Tilbake

Forbønner

Pastoral betjening av syke

Meddelelse av sykesalvingen

Enten sykesalvingen meddeles under en messe eller utenfor messen, foregår den etter ordets liturgi, eventuelt med homilie. Etter håndspåleggelsen og takkebønn over oljen (eller velsignelse av ikke-vigslet olje) følger selve salvingen, og handlinger ender med slutningsbønn. Deretter følger offertoriet (ved messe) eller slutningsvelsignelsen (uten messe). Dersom viaticum (vandringsbrødet) skal meddeles utenom messe, skjer det mellom salvingen og slutningsbønnen. (Ved messe skjer det på det vanlige sted for kommunionen.)

I handlingen inngår det forbønn i form av et «litani», og dette går enten forut for håndspåleggelsen eller det følger mellom selve salvingen og slutningsbønnen (og betegnes da gjerne som «universell forbønn»). Litaniet kan om ønskelig brukes på begge steder.

Litani før sykesalvingen

(Eller universelle forbønn etter sykesalvingen) Etterfølgende tekst brukes enten som litani før håndspåleggelsen og selve sykesalvingen, eller den brukes som universell forbønn etter selve sykesalvingen, men før slutningsbønnen. Den kan også brukes på annet sted. Presten kan ut fra situasjonens særskilte omstendigheter tillempe eller forkorte selve teksten.

P Kjære brødre og søstre! La oss i tro og ydmykhet be om Guds hjelp for vår syke bror (søster) N.:
1 Gjest ham (henne) i din miskunn og styrk ham (henne) med den hellige salving, vi ber deg. 
2 Befri ham (henne) fra alt ondt, vi ber deg. 
3 Skjenk alle (denne) syke lindring i deres (hans, hennes) lidelser, vi ber deg. 
4 Vær nær alle som har omsorg for de syke, vi ber deg. 
5 Befri denne din tjener (tjenerinne) fra synd og fristelser, vi ber deg. 
6 Gi ham (henne) som vi i ditt navn legger hendene på, liv og helse, vi ber deg. 

Så følger håndspåleggelsen (dersom litaniet går forut for håndspåleggelsen) eller slutningsbønnen (dersom forbønnen følger etter selve salvingen).

Takkebønn over oljen

Takkebønnen brukes dersom oljen alt er velsignet. Men dersom oljen ikke er velsignet, foretas i stedet velsignelse av denne ved at det bes en egen velsignelsesbønn over oljen.

P Lovet være Gud, den allmektige Far, som for oss og for vår frelses skyld
sendte sin Sønn til verden. 
Lovet være Gud.
P Lovet være Gud, Faderens enbårne Sønn, som tok på seg vår menneskelige natur for å lege våre sykdommer. 
P Lovet være Gud, Trøsteren, Den Hellige Ånd, som evig styrker vårt legemes svakhet. 
P Herre, la N. som i tro på deg skal salves med denne hellige olje, finne lindring for sine smerter og styrke i sin svakhet. Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Slutningsbønn

Følgende eller en av de alternative slutningsbønner bes etter salvingen og eventuelt den universelle forbønn (litaniet).

P La oss be.
Herre, vår Frelser,
helbred ved Den Hellige Ånds nåde N. fra hans (hennes) sykdom,
leg hans (hennes) sår og tilgi hans (hennes) synder,
befri ham (henne) fra alle lidelser på legeme, sjel og ånd.
Gi ham (henne) i din barmhjertighet full ytre og indre sunnhet
og la ham (henne), helbredet ved din barmhjertighet,
få gjenoppta sin gjerning.
Du som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.
Alternative litanier før sykesalvingen
I
1 Du som tok på deg våre sykdommer og bar våre smerter: Kyrie eleison. 
Kristie eleison.
2 Du som syntes synd på mengden, se i godhet til de syke og helbred dem: Kriste eleison. 
3 Du som befalte dine apostler å legge hendene på de syke: Kyrie eleison. 
II
P La oss be til Herren vår Gud for vår syke bror (søster) og for alle som vier seg til å pleie eller ta seg av ham (henne):
1 Se i godhet til denne syke. 
2 Inngi ny kraft i hans (hennes) lemmer. 
3 Demp hans (hennes) uro. 
4 Befri ham (henne) fra synd og fristelser. 
5 Kom alle syke i møte med din nåde. 
6 Støtt med guddommelig hjelp opp om hver og en som står dem bi. 
7 Gi ham (henne) som vi i ditt navn legger hendene på, liv og helse. 
Velsignelse av oljen

(I stedet for takkebønn over oljen) En av velsignelsesbønnene nedenfor bes i stedet for takkbønn over oljen dersom oljen fra før ikke er velsignet.

I
P La oss be.
Gud, vår Far og vår trøst,
du som ved din Sønn
vil helbrede de syke for deres lidelser,
lytt i nåde til oss som tillitsfullt bønnfaller deg.
Send fra din himmel trøsteren, din Hellige Ånd,
ned over denne olje
som du har latt det grønne tre frembringe
til styrke for legemet.
La denne olje ved din velsignelse
bli til vern for legeme, sjel og ånd
for alle som salves med den,
så all sorg, sykdom og smerte viker bort.
Herre, måtte du gjøre den til din hellige olje,
vigslet for oss av deg
i vår Herres Jesu Kristi navn.
Han som lever og råder med deg i all evighet.
A Amen.
II
P Lovet være Gud, den allmektige Far, som for oss og for vår frelses skyld sendte sin Sønn til verden. 
Lovet være Gud.
P Lovet være Gud, Faderens enbårne Sønn, som tok på seg vår menneskelige natur for å lege våre sykdommer. 
P Lovet være Gud, Trøsteren, Den Hellige Ånd, som evig styrker vårt legemes svakhet. 
P Herre, lytt i nåde til oss
og helliggjør ved din velsignelse denne olje
som er forberedt til hjelp for dine troende i deres nød.
Kom troens bønn i møte
slik at hver og en som blir salvet med oljen,
bli befridd fra all sykdom som holder dem nede.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Alternative slutningsbønner

(Etter salvingen eller eventuelt etter den universelle forbønn)

I
P La oss be.
Herre Jesus Kristus,
du ville ta på deg vårt kjøds skikkelse
for å forløse menneskene og helbrede de syke.
Se i nåde til denne din tjener (tjenerinne)
og gi helbred til sjel og legeme,
slik at du ved din kraft gir legedom
og ved din støtte trøst til ham (henne)
som vi har meddelt denne hellige salving i ditt navn.
Ved din kraft og trøst
gir salvingen styrke til de legemlige krefter
og fordriver det onde
(og du gir et fast håp i smertene til ham [henne]
som du vil skal få del i din lidelse).
Du som lever og råder, fra evighet til evighet.
A Amen.
II

(For den som er svekket av alder)

P Herre, se i miskunn til din tjener (tjenerinne)
som lider under alderens svakhet,
og i denne hellige salving søker din nåde
til helsebot for legeme og sjel.
Styrk ham (henne) med din Ånd,
og la ham (henne) forbli sterk i troen og trygg i håpet,
så han (hun) kan være et forbilde
på det tålmod og den glede
som din kjærlighet virker.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
III

(Hvor det er fare for livet)

P Gud, vår gjenløser,
i din lidelse har du selv utholdt våre smerter
og båret våre sykdommer.
Vi ber deg ydmykt for vår syke bror (søster) N.,
at han (hun) som du har gjenløst,
må finne mot og ny kraft i håpet om frelsen
og bli bevart på legeme og sjel.
Du som lever og råder, fra evighet til evighet.
A Amen.
IV

(For den som blir beredt ved salving og viaticum [vandringsbrødet])

P Gud, all miskunns Far, alle sørgendes trøster,
se til din tjener (tjenerinne) N. som setter sin lit til deg.
La denne hellige salving bli til lindring for ham (henne)
som tynges av så store lidelser.
La din Sønns legeme og blod som han (hun) nå er styrket ved,
bli selve vandringsbrødet på veien til det evige liv.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
V

(For den som er i dødskamp)

P Mildeste Fader,
du som ser all god vilje og alltid forlater synder,
du som aldri holder tilgivelsen tilbake fra den som ber,
miskunn deg over din tjener (tjenerinne) N.,
som kjemper sin siste strid.
Han (hun) er blitt salvet med hellig olje
og støttet av de bønner vi i tro til deg har bedt.
Gi ham (henne) lindring på legeme og sjel,
skjenk ham (henne) syndenes forlatelse
og stryk ham (henne) med din kjærlighet og nåde.
Ved Kristus, din Sønn,
han som overvant døden, åpnet veien for oss til det evige liv,
og lever og råder i all evighet.
A Amen.

Meddelelse av viaticum

Når den sykes tilstand tillater det, blir et kort litani med følgende eller lignende ord bedt etter skriftlesningen og bekjennelsen av dåpstroen, men før Herrens bønn (Fader vår) og kommunionen. Dersom den syke er i stand til det, svarer han sammen med de tilstedeværende.

P Brødre og søstre! La oss med ett hjerte og sinn påkalle vår Herre Jesus Kristus:
1 Herre, du som elsket oss inntil enden og overgav deg selv til døden for å gi oss livet, vi ber for vår bror (søster) N. 
2 Herre, du som sa: Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod, skal få evig liv, vi ber for vår bror (søster) N. 
3 Herre, du som innbyr oss til ditt gjestebud hvor der ikke lenger skal være sorg eller klage, hverken smerte eller adskillelse, vi ber for vår bror (søster) N. 
P La oss sammen be den bønn Herren selv har lært oss:
A Fader vår…
Alternativt litani

Dette litani kan brukes når meddelelsen av botens sakrament, sykesalvingen og viaticum forenes. Litaniet bes etter eventuell skriftlesning og botsdelen av ritusen samt eventuelt bekjennelsen av dåpstroen. Formuleringen kan tilpasses slik at den best mulig uttrykker bønn for den syke og de tilstedeværende.

P Høyt elskede! La oss be til Herren for vår bror (søster) N. som i denne stund styrker ham (henne) med sine sakramenter:
1 At Herren må se til ham (henne) slik at han (hun) kjenner igjen Guds Sønns medlidende blikk, la oss be til Herren, vår Gud. 
2 At Herren må styrke og bevare ham (henne) i sin kjærlighet, la oss be til Herren, vår Gud. 
3 At Herren må gi ham (henne) sin styrke og fred, la oss be til Herren, vår Gud. 

Dersom den syke skal motta konfirmasjonens sakrament, skjer det etter denne bønn.

Sykesalvingen – innledet med takkebønn over oljen eller velsignelse av denne – følger. Deretter bes Herrens bønn (Fader vår) og den syke mottar viaticum.