Tilbake

Forbønner

Nasjonale feiringer

Norges nasjonaldag

(17. mai)

P Kjære kristne! I sin tale på Areopagos i Athen sa Paulus: «Av ett eneste menneske har [Gud] skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham.» La oss be:
1 For Kirken i Norge og overalt i verden,
at den må gjøre Kristus nærværende på hvert sted. 
2 For vår konge (dronning) N. og for fedrelandet vårt. 
3 For alle som lider under farlig nasjonalisme
eller fordi de mangler et land de kan kalle sitt eget. 
4 Om ansvarsbevissthet og villighet til å hjelpe
så at ingen flykter fra eget ansvar og egne plikter,
men også er åpne for den hjelp som trenges ovenfra. 
5 Om at folket i Norge må søke Gud og finne ham. 
P Allmektige Gud, himmelske Far,
du som har latt nordmenn få oppleve fellesskap
ved i lang tid å utgjøre én nasjon med én grunnlov,
gi oss å forvalte denne velsignelse rett og godt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Filippinsk nasjonaldag

(12. juni)

På norsk
P Kjære kristne! Den 12. juni 1898 erklærte Filippinene seg uavhengig etter mange år som spansk koloni. La oss be for alle filippinere og andre med tilknytning til Filippinene:
1 For Kirken i Filippinene og i resten av verden,
at den må formidle Evangeliet om Guds store kjærlighet
på en levende og vinnende måte. 
2 For presidenten og andre med makt og myndighet i Filippinene. 
3 For alle filippinere med familiebånd på tvers av landegrenser,
om styrke, glede og fellesskapsfølelse,
også når savn og sorg blir sterk. 
4 For familie, venner og bekjente
som opplever sykdom og smerte, fattigdom og nød. 
5 For alle filippinere i Norge,
om hjelp til å ta vare på egen kultur og væremåte
og på en god måte å forene dette med norske sedvaner
– alle til glede og velsignelse. 
6 Om hjelp for oss til å bevare troen
og til å vitne om Herren Jesus. 
P Allmektige Gud, himmelske Far,
du har skjenket den filippinske nasjon
mye nåde og godhet.
Gi at dette må bli til velsignelse for alle nasjoner,
og spesielt for de norsk-filippinske relasjoner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
På engelsk
P Dearly beloved faithful, in June 12, 1898, the Philippines became independent after many years of being a Spanish colony. Let us pray for all Filipinos and others connected with the Philippines:
1 For the Church in the Philippines and all over the world,
that it may become a relevant and lively instrument
of the Gospel on the great love of God. 
2 For the President and all with civil power and authority in the Philippines. 
3 For all Filipinos with family ties across land frontiers,
for strength, joy and unity especially when hardships and sorrow are strong. 
4 For our families, friends and acquaintance who are sick and in pain,
for the poor and those in need. 
5 For all Filipinos in Norway,
for the help they need to nurture their culture and traditions
in combination with Norwegian custom. 
6 For the help we need to keep the Faith
and to witness to our Lord Jesus. 
P Almighty God, our heavenly Father.
You have given much grace and goodness to the Filipino nation.
Grant that they will become a blessing to all nations
specially for the Norwegian-Filipino relations.
We ask this through Christ our Lord.
A Amen.

Eller:

P Mga kapatid sa pananampalataya, noong ikalabing dalawa ng Hunyo 1898, natanggap ng Pilipinas ang kanyang kasarinlan pagkatapos ng mahabang panahon na pagsakop ng mga Kastila. Ipanalangin natin ang lahat ng Pilipino at iba pang konektado sa Pilipinas:
1 Para sa Simbahang Katoliko sa Pilipinas at sa buong mundo,
na ito ay maging kaakit-akit at buhay na tagapahayag
ng Ebanghelyo tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. 
2 Para sa Presidente at lahat ng nanunungkulan
sa Pamahalaan sa Pilipinas. 
3 Para sa mga Pilipino na may mga pamilya,
kamaganak sa iba'tibang bansa,
magkaroon sana sila nang lakas,
kagalakan at pagkakaisa lalung-lalu na sa panahon ng krisis at pighati. 
4 Para sa pamilya, kaibigan at kakilala natin na may karamdaman,
mga mahihirap at mga may ibat-ibang pangangailangan
at dalamhati sa buhay. 
5 Para sa mga Pilipino dito sa Norge, para sa tulong
na kailangan upang mapangalagaan ng kanilang kultura at tradisyun,
at upang maibahagi ito sa kulturang Norwego. 
6 Para sa atin upang mapangalagaan ang pananampalataya
at pagigin saksi sa ating Panginoon. 
P Panginoon Makapangyarihan at aming Ama,
ikaw ang nagbigay ng maraming grasya at kabutihan sa Filipinas.
Nawa'y ang aming bansa ay maging bendisyun sa lahat ng mga bansa,
at higit sa lahat sa relasyung Pilipino-Norwego.
Sa ngalan ni Kristo ating Panginoon. Amen.

Ved kroatisk feiring

På norsk
P Kjære brødre og søstre! La oss be til Gud som er kilde til all velsignelse, for våre familier, for våre trosfeller og for hele Den katolske kirke:
1 Herre, Kirkens hovedoppgave er å forkynne Evangeliet.
Gi at hun med Evangeliets surdeig gjennomsyrer oss
og alle som lever langt fra sitt hjemland. 
2 Herre, vårt kroatiske folk har gjennom alle århundrer
vært trofast mot Kirken og Peters etterfølgere.
Gi at også vi og alle våre kroater i utlandet
forblir trofaste i vår kjærlighet mot Kirken,
mot paven og mot våre åndelige ledere. 
3 Herre, livet er din gave.
Gi at våre fedre og mødre fra din hånd
fortsatt tar imot barn som gave,
at de oppdrar dem i Evangeliets ånd
og at barn blir en velsignelse for sine foreldre
og for hele Den katolske kirke i Norge. 
4 For våre naboer,
for alle som vi lever, arbeider og bor sammen med.
Gi oss alle å leve i fred, kjærlighet og gjensidig respekt. 
5 For alle våre avdøde:
Før dem inn i det himmelske hjemland
hvor det ikke lenger finnes smerte og død og hvor det er evig glede. 
P Himmelske Far,
hold bort fra oss alle farene.
Må dine hellige engler våke over oss,
og må din evige velsignelse alltid forbli hos oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
På kroatisk
P Draga braćo i sestre! Pomolimo se Bogu, izvoru svakog blagoslova, za naše obitelji, za našu braću i sestre u istoj vjeri ali i za cijelu Katoličku crkvu:
1 Gospodine, glavna je dužnost Crkve naviještanje tvoga Evanđelja.
Daj da ona kvascem Evanđelja prožme nas
i sve koji žive daleko od svoje domovine. 
2 Gospodine, naš je hrvatski narod kroz sva stoljeća
bio vjeran Crkvi i Petrovim nasljednicima.
Daj da i mi i svi naši hrvatski iseljenici
sačuvamo poštovanje i ljubav prema Crkvi,
papi i našim duhovnim pastirima. 
3 Gospodine, život je tvoj dar.
Daj da naši očevi i majke i nadalje iz tvoje
ruke primaju djecu kao dar
i da ih odgajaju u duhu Evanđelja,
i daj da djeca budu blagoslov svojim roditeljima
i cijeloj Katoličkoj crkvi u Norveškoj. 
4 Za naše susjede,
za ljude s kojima radimo, stanujemo i živimo.
Daj da sa svima živimo u miru, ljubavi i međusobnom poštovanju. 
5 Za sve naše pokojne:
Uvedi ih u nebesku domovinu
gdje boli i smrti više nema i gdje je vječna radost. 
P Nebeski Oče,
odagnaj od nas sve opasnosti.
Tvoji sveti anđeli neka nas čuvaju,
a tvoj vječni blagoslov neka uvijek bude s nama.
Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Polsk nasjonaldag

(11. november)

På norsk
P Høyt elskede! I dag feirer vi Polens nasjonaldag, og med hendelsene fra den 11. november 1918 i minne ber vi for vårt fedreland og for alle polakker (for alle polakker og for deres fedreland):
1 For Kirken i hele verden,
at den må høste frukter i overflod
fra det katolske trosliv og den historiske arv i Polen. 
2 For presidenten, nasjonalforsamlingen
og andre med statlig makt i Polen,
at de må utøve sitt oppdrag med god dømmekraft og klokskap,
hentet både fra troens historie og Kirkens liv i dag. 
3 For alle som i dag lider i Polen
som følge av negativ økonomisk,
ideologisk eller politisk påvirkning utenfra
eller fra forskjellige miljøer i det polske samfunn. 
4 For oss polakker (for polakkene) rundt om i verden,
at vi (de) må nyttiggjøre oss (seg) andres kulturarv
og samtidig leve ut det beste i vår (sin) egen. 
5 For den polske befolkning i Norge
(for den polske befolkning i vårt land),
at den må ta vare på troen og uttrykke den i religiøs praksis
idet vi (de) ber om velsignelse
for oss selv, våre nærmeste og våre omgivelser
(for dem selv, deres nærmeste og deres omgivelser). 
6 For oss og vårt fedreland
(for alle polakker og deres fedreland),
at vi (de) på forbønn av Jomfru Maria, Polens dronning,
må forbli trofaste mot Kristus. 
P Himmelske Far, allmektige evige Gud,
du som gjennom Den katolske kirke og tro
har gitt ditt folk i Polen egen identitet og trygghet,
hjelp oss til alltid, uansett hvor vi befinner oss,
å kunne verdsette dine gaver og forvalte dem rett.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Eller:

P Umiłowani! Obchodząc dzisiaj Narodowe Swięto Polski i wspominając wydarzenia z jedenastego listopada 1918 roku modlimy się (…) za naszą Ojczyznę i za wszystkich Polaków (za Polaków i ich ojczyznę):
1 Za Kościół na całym świecie,
aby czerpał z obfitych owoców
katolickiego życia wiary i spuścizny historycznej Polski. 
2 Za Pana Prezydenta (Panią Prezydent), członków Parlamentu
i innych przedstawicieli władzy państwowej w Polsce,
aby wypełniali swoje zadania z mądrością i roztropnością
zaczerpniętą zarówno z historii wiary jak i współczesnego życia Kościoła. 
3 Za wszystkich, którzy cierpią w Polsce,
na skutek ideologicznych, ekonomiczych
czy politycznych wpływów pochodzących z zagranicy
lub powstałych w różnych środowiskach polskiego społeczeństwa. 
4 Za Polonię na całym świecie,
o umiejętność korzystania z dziedzictwa kultury innych narodów
oraz dzielenia się tym, co najlepsze we własnej. 
5 Za Polaków w Norwegii
(Za Polaków w naszym kraju),
abyśmy trwali (aby trwali) w wierze i wyrażali ją w praktykach religijnych,
wypraszając błogosławieństwo Boże dla nas (nich) samych,
naszych (ich) najbliższych i środowiska, w którym żyjemy (żyją). 
6 Za naszą Ojczyznę, abyśmy
(Za Polaków i ich ojczyznę, aby)
dzięki wstawiennictwu Maryi, Królowej Polski,
pozostali wierni Chystusowi. 
P Ojcze niebieski, Wszechmogący Wieczny Boże,
Ty przez Kościół katolicki i wiarę
obdarzyłeś Twój lud w Polsce własną tożsamością i bezpieczeństwem.
Wspomagaj nas, abyśmy zawsze bez względu na to, gdzie przebywamy
umieli szanować Twoje dary i właściwie z nich korzystać.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Vietnamesisk nyttår

På norsk
P Kjære medtroende! Feiringen av nyttår etter (vår) vietnamesisk(-e) kalender forener alle vietnamesere, uansett bakgrunn og hvor de befinner seg. La oss be for alle (for oss) med bakgrunn i Vietnam:
1 For Den katolske kirke som har gitt håp og identitet
til så mange mennesker i og fra Vietnam,
for paven og biskopene, for prestene og andre pastorale medarbeidere. 
2 Om at statsmakten i Vietnam
må respektere folks politiske og religiøse rettigheter
og ta lærdom av Evangeliet som Kirken forkynner. 
3 For våre slektninger og venner i Vietnam,
om hjelp til å lære av hverandre,
også når vi på mange måter befinner oss langt fra hverandre. 
4 For alle i Norge med vietnamesisk bakgrunn,
at vi må ta vare på det beste i vår kultur og tradisjoner,
til glede og velsignelse for oss selv og for våre norske omgivelser. 
5 For vietnameserne i denne menighet,
at de må bevare den kristne tro og moral
og være med på å utvikle menigheten
til Guds ære og menneskenes frelse. 
P Gode Gud, himmelske Far,
du som sendte Evangeliet til Vietnam,
gi oss å hente kraft fra dette budskap
samtidig som vi bevarer og utvikler
det beste i våre kulturer og tradisjoner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
På vietnamesisk
P Anh chị em thân mến! Mừng Tết Dân Tộc là dịp để đồng bào Việt Nam không phân biệt thành phần địa vị ở khắp nơi liên kết trong tình đồng hương ruột thịt. Chúng ta cầu xin cho tất cả các con dân Việt:
1 Chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội Công Giáo
đã trao ban cho nhiều con dân Việt niềm hy vọng và căn tính,
cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục,
linh mục và tất cả ai đang lo các công tác mục vụ. 
2 Cầu xin để những người đang nắm quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam
biết tôn trọng các quyền lợi chính trị và tôn giáo của đồng bào mình,
xin cho họ biết học hỏi các giá trị của Tin Mừng mà Giáo Hội rao giảng. 
3 Chúng ta cũng cầu xin cho thân nhân và bạn bè tại Việt Nam
để chúng ta luôn giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau,
cho dẫu vì hoàn cảnh sống phải cách xa nhau. 
4 Chúng ta cũng cầu xin cho tất cả người Việt đang sống tại Nauy.
Xin cho lòng yêu mến văn hóa và truyền thống dân tộc trở nên niềm
vui và phúc lành cho mọi nổ lực xây dựng và thăng
tiến xã hội và Giáo Hội tại Nauy. 
5 Cho tất cả những người Việt Nam trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta,
chớ gì họ luôn bảo vệ đức tin và luân lý Kitô giáo,
vàsẵn sàng tích cực tham gia cộng tác để xây dựng và phát triển
giáo xứ vì Danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. 
P Lạy Chúa, Chúa luôn đổi mới đời chúng
con bằng những ân huệ dồi dào của Chúa.
Với lòng biết ơn chúng con xin đón nhận quảng thời gian mới Chúa
rộng tình ban cho, xin cho chúng con biết sử dụng thời
giờ hợp với Thánh ý Chúa hầu đem lại ích lợi cho chúng con và đồng loại.
Chúng con xin nhờ Đức Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Amen.