skulle snuble på veien
og handle mot din vilje,
styrk dem så de får kraft til å reise seg igjen
og atter en gang vandre mot deg
med vår Herre, Jesus Kristus.
Ba Far, styrk oss.

Velsignelser før dåp av barn

Velsignelse av en mor før fødselen

Ved en egen gudstjeneste (ikke messe) kan en mor velsignes før hun føder et barn.

Etter skriftlesning kommer eventuelt responsoriesalme eller annen sang og eventuelt tale. En allmenn bønn (prex communis) følger. Blant de påkallelser (invocationes) som er foreslått nedenfor, kan den forrettende velge ut dem som synes mest passende, eller han kan tilføye andre med henblikk på særskilte omstendigheter mht. moren eller situasjonen (quæ peculiaria mulieris vel rerum adiuncta respiciant).

F Da Guds Sønn ble menneske i Jomfru Marias skjød, åpenbarte han Guds barmhjertighet og kjærlighet i verden. La oss love og prise ham:
1 Du ville fødes av en kvinne
for å gjøre oss til Guds barn. 
Velsignet være du i evighet, Herre.
2 Du velsignet henne
som bar deg i sitt skjød
og ammet deg ved sitt brys. 
3 Ved den salige Jomfru Maria,
velsignet blant kvinner,
helliget du alle mødre. 
4 Da du hang på korset,
gav du oss Maria, din egen mor,
til mor for din Kirke. 
5 Ved mødres fruktbarhet
gleder du din Kirke
med stadig nye barn. 

Så følger velsignelsesbønnen.

Velsignelse av ennå udøpte barn

Ved en egen gudstjeneste (ikke messe), f.eks. i forbindelse med dåpsforberedelsen, kan et ennå udøpt barn velsignes. Korsets tegn kan i den sammenheng gjøres over barnet.

Etter skriftlesningen eller talen synges om ønskelig en salme eller annen sang. En allmenn bønn følger. Blant de forbønner (intercessiones) som er foreslått nedenfor, kan den forrettende velge ut dem som synes mest passende, eller han kan tilføye andre med henblikk på særskilte omstendigheter mht. barna eller situasjonen.

F Barn er likefremme, og de er åpne for å lære. Herren Jesus fremholdt for alle som ville følge ham, barns måte å være på som vilkåret for å komme inn i himlenes rike. La oss ydmykt påkalle ham idet vi sier:
1 Herre Jesus, du er selv født,
ikke av manns eller menneskes vilje, men av Gud,
for at Kirkens nye barn skal fødes.
– Gjør i tiden før dåpsfeiringen
at dåpshandlingen blir skikkelig forberedt. 
Gi oss, Herre, å ta imot deg også i barna.
2 Gjennom foreldrene og Kirken
viser du dette barn godheten i din kjærlighet.
– Gi at alle som er overdratt ansvar,
må bli foredlet i hjertet
og vise seg som oppriktige medarbeidere for din omsorg. 
3 Du har i dåpen født oss alle til et nytt barnekår,
og du har åpnet for oss døren til din Fars hus.
– Gi at vi alltid ydmykt og villig følger deg
overalt hvor du vil føre oss. 
4 Endog som spedbarn
fikk du erfare forfølgelse og landflyktighet.
– Gi at alle barn
som blir rammet av menneskenes og tidenes ugjerninger,
må finne hjelp og vern. 

Så følger velsignelsesbønnen.