Tilbake

Forbønner

Kirkelige kall og oppdrag

Menighetsråd

Selv om menighetsrådsmedlemmene ikke innehar noe sakramentalt embete som forutsetter egen ordinasjon, ja, ikke en gang en form for velsignelse, innehar de viktige tidsbegrensede kollegiale oppdrag i Kirken. Valg til menighetsråd forutsetter både at man befinner seg i Kirkens fulle fellesskap og at man har mottatt konfirmasjonens sakrament. Derfor er det naturlig og vanlig å knytte valget til søndagsmessen, og også overtagelse av oppdraget som medlem av menighetsrådet knyttes gjerne til en messe.

Nedenfor er det gitt noen forslag til intensjoner som kan tas inn i den universelle forbønn i de aktuelle messer.

Valg av menighetsråd
5 For dem som stiller som kandidater ved menighetsrådvalget,
og for alle som har anledning til å avgi stemme ved valget,
at de ved dette må bidra til å styrke Guds folk i vår menighet
og gjøre oss til gode representanter og tjenere
for Gud og for hans Kirke her hos oss. 
6 Om godt fellesskap og samarbeid i vår menighet
der geistlige (ordensfolk) og legfolk støtter hverandre
i arbeidet på å bygge menighet og forkynne Evangeliet for verden. 
Presentasjon av menighetsrådet
5 For menighetsrådet som nå skal ta til på sitt virke,
om klokskap, kraft og glede i arbeidet
– Gud til ære, Guds rike til fremme og N. menighet til oppbyggelse. 
6 Om godt fellesskap og samarbeid i vår menighet
der geistlige (ordensfolk) og legfolk støtter hverandre
i arbeidet på å bygge menighet og forkynne Evangeliet for verden. 

Ministranter

Når en menighet får nye ministranter, i forbindelse med ministranttreff og ved en del andre anledninger, kan det være naturlig å nevne ministrantene i de troendes forbønn.

Disse intensjoner kan føyes inn i den universelle forbønn:

5 For alle barn og unge i vår menighet (vårt land, bispedømme, stift),
at de må bli glade i gudstjenesten
og se sin egen viktige plass i den hellige liturgi. 
6 For ministrantene og spesielt for de nye i ministranttjenesten,
om respekt for det hellige, trofasthet i tjenesten
og nåde til å være med på å skape fine gudstjenester
(– Gud til ære og menneskene til glede, oppbyggelse og omvendelse). 

Ritus for velsignelse beregnet på katekesen og felles bønn

Ritus for velsignelse av dem som uttas til å drive katekese (kateketer)

Den følgende allmenne forbønn kan brukes ved ritus for velsignelse av dem som uttas til å drive katekese (kateketer), enten velsignelsen finner sted under ordets gudstjeneste ledet av en prest eller diakon, eller den inngår i en messe.

I begge tilfeller bes den allmenne forbønn (oratio communis) etter lesningene og celebrantens tale eller homilie. Ved messe kan forbønnen også formuleres som vanlig ved messe.

Blant de påkallelser som er foreslått nedenfor, kan celebranten velge ut dem som synes mest passende, eller han kan tilføye andre med henblikk på særskilte omstendigheter mht. situasjonen eller de tilstedeværende (res vel adstantes).

C Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.
La oss derfor be til ham og si:
1 Gi folkene å kjenne deg, Far, den ene sanne Gud,
– og Jesus Kristus, din Sønn som du har utsendt. 
Dra alle mennesker til deg, Herre.
2 Send arbeidere til din høst,
– så ditt navn kan prises blant folkene. 
3 Du sendte dine disipler ut for å forkynne Evangeliet.
– Hjelp oss å fremme Korsets seier. 
4 Gjør oss åpne for apostlenes budskap,
– gjennomtrengt av troens sannhet. 
5 Du kaller oss til tjeneste for våre brødre.
– Gjør oss til redskap for din sannhet. 
6 Hold din hånd over alle som tjener din Kirke,
– så vi som har undervist andre, må bli funnet trofaste i vårt kall. 
7 Den Hellige Ånds nåde styre vårt hjerte og vår tunge,
– så vi forblir i din kjærlighet og priser ditt navn. 

Så følger velsignelsesbønnen medmindre den holdes i slutten av messen som bønn over folket.

Velsignelsesritus ved katekese- eller bønnesamling

De følgende forbønner kan brukes ved avslutningen av en katekese- eller bønnesamling, før den avsluttende velsignelsesbønn. Ritusen kan forrettes av prest, diakon eller legperson.

F De ord som Herren har talt til oss, er ånd og liv. Så la oss be at han som har det evige livs ord, må kjenne oss, ikke bare som ordets hørere, men dets gjørere og tjenere for hans sannhet. Derfor sier vi:
1 Kristus, Guds Sønn, du kom til verden
for å bringe menneskene bud om din Fars kjærlighet.
– Styrk vår tro, så vi tar imot ditt ord
som tegn på Guds fadergodhet. 
Tal, Herre! Du har det evige livs ord.
2 Kristus, i deg har Faderen sin yndest.
Han byr oss å lytte til deg.
– Gi oss forstand,
så vi med glede fordyper oss i ditt ord,
og erfarer dets miskunns kraft. 
3 Kristus, du priste salig
hver den som hører Guds ord og bevarer det.
– Gi at vi med Maria bevarer dine ord
og stadig grunner på dem i vårt hjerte. 
4 Kristus, med ditt ord opplyser du vårt sinns mørke
og gir små barn forstand.
– Hjelp oss å lytte til deg i hjertets enfold,
og gi oss kunnskap om himmelrikets mysterier. 
5 Kristus, uten opphør taler du ditt ord i Kirken
for at alle mennesker skal bli opplyst
av én tro og forenet i én kjærlighet.
– Gi oss å elske ditt ord og følge det fra dag til dag
så vi ved det blir ett hjerte og én sjel. 
6 Kristus, i dine ord har du gitt
en lykt for vår fot og et lys for vår sti.
– Gjør at vi hører deg
og med åpent hjerte følger dine buds vei. 
7 Kristus, du har talt ditt ord
for at vi skal holde det i ære og finne vår frelse i det.
– Fyll oss med ditt ord,
så vi står frem som Evangeliets budbærere og vitner. 

Deretter følger velsignelsesbønnen.

Misjonærer

Utsendelse av misjonærer kan forbindes med feiring av gudstjeneste, det være seg ordets gudstjeneste eller feiring av Eukaristien. Gudstjenesten ledes av en prest eller av biskopen.

Misjonærene presenteres før Evangeliet som følges av homilien. Deretter bes en høytidelig velsignelsesbønn over dem, hvorpå de eventuelt får overrakt misjonskors. En allmenn bønn bes før eller etter velsignelsen. Den formuleres i samsvar med hva slags gudstjeneste som holdes.

Misjonærvelsignelse under ordets gudstjeneste

Etter homilien følger en allmenn bønn der alle ber så vel for dem som skal bli misjonærer som for kirkene som de blir sendt til. Fra påkallelsene som foreslås nedenfor, kan celebranten velge ut dem som synes mest passende, eller han kan tilføye andre med henblikk på særskilte omstedigheter mht. situasjonen eller misjonærene.

C La oss be til vår miskunnsrike Far som salvet sin Sønn med Den Hellige Ånd for at han skulle forkynne gledesbudskapet for de fattige, lege de sønderbrutte hjerter og trøste alle sørgende. La oss tillitsfullt si:
1 Evige barmhjertige Gud,
du vil at alle mennesker skal bli frelst
og komme til sannhets erkjennelse.
– Vi takker deg som gav din enbårne Sønn til verden
som lærer og forløser. 
Deg være ære i ditt folk, Herre.
2 Du sendte Jesus Kristus med gledesbud til de fattige
for å forkynne frihet for de fangne og utrope et nådeår.
– La din Kirke nå så langt ut
at mennesker av hvert tungemål og hver nasjon kan bli innesluttet i den. 
3 Du kaller alle mennesker
fra mørket til ditt vidunderlige lys
for at hvert kne i himmelen, på jorden
og under jorden skal bøye seg i Jesu navn.
– Gjør oss til sanne vitner for frelsens Evangelium. 
4 Gi oss et rett og rent hjerte
for å lytte til ditt ord,
– og gi i oss og i verden
rikelig med hellighets frukter. 

Så følger velsignelsesbønnen.

Misjonærvelsignelse under messen

Etter Evangeliet, homilien, den høytidelige velsignelsesbønn og eventuelt overrekkelsen av misjonærkorsene følger en allmenn bønn der det kan bes så vel for dem som skal bli misjonærer som for kirkene som de blir sendt til.

Eksempler på intensjoner som kan tilføyes i forbønnen:

5 For de nye misjonærer som vi nettopp har velsignet
(og som har mottatt misjonskorset),
at de fylt av glede og med kraft og nåde fra Gud
må gå til sin misjonsgjerning. 
6 For kirkene der de skal gjøre sin misjonærtjeneste,
at de på en god måte må ta imot de nye medarbeidere,
og at vi alle må glede oss mer og mer
over å utgjøre et stort overnasjonalt fellesskap i Kristus. 

Spesielle legmannsoppdrag

«Lege menn med alder og talenter som fastsatt i dekret fra bispekonferansen kan ved foreskreven liturgisk ritus engasjeres fast i tjenestene som lektor og akolytt; meddelelse av disse tjenester medfører likevel ikke rett for dem til underhold eller vederlag fra Kirken.» (CIC, kan. 230, § 1)

«Legfolk kan i kraft av tidsavgrenset uttagelse ivareta lektoroppdrag ved liturgiske handlinger; likeledes kan alle legfolk utføre kommentator-, kantor- og andre oppdrag i samsvar med det som er bestemt i gjeldende rett.» (§ 2)

«Hvor Kirkens behov tilsier det og i mangel av tjenere, kan også legfolk selv om de ikke er lektorer eller akolytter, supplere en del av disses embetsutøvelse iht. det som er foreskrevet i gjeldende rett, nemlig holde ordets gudstjeneste, føre forsete under liturgisk bønn, meddele dåp og dele ut den hellige kommunion.» (§ 3)

Egne forbønner er anført nedenfor. Se også egne forbønner til bruk når diakon- og prestekandidater beskikkes til lektorer og akolytter.

Beskikkelse av lektorer

Den universelle forbønn følger etter selve beskikkelsen og eventuelt trosbekjennelsen.

B Kjære brødre og søstre i Kristus! Lektorene er beskikket til en viktig tjeneste med Guds ord i Kirken. La oss vende oss til Gud i bønn for alle som gjør lektor- eller tekstlesertjeneste:
1 For alle Kirkens tjenere
som på en eller annen måte har et spesielt ansvar
i formidlingen av Guds ord. 
2 Spesielt for dem som er lektorer eller tekstlesere,
at de selv må trenge inn i og gripes av budskapet
som de er satt til å lese opp fra Den hellige skrift. 
3 At våre tekstlesere må få nåde og visdom
til å forberede seg godt på sine leseoppdrag
slik at de ytre ord med kraft og klarhet trenger inn hos tilhørerne. 
4 At også de som ikke kan komme til kirke,
må bli styrket ved Guds ord. 
5 At alle kristne må være seg bevisst kallet
til å bringe Guds ord ut til medmenneskene. 
6 For N. (og N.) som nå er beskikket til lektor (lektorer),
om visdom og forstand, kraft og velsignelse i tjenesten. 
B Himmelske Far, hellige Gud,
du som har gitt oss ditt ord for at vi skal leve av det,
se i nåde til alle som leser opp
eller på andre måter formidler Ordet til menneskene.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Beskikkelse av akolytter

Den universelle forbønn følger etter selve beskikkelsen og eventuelt trosbekjennelsen.

B Kjære brødre og søstre i Kristus! Akolyttene er beskikket til en viktig tjeneste ved Herrens alter. La oss vende oss til Gud i bønn for alle som gjør tjeneste ved alteret:
1 For alle Kirkens geistlige og lege som tjener ved alteret,
at de må utføre deres oppdrag
slik at det blir Gud til ære og hans folk til oppbyggelse. 
2 For akolyttene som står i spissen
for legmannstjenesten ved alteret,
at de med sitt liv må være levende vitner
om at menneskenes styrke og mål finnes ved Herrens alter. 
3 At liturgien må bli feiret med verdighet,
og spesielt for akolyttenes og ministrantenes bidrag til dette. 
4 At også de som ikke kan komme til kirke,
får oppleve styrken i Herrens hellige legeme. 
5 At alle kristne må være seg bevisst kallet
til å bære livet frem for Gud som offer,
forenet med Kristi fullkomne offer i Eukaristien. 
6 For N. (og N.) som i dag er beskikket til akolytt (akolytter),
om visdom og forstand, kraft og velsignelse i tjenesten. 
B Himmelske Far, hellige Gud,
du som lar oss tjene deg ved ditt alter,
se i nåde til alle oss
som har fått et spesielt liturgisk oppdrag der.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

«Kallsmesser»

Med «kallsmesser» menes spesielt messer som holdes for å fremme kallene til ordensliv eller prestetjeneste, eller for å hjelpe folk til å erkjenne og følge eget kall til dette. Det kan gjøres innføyelser i de vanlige forbønner, se bind I A (søndager og helligdager i kirkeåret – festkirkeåret), år A, B og C, 4. søndag i påsketiden, kalt «kallssøndagen», eller det kan bes særskilt forbønn som her foreslått.

I
F Kjære troende! Til sine disipler sa Jesus: «Høsten er stor, men arbeiderne få; be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» La oss med våre bønner følge Jesu oppfordring:
1 Om kallsvekkelse innen hele kristenheten,
slik at vi ser at Herren trenger oss
og villig innretter livet på å følge hans kall. 
2 Om at Kirken må få visdom og kraft
til å legge forholdene slik til rette
at det blir lett å gå inn i de oppdrag Herren legger foran oss. 
3 At vi må se og glede oss over
hvordan Gud har bragt sitt Evangelium og sin kjærlighet til oss
når han gjennom hele historien
har ledet mennesker til kloster og prestetjeneste. 
4 Om at Kristus fortsatt må kalle unge menn blant oss
til prestetjeneste for å ta del i hans hyrdegjerning,
og at dette må bli lett for dem. 
P Allmektige Gud, høstens herre,
i din store tjeneste bruker du oss ringe mennesker
til å høste på jord for himmelriket.
Hør våre bønner om arbeidere til å ta del i innhøstingen.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
II
F Kjære troende! Fra Jesus stammer ordene: «Selg alt du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen.» La oss be om nåde til å forstå hva Jesus vil med vårt liv:
1 Om bevissthet blant alle Guds barn
om at den største og mest verdifulle skatt er den i himmelen. 
2 Om at kjærligheten – det eneste vi kan ta med oss inn i himmelen –
må drive frem takknemlighet for Guds kjærlighet
og nestekjærelighet i oss. 
3 Om at jag etter penger eller verdslig karriere
ikke må komme i veien for Guds kall. 
4 At kallet til oppbrudd fra den vanlige livsform
for å vie seg helt til Gud som ordensfolk
– nonner og munker, brødre og søstre –
må være levende og fruktbringende også hos oss. 
F Gode Gud, himmelske Far,
du som sendte din Sønn til verden
for å gi oss del i ditt himmelske rike,
gi oss å sette himmelrikets skatter over alt annet.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
III
F Kjære troende! Da Jesus skulle forlate denne verden, talte han slik til de elleve disipler: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.» La oss be Gud bruke oss i dette enorme oppdrag:
1 Om at kristne over alt i verden
må se viktigheten av å støtte Kirken og den evangeliserende virksomhet
ved å søke Gud og hans bistand i bønn og tilbedelse
for våre egne, for Kirkens og for hele verdens behov. 
2 At kristne, med kallsbevissthet, må gå inn i viktige samfunnsposisjoner
og bruke disse til å fremme arbeidet
for å gjøre alle folkeslag til Jesu disipler. 
3 At unge kvinner og menn må se
hvordan Gud bruker ordensfolk
i karitative og kateketiske oppdrag. 
4 At prestetjenestens tunge sider
ikke må få skjule for de viktige og gledelige sider
som er helt nødvendige for verdens frelse. 
F Allmektige Gud, barmhjertige Far,
vi takker deg for at du i din store barmhjertighet
lar oss ta del i din Sønns virke i verden.
Hjelp oss til å se denne gave og i takknemlighet følge ditt kall.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Ordensløfter

Temporær profess for ordensmenn og (alminnelig) løfte i ordenssamfunn

Disse forbønner brukes så vel ved temporær profess (professio) som ved fornyelse av ordensløfter (vota).

I noen ordenssamfunn brukes alminnelig løfte (promissio) i stedet for temporært ordensløfte. Et alminnelig løfte er en moralsk og juridisk forpliktende handling, men uten ha den religiøse dimensjon som kjennertegner et votivløfte (votum) og derved de egentlige ordensløfter. Formularet nedenfor kan brukes også når slikt alminnelig løfte avgis ved ordets gudstjeneste eller messen, mens det avvikende formular lenger nede kan brukes under officiet.

Hvert ledd har en rekke alternative formularer (a, b, c osv.) slik at det mest relevante kan velges.

Den universelle eller de troendes forbønn avslutter professritusen eller fornyelsen av ordensløftene, rett før den eukaristiske liturgi begynner. Ved (alminnelig) løfte i ordenssamfunn gjøres passende tillempninger.

P a) I messe med første profess:
Kjære brødre (og søstre)!
I dag gleder vår åndelige familie seg
fordi disse Guds barn ved sin første profess
trakter etter å få tjene Kristus og Kirken enda mer.
La oss derfor sammen rette våre bønner til Gud;
fra ham stiger kallets gaver ned:
b) I messe der ordensløfter fornyes:
Kjære brødre (og søstre)!
La oss bønnfalle Gud Fader;
la oss be for hans hellige Kirke,
for verdens fred og frelse,
for vår ordensfamilie
og for våre brødre
som i dag har fornyet de hellige løfter:
1 a)
For Guds hellige Kirke,
at den i tiden som ligger foran
må smykkes med Guds barns dyder
og stå frem i full stråleglans
overfor Kristus, brudgommen. 
b)
For paven og de øvrige biskoper,
at de med troskap må fylle sine pastorale oppdrag
ved å nære hele Kristi hjord med ordet
og ved å støtte hjorden med kjærlighet. 
2 a)
Om fred og frelse i verden:
at alle ordensfolk
må være utropere av Kristi fred
og tjenere for den samme fred. 
b)
Om det beste for alle folkeslag:
at alle som har viet seg til tjeneste for Gud,
må strebe etter de himmelske ting
og uopphørlig gå inn for menneskelig fremgang. 
c)
For alle som tror på Kristus,
at de med åpne ører
må la trenge inn i seg Guds skjulte røst
som oppfordrer alle til hellighet. 
d)
For de fattige og nedbøyde,
at mesterens forbilde
må prege ordensfolkenes hjerter
slik at de forkynner gledesbudskapet for de fattige,
helbreder de syke
og støtter dem som strever. 
3 a)
For alle ordensfolk,
at deres omvendelse må vise seg
som et klart tegn på det kommende rike. 
b)
For dem som følger de evangeliske råd,
at budet om å elske hverandre
må stråle frem i dem
slik at det likesom i Jesu første disipler
blir ett hjerte og én sjel. 
c)
For alle ordensfolk,
at hver enkelt, slik han eller hun er kalt,
må øke Kirkens hellighet
og bestrebe seg på å utbre Guds rike. 
4 a)
For disse våre brødre
som i dag ved ordensprofess
har viet seg enda mer til Gud,
at han må fylle dem med uavlatelig bønn, botsiver
og den kjærlighet som kjennetegner
dem som med engasjement går opp i sitt apostolat. 
b)
For dem som i dag
bindes enda sterkere til tjenesten for Gud,
at han i nåde må fremme
søskenkjærlighetens ånd i dem
og gi dem engasjement og nestekjærlighet til alle. 
c)
For dem som i dag bekjenner seg til de evangeliske råd,
at ordensvielsen må øke den hellighet
som Gud kalte dem til ved dåpen. 
d)
For dem som ved ordensprofess
setter alt inn på å etterfølge Kristus enda nærmere,
at de ved å bevare kyskheten
må vise Kirkens fruktbarhet;
at de ved å følge fattigdomsidealet
må komme dem til hjelp som mangler det livsnødvendige;
at de ved å vise lydighet
må føre dem som vegrer seg for å lyde Frelseren,
inn under hans milde åk. 
e)
For alle som tror på Kristus
og som selv er gjort til verdens lys og surdeig,
at de ved dydens glans
må opplyse det menneskelige samfunn
og ved skjulte bønner fornye det. 
f)
For oss alle,
at vi trofast må oppfylle mesterens ord
«vær da fullkomne»,
og slik løfte frem helliggjørelsens gode frukter,
og at vi må virkeliggjøre i oss Kristi hele fylde
og til sist samles i det himmelske Jerusalem. 
P a) I messe med første profess:
Herre, kom ditt folks bønner i møte.
Utgyt rikelig, på forbønn
av den salige Jomfru Maria, Kirkens mor,
den himmelske Ånd over disse dine tjenere.
Du har i din godhet kalt dem
til Kristi fullkomne etterfølgelse
for at de evig skal dyrke Gud,
det som de ved timelige løfter har lovet.
Ved Kristus, vår Herre. 
b) I messe der ordensløfter fornyes:
Gud, du hellighetens opphav,
hør i din mildhet dine barns bønner.
Utgyt, på forbønn av din tjenerinne
og vår Frue Jomfru Maria,
din velsignelse over disse dine tjenere.
La dem ved å følge deg stadig oppfylle
det som de lovet da de gav seg til deg.
Ved Kristus, vår Herre. 
c) Når (alminnelig) løfte i ordenssamfunn avgis ved ordets gudstjeneste:
Fader vår…
Gud, du har i din Sønn
gitt oss kilden til et liv
fullkommet viet deg og våre medbrødre,
og også et eksempel på slikt liv.
Vi ber deg, gi at dine tjenere N. og N.
i stadig lydighet mot de guddommelige bud
og på forbønn av den salige, alltid rene Jomfru Maria
ved fast og blivende vilje må hengi seg til å gjøre
det som de i dag modig har lovet.
Ved Kristus, vår Herre. 
A Amen.
Temporær profess for ordenskvinner og (alminnelig) løfte i ordenssamfunn

Disse forbønner brukes så vel ved temporær profess (professio) som ved fornyelse av ordensløfter (vota).

I noen ordenssamfunn brukes alminnelig løfte (promissio) i stedet for temporært ordensløfte. Et alminnelig løfte er en moralsk og juridisk forpliktende handling, men uten ha den religiøse dimensjon som kjennertegner et votivløfte (votum) og derved de egentlige ordensløfter. Formularet nedenfor kan brukes også når slikt alminnelig løfte avgis ved ordets gudstjeneste eller messen, mens det avvikende formular lenger nede kan brukes under officiet.

Hvert ledd har en rekke alternative formularer (a, b, c osv.) slik at det mest relevante kan velges.

Den universelle eller de troendes forbønn avslutter professritusen eller fornyelsen av ordensløftene, rett før den eukaristiske liturgi begynner. Ved (alminnelig) løfte i ordenssamfunn gjøres passende tillempninger.

P a) I messe med første profess:
Kjære søstre (og brødre)
som gleder dere over Kristi påskemysterium
og over disse søstres første ordensprofess!
La oss sammen rette våre bønner
til Gud Fader den allmektige
gjennom Jesus Kristus,
han som er det evangeliske livs opphav: 
b) I messe der ordensløfter fornyes:
Kjære søstre (og brødre) som husker på Kristi ord
«uten meg kan dere ingen ting gjøre»!
La oss gjennom ham bønnfalle barmhjertighetens Far
(for folkeslagenes frelse,
om fredelige tider,
og) for disse våre søstre
som i dag har fornyet ordensløftene: 
1 a)
For Guds hellige Kirke,
at den alltid må smykkes med Guds barns dyder
og stå frem i full stråleglans
overfor Kristus, brudgommen. 
b)
For paven og de øvrige biskoper,
at Den Hellige Ånd som fylte apostlene,
uopphørlig må strømme ned over deres etterfølgere. 
c)
For Kirkens hele flokk av medarbeidere,
at de med ord og gjerning
må føre det folk som er dem betrodd, til frelse. 
2 a)
Om fred og frelse i verden:
at alle ordensfolk
må være utropere av Kristi fred
og være tjenere for den samme fred. 
b)
Om det beste for alle folkeslag:
at alle som har viet seg til tjeneste for Gud,
må strebe etter de himmelske ting
og uopphørlig gå inn for menneskelig fremgang. 
c)
For alle som tror på Kristus,
at de med åpne ører
må la trenge inn i seg Guds skjulte røst
som oppfordrer alle til hellighet. 
3 a)
For alle ordensfolk,
at de må bære frem åndelige offer til Gud,
med sang i hjertet og på leppene,
i arbeid med tanke og hånd,
under det jordiske livs kvaler. 
b)
For dem som følger de evangeliske råd,
at budet om å elske hverandre
må stråle frem i dem
slik at det likesom i Jesu første disipler
blir ett hjerte og én sjel. 
c)
For alle som i en orden har viet seg til Gud,
at de må ta del i Kirkens liv
og støtte opp om ordenens initiativ og gjøremål
til beste for menneskene. 
d)
For alle ordensfolk,
at hver enkelt, slik hun eller han er kalt,
må øke Kirkens hellighet
og bestrebe seg på å utbre Guds rike. 
4 a)
For disse våre søstre
som i dag ved ordensprofess
har viet seg enda mer til Gud,
at han må fylle dem med uavlatelig bønn, botsiver
og den kjærlighet som kjennetegner
dem som med engasjement går opp i sitt apostolat. 
b)
For dem som i dag
bindes enda sterkere til tjenesten for Gud,
at han i nåde må fremme
søskenkjærlighetens ånd i dem
og gi dem engasjement og nestekjærlighet til alle. 
c)
For disse våre søstre
som i dag har viet seg til Herren Kristus,
at de i etterfølgelse av de kloke jomfruer
omhyggelig må ta vare på
kjærlighetens og troens lamper. 
d)
For disse ordenssøstre
som i dag har bekreftet det ordensliv de en gang valgte,
at de våkende må vente på brudgommen
slik at de en gang kan gå med ham
inn til det himmelske bryllupsmåltid. 
e)
For dem som i dag bekjenner seg til de evangeliske råd,
at ordensvielsen må øke den hellighet
som Gud kalte dem til ved dåpen. 
f)
For oss alle,
at vi trofast må oppfylle mesterens ord
«vær da fullkomne»,
og slik løfte frem helliggjørelsens gode frukter,
og at vi må virkeliggjøre i oss Kristi hele fylde
og til sist samles i det himmelske Jerusalem. 
P a) I messe med første profess:
Herre, ta deg av din familie
og gi den din nåde,
om det ber vi i samlet bønn
for disse våre søstre
som bærer sin førstegrøde frem som gave til deg.
Ved Kristus, vår Herre. 
b) I messe der ordensløfter fornyes:
Gud, du sannhetens og barmhjertighetens opphav,
bønnhør i godhet ditt folks påkallelser.
Inngyt på forbønn av den salige Jomfru Maria, Guds mor,
utholdenhetens styrke i disse dine barn.
La dem ved å følge deg stadig oppfylle
det løfte som de har fornyet som en gave til deg.
Ved Kristus, vår Herre. 
c) Når (alminnelig) løfte i ordenssamfunn avgis ved ordets gudstjeneste:
Fader vår…
Gud, du har i din Sønn
gitt oss kilden til et liv
fullkommet viet deg og våre medsøstre,
og også eksempel på slikt liv.
Vi ber deg, gi at dine tjenere N. og N.
i stadig lydighet mot de guddommelige bud
og på forbønn av den salige, alltid rene Jomfru Maria
ved fast og blivende vilje må hengi seg til å gjøre
det som de i dag modig har lovet.
Ved Kristus, vår Herre. 
A Amen.
Ved avgivelse av (alminnelig) løfte under officiet

Dersom (alminnelige) løfte brukes i stedet for temporær profess, kan avgivelsen forbindes med officiet og skjer da under laudes eller vesper og foregår etter responsoriet. Når Sakarias lovsang eller Marias lovsang er til ende, men før velsignelsen bes passende bønner, f.eks. med formularene nedenfor. Til de enkelte påkallelser gjentas det faste svar nevnt under den innledende oppfordring, eller andre del av påkallelsen brukes som svar.

Ved laudes
S Herren være med dere.
A Og med din ånd.
S La oss ydmykt rette våre bønner
til Gud den allmektige Fader
som har innsatt Jesus Kristus, sin Sønn,
som kilde for hellighet og eksempel på det for oss,
idet vi med én røst istemmer:
– Herre, gi oss Den Hellige Ånd.
1 Gi fullkommenhet i god gjerning,
– du som har gitt den begynnende vilje. 
2 Herre, styr våre gjerninger og studier
– slik at vi oppnår å hengi oss totalt til deg
og med styrke å vie oss til Kirkens tjeneste. 
3 Lær oss å innrette oss under disiplinen
– og la Kristi lov stige frem som den øverste lov for oss. 
4 Gi os å arbeide for rettferdighet og tale sannheten
– slik at vi enige kan bo i ditt hus. 
A Fader vår…

Deretter følger søndagens kirkebønn, kirkebønn iht. rubrikkene eller bønnen nedenfor som slutningsbønn.

S Gud, du har i din Sønn
gitt oss kilden til et liv
fullkommet viet deg og våre medbrødre (medsøstre),
og også et eksempel på slikt liv.
Vi ber deg, gi at dine tjenere N. og N.
i stadig lydighet mot de guddommelige bud
og på forbønn av den salige, alltid rene Jomfru Maria
ved fast og blivende vilje må hengi seg til å gjøre
det som de i dag modig har lovet.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Ved vesper
S Herren være med dere.
A Og med din ånd.
S For i hjertet å kunne kjenne den øverste vilje
og praktisere den i gjerning,
la vår aftenbønn med kraftig stige opp til Gud Herren
mens vi med samstemt røst ber til ham:
– Helliggjør dine tjenere i sannheten.
1 La din kjærlighet virke i oss, Herre,
– slik at vi kan elske hverandre i broderlig kjærlighet (søsterkjærlighet). 
2 Inngyt din kjærlighets Ånd i oss
– slik at vi kan bli til ett hjerte og én sjel. 
3 Gi oss, Herre, nødvendig hjelp
– slik at vi blir i stand til å gå inn i din tjenestegjerning. 
4 Herre, før våre avdøde brødre (søstre)
til det lys hvor du bor,
– og gjør oss delaktige i deres herlighet. 
A Fader vår…

Deretter følger søndagens kirkebønn, kirkebønn iht. rubrikkene eller bønnen nedenfor som slutningsbønn.

S Gud, du har i din Sønn
gitt oss kilden til et liv
fullkommet viet deg og våre medbrødre og -søstre,
og også et eksempel på slikt liv.
Vi ber deg, gi at dine tjenere N. og N.
i stadig lydighet mot de guddommelige bud
og på forbønn av den salige, alltid rene Jomfru Maria
ved fast og blivende vilje må hengi seg til å gjøre
det som de i dag modig har lovet.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Høytidelig profess

Ved høytidelig profess bortfaller den universelle forbønn ettersom allehelgenslitaniet synges. I slutten av dette inngår det tre påkallelser for professkandidatene, hvorav den siste lyder: «At du i nåde vil velsigne og helliggjøre og vie disse dine barn, våre brødre/søstre, vi ber deg, bønnhør oss.» (Ut hos/has famulos/famulas tuos/tuas, fratres/sorores nostros/nostras, benedicere, et sanctificare, et consecrare digneris, te rogamus, audi nos.)

Diakon- og prestekandidater

«En som aspirerer mot diakonatet eller presbyteratet, må ikke ordineres medmindre han først fra myndighet omtalt i kann. 1016 og 1019 ved en liturgisk opptagelsesritus har oppnådd innrullering som kandidat, og det etter hans i forveien med egen hånd avfattede og underskrevne søknad, samt skriftlig aksept av denne ved myndigheten.» (CIC, kan. 1034, § 1, om admissio)

«Før en blir befordret til diakonatet – det være seg det permanente eller det for gjennomgang –, kreves at han har mottatt og gjennom en passende tid har utøvd tjenestene som lektor og akolytt.» (Kan. 1035, § 1)

Opptagelse (admissio) som diakon- eller prestekandidater

Dersom opptagelsen skjer under en messe, oppfordrer biskopen (celebranten) etter homilien og den etterfølgende utspørringen av de aspirerende og etter at trosbekjennelsen eventuelt er sunget eller fremsagt – i samsvar med rubrikkene –, de troende til å be, hvorpå intensjonene (ved diakonen eller en annen egnet medvirkende) følger, og deretter biskopens avslutningsbønn over kandidatene, hvorpå messen fortsetter på vanlig måte.

Dersom opptagelsen skjer under ordets gudstjeneste, oppfordrer biskopen (celebranten) etter homilien og den etterfølgende utspørringen av de aspirerende de troende til å be, hvorpå intensjonene (ved diakonen eller en annen egnet medvirkende) følger, og deretter Herrens bønn (Fader vår) og biskopens avslutningsbønn over kandidatene.

Dersom opptagelsen skjer under tidebønnsliturgien (laudes eller vesper), oppfordrer biskopen (celebranten) etter homilien og den etterfølgende utspørringen av de aspirerende og etter Benedictus eller Magnificat de troende til å be, hvorpå intensjonene (ved diakonen eller en annen egnet medvirkende) følger, og deretter Herrens bønn (Fader vår) og biskopens avslutningsbønn over kandidatene. Tidebønnsliturgiens vanlige bønner faller bort.

B Kjære brødre og søstre!
La oss ydmykt bønnfalle vår Gud og Herre
om at han over disse (denne) hans tjenere (tjener)
som ønsker å vie seg til tjeneste i Kirken,
i sin store nåde må utgyte himmelsk velsignelse:
1 At disse våre brødre (denne vår bror) må komme Kristus enda nærmere
og stå frem som hans vitner (vitne) blant menneskene,
la oss be til Herren, vår Gud. 
2 At de (han) må bli i stand til å vise omsorg for menneskene
og alltid høre Den Hellige Ånds røst,
la oss be til Herren, vår Gud. 
3 At de (han) må formes til tjenere (en tjener) i Kirken
som ved ord og eksempel
styrker deres (hans) brødre og søstre i troen
og samler dem til deltakelse i Eukaristien,
la oss be til Herren, vår Gud. 
4 At Herren må sende arbeidere ut i sin vingård
og fylle dem med hans gaver,
la oss be til Herren, vår Gud. 
5 At han må føre hele menneskeheten frem til fylden av fred og rettferdighet,
la oss be til Herren, vår Gud. 
6 At alle våre nedbøyde brødre og søstre
ved delaktighet i Kristi lidelse må oppnå frihet og helbred,
la oss be til Herren, vår Gud. 

Deretter følger eventuelt Herren bønn.

Avslutningsbønn over kandidatene
B Herre, lytt til våre ydmyke bønner
for disse dine barn (dette ditt barn)
som i tjeneste for deg og ditt folk
ønsker å vie seg til den geistlige tjeneste.
Vi ber deg i din nådige kjærlighet
velsigne dem (ham)
så de (han) blir faste (fast) i kallet,
og i ekte kjærlighet
vokser sammen med Kristus,
vår store prest,
og så på verdig vis
får motta den apostoliske tjeneste.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Alternativ avslutningsbønn over kandidatene
B Herre, vi ber deg, for dine tjenere (din tjener),
gi dem (ham) i din nåde
dag for dag å trenge dypere inn
i din kjærlighets mysterium
og så vandre fremover.
Gi dem (ham) med villig sinn å forberede seg
til å utøve geistlig tjeneste i Kirken,
og la din kjærlighets ånd
gjennomtrenge dem (ham)
så de (han) med glede kan arbeide
for sine brødres og søstres frelse,
ditt navn til ære.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Beskikkelse til lektorer

Dersom diakon- og prestekandidatene beskikkes til lektorer sammen med andre som beskikkes til det samme, er forbønnen ovenfor, s. 51, best egnet til bruk. Men dersom samtlige som beskikkes alt er opptatt som diakon- eller prestekandidater, kan den følgende forbønn med fordel benyttes.

Forbønnen følger etter selve beskikkelsen og eventuelt trosbekjennelsen.

B Kjære medkristne. Våre (vår) (diakon- og) prestekandidater (-kandidat) har ved nå å bli beskikket til lektorer (lektor) kommet et viktig skritt videre på veien mot deres (hans) fremtidige tjeneste som skal være en tjeneste med Guds ord. La oss vende oss til Gud i bønn for alle som tjener Ordet:
1 For våre forskere og lærere i bibelvitenskap,
at de må hjelpe oss til klarere å se budskapet i Guds ord. 
2 For alle lektorer og andre tekstlesere,
at de selv må trenge inn i og gripes av budskapet
som de er satt til å lese opp fra Den hellige skrift. 
3 At alle kristne må være seg bevisst kallet
til å bringe Guds ord ut til medmenneskene. 
4 For N. og N. som nå er beskikket til lektorer (lektor),
om visdom og forstand, kraft og velsignelse i tjenesten. 
5 Om iver og engasjement, visdom og innsikt
i deres (hans) fortsatte studium av Den hellige skrift. 
B Himmelske Far, hellige Gud,
du som har gitt oss ditt ord for at vi skal leve av det,
se i nåde til alle som leser opp
eller på andre måter formidler Ordet til menneskene.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Beskikkelse til akolytter

Dersom diakon- og prestekandidatene beskikkes til akolytter sammen med andre som beskikkes til det samme, er forbønnen ovenfor, s. 53, best egnet til bruk. Men dersom samtlige som beskikkes alt er opptatt som diakon- eller prestekandidater, kan den følgende forbønn med fordel benyttes.

Forbønnen følger etter selve beskikkelsen og eventuelt trosbekjennelsen.

B Kjære medkristne! Våre (vår) (diakon- og) prestekandidater (-kandidat) har ved nå å bli beskikket til akolytter (akolytt) kommet enda et skritt videre på veien mot deres (hans) fremtidige tjeneste som skal være en tjeneste ved alteret. La oss vende oss til Gud i bønn for alle som gjør tjeneste ved alteret:
1 For alle Kirkens geistlige og lege som tjener ved alteret,
at de må utføre deres oppdrag
slik at det blir Gud til ære og hans folk til oppbyggelse. 
2 For våre (vår) (diakon- og) prestekandidater (-kandidat),
at de (han) med iver må studere
og ta til seg ny kunnskap om den hellige liturgi. 
3 At de (han) med engasjement må delta i feiringen av liturgien,
og at dette også må virke positivt inn på ministranter
og alle andre som tjener ved alteret. 
4 At alle kristne må være seg bevisst kallet
til å bære livet frem for Gud som offer,
forenet med Kristi fullkomne offer i Eukaristien. 
5 For N. og N. som nå er beskikket til akolytter (akolytt),
om visdom og forstand, kraft og velsignelse i tjenesten. 
B Himmelske Far, hellige Gud,
du som lar oss tjene deg ved ditt alter,
se i nåde til alle oss
som har fått et spesielt liturgisk oppdrag der.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Ordinasjoner

Ved bispe-, preste- og diakonordinasjon bortfaller den universelle forbønn ettersom allehelgenslitaniet synges. I slutten av dette inngår det tre påkallelser for ordinandene, hvorav den siste lyder: «At du i nåde vil velsigne og helliggjøre og vie disse som er utvalgt til bispe-/preste-/diakontjeneste, vi ber deg, bønnhør oss.» (Ut hos electos benedicere et sanctificare et consecrare digneris, te rogamus, audi nos.)

Primiss (første messe for nyordinert prest)

Avlatshåndbok nevner under innvilgning nr. 27 (primiss som prest og feiring av ordinasjonsjubileer) at fullkommen avlat kan vinnes av prest ved hans første messe for menighet på fastsatt dag (jf. § 1, nr. 2) og av kristtroende som møter frem ved denne messe (jf. nr. 2).

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Gud kommer oss i møte når vi vender oss til ham i bønn. Be til Herren vår Gud for meg og for den tjeneste som ligger foran meg:
1 For pastor (pater, dom) N.,
om styrke og velsignelse når han nå
er blitt en del av det verdensvide presteskap,
og om velsignelse for hele Kirken ved hans tjeneste. 
2 For ham i møte med alle slags myndighetspersoner,
om nåde og visdom til å tale rett
og til å formidle kravene og mulighetene
i et rettferdig og godt samfunn. 
3 For ham i hans møte med alle som har det vondt,
at han må vise at Gud sendte sin Sønn til verden
for å løfte opp de nedbøyde. 
4 For ham i hans omgang med oss
og for oss i vår omgang med ham,
at det fortsatt må bli til gjensidig berikelse. 
P Himmelske Far, allmektige Gud,
du har i din godhet gitt meg del i prestedømmet.
Hjelp meg til å bruke din gave på verdig og rett måte,
og ta imot alle våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Innsettelse av sogneprest

«I den universelle forbønn bes en særskilt intensjon for biskopen og for den nye sogneprest.»

Forbønnen finner sted etter homilien, fornyelsen av presteløftene og eventuelt prosesjonen med den nye sogneprest rundt i kirken.

Nedenfor er det foreslått både et par tilføyelser (I) og en hel forbønn (II) til bruk ved innsettelse av sogneprest.

I
5 For vår biskop N.,
at han må få kraft og visdom
til å bevare og styrke enheten i tro og kjærlighet
mellom oss og resten av Kirken. 
6 For vår nye sogneprest, pastor (pater, dom) N.,
at han må utføre sitt pastorale oppdrag hos oss
slik at det blir til Guds rikes fremme
og oss og ham til velsignelse og glede. 
II
B Kjære menighet! Vi gleder oss i dag alle over at dere nå har en ny sogneprest. La oss vende oss til Gud med bønn for menigheten, for hele Kirken og for alle dens lemmer og tjenere:
1 For vår menighet, for vårt bispedømme (stift)
og for hele Den katolske kirke
under ledelse av pave Frans sammen med bispekollegiet. 
2 For vår biskop N.,
at han må få kraft og visdom
til å bevare og styrke enheten i tro og kjærlighet
mellom oss og resten av Kirken. 
3 For lokalsamfunnet på dette sted
(for denne bydel),
at det (den) må bli gjennomtrengt av en god ånd,
også ved alt som skjer i menigheten vår. 
4 For de syke og lidende her hos oss. 
5 Om at vår menighet må være et godt bilde av Kirken,
Kristi mystiske legeme og Guds folk på vandring mot Gud. 
6 For vår nye sogneprest, pastor (pater, dom) N.,
at han må utføre sitt pastorale oppdrag hos oss
slik at det blir til Guds rikes fremme
og oss og ham til velsignelse og glede. 
B Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som lar din Kirke tre synlig frem i N. menighet,
se i nåde til sogneprest N.
og til alle andre med tjeneste i Kirken.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Andre innsettelser

For de fleste embeter og stillinger gjelder ingen offisiell innsettelse. Embetsovertagelsen er en rent juridisk sak. Men i noen tilfeller vil det være naturlig å markere overtagelsen f.eks. under en høymesse.

Skal innsettelsen markeres liturgisk, er det ikke unaturlig at den utnevnte (eller en annen) fremlegger utnevnelsesdokumentet og så får det lest opp, enten i begynnelsen av messen eller etter homilien. I noen tilfeller må vedkommende også avlegge trosbekjennelse eller ulike former for løfter eller eder, noe som også skal eller kan skje under gudstjenesten.

Under den universelle forbønn kan f.eks. den aktuelle av bønnene nedenfor føyes inn.

Kapellan
5 For vår nye kapellan, pastor (pater, dom) N.,
om innsikt og klokskap, nåde og kraft i tjenesten. 
Sogneadministrator
5 For vår nye sogneadministrator, pastor (pater, dom) N.,
om innsikt og klokskap, nåde og kraft i tjenesten
med å lede vår menighet mens vi mangler sogneprest. 
Kirkerektor
5 For pastor (pater, dom) N.
i hans oppdrag som rektor for N. kirke (kapell),
om innsikt og klokskap, nåde og kraft i tjenesten,
slik at kirken (kapellet) kan bli et sted der Guds nærvær merkes. 
Kannik

(Vanlig medlem av domkapittel eller kollegiatkapittel)

5 For vår nye kannik, pastor N.,
om innsikt og klokskap, nåde og kraft i tjenesten. 
Kategorialprest
5 For pastor (pater, dom) N.
under utførelsen av hans oppdrag som ungdomsprest
(skoleprest, studentprest, feltprest, sykehusprest, fengselsprest),
om innsikt og klokskap, nåde og kraft. 
Generalvikar
5 For vår nye generalvikar, pastor (monsignore, pater, dom) N.,
om innsikt og klokskap, nåde og kraft i tjenesten,
til nytte og glede for vår biskop og vårt bispedømme (stift). 
Økonom
5 For vår nye økonom, (pastor, pater, dom, søster) N.,
om innsikt og klokskap i de himmelske og de jordiske ting,
slik at våre timelige verdier kan støtte håpet om den evige frelse. 
Kansler
5 For vår nye kansler, (pastor, pater, dom, søster) N.,
om orden, nøyaktighet og omsorg for fremtiden
ved at fortiden ikke blir glemt
og dagens spørsmål og utfordringer besvart,
og dét ganske entydig. 

Avskjedsgudstjeneste for prest

Når prest tar avskjed med en menighet og dette markeres ved en avskjedsgudstjeneste, kan det i den universelle forbønn føyes inn et par egne bønner, f.eks. disse:

5 For alle som har hatt nytte og glede
av pastor (pater, dom) N.s innsats hos oss,
om takknemlighet til Gud og om takknemlighetens velsignelse for N. 
6 For vår menighet etter at pastor (pater, dom) N. har forlatt oss. 
7 For pastor (pater, dom) N. i hans fremtidige tjeneste (liv),
at det må bli til velsignelse og glede for ham
og for hans nye omgivelser. 

Ordensledelse

Ved kapittel
P Kjære brødre (medbrødre, søstre) i Kristus! Gud taler til de troende når de er samlet for å tilbe og tjene ham i den hellige liturgi. La oss be om nåde til å høre og følge hans røst ved dette kapittel:
1 For vår superior (prior, priorinne), pater (søster, frater, broder, dom) N.
og for hans (hennes) medledere av vår kommunitet (provins),
om klokskap, nåde og kraft til å handle rett. 
2 For alle oss som deltar i dette kapittel,
om nåde til å høre og følge Guds røst. 
3 Om kjærlighet mellom alle våre medbrødre (medsøstre),
slik at vi kan styrke og hjelpe hverandre på veien mot Gud. 
4 Om at våre ytre beslutninger og gjennomføringen av dem
alltid må være i samsvar med vårt åndelige kall og utfordring. 
5 Om en god fremtid,
Gud til ære og oss til velsignelse. 
6 For hele vår orden (kongregasjon). 
P Allmektige, evige Gud,
du som kaller til etterfølgelse av din Sønn
og som velsigner oss når vi går på hans veier,
hjelp oss alle til å høre og følge din røst.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
For generalkapittel
P Kjære brødre (medbrødre, søstre) i Kristus! Det er en viktig begivenhet når generalkapittelet i vår (deres) orden (kongregasjon) trer sammen. La oss be for kapitteldeltagerne:
1 For generalkapittelets ledelse,
om nåde og klokskap til å gjennomføre kapittelet
slik at det ved Guds nåde blir et godt generalkapittel,
og blir opplevd slik. 
2 For alle som deltar i generalkapittelet,
om nåde til å høre og følge Guds røst. 
3 Om kjærlighet mellom alle våre medbrødre (medsøstre),
slik at vi kan styrke og hjelpe hverandre på veien mot Gud. 
4 Om at de valg og andre ytre beslutninger som blir foretatt,
må tjene vår etterfølgelse etter de evangeliske råd
og vårt åndelige kall i Kirken. 
5 For hele vår orden (kongregasjon). 
P Allmektige, evige Gud,
du kaller til etterfølgelse av din Sønn
og velsigner oss når vi går på hans veier.
Hør våre bønner for N.-ordenen
(for kongregasjonen N., for vår orden, for vår kongregasjon),
og spesielt våre bønner for deltagerne i generalkapittelet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Valg av superior

Ved valg av superior kan det i en forbønn f.eks. innføyes:

7 Om at vi (de) som skal være med
på å velge superior (prior, priorinne, provinsial, general),
må se på det som betyr noe i vårt kall og våre åndelige utfordringer,
og ikke ta utenforliggende hensyn. 
8 Om ro, glede og samarbeidets ånd
etter at valget er gjennomført. 
Overtagelse av embetet som superior

Ved overtagelse av embetet som superior kan det i en forbønn f.eks. innføyes:

5 For pater (søster, frater, broder, dom) N.,
om nåde og klokskap i hans (hennes) ledelse av vår kommunitet (provins). 
6 For vår kommunitet (provins)
under pater (søster, frater, broder, dom) N.s ledelse,
at vi må bli godt i stand til sammen å gå Guds veier. 

Hjelpeorganisasjoner

Ritual for velsignelse under ordets gudstjeneste

Hvor det synes hensiktsmessig, kan det før velsignelsesbønnen bes en allmenn bønn. Blant de forbønner som er foreslått nedenfor, kan celebranten velge ut dem som synes mest passende, eller han kan tilføye andre med henblikk på særskilte omstendigheter mht. medlemmene eller situasjonen.

C Kristus Herren tok på seg våre sykdommer, bar våre lidelser og smerter, og vandret om og gjorde vel. Slik gav han oss et eksempel, for at vi skulle følge i hans fotspor. La oss grunnfestet i hans kjærlighet be til ham og si:
1 Du ble fattig for vår skyld,
kom ikke for å la deg tjene, men for selv å tjene.
– Gi oss å elske vår neste og hjelpe ham i all nød. 
Herre, lær oss å tjene vår neste.
2 Ved din gjenløsning fornyet du verden,
en verden der menneskene skulle tjene hverandre i kjærlighet.
– Gi oss med utholdenhet å arbeide
på å gjenskape denne verden i samsvar med ditt ord. 
3 Du vil gi alle mennesker del i dine gaver.
– Oppreis i ditt folk mange
som av kjærlighet til deg
vier seg til å hjelpe de fattige og de ulykkelige. 
4 Du ville at din mor Maria
også skulle være vår mor.
– Gi at vi som søker tilflukt hos henne,
alltid må erfare at hun er vår hjelper i himmelen. 
Velsignelsesbønn

Celebranten ber velsignelsesbønnen med utstrakte hender:

C Velsignet er du Herre, all miskunns Gud.
I din Sønn gav du oss et lysende eksempel på nestekjærlighet
og påla oss å elske hverandre.
Utøs din rike velsignelse over disse dine tjenere,
som beredvillig ønsker å hjelpe sine brødre,
så de i nødens stund av hele sitt hjerte og alle sine krefter
trofast tjener deg i sin neste.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Katolske foreninger mv.

Årsmøte

(Årsmøte, generalforsamling, rådsmøte mv.)

P Kjære årsmøtedeltagere (rådsmøtedeltagere, deltagere i generalforsamlingen)! Kristus handler gjennom oss, både som enkeltpersoner og som fellesskap. La oss be for dette årsmøte (rådsmøte, denne generalforsamling) og for de enkelte deltagere:
1 Om Den Hellige Ånds inspirasjon for dette møte,
slik at hver enkelt og alle i fellesskap
kan bidra aktivt og konstruktivt
til Kirkens og vår forenings (organisasjons) beste. 
2 For de personer og gjøremål
som er vårt særskilte kall,
om innsikt og klokskap til å forstå våre utfordringer rett. 
3 Om en lyttende holdning
og om vilje til å finne frem til gode konklusjoner
som vi bredt kan stå samme om. 
4 For styre og generalsekretær (sekretær, organisasjonssekretær),
for ansatte og frivillige medarbeidere. 
5 For vår pave Frans, våre biskoper N. og N.,
samt alle prester og ordensfolk. 
P Herre Gud, himmelske Far,
du fordeler gavene og oppgavene i Kirken
ut fra din himmelske visdom.
Hjelp oss å se vårt kall,
og fyll oss med nåde og kraft til å følge kallet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Valg av ledelse

Tilføyelse av spesiell intensjon:

6 For hver enkelt av oss
når vi nå skal velge nytt styre (ny ledelse),
om visdom fra Gud sammen med kløkt og klokskap
slik at kandidatenes vesentlige egenskaper får telle. 
Overtagelse av ledelsesoppdrag

Tilføyelse av spesiell intensjon:

6 For N. i hans (hennes) oppdrag
som styreleder (generalsekretær, sekretær, organisasjonssekretær),
om innsikt og klokskap, iver og arbeidskraft,
til å lede (foreningen) N. videre etter beste evne og på en god måte. 

Katolske skoler

Ansettelse av rektor

Under prosessen med å finne frem til en ny rektor (fra rektorbehovet offisielt blir klart, inntil ansettelse er foretatt) bør man ved passende anledninger føye inn i den universelle forbønn en bønn for ansettelsen.

5 For arbeidet med å finne ny rektor til N. skole,
for potensielle rektorer og spesielt for skolestyret,
om hjelp til å tenke klokt,
om blikk for skolens virke og fremtid
og om nåde til ikke å ta utenforliggende hensyn. 
Rektors edsavleggelse

Rektor skal ved overtagelse av sitt rektorembete avlegge forvaltningsed iht. skolens statutter. Dette kan skje ved en messe eller ved ordets gudstjeneste, og da f.eks. etter homilien. En egen forbønn kan deretter anvendes.

P Kjære N. skole og skolens venner! Gud vil bruke oss til å skape en god skole til nytte og glede, og for dannelse og utdannelse. La oss be for vår nye rektor N. og for skolens virke fremover:
1 For vår rektor N. i hans (hennes) ledelse av skolen vår,
at han (hun) må se den enkeltes behov,
og at vi alle må stå sammen og hjelpe hverandre. 
2 For elever og lærere ved vår skole,
for øvrige medarbeidere og for foreldrene våre,
om hjelp til å skaffe oss kunnskaper
og utvikle gode holdninger. 
3 Om at skolene må hjelpe den oppvoksende slekt
til å gå frem i alder og visdom
og til å elske Gud og sin neste. 
4 Om at skolen må finne sin plass i Kirken og samfunnet,
og for vår pave Frans og vår biskop N. 
P Barmhjertige Gud, himmelske Far,
rektor N. har fått i oppdrag å lede N. skole.
Vær du med ham (henne) i hans (hennes) gjerning
og gi at skolens virke må bære gode frukter
til glede og velsignelse for Kirken og samfunnet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bispevalg

«Det er alle troendes oppgave å be for valget av deres biskop og for den valgte biskop. Dette bør særlig skje i messens universelle forbønn og bønnene under vesper.»

Før og under bispevalget
P Kjære brødre og søstre i Kristus! I Den hellige skrift stilles det opp en rekke krav til den som skal være biskop. La oss vende oss til Gud i inderlig bønn om at han i sin nåde må gi oss en god biskop og utruste ham med alt han trenger for å lede Guds folk her hos oss:
1 For alle som på ulike måter tar del i prosessen
med å finne en etterfølger etter biskop N.,
at de må bli opplyst av det guddommelige lys
og ikke la seg villede av irrelevante hensyn. 
2 For den apostoliske nuntius, erkebiskop N.,
og for Bispekongregasjonen under ledelse av prefekten, kardinal N.,
(som alle er gitt særskilt ansvar ved bispeutvelgelsen),
om Guds nåde og bistand til å gjøre en god og rett gjerning. 
3 For pave Frans når han skal treffe den endelige avgjørelse
om hvem som skal bli vår nye overhyrde. 
4 For den som blir valgt og utnevnt til biskop,
om åpenhet og ydmykhet innfor Guds kall. 
5 Om at enhetens Ånd må skape konsensus
og gi oss trygghet på at valget er etter Guds vilje. 
6 For vårt bispedømmes (stifts) liv og virke
under vakansen (den fortsatte vakanse). 
(7 For vår avdøde biskop N.,
om den evige hvile og at det evige lys må skinne for ham.) 
P Himmelske Far,
vi ber for utvelgelsen av vår nye overhyrde,
at det må tjene til sjelenes frelse og til det beste for Guds folk.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Etter bispevalget

Den som er utnevnt til biskop, tituleres som «biskopelekt» (electus) inntil han er ordinert til biskop. Dersom den utnevnte biskop alt er bispeviet, tituleres han som «biskop» og blir ikke bispeviet, men tar kun bispedømmet i kanonisk besittelse.

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Mens vi venter på at pastor (monsignore, pater, dom) N. som er utpekt til å bli vår nye biskop, skal bli ordinert til (ta over) sitt høye embete, er det vårt oppdrag å be for ham. La oss vende oss til Gud i takk og bønn:
1 For pave Frans som har utnevnt vår nye overhyrde,
om nåde og visdom i hans fortsatte ledelse av Kirken,
og om at vi i ham må se enhetens tegn og embete
for hele Den katolske kirke, ja, for alt Guds folk. 
2 For biskopelekt (biskop) N., om guddommelig hjelp og støtte
i forberedelsestiden frem til han (blir bispeviet
og) kan ta over ledelsen av vårt bispedømme (stift). 
3 For oss alle,
om takknemlighet til Gud som på nytt gir oss en overhyrde
til å lede oss på de rette stier og føre oss til livets kilder. 
4 For vårt bispedømme (stift) i årene som ligger foran oss,
at vi må stå sammen som ett folk, under én felles hyrde,
kalt og utvalgt av Gud til å tjene og tilbe ham. 
5 Om samarbeidets ånd under vår nye biskop,
og for alle som vi skal virke sammen med
(troende i andre bispedømmer,
medkristne i andre kirker og kirkesamfunn,
og andre mennesker av god vilje). 
6 For dem som har bidratt til N.s menneskelige
og åndelige formasjon frem til denne dag. 
7 For alle som til nå har gjort en innsats i N. bispedømme (stift),
særlig for vår tidligere (vår avdøde) biskop N.
(og vår diøcesanadministrator, pastor [monsignore, pater, dom] N.). 
P Himmelske Far,
vi ber deg ta imot vår takk og bønn
nå som du skjenker oss en ny hyrde og tilsynsmann.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Etter annen bispeutnevnelse

I noen tilfeller kan det være aktuelt å utnevne en koadjutorbiskop (med etterfølgelsesrett etter diøcesanbiskopen som dog inntil videre fortsatt beholder ledelsen av bispedømmet) eller en eller flere hjelpebiskoper. En hjelpebiskop utnevens samtidig til «titularbiskop», dvs. til biskop av et ikke lenger eksisterende bispesete. Koadjutorbiskopen tar sitt embete i kanonisk besittelse (nærmest blir «innsatt» i embetet) overfor diøcesanbiskopen og konsultorkollegiet, en hjelpebiskop overfor diøcesanbiskopen (jf. CIC, kan. 404, §§ 1 og 2). «Når bispesetet blir vakant, blir koadjutorbiskopen straks biskop for det bispedømme han er oppnevnt for, dog utelukkende når han har tatt det rettmessig i besittelse.» (Kan. 409, § 1)

Også til andre oppdrag, f.eks. i Den romerske kurie eller det pavelige diplomati, kan det utnevnes titularbiskoper eller titularerkebiskoper. Disse tar ikke bispeembetene sine i kanonisk besittelse.

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Vi gleder oss over at pastor (monsignore, pater, dom) N. er utnevnt til (erke-)biskop (av N.) for å ta over oppdraget som… La oss vende oss til Gud i takk og bønn:
1 For pave Frans som har utnevnt
pastor (monsignore, pater, dom) N. til (erke-)biskop,
om nåde og visdom i hans fortsatte ledelse av Kirken,
og om at vi i ham må se enhetens tegn og embete
for hele Den katolske kirke, ja, for alt Guds folk. 
2 For biskopelekt N., om guddommelig hjelp og støtte
i forberedelsestiden frem til han blir bispeviet. 
3 For oss alle,
om takknemlighet til Gud som gir oss hyrder og overhyrder
til å lede oss på de rette stier og føre oss til livets kilder. 
4 a) For koadjutorbiskop og hjelpebiskop:
For vårt bispedømme (stift) i årene som ligger foran oss,
og for oss alle, at vi må stå sammen som ett folk,
kalt og utvalgt av Gud til å tjene og tilbe ham
under ledelse av våre hyrder og overhyrder. 
b) For annen titularbiskop:
For hele Den katolske kirke
og for de ulike oppdrag og tjenester i hele verden,
at alle medarbeiderne må bidra
til Guds folks fremme og til Kirkens enhet. 
5 For dem som har bidratt til N.s menneskelige
og åndelige formasjon frem til denne dag. 
P Himmelske Far,
vi ber deg ta imot vår takk og bønn
nå som du skjenker Kirken en ny hyrde og tilsynsmann.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Pavevalg

«I vakansetiden, men viktigst av alt mens det avholdes valg på Peters etterfølger, knyttes Kirken på en helt og holdent enestående måte sammen med de geistlige hyrder og fremfor alt med kardinalvalgmennene, og den anroper Gud om en ny pave fra ham ut fra hans godhet og forsyn. For på samme måte som også den første kristne menighet – den som det handler om i Apostlenes gjerninger (jf. 1, 14) – kom sammen, slik må nødvendigvis Kirken som helhet i åndelig forening med Maria, Jesu mor, fortsette trofast å komme sammen for å be; dette skjer for at valget av ny pave jo ikke bør foregå adskilt fra Guds folk og alene tilhøre valgmannskollegiet, men i en viss forstand være hele Kirkens handling. Derfor fastsetter Vi at det i alle byer og på de øvrige steder, i det minst på de mer kjente, må frembæres ydmyke og uavlatelige bønner til Herren så fort budskapet om vakanse på Den apostoliske stol og særlig om pavens bortgang har kommet, samt etter at gravferden for ham er høytidelig feiret (jf. Matt 21,22; Mark 11,24), bønner om at Herren selv må opplyse valgmennenes sinn og likeledes utvirke enighet i deres oppdrag, for at det må gå slik at det blir et raskt, enstemmig og fruktbart valg slik sjelenes frelse og det beste for hele Guds folk krever.»

Før og under pavevalget
P Kjære brødre og søstre i Kristus! Det var da Jesu disipler etter hans himmelfart trofast kom sammen for å be, at Mattias ble utpekt til å gå inn i apostelrollen i stedet for Judas, sønn av Simon Iskariot. La oss samle oss i bønn om et godt valg av en ny etterfølge av apostelen Peter:
1 For kardinalene som skal velge ny pave etter pave N.,
at de må bli opplyst av det guddommelige lys
og ikke la seg forvirre av irrelevante, private eller verdslige hensyn. 
2 For alle som skal legge forholdene til rette for pavevalget,
at de må gjøre sitt til at det blir et rettmessig og godt valg. 
3 Om at enhetens Ånd må skape konsensus blant kardinalene
slik at vi kan få trygghet for at valget har skjedd etter Guds vilje. 
4 Om nåde for kardinalene til å gjøre sin gjerning
raskt, i harmoni og med fruktbart resultat. 
5 For vår avdøde pave N.,
om den evige hvile og at det evige lys må skinne for ham. 
P Himmelske Far,
vi ber deg for valget av ny biskop av Roma
og etterfølger av apostelen Peter,
at det må tjene til sjelenes frelse og til beste for Guds folk.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Etter pavevalget
P Kjære medkristne! Gud har gledet oss ved igjen å la Kirken ha en øverste hyrde her på jorden. La oss vende oss til Gud i bønn for pave N.:
1 For pave N. i det store oppdrag som ligger foran ham,
om visdom og forstand, nåde og kraft
til å bære Peters-embetet videre til velsignelse for Kirken og verden. 
2 For kardinalene som har valgt paven og som fortsatt skal støtte ham,
og for alle hans øvrige medarbeidere i kurien og diplomatiet,
om trofasthet og iver, forstand og kjærlighet i deres tjeneste. 
3 For verdenssamfunnets ledere som nå retter blikket mot Roma,
at de må få gode råd fra apostelen Peters nye etterfølger,
og om mot til å følge rådene. 
4 For biskopene som leder verdens mange bispedømmer,
at de må se en broderlig støtte fra Roma også under pave N.s pontifikat. 
5 For vårt bispedømme og våre menigheter,
for våre ordenssamfunn og katolske organisasjoner,
at de i det store kirkelige fellesskap
må finne styrke og inspirasjon for vandringen fremover. 
6 For vår avdøde pave N.,
om den evige hvile og at det evige lys må skinne for ham. 
P Himmelske Far, gode Gud,
i takknemlighet for at du har gitt oss en ny pave,
ber vi deg velsigne N. i hans gjerning
som biskop av Roma og apostelen Peters etterfølger.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Ved konsil

Det er naturlig at et konsil forberedes og ledsages av bønn fra hele Kirken eller fra den del av Kirken som det representerer.

Økumenisk konsil
P Kjære brødre og søstre i Kristus! Det økumeniske konsil er et av de viktigste redskaper i Guds hånd for å fornye, lede og styre Kirken. La oss be inderlig for det økumeniske konsil som nå er samlet (skal holdes):
1 For pave Frans i hans ledelse av Kirken,
og spesielt for forholdet mellom ham og konsilet. 
2 For dem som er gitt makt og myndighet i verden,
at de må lytte til Kirken og spesielt til konsilets budskap. 
3 At de som er nedtrykt over tingenes tilstand (i Kirken) i dag,
får se Guds finger i konsilets overlegninger og beslutninger. 
4 For konsilfedrene
og spesielt for dem som er gitt lederansvar under konsilet,
at de må la seg lede av Guds Hellige Ånd
og bruke de gaver de er gitt på en god og tjenlig måte. 
5 For vår biskop N. under konsilet,
om innsikt og visdom, kraft og frimodighet
til å la Kirken hos oss spille en nyttig rolle i den store sammenheng. 
6 For de sakkyndige og for alle hjelperne,
om styrke, klokskap og glede i tjenesten
– til nytte for konsilfedrene og for hele Kirken. 
7 For forhandlingene, diskusjonene og avstemningene,
at enhver som deltar må la seg lede og veilede av det rette og gode. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som også bruker konsilet i ledelsen av din Kirke,
se i nåde til biskopene og de andre
som nå er samlet (samles) til økumenisk konsil.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Partikularkonsil

Partikularkonsilet kan holdes som «plenarkonsil» eller som «provinsialkonsil». Plenarkonsilet holdes for alle bispedømmene og andre partikularkirker i den samme bispekonferanse (jf. CIC, kan. 439, § 1). Provinsialkonsilet holdes for partikularkirkene i samme kirkeprovins (jf. kan. 440, § 1). Biskopene, prester og legfolk deltar i partikularkonsilene (jf. kan. 443). (I Norden finnes det ingen kirkeprovinser.)

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Partikularkonsilene hører til de klassiske redskaper i Guds hånd for å lede og styre bispedømmer som utgjør en naturlig eller historisk enhet. La oss be inderlig for plenarkonsilet som nå er samlet (skal holdes):
1 For pave Frans i hans ledelse av Kirken,
for Den nordiske bispekonferanse
og for pavens og bispekonferansens forhold til konsilet. 
2 For dem som er gitt makt og myndighet i våre land,
at de må lytte til Kirken og spesielt til konsilets budskap. 
3 At de som er nedtrykt over tingenes tilstand (i våre bispedømmer) i dag,
får se Guds finger i konsilets overlegninger og beslutninger. 
4 For konsildeltagerne
og spesielt for dem som er gitt lederansvar under konsilet,
at de må la seg lede av Guds Hellige Ånd
og bruke de gaver de er gitt på en god og tjenlig måte. 
5 For vår biskop N. under konsilet,
om innsikt og visdom, kraft og frimodighet
til å la Kirken hos oss spille en nyttig rolle i den større sammenheng. 
6 For de sakkyndige og for alle hjelperne,
om styrke, klokskap og glede i tjenesten
– til nytte for konsildeltagerne og for Kirken i hele Norden. 
7 For forhandlingene, diskusjonene og avstemningene,
at enhver som deltar må la seg lede og veilede av det rette og gode. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som også bruker konsilet i ledelsen av Kirken her i Norden,
se i nåde til biskopene, prestene, (ordensfolket) og legfolket
som nå er samlet (samles) til plenarkonsil.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Ved diøcesansynode

Diøcesansynode holdes for et bispedømme (en partikularkirke) (jf. CIC, kann. 460 og 461, § 1), eventuelt for flere bispedømmer samtidig dersom samme biskop har ansvaret for flere bispedømmer (jf. kan. 461, § 2). Prester, ordensfolk og legfolk deltar i synoden (jf. kann. 460 og 463).

Det er naturlig at en synode forberedes og ledsages av bønn fra hele bispedømmet.

Avlatshåndbok nevner under innvilgning nr. 31 at fullommen avlat kan vinnes ved diøcesansynode.

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Diøcesansynoden er fra gammelt av det øverste og tyngste organer til støtte for en biskop i ledelsen av det stykke Guds folk som er ham betrodd. La oss derfor be inderlig for diøcesansynoden som nå er samlet (skal holdes):
1 For pave Frans og for vår biskop N.
i deres ulike lederoppdrag i Kirken,
at de må få kloke råd for å lede Kirken godt. 
2 For deltagerne på vårt bispedømmes (stifts) synode,
at de må få nåde og visdom til å samtale åpent og konstruktivt og gi gode råd
slik at vi i fremtiden kan gå samme vei mot det fullendte Guds rike. 
3 For hele vårt bispedømme (stift),
for de enkelte menigheter og klostre,
for foreninger og andre organer
som skal ivareta de ulike behov og utfordringer hos oss. 
4 For barn, ungdommer og eldre i vårt bispedømme (stift),
for kvinner og menn, for prester og ordensfolk,
for våre skoler og for alle med karitative oppgaver. 
5 For synoden og biskopen
i deres streben etter å finne den rette kurs fremover. 
P Himmelske Far, gode Gud,
du har latt din Kirken vokse frem også i form av N. bispedømme (stift).
Se i nåde til oss når vi forsøker å finne din vei videre.
Kom med din veiledning og velsignelse til synoden
som nå er samlet (skal holdes).
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Ved pastoralrådsmøte

B Kjære medlemmer av pastoralrådet! Flere tenker ofte bedre enn én, og i min ledelse av vårt bispedømme (stift) trenger jeg alle de erfaringer, all den kunnskap og all den tenkning som dere til sammen besitter. La oss be om Guds nåde og veiledning for dette møte:
1 For pave Frans og for vår biskop N.,
om nåde til å lytte og ta til seg gode råd
i deres ulike lederoppdrag i Kirken. 
2 For oss som nå er samlet til møte,
om godt samhold og vilje til å lytte til hverandre
og søke konstruktive løsninger på vårt bispedømmes (stifts) utfordringer. 
3 For menighetsrådene i vårt bispedømme (stift),
for foreninger og institusjoner
som er med på å fremme vårt katolske liv. 
4 For de troende i hver menighet,
spesielt for dem som har store utfordringer og vanskeligheter,
om en god fremtid ved alles felles innsats og samhold. 
B Allmektige Gud, himmelske Far,
du som kaller til tjeneste i din Kirke,
hjelp oss til å tale klokt og godt sammen,
til beste for vårt bispedømme (stift).
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.