Tilbake

Forbønner

Kristen enhet

Generelle forbønner for kristen enhet

I
P Kjære brødre og søstre! I den natt da vår Herre Jesus Kristus ble forrådt, bad han til Faderen for dem som skulle komme til tro på ham: «Må de alle være ett… for at verden skal tro at du har sendt meg.» La oss bønnfalle Herren om enhet:
1 Om enhet i Guds Kirke på jord,
etter din vilje og under Åndens ledelse. 
2 For politikere og andre med stort samfunnsansvar,
at de må lytte til det felleskristne vitnesbyrd
om respekt for den menneskelige verdighet
og om ansvar for skaperverket og det sosiale liv. 
3 For dem lider på grunn av splittelse mellom oss troende. 
4 For våre ulike menigheter og trossamfunn på dette sted,
om et godt og praktisk samarbeid,
preget av gjensidig respekt, kjærlighet og samhørighet. 
P Himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus bad for alle oss
som skulle komme til tro på ham.
Med ham ber vi om enhet
slik som du Far er i ham og han i deg.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.
II
P Kjære medkristne! Likesom Faderen og Sønnen er ett, skulle også vi som bekjenner oss til Jesus Kristus, Guds Sønn, være ett. La oss be om kristen enhet:
1 Om at de som fører teologiske samtaler mellom kirker og kirkesamfunn,
må få nåde til å gjennomskue skinnuenighet
og til å bygge broer over tradisjonell og virkelig uenighet. 
2 At kulturelle, historiske og politiske forskjeller mellom kristne
må tjene til et fruktbart mangfold i Kirken
heller enn å splitte den, Kristi mystiske legeme. 
3 Om at kristne må støtte hverandre i lidelse,
og i dette oppdage den fundamentale enhet i Kristus. 
4 For det lokale økumeniske arbeid i denne vår by (på dette sted),
at det må føre oss nærmere hverandre i troen
og virke utfordrende og inspirerende på kirkeledernes innsats for enhet. 
P Allmektige, evige Gud,
du som sendte din Sønn til verden for å føre oss til deg,
se i miskunn til oss og gi at enheten mellom deg og Jesus
må føre til enhet mellom alle oss som deler den kristne tro.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.
III
P Kjære menighet! I Den hellige skrift brukes bilder som Kristi legeme og Guds tempel for å beskrive de kristne. La oss be Gud skape den enhet som er nødvendig for at et legeme skal leve og for at et tempel skal bestå:
1 Om bevissthet blant alle kristne
om enhetens viktighet, ja, nødvendighet. 
2 At vi som kristne må elske hverandre og vise samhold
som kan bidra til å bygge ned nasjonale, sosiale og kulturelle motsetninger
som finnes i ulike land og blant forskjellige folkegrupper. 
3 For alle kristne familier som lider som følge av splid. 
4 For våre lokale kirke- og menighetsledere
i de ulike trossamfunn som folk her tilhører. 
P Gode Gud, himmelens og jordens skaper,
du som bygger din Kirke på jord,
bevar oss i deg og gi oss å stå frem i sann enhet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn om enhet med den ortodokse kirke

P Kjære brødre og søstre! Østkirken og Vestkirken er blitt sammenlignet med kroppens to lunger. La oss be om nåde til «puste med begge lunger», og spesielt om enhet mellom Den katolske kirke og Den ortodokse kirke:
1 Om at katolikker og ortodokse må lære av hverandre. 
2 For de politiske myndigheter,
at de ikke må bruke kirkene og kirkesplittelsen til egne formål,
men ta til seg kirkenes budskap og velsignelsene de formidler fra Gud. 
3 For alle i øst og vest som lider
fordi våre kirker i fortid og nåtid
ikke har klart å holde sammen. 
4 For enhet mellom apostlenes etterfølgere,
for episkopatet i øst og vest,
for deltagerne på ulike konsil og synoder,
for ortodokse og katolske troende på de enkelte steder,
om klokskap og kjærlighet på tvers av våre kirkegrenser. 
P Himmelske Far,
du har bevart troens sannhet og sakramentenes nåde
i Den katolske kirke og i Den ortodokse kirke.
Før oss nærmere hverandre og la oss lære av hverandre.
Bygg du bro over våre historiske, politiske og teologiske skillelinjer.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn om enhet med protestantiske kristne

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Ulike kristne har gjennom tidene blitt oppmerksomme på og latt seg engasjere av forskjellige sider ved Evangeliet. La oss be om nåde til å trenge dypere inn i budskapet fra Gud og komme hverandre nærmere:
1 For dialogen mellom Den katolske kirke og andre kirkesamfunn,
at den må være gjensidig fruktbar og føre oss nærmere hverandre. 
2 Om et godt forhold mellom våre kirkesamfunn og øvrigheten. 
3 For det teologiske arbeid
som med utgangspunkt i Den hellige skrift
drives på tvers av de konfesjonelle skillelinjer,
må føre oss nærmere sannheten, og derved også hverandre. 
4 Om vilje til å yte gjensidig hjelp
på tvers av eksisterende konfesjons- og kirkegrenser. 
5 Om at vi som er samlet her,
må lytte til Guds ord
så vi sammen vokser i tro, liv og kjærlighet. 
P Barmhjertige og nådige Gud,
du som frelser oss uavhengig av våre egne fortjenester,
før oss nærmere hverandre i vår streben
etter å kjenne din vilje og følge den dag for dag.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønn for ikke-katolske kristne

Denne forbønn er spesielt beregnet til bruk ved synoder, kirkemøter, bispeinnsettelser og andre viktige begivenheter blant ikke-katolske kristne.

P Kjære brødre og søstre i troen! Vi er kalt til å glede oss med den glade og støtte dem som trenger støtte. La oss derfor i dag spesielt be for våre brødre og søstre i N. [kirkesamfunnets, bispedømmets, menighetens navn] som nå feirer (holder) … :
1 For N. [kirkesamfunn],
om en god fremtid til velsignelse for alt Guds folk i verden. 
2 For våre kirker og kirkesamfunns politiske kall,
at vi må forstå og følge kallet klokt og riktig. 
3 For de store utfordringer som hviler (nå vil hvile) på N.,
om visdom og nåde til å ta dem opp på tjenlig vis. 
4 Om inspirasjon til oss på dette sted
slik at vi i disse dager i takknemlighet til Gud
kan glede oss samme med våre medkristne
i N. [f.eks. kirkesamfunn]. 
P Himmelske Far, gode Gud,
du handler med dine barn på ulike måter.
Vær spesielt med våre medkristne i N. [kirkesamfunn]
slik at de kan fremstå som gode redskaper for deg i utbredelsen av ditt rike.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.