Tilbake

Forbønner

Misjon

Misjonærvelsignelse

Ritualene for velsignelse av misjonærer i forbindelse med deres utsendelse inneholder egne forbønner.

Misjonssøndagen

«For å fremme misjonssamvirket i de enkelte bispedømmer […] må det årvisst avholdes en misjonsdag.» (CIC, kan. 791, nr. 3) I misjonsencyklikaen Rerum Ecclesiae, 28. februar 1926, hadde pave Pius XI oppfordret til innsats for misjon. Ved reskript 14. april 1926 til Den hl. rituskongregasjon aksepterte så paven et oppfølgningsforslag fra generalrådet for de pavelige verker under Den hl. kongregasjon for troens utbredelse (propagandakongregasjonen) om bl.a. å innføre nestsiste søndag i oktober måned som fast misjonssøndag i hele den katolske verden (jf. AAS 19 [1927] 24). Misjonssøndagen feires søndag 18. – 24. oktober, dvs. 29. eller 30. søndag i det alminnelige kirkeår.

På misjonssøndagen kan det bes for misjonen ved de tilføyelser som er gjort i de vanlige forbønnene på 29. og 30. søndag i det alminnelige kirkeår, se bind I B (søndager og helligdager i kirkeåret – det alminnelige kirkeår), år A, B og C, eller en av forbønnene på de følgende sider kan benyttes.

For evangeliets utbredelse

I
P Kjære kristne! Gud har i sin nåde gitt oss Evangeliet med håp om evig liv. La oss be om at dette Evangelium må nå ut og frem til stadig nye mennesker:
1 For det kristne misjonsarbeid og misjonærene,
og for vår egen iver for misjonen. 
2 For statsledere og andre med makt og myndighet,
at de må se (innse) det positive for land og folk
i Evangeliet og det kristne misjonsarbeid. 
3 At troens utbredelse
må gi håp og velsignelse for dem som har det vondt. 
4 For oss i denne menighet (dette fellesskap),
om åpenhet for det Gud kaller oss til,
også når det innebærer nye utfordringer og muligheter. 
P Allmektige Gud, himmelske Far,
du sendte din Sønn til verden
med budskap om håp og sann frihet for hvert menneske.
Gi at dette gledesbudskap fortsatt må være virksomt iblant oss.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.
II
P Kjære medtroende! Jesus Kristus var sendt fra Gud til oss, og han sender oss videre til alle mennesker med sitt gode budskap. La oss vende oss til Jesus Kristus med bønn om miskunn:
1 Slik at Kirken i alt den gjør over alt i verden
får nåde og hjelp til å vise
at Jesu omsorg for de mennesker han møtte
også er det som styrer og driver Kirken i dag. 
2 Om at alle med makt og myndighet
må oppdage Jesu kjærlighet og omsorg
og la seg inspirere av hans budskap. 
3 For de mennesker som i dag opplever håpløshet og fortvilelse,
at de gjennom Jesu komme til verden og hans sendelse av disiplene
må oppdage og finne trøst i at Gud ikke har glemt dem. 
4 Om at våre bekymringer for egne problemer og utfordringer
ikke må gjøre oss blinde for at Guds kjærlighet og Jesu omsorg
også gjelder de mennesker som befinner seg langt borte. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du viste i Jesus Kristus din miskunn mot menneskene.
Gi at denne miskunn gjennom den kristne misjon
må bli stadig tydeligere for oss og for alle mennesker i verden.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.
III
P Kjære kristne! Misjon er å la Evangeliet krysse naturlige, menneskeskapte eller tilfeldige grenser for å omslutte hele verden. La oss be for misjonen og om Evangeliets utbredelse:
1 Om at Kirken må være en misjonerende Kirke
som alltid har det mål for øye
at Evangeliet skal nå frem til hvert eneste menneske. 
2 At vår forkynnelse av Evangeliet
aldri må underkjenne det gode i fremmede kulturer og tradisjoner. 
3 At utbredelsen av Evangeliet i hele verden
må skape en universell omsorg for å oppfylle hverandres behov
– i møte med all menneskelig lidelse og smerte. 
4 At vi må være åpne for dem som kommer til oss utenfra
med nye måter og former i formidlingen av Jesu Kristi budskap. 
P Allmektige, evige Gud,
du som ikke gjør forskjell på menneskene,
gi at heller ikke vi må gjøre slike forskjeller,
men være oss bevisst det grenseløse i Evangeliet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

For det pavelige misjonsverk for en hellig barndom

Det pavelige misjonsverk for en hellig barndom (Pontificium Opus Missionale a Sancta Infantia) har ansvar for å fremme misjonsengasjementet blant barn. Det er vanlig at kollekten på festen for Herrens åpenbaring tilfaller dette misjonsverk («barnemisjonen», barnemissio).

P Kjære kristne! Hvert menneske er kalt til å ta del i Kirkens sendelse. La oss be om at også våre barn blir engasjert av misjonens hellige sak:
1 Om at kristne barn i hele verden og i alle kulturer
må oppleve fellesskapet og gleden i troen på Kristus
og tilhørigheten til hans Kirke slik den finnes på hvert sted. 
2 Om at statsmaktene over alt må respektere
foreldrenes ansvar for egne barn og barns rett også til kristen tro og praksis. 
3 Om at fortellingene om Jesus og helgenene
må inspirere våre minste til å elske alle barn i hele verden. 
4 For Det pavelige misjonsverk for en hellig barndom,
at det må utføre sitt oppdrag å inspirere barn til å hjelpe andre barn
slik at Evangeliet når frem til stadig nye generasjoner. 
(5 For de penger som vi i dag samler inn
til Det pavelige misjonsverk for en hellig barndom,
at de må bli forvaltet og brukt på en god og tjenlig måte.)  
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
i sitt liv og virke viste din Sønn at han satte barn høyt.
Gi oss respekt for alle barns verdighet, rettigheter og utfordringer,
også når det gjelder arbeidet for Evangeliet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Om større misjonsforståelse og -engasjement

P Kjære kristne! Gud som kaller til misjon, har gjort Evangeliets utbredelse avhengig av oss mennesker. La oss be om større forståelse og engasjement for misjonens sak:
1 At Kirken aldri må slå seg til ro
med at målet for Evangeliets utbredelse skulle være nådd. 
2 Om at statsmaktene i alle land må akseptere
og vise forståelse for kristnes kall til å drive misjon
og ikke legge dem hindringer i veien. 
3 Om at kristne på hvert sted
må se og la seg drive av andres behov
for Guds nåde og barmhjertighet,
så vel når det gjelder det timelige som det evige. 
4 Om større engasjement for misjonens sak
i vår menighet (vårt fellesskap). 
P Gode Gud, himmelske Far,
du som elsker alle mennesker med så stor en kjærlighet
at du sendte din Sønn til verden,
la denne kjærlighet drive oss i vår iver for misjonen
og overvinne enhver motstand mot Evangeliets utbredelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

For misjonærene

P Kjære kristne! Det påligger oss et særskilt ansvar for dem som personlig har gått inn i oppdraget med å utbre Evangeliet ved å reise til fremmede land eller krysse andre grenser. La oss be for misjonærene:
1 For misjonærene og andre utsendinger
som med ord og gjerning bringer Evangeliet videre,
at de ved Den Hellige Ånds hjelp må lykkes i oppdraget. 
2 Om at misjonærenes innsats
må bli til velsignelse for samfunnet. 
3 At den åndelige, psykiske og fysiske lidelse
som misjonærene møter, ikke må lamme dem,
men inspirere dem i kallet og bli til velsignelse for de lidende. 
4 For oss i vår støtte til misjonærene og deres virke,
at Kirkens arbeid for Evangeliets utbredelse
må støttes også av vår personlige iver for misjonen. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som sender ut mennesker med ditt gode budskap,
gi dem den støtte og inspirasjon som de trenger i sitt arbeid.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

For misjonsvennene

P Kjære kristne! Kirkens aktive misjonsarbeid er avhengig av de troendes støtte. La oss be for alle som støtter opp om Kirkens arbeid for utbredelse av Evangeliet:
1 For det nettverk av troende
som på ulike måter tar del i Kirkens misjonsarbeid,
at det må få den anerkjennelse og støtte fra kirkefellesskapet
som er til hjelp og nytte for selve misjonen. 
2 For det verdslige samfunn,
om respekt og forståelse for det positive bidrag som ytes
av alle som i Kirken arbeider for Evangeliets utbredelse. 
3 Om at nøden for fremmede menneskers behov
må virke som drivkraft til innsats for misjonens sak. 
4 For alle som i vår menighet (på dette sted)
støtter de pavelige misjonsverker,
at de må la seg drive av kjærlighet til misjonens sak
i vårt land og overalt i verden. 
P Barmhjertige Gud,
du har lagt misjonens sak på de kristnes skuldre.
Se i nåde til alle som engasjerer seg for Evangeliets utbredelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.