Tilbake

Forbønner

Omkring ekteskapet

Forlovelse

Når forlovelsen feires privat av de to familiene, kan gjerne en av foreldrene forestå velsignelsesritusen. Men dersom en prest eller diakon er til stede, er det ønskelig at han tar over oppgaven med å forestå handlingen, dog utelukkende når det er klart for alle tilstedeværende at det her ikke handler om ektevigsel.

Forlovelsesritualet kan derfor anvendes så vel av foreldrene som av presten, diakonen eller en leg person; de viktigste elementer og ritusens struktur må beholdes, men de enkelte deler kan tillempes forholdene.

Ritualet kan også anvendes når forlovelsen allerede er inngått og de forlovede møtes til kateketisk forberedelse før ektevigselen. Forlovelse eller den særskilte velsignelse av forlovede skal aldri knyttes til feiring av messe.

Etter skriftlesninger med tale følger en allmenn bønn. Fra de forbønner som er foreslått nedenfor, kan den som forestår handlingen, velge ut dem som synes mest egnet, eller tilføye andre med henblikk på særskilte situasjoner (peculiaria rerum adiuncta):

F La oss tillitsfullt be til Gud, vår Far,
som elsket menneskene så høyt
at han gjorde dem til sine barn i Kristus
og til vitner om sin kjærlighet:
1 Du som vil at dine barn som er Kristi brødre og søstre,
skal kjennes på sin innbyrdes kjærlighet. 
Bevar oss alltid i din kjærlighet, Herre.
2 Du som vil at menneskene skal finne sann glede
ved å bli formet av din kjærlighet. 
3 Du som forener mann og kvinne i gjensidig kjærlighet
og velsigner familiene også med barn, kjærlighetens krone. 
4 Du som har gjort din Sønns død på korset,
han som ved sitt blod bar frem et uplettet offer for deg,
gav et mystisk forbilde på fylden av kjærlighet i ekteskapets sakrament. 
5 Du som kaller N. og N.
til kjærlighetens fullkomne fellesskap,
den som forener den kristne familie til ett hjerte og én sjel. 

De som inngår forlovelsen, kan i overensstemmelse med sedvanen på stedet, gi et synlig tegn på sitt løfte, f.eks. ved undertegnelse av dokumentasjon på forlovelsen eller ved overrekkelse av ringer eller gaver som først kan velsignes. Etter dette fremfører den som forestår handlingen, velsignelsesbønnen over de forlovede.

Ektevigsel

I
C Kjære brødre og søstre!
Med nådens og kjærlighetens enestående gave
vil Gud fullende og hellige
vår bror og søster N. og N.s kjærlighet.
La oss med denne gave i tanke
vende oss til Herren med bønn for dem:
1 At N. og N. som tror på Kristus
og nå er blitt forenet i ekteskapets hellig fellesskap,
må få glede seg over helbred og evig frelse,
la oss be til Herren, vår Gud. 
2 At Herren må velsigne deres pakt
slik han helliget bryllupet
i Kana i Galilea,
la oss be til Herren, vår Gud. 
3 At Herren må skjenke dem
fullkommen og fruktbar kjærlighet, fred og hjelp,
og at de må avlegge et godt vitnesbyrd om Kristus,
la oss be til Herren, vår Gud. 
4 At det kristne folk
dag for dag må styrkes
og formidle den himmelske nådes hjelp
til alle som tynges av prøvelser,
la oss be til Herren, vår Gud. 
5 At Den Hellige Ånd
må fornyes sakramentets nåde
hos alle ektefeller som her er til stede,
la oss be til Herren, vår Gud. 

Ved ektevigsel innenfor messen avsluttes forbønnen med slutningsbønnen nedenfor, hvorpå eukaristifeiringen begynner med offertoriet. Etter den eukaristiske bønn holdes den høytidelige velsignelsesbønn over det nye ektepar.

Men ved ektevigsel uten messe bortfaller slutningsbønnen nedenfor. I stedet bes straks Herrens bønn (Fader vår), hvorpå det nye ektepar trer frem for alteret og kneler. Så følger den høytidelige velsignelsesbønn, før gudstjenesten avsluttes.

(P Herre, utgyd din kjærlighets ånd over dette brudepar
slik at de kan bli ett hjerte og én ånd
og intet må få skille dem som du har sammenføyd,
eller skade dem du har fylt med din velsignelse.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.)
II
C Kjære brødre og søstre!
La oss omslutte
denne nye familie med våre bønner,
så disse ektefellers gjensidige kjærlighet
må vokse fra dag til dag
og Gud i sin godhet
må komme alle familier i hele verden til hjelp:
1 For det nye brudepar som her står,
og for deres familie,
la oss be til Herren, vår Gud. 
2 For deres nærmeste og deres venner
og for enhver som har vært
til hjelp for dette brudepar,
la oss be til Herren, vår Gud. 
3 For unge som forbereder seg til å inngå ekteskap,
og for alle dem som Herren kaller
til et liv i en annen stand,
la oss be til Herren, vår Gud. 
4 For alle familier i verden,
og for fred mellom mennesker,
la oss be til Herren, vår Gud. 
5 For alle våre familiemedlemmer
som har forlatt denne verden, og for alle døde,
la oss be til Herren, vår Gud. 
6 For Kirken, Guds hellige folk,
og for alle kristnes enhet,
la oss be til Herren, vår Gud. 

Ved ektevigsel innenfor messen avsluttes forbønnen med slutningsbønnen nedenfor, hvorpå eukaristifeiringen begynner med offertoriet. Etter den eukaristiske bønn holdes den høytidelige velsignelsesbønn over det nye ektepar.

Men ved ektevigsel uten messe bortfaller slutningsbønnen nedenfor. I stedet bes straks Herrens bønn (Fader vår), hvorpå det nye ektepar trer frem for alteret og kneler. Så følger den høytidelige velsignelsesbønn, før gudstjenesten avsluttes.

(P Herre Jesus, du som er midt iblant oss
nå mens N. og N. besegler sin enhet,
ta imot vår bønn og fyll oss med din Ånd.
Du som lever og råder fra evighet til evighet.
A Amen.)

Velsignelse av en familie

F Kristus Herren, Faderens evige Ord, som var hos Faderen fra evighet, valgte selv å tilhøre en familie under sitt liv på jorden. Slik står familien under hans velsignelse. La oss sammen be om at hans nåde vil ta denne familie under sitt vern:
1 Herre Jesus Kristus,
lydig mot Maria og Josef
helliget du hjemmets liv.
– Helliggjør denne familie ved ditt nærvær. 
Herre, bevar vår familie.
2 Du var fylt av iver for din Fars hus.
– Måtte alle slekter ære deg. 
3 Du har gitt oss din hellige familie
som et forbilde på bønn, kjærlighet
og lydighet mot Faderens vilje.
– Helliggjør dette hus med din nåde,
og fyll det med dine gaver. 
4 Du elsket dine slektninger og var selv elsket av dem.
– Bevar våre familier i fred og gjensidig kjærlighet. 
5 I Kana i Galilea
gledet du en nystiftet familie
med ditt første under
da du gjorde vann til vin.
– Vi ber deg lindre denne families sorger og bekymringer
og vende dens sorg til glede. 
6 Av omsorg for familiens enhet har du sagt:
«Det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»
– Bevar disse ektefeller forenet i din kjærlighets bånd. 

Utenfor messen følger Herrens bønn (Fader vår) hvorpå etterfølgende eller en annen velsignelsesbønn følger. Under messen bes straks velsignelsesbønnen.

Velsignelsesbønn
F Allmektige Gud, vår Far,
du har skap oss, og ved din miskunn har du gjenreist oss.
Etter din vilje er familien som stiftes ved ekteskapets pakt,
et sakrament i Kristus og i Kirken.
Vi ber deg, utøs din rike velsignelse over denne familie
som er samlet i ditt navn.
La dem som er forenet i kjærlighet,
være brennende i ånden og utholdende i bønnen,
ha omsorg for hverandre, bære hverandres byrder
og ved ord og eksempel vitne om sin tro.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Om ønskelig kan den forrettende bestenke den forsamlede familie med vievann. Han gjøre det uten å si noe.