Tilbake

Forbønner

Postbaptismale rituser

Når et barn som alt er døpt, bringes til kirken

Denne de troendes forbønn brukes spesielt når et hjemmedøpt eller nøddøpt barn er blitt i en slik forfatning at det høytidelig kan bringes til kirken.

C La oss be til Kristus om barmhjertighet og godhet for dette barn, for dets foreldre og fadder (faddere), og for alle døpte:
1 At barnet må komme ihu at det mottok dåpen fra Gud og at det var han som gjorde det friskt. 
2 At det må forbli et levende lem på din hellige Kirke. 
3 At det må bli istand til å lytte til, tjene og vitne om ditt Evangelium. 
4 At det siden med glede får komme til bordet der ditt offer feires. 
5 At det må elske Herren sin Gud og sin neste slik du har lært oss. 
6 At det opplært ved de kristnes ord og eksempel må vokse i hellighet og visdom. 
7 At alle dine disipler alltid må forbli i én tro og én kjærlighet. 
C Hellige Maria, Guds Mor. 
Be for oss.
C Hellige Johannes Døperen. 
C Hellige Josef. 
C Hellige Peter og Paulus. 
(C Hellige N.)  
C Hellige N. 
C Alle Guds hellige. 
P Gud, all livets og kjærlighetens kilde,
vår Herre Jesu Kristi Far,
du blir æret gjennom foreldrenes omsorg,
du viser tydelig ditt forsyn når barn er i fare,
og du åpenbarer din frelse i deres dåp.
Kirken frembærer takk og bønnfaller deg
for din tjener (tjenerinne) N.
Du har bragt ham (henne) fra mørkets rike til ditt underfulle lys,
og du har ved dåpens sakrament gitt ham (henne) barnekår
og gjort ham (henne) til Den Hellige Ånds tempel.
Kom alltid N. til hjelp under dette livs farer,
og beskytt ham (henne) alltid ved Kristi Frelserens kraft,
slik at han (hun) trygt kan nå frem til ditt rike.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Førstekommunion for barn

Se også Forbønn for barn i katekesegruppe i forbindelse med «samvittighetsransakelse eller botsritus for barn».

Boken kalt Avlatshåndbok som gir oversikt over innvilgede muligheter til å vinne avlat, nevner under innvilgning nr. 8 (eukaristisk og åndelig kommunion) at fullkommen avlat kan vinnes ved deltagelse ved førstekommunion (§ 1, nr. 1).

I
P Kjære menighet, kjære familie og venner av våre førstekommunionsbarn! Før vi feirer selve Eukaristien (eller nattverden) med kommunionen, vil vi holde forbønn. La oss vende oss til Gud i bønn for de barn som i dag skal motta Kristus i sin første kommunion, for Guds Kirke og for alle mennesker:
1 For Kirkens forkynnelse av Guds ord
og forvaltning av sakramentene,
at det må gi ekte glede, håp og trøst i hele verden. 
2 For alle som har fått adgang til alterets hellige sakrament,
at de i kraft av den nåde de mottar i dette sakrament
må vokse i hellighet
slik at deres liv blir levende vitnesbyrd om Kristus. 
3 For barna i vår menighet,
de som er blitt forenet med Kristus gjennom den hellige dåp,
at de må vokse i kjennskap og kjærlighet til Jesus. 
4 For dem som i dag for første gang
skal motta Herrens legeme (og blod),
at de i fremtiden flittig må søke liv og velsignelse
i dette allerhelligste sakrament. 
5 For deres familie, slekt og venner,
at de på denne dag må oppleve sann stolthet og glede
og selv få merke at Gud står oss bi i gode og onde dager. 
6 For foreldre og faddere, prester og ordensfolk,
kateketer og alle andre
som har hatt ansvar for førstekommunionsforberedelsen,
at de må se frukter av sin tjeneste for Gud i Kirken. 
7 For alle døpte og for alle mennesker,
at Gud må kalle dem til synlig enhet i sin Kirke
slik at de alle kan få del i den uutsigelige nåde og velsignelse
som han gir oss til del i alterets helligste sakrament. 
P Hellige Gud, himmelske Far,
du som møter oss gjennom de hellige sakramenter,
knytt våre barn stadig tettere til deg
og skjenk oss alle din nåde og velsignelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
II

Dersom dagens liturgi og lesninger brukes, bør også forbønner for dagen brukes, men med noen tilføyelser mht. førstekommunionen, f.eks.:

5 For barna i vår menighet,
de som er blitt forenet med Kristus gjennom den hellige dåp,
at de må vokse i kjennskap og kjærlighet til Jesus. 
6 For dem som i dag for første gang
skal motta Herrens legeme (og blod),
at de i fremtiden flittig må søke liv og velsignelse
i dette allerhelligste sakrament. 
7 For alle som har fått adgang til alterets hellige sakrament,
at de i kraft av den nåde de mottar i dette sakrament
må vokse i hellighet
slik at deres liv blir levende vitnesbyrd om Kristus. 
8 For alle døpte og for alle mennesker,
at Gud må kalle dem til synlig enhet i sin Kirke
slik at de alle kan få del i den uutsigelige nåde og velsignelse
som han gir oss til del i alterets helligste sakrament. 

Konfirmasjon

B Kjære brødre og søstre! La oss be til Gud, den allmektige Far. Den Hellige Ånd forener oss i én tro, ett håp og én kjærlighet. La oss derfor samles i felles bønn.
1 For disse hans tjenere
som er blitt styrket ved Den Hellige Ånds gave,
at de må være rotfestet i troen og grunnfestet i kjærligheten,
så de ved hele sitt liv kan bære vitnesbyrd om Kristus,
la oss be til Herren, vår Gud. 
2 For deres foreldre og faddere
at de må vise seg som troens talsmenn for dem
ved at med ord og eksempel må hjelpe dem
til å følge i Kristi fotspor,
la oss be til Herren, vår Gud. 
3 For Guds hellige Kirke,
i enhet med vår hellige far, pave Frans,
vår biskop N.
og alle biskoper,
at Den Hellige Ånd må samle oss
til ett i tro og kjærlighet
slik at Kirken vokser helt til Herren kommer,
la oss be til Herren, vår Gud. 
4 For hele verden,
at alle mennesker, som har den samme skaper og Far,
må anerkjenne hverandre som brødre og søstre
uten forskjell på folkeslag eller nasjonalitet,
og at de av et oppriktig hjerte må søke Guds rike,
som er fred og glede i Den Hellige Ånd,
la oss be til Herren, vår Gud. 
B Gud, du gav Den Hellige Ånd til dine apostler
og ville at de og deres etterfølgere
skulle gi Ånden videre til alle troende.
Hør vår bønn og la din nåde virke i de troendes hjerter
med den samme kraft som da Evangeliet først ble forkynt.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Konfirmasjon – bønneboken

B La oss be til Gud, den allmektige Fader. Den Hellige Ånd forener oss i én tro, ett håp og én kjærlighet. La oss derfor samles i felles bønn:
1 For disse konfirmanter
som er blitt styrket ved Den Hellige Ånds gaver:
at de må være rotfestet i troen og grunnfestet i kjærligheten,
så de ved hele sitt liv kan bære vitnesbyrd om Kristus,
la oss be til Herren, vår Gud. 
2 For deres foreldre og faddere
som har ansvar for dem:
at de i ord og gjerning må hjelpe dem
til å følge i Kristi fotspor,
la oss be til Herren, vår Gud. 
3 For Guds hellige Kirke,
i enhet med vår hellige far, pave Frans,
vår biskop N. og alle biskoper:
at Den Hellige Ånd må samle oss alle
i troens og kjærlighetens enhet,
og la Kirken vokse frem til Herrens gjenkomst,
la oss be til Herren, vår Gud. 
4 For hele verden:
at menneskene, som har den samme skaper og Far,
må anerkjenne hverandre som brødre
uten forskjell på rase eller folk,
og at de av et oppriktig hjerte må søke Guds rike,
som er fred og glede i Den Hellige Ånd,
la oss be til Herren, vår Gud. 
B Gud, du gav Den Hellige Ånd til dine apostler,
og du ville at de og deres etterfølgere
skulle gi Ånden videre til alle troende.
Hør vår bønn, og la din miskunn virke
i de troendes hjerter med samme kraft
som den gang Evangeliet først ble forkynt.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Konfirmasjon

Forbønn med deltagelse av de nykonfirmerte

Når de nykonfirmerte selv leser intensjonene, kan den universelle forbønn benyttes i følgende eller lignende form.

B Kjære brødre og søstre! La oss be til Gud, den allmektige Far. Den Hellige Ånd forener oss i én tro, ett håp og én kjærlighet. La oss derfor samles i felles bønn.
1 For oss som er blitt styrket ved Den Hellige Ånds gave,
at vi må være rotfestet i troen og grunnfestet i kjærligheten,
så vi ved hele vårt liv kan bære vitnesbyrd om Kristus,
la oss be til Herren, vår Gud. 
2 For våre foreldre og faddere
som støtter dem på troens vei,
at de ved ord og eksempel må hjelpe oss
til å følge i Kristi fotspor,
la oss be til Herren, vår Gud. 
3 For Guds hellige Kirke,
i enhet med vår hellige far, pave Frans,
vår biskop N.
og alle biskoper,
at Den Hellige Ånd må samle oss
til ett i tro og kjærlighet
slik at Kirken vokser helt til Herren kommer,
la oss be til Herren, vår Gud. 
4 For hele verden,
at alle mennesker, som har den samme skaper og Far,
må anerkjenne hverandre som brødre og søstre
uten forskjell på folkeslag eller nasjonalitet,
og at de av et oppriktig hjerte må søke Guds rike,
som er fred og glede i Den Hellige Ånd,
la oss be til Herren, vår Gud. 
B Gud, du gav Den Hellige Ånd til dine apostler
og ville at de og deres etterfølgere
skulle gi Ånden videre til alle troende.
Hør vår bønn og la din nåde virke i de troendes hjerter
med den samme kraft som da Evangeliet først ble forkynt.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Opptagelse av gyldig døpte i den katolske kirkes fulle fellesskap (konversjon)

I
P Høyt elskede, ved dåpen og fermingen ble N. innlemmet i Kristus. Med takk til Gud har vi nå mottatt ham (henne) i Den katolske kirkes fellesskap og fermet ham (henne) med Den Hellige Ånds gaver, så han (hun) sammen med oss kan ta del i Herrens måltid. I glede over ham (henne) som nå er blitt opptatt i Den katolske kirke, vil vi sammen be om Frelserens nåde og miskunn:
1 For N. som vi i dag har opptatt blant oss,
at han (hun) ved Den Hellige Ånds hjelp
må forbli tro mot sitt forsett. 
2 For alle som tror på Kristus,
og for alle kristne trossamfunn,
at vi må nå frem til fullkommen enhet. 
3 For alle som ikke tror på Kristus,
at de ved Den Hellige Ånd må føres på frelsens vei. 
4 For alle som lider under angst og uro,
at de må finne varig fred og trygghet. 
5 For oss selv,
at vi må holde fast ved den tro vi har mottatt
– inntil vår dødstime. 
P Allmektige, evige Gud,
lytt til din Kirkes bønn
og la oss alltid tjene deg
med takknemlige hjerter.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
II
P Kjære brødre og søstre! I takknemlighet mot Gud har vi mottatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap denne vår bror (søster) som i dåpen (og konfirmasjonen) allerede var blitt forenet med Kristus, (og med Den Hellige Ånds gaver har vi konfirmert ham [henne]) så han (hun) snart sammen med oss kan delta ved Herrens bord. Vi gleder oss over at et nytt medlem nettopp er blitt opptatt i Den katolske kirke, og sammen med ham (henne) vil vi be om Frelserens nåde og barmhjertighet:
1 For vår bror (søster) som vi i dag har mottatt iblant oss, at han (hun) med Den Hellige Ånds hjelp trofast må holde fast ved sitt forsett, la oss be til Herren, vår Gud. 
2 For alle som tror på Kristus, og for deres fellesskap, at de må nå frem til fullkommen enhet, la oss be til Herren, vår Gud. 
3 For den kirke (det trossamfunn) hvor han (hun) som vi nettopp har opptatt, ble døpt og undervist, at den (det) stadig bedre må lære Kristus å kjenne og forkynne ham med iver, la oss be til Herren, vår Gud. 
4 For alle som lengter etter Guds nåde, at de må bli ført til sannhetens fylde, la oss be til Herren, vår Gud. 
5 For dem som ennå ikke tror på vår Herre Jesus Kristus, at de ved Den Hellige Ånds lys får kraft til å velge frelsens vei, la oss be til Herren, vår Gud. 
6 At alle mennesker, befridd for krig og nød, må få leve i trygghet og fred, la oss be til Herren, vår Gud. 
7 At vi må holde fast ved den tro vi har fått i gave, inntil vår siste stund, la oss be til Herren, vår Gud. 
P Allmektige, evige Gud,
lytt til våre bønner
og la oss alltid tjene deg
med takknemlig hjerte.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
III

Dersom opptagelsen feires utenom messen, kan overgangen fra forbønnen til Herrens bønn skje med følgende eller lignende ord:

C Høyt elskede, la oss sammen be den bønn vår Herre Jesus Kristus har lært oss.
A Fader vår…

Dersom den som er blitt opptatt, fra sitt tidligere trossamfunn er vant med tilføyelsen «For riket er ditt» osv. til Herrens bønn, skal denne avsluttende lovprisning (doksologi) tilføyes her.