Tilbake

Forbønner

Jubileer og andre begivenheter

Kirkevigselsdager

Vigselsfestene for de pavelige basilikaer i Roma

Forbønner til bruk ved vigselsfestene for de pavelige basilikaer: for vigselsfesten for basilikaen Santa Maria Maggiore i Roma, se bind III B (helgendager – juli – desember), 5. august; for Laterankirkens vigselsfest, se bind III B, 9. november; for vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer i Roma, se bind III B, 18. november.

Årsdagen for domkirkens vigsel

«For klarere å få frem partikularkirkens betydning og verdighet skal det gjennomføres årlig feiring av innvielsen av partikularkirkens domkirke: i selve domkirken med rang av høytid; i de øvrige kirker i bispedømmet med rang av fest – når dagen inntreffer da kirken ble innvidd. Dersom det varig hindres på denne dag, forlegges feiringen til nærmeste ledige dag.

Det er ønskelig at biskopen på årsdagen for innvielsen koncelebrerer Eukaristien i domkirken sammen med kannikkapittelet eller presterådet og med tallrik deltakelse av de troende.»

I Trondheim stift og Tromsø stift har prelatkirken funksjon tilsvarende domkirken i et bispedømme.

Forbønner til bruk i og utenfor domkirken (prelatkirken): for St. Olav domkirke, Oslo, se bind III B (helgendager – juli – desember), 6. august (vigselsfesten for St. Olav domkirke, Oslo); for St. Olav kirke, Trondheim, se bind III B, 9. september (vigselsfesten for St. Olav kirke, Trondheim); for Vår Frue kirke, Tromsø, se bind III A (helgendager – januar – juni), 3. februar (vigselsfesten for Vår Frue kirke, Tromsø).

Årsdagen for vigsel av annen kirke

«Årsdagen for en kirkes innvielse feires med rang av høytid.»

P Kjære menighet! Kirkehuset er på en gang bilde på og redskap for Guds Kirke som blir synlig til stede gjennom vårt kirkelige fellesskap og våre gudstjenestelige handlinger. La oss be om at denne realitet blir tydelig:
1 For vår biskop N. og for denne kirkes rektor, pastor (pater, dom) N.,
at de her må samle en menighet som feirer gudstjeneste i glede og sannhet. 
2 For forkynnelsen av Guds ord
og forvaltningen av sakramentene i dette hus. 
3 For alle som har samfunnsansvar,
at de i Guds hus må bringe frem for Den allmektige
ethvert problem og enhver glede. 
4 For alle som det siste år med denne kirke som ramme
har opplevd og markert gleder eller sorger. 
5 For dem som i sykdom og nød søker hit,
at de må møte den rettferdige og barmhjertige Gud. 
6 For enhver med ansvar eller oppgaver i denne kirke,
om visdom og styrke, pågangsmot og håp. 
P Himmelske Far,
hør alle bønner som blir bedt i dette hellige hus
når Eukaristien feires
og når folket ellers samles i ditt navn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Årsdager for bryllup

Sølvbryllup: 25-årsjubileum for ekteskapsinngåelse; gullbryllup: 50-årsjubileum for ekteskapsinngåelse; smaragdbryllup: 55-årsjubileum for ekteskapsinngåelse; diamantbryllup: 60-årsjubileum for ekteskapsinngåelse; krondiamantbryllup: 65-årsjubileum for ekteskapsinngåelse; jernbryllup: 70-årsjubileum for ekteskapsinngåelse; atombryllup: 75-årsjubileum for ekteskapsinngåelse.

P Gud, den allmektige Far
som i sitt forsyn la en plan for vår frelse,
ville at frelseshistorien
skulle vises gjennom
den ekteskapelige kjærlighet,
troskap (og fruktbarhet).
La oss påkalle hans miskunn idet vi sier:
1 Hellige Far, du som kalles trofast
du forveneter at vi holder din pakt
og belønner oss når den blir holdt.
Gi at disse dine tjenere
som feirer sin bryllupsdag (sitt sølv-, gull-, diamantbryllup),
i nåde må bli fylt med din velsignelse. 
Herre, forny dine tjeneres troskap.
2 Du som med Sønnen og Den Hellige Ånd
fra evighet av fryder deg
over livets fullkomne enhet og kjærlighetens fellesskap,
gi at disse dine tjenere som ved ekteskapets sakrament
har inngått sin kjærlighetspakt,
stadig må minnes den
og trofast holde fast ved den. 
3 Du som i ditt forsyn leder de troende gjennom livets prøvelser,
og slik gir dem del i Kristi mysterium,
gi at disse dine tjenere med ro og sindighet
bærer både medgang og motgang,
strever etter å holde fast ved Kristus
og lever for ham alene. 
4 Du som ville at det forpliktende ekteskapelige fellesskap
skulle være et uttrykk for det kristne liv,
gi at alle ektefeller blir sanne vitner i verden
om din Sønns kjærlighetsmysterium. 
P Gud, i din ordning av livet
har du gitt familiens fellesskap dets faste fundament.
Lytt i miskunn til dine tjeneres bønner,
og gi at de må følge Den hellige families eksempel,
uten opphør få ta del i gleden i ditt hus
og sammen love deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Årsdagen for bispevigsel

«Årlig må i domkirken foruten i bispedømmets andre kirker og kommuniteter årsdagen for biskopens ordinasjon feires med messe for biskopen, dog utelukkende når dagen ikke inntreffer under dagene som oppregnes under nr. 1-6 i tabellen over liturgiske dager. – Det er prisverdig når stedets biskop denne dag fører forsete ved en stasjonsmesse i domkirken.»

Med diøcesanbiskopen som hovedcelebrant ved feiring av egen årsdag

Avlatshåndbok nevner under innvilgning nr. 27 (primiss som prest og feiring av ordinasjonsjubileer) at fullkommen avlat kan vinnes av biskop som feirer bispeordinasjonsjubileum (25, 40 og 50 år) (§ 2, nr. 2) og av kristtroende som møter frem ved feiringen (nr. 3).

B Kjære brødre og søstre i Kristus! Den … ble jeg viet til biskop av N. (og … tok jeg over ledelsen av vårt bispedømme, stift). Be for meg og for hele Kirken:
1 For vår biskop N. og for alle hans medbrødre i bispekollegiet,
om nåde, visdom og kraft til å lede Kristi Kirke på jord
slik at alt tjener til Guds ære og menneskenes frelse. 
2 For vårt bispedømme (stift) og for alle som her har tjenester,
om god rettledning og oppmuntring fra vår biskop. 
3 Om kontakt, solidaritet og kjærlighet
fra biskop N. i møtet med de syke og lidende. 
4 Om at vår overhyrde må hjelpe oss i N. bispedømme (stift)
til å stå sammen som et tros- og gudstjenestefeirende fellesskap
og til å oppleve det gode fellesskapet med Gud og med Kirken som helhet. 
B Himmelske Far,
du som i … år har velsignet meg med bispeembetet,
gi fortsatt din velsignelse til meg og til Guds folk
som jeg her er satt til å tjene og lede.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Med annen som hovedcelebrant ved feiring av diøcesanbiskopens årsdag
P Kjære brødre og søstre i Kristus! Den … ble vår overhyrde N. viet til biskop av N. (og … tok han over ledelsen av vårt bispedømme, stift). La oss vende oss til Gud i bønn for ham og hele Kirken:
1 For vår biskop N. og for alle hans medbrødre i bispekollegiet,
om nåde, visdom og kraft til å lede Kristi Kirke på jord
slik at alt tjener til Guds ære og menneskenes frelse. 
2 For vårt bispedømme (stift) og for alle som her har tjenester,
om god rettledning og oppmuntring fra vår biskop. 
3 Om kontakt, solidaritet og kjærlighet
fra biskop N. i møtet med de syke og lidende. 
4 Om at vår overhyrde må hjelpe oss i N. bispedømme (stift)
til å stå sammen som et tros- og gudstjenestefeirende fellesskap
og til å oppleve det gode fellesskapet med Gud og med Kirken som helhet. 
P Himmelske Far,
du som i … år har velsignet N. med bispeembetet,
gi fortsatt din velsignelse til ham og til Guds folk
som han her er satt til å tjene og lede.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Bispeordinasjonsjubileum for annen biskop

Avlatshåndbok nevner under innvilgning nr. 27 (primiss som prest og feiring av ordinasjonsjubileer) at fullkommen avlat kan vinnes av biskop som feirer bispeordinasjonsjubileum (25, 40 og 50 år) (§ 2, nr. 2) og av kristtroende som møter frem ved feiringen (nr. 3).

P Kjære brødre og søstre i Kristus! For 25 (40, 50) år siden ble N. (jeg) viet til biskop. Be for biskop N. (for meg) og for hele Kirken:
1 For biskop N. og for alle hans medbrødre i bispekollegiet,
om nåde, visdom og kraft til å lede Kristi Kirke på jord
slik at alt tjener til Guds ære og menneskenes frelse. 
2 For våre menigheter og bispedømmer
og for hele Den katolske kirke,
om god rettledning og oppmuntring fra biskop N. 
3 Om kontakt, solidaritet og kjærlighet
fra biskop N. i møtet med de syke og lidende. 
4 Om at biskop N. må hjelpe oss katolikker
til å stå sammen som et tros- og gudstjenestefeirende fellesskap
og til å oppleve det gode fellesskapet med Gud og med Kirken som helhet. 
P Himmelske Far,
du som i 25 (40, 50) år har velsignet N. (meg) med bispeembetet,
gi fortsatt din velsignelse til ham (meg) og til Guds folk
som han (jeg) er satt til å tjene og betjene.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Prestejubileum

Avlatshåndbok nevner under innvilgning nr. 27 (primiss som prest og feiring av ordinasjonsjubileer) at fullkommen avlat kan vinnes av prest som feirer presteordinasjonsjubileum (25, 50 og 60 år) (§ 2, nr. 1), og av kristtroende som møter frem ved feiringen (nr. 3).

P Kjære menighet! Det er nå 25 (50, 60) år siden jeg (pastor, pater, dom N.) ble viet til prest. La oss med takk til Gud for hans nåde i alle disse år be for mitt fortsatte presteliv og -tjeneste (for hans fortsatte presteliv og -tjeneste):
1 For hele Guds folk,
for alle stender i Kirken,
og spesielt for prestene og for vår kjære pastor (pater, dom) N.,
om Guds velsignelse ved å følge kallet og gå Guds veier. 
2 For alle som gjennom disse år
har lyttet til pastor (pater, dom) N.s forkynnelse,
at de også i fremtiden må ledes på veien mot Gud
ved hans og andres forkynnelse av Evangeliet. 
3 For dem som har funnet veiledning og trøst ved hans innsats,
at de må glede seg over også selv å være til trøst og veiledning. 
4 For de menigheter og andre plasser i Kirken
hvor han har utført sin tjeneste,
at disse fremdeles må være steder til velsignelse og glede. 
P Himmelske Far,
du som kaller og utruster til tjeneste i din Kirke
og som lar noen av oss mennesker gå inn i dine Sønns prestetjeneste,
ta imot vår takk for mitt (pastor, pater, dom N.s) virke som prest
og se fortsatt i nåde til meg (ham).
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Ordensjubileer

Sølvjubileum

(25-årsjubileum for ordensprofess)

P Kjære søstre og brødre i Kristus! Gjennom et kvart århundre – nesten et helt slektsledd – har søster (frater, broder, pater, dom) N. (og søster [frater, broder, pater, dom] N.) (jeg) som ordenskvinne (ordenskvinner, ordensmann, ordensmenn) fått leve i Kristi etterfølgelse og tjeneste. La oss med takk be:
1 Om at Guds velsignelse må hvile over de valg og den innsats
som søster (frater, broder, pater, dom) N.
(og søster [frater, broder, pater, dom] N.)
har gjort gjennom de 25 år som er gått
siden hun (han, de) ved sin (deres) første profess
lovet å leve i Kristi etterfølgelse. 
2 For vår sølvjubilants (våre sølvjubilanters)
foreldre, slektninger, venner og velgjørere. 
3 For alle som gjennom disse år har fått glede seg
over vår jubilants (våre jubilanters) livsvei
og innsats i kloster og kirke (samfunn),
om at gleden må vare ved også i årene fremover. 
4 For N.-ordenen (kongregasjonen N., vår orden, kongregasjon),
om nåde og visdom til å ta vare på kallene
og til å legge til rette for at kvinner (menn)
også i tiden som kommer, kan følge kallet
til et liv etter de evangeliske råd. 
P Himmelske Far, gode Gud,
vi takker deg for de 25 år med ordensliv
som vi i dag feier er gjennomlevd.
Ta imot vår takk og før oss og vår jubilant (våre jubilanter)
på dine veier og i din tjeneste også i de kommende år.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Gulljubileum

(50-årsjubileum for ordensprofess)

P Kjære søstre og brødre i Kristus! Vi gleder oss sammen med søster (frater, broder, pater, dom) N. (dere gleder dere sammen med meg) som har fått nåde til å bruke et helt livsverk i Kristi etterfølgelse som …-søster (…-inne, …-frater, …-pater). La oss be om at (også) tiden som ligger foran henne (ham) må bli fylt av velsignelse og glede i fellesskap med hennes medsøstre (hans, mine medbrødre):
1 For N.-ordenen (kongregasjonen N., vår orden, kongregasjon),
om at takknemligheten
for søster (frater, broder, pater, dom) N.s 50-årige innsats
må gi håp og inspirasjon
for Kirkens (og ordenens, kongregasjonens) fremtid. 
2 Om at de mange ordensfolks livslange innsats for Kristus
også må gi frimodighet og innsatsvilje i det sekulære samfunn,
til beste for fellesskapet og for hver enkelt. 
3 For vår jubilants medsøstre (medbrødre), slektninger og venner,
og for alle som har nytt godt av hennes (hans) gjerning i Kirken. 
4 For kommuniteten (klosteret) (her) i (på) N.
hvorer vår jubilant får leve sitt ordensliv,
at huset fortsatt må være et godt hjem for å søke Kristus. 
P Himmelske Far, gode Gud,
vi takker deg for det (mitt) halve århundre med ordensliv
som vi i dag feirer med stor takk.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Senere jubileer

Smaragdjubileum: 55-årsjubileum for ordensprofess; diamantjubileum: 60-årsjubileum for ordensprofess; krondiamantjubileum: 65-årsjubileum for ordensprofess; jernjubileum: 70-årsjubileum for ordensprofess; atomjubileum: 75-årsjubileum for ordensprofess.

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Gud gir langt mer enn vi våger å be om. La oss med takk og bønn til Gud be for søster N.s (frater, broder, pater, dom N.s, mitt) fortsatte ordensliv:
1 For N.-ordenen (kongregasjonen N., vår orden, kongregasjon),
som i … år har fått glede seg over
søster (frater, broder, pater, dom) N.s liv i fellesskapet. 
2 For alle som har fulgt søster (frater, broder, pater, dom) N.
gjennom hele eller deler av hennes (hans) ordensliv,
om glede og fortsatt styrke på veien mot Gud. 
3 For dem som er gått bort fra denne verden før vår jubilant,
om den evige hvile og at det evige lys må skinne for dem. 
4 Om at smaragdjubileet
(diamantjubileet, krondiamantjubileet, jernjubileet, atomjubileet)
må minne oss om Guds godhet
og om viktigheten av i utholdenhet å sette sin lit til ham. 
P Himmelske Far, gode Gud,
vi takker deg for alt du har gitt søster
(frater, broder, pater, dom) N.
og N.-ordenen (kongregasjonen N., vår orden, kongregasjon),
gjennom hans (hennes) mange leveår og særdeles lange ordensliv.
La oss få oppleve at din nåde aldri tar slutt.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Runde fødselsdager

Femtiårsdag
P Kjære deltagere ved denne femtiårsfeiring for N. (femtiårsfeiringen min)! Femti år betyr at jubilanten (jeg) har levd lenge nok til å gjøre mange livserfaringer og samtidig kan ha håp om et fortsatt godt og langt liv. La oss med takk vende oss til Gud i bønn (for ham, henne):
1 For N.s familie, venner og bekjente
som har vært med på å fylle livet hans (hennes)
med glede og alt det som godt er,
at de selv må oppleve livet som en god gave. 
2 For N.s nærmeste (far, mor) og andre i hans (hennes) krets
som er gått bort,
om den evige hvile hos Gud og lønn i himmelen
for den godhet fra Gud som de har forvaltet godt. 
3 For skoler og arbeidsplasser,
organisasjoner og menigheter
der N. gjennom årene har levd (gått, virket) og opplevd mye godt,
at de fremdeles må ivareta sine rettmessige og gode gjøremål
til nytte og velsignelse for andre mennesker. 
4 For N.s fremtid,
at han (hun) må forvalte sine muligheter godt og tjenlig
og være til nytte, velsignelse og glede for andre. 
5 Om at fødselsdagsfeiringen
også må gi oss som lever og arbeider på hver vår kant,
mulighet til å styrke kontakten og fellesskapet oss imellom. 
P Himmelske Far, gode Gud,
du som har velsignet N. (meg) med femti leveår,
ta imot hans (hennes, min) og vår takk,
og kom du oss fortsatt til hjelp med din veiledning og velsignelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Syttiårsdag
P Kjære deltagere i N.s (min) syttiårsfeiring! Gud har velsignet ham (henne, meg) med langt liv og virke. La oss med takk for fortiden be for fremtiden:
1 Om at vi alle må glede oss når vi ser tilbake på N.s liv,
og at Gud i nåde må ta imot hans (hennes) og vår takk
for alt det gode ved hans (hennes) liv. 
2 For alle oss som gleder oss
over slektskap, kjennskap og vennskap med N.,
om fortsatt glede og fellesskap
og om muligheten til å nyte
noen av fruktene etter en lang livsgjerning. 
3 Om at ikke bare vi, men også N. selv
må se verdien i hans (hennes)
innsats i fortid, nåtid og fremtid. 
4 Om gode muligheter for N. og for hans (hennes) nærmeste
til å nyte godt av de muligheter som ligger foran ham (henne). 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du har velsignet N. (meg) med et langt liv
og samtidig også gitt oss (andre) del i den samme velsignelse.
Gi at han (hun, jeg) og vi alle fortsatt må glede oss
over ditt virke gjennom ham (henne, oss mennesker).
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Åttiårsdag
P Kjære deltagere i N.s (min) store åremålsmarkering! I Salmenes bok heter det: «Vår levetid er sytti år, åtti når det er styrke til det.» La oss med takk vende oss til Gud som har gitt ham (henne, meg) styrke frem til denne dag:
1 Om vi alle må glede oss når vi ser tilbake på N.s liv,
og at Gud i nåde må ta imot hans (hennes) og vår takk
for livskraften og alt det gode ved hans (hennes) liv. 
(2 For de utfordringer som har fulgt med N.s liv,
for alle som har opplevd sår og smerte
og ikke minst for ham [henne] selv,
at dette i ettertid må bli vendt til det gode [noe godt].)  
3 For alle oss som gleder oss
over slektskap, kjennskap og vennskap med N.,
om fortsatt glede og fellesskap
og om muligheten til å nyte
noen av fruktene etter en lang livsgjerning. 
4 Om at vi må se verdien i N.s erindringer, erfaringer og fortsatte innsats. 
5 For N. [pårørendes navn] (dem på [i]… [institusjons navn])
som i dag står ved N.s side,
om glede, kraft og klokskap i den daglige omgang med ham (henne). 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du har velsignet N. (meg) med et langt liv
Gi at han (hun, jeg) og vi alle fortsatt må glede oss
over din styrke og ditt virke gjennom ham (henne, oss mennesker).
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Nittiårsdag
P Kjære deltagere ved denne spesielle fødselsdagsmarkering! Ifølge fortellingene i Første Mosebok var det som nittiåring Sara begynte sitt egentlige liv ved å få sønnen Isak. La oss be om at vi i takknemlighet for alt det gode som ligger bak, må gå N.s (min) fremtiden i møte med frimodighet og glede:
1 For Kirkens respekt for våre eldste og for alle i dens eldrearbeid,
at det også må være til åndelige nytte og berikelse for hver eneste
som får møte mennesker med så lang livserfaring. 
2 Om at samfunnets ivaretagelse av eldreomsorgen
må bære preg av takknemlighet og respekt for den innsats
som de eldste har ytt for å bygge opp tilværelsen for de yngre. 
3 For alle som lider under årenes og alderens tyngsel. 
4 For N. som nå fyller nitti år,
og for alle hans (hennes) nærmeste,
om fortsatt glede og håp, takknemlighet og omsorg. 
P Himmelske Far, gode Gud,
du som skjenker oss langt mer enn du har lovet,
vi takker deg for N. og for hans (hennes) nitti år lange liv
(vi takker deg for mitt nitti år lange liv).
Se fortsatt i nåde til ham (henne, meg)
slik at livsaftenen kan bli en god tid,
til velsignelse for oss alle.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Hundreårsdag
P Kjære deltagere i denne helt spesielle fødselsdagsmarkering! Gjennom Jesaja-bokens profeti om den fantastiske fremtid med det nye Jerusalem sa Herren: «Ung er den som dør hundre år gammel, den som ikke blir hundre, må være forbannet.» Nå som N. med sine (jeg med mine) hundre år fremstår som en slags påminnelse om denne profeti, la oss full av takk vende oss til Gud i bønn:
1 For Kirken som generasjon etter generasjon
får forkynne Evangeliet om Gud og hans evige rike,
om visdom til å fortsette å forkynne dette Evangelium. 
2 At samfunnet i de eldste må se en utfordring
til aldri å glemme noen grupper trengende. 
3 Om at alderens lange erfaring må berike oss. 
4 For N. som nå legger bak seg et helt århundre,
at hans (hennes) opplevelser og tanker
må bli oss og de yngre generasjoner til glede og nytte. 
P Himmelske Far, gode Gud,
du som skjenker oss mye mer enn vi våger å håpe på,
vi takker deg for N. og for hans (hennes) hundre år lange liv
(vi takker deg for mitt hundre år lange liv).
Se fortsatt i nåde til ham (henne, meg)
og til alle i hans (hennes, mine) omkrets.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Ved ad limina-besøk

«Det påligger diøcesanbiskopen for hver femårsperiode å avgi rapport til paven om status i det bispedømme som er ham overdratt, i den form og på det tidspunkt som er fastlagt av Den apostoliske stol.» (CIC, kan. 399, § 1)

«Medmindre Den apostoliske stol har fastsatt noe annet, må diøcesanbiskopen det år som det påligger ham å avgi rapport til paven, dra til Roma for å vise sin ærbødighet for de salige apostler Peters og Paulus' graver, og han må fremstille seg for Den romerske pave.» (Kan. 400, § 1)

Før og under slikt Ad limina-besøk (visitatio Sacrorum Liminum, visitatio ad limina Apostolorum) bør menighetene, klostrene og de troende hjemme støtte biskopen med bønn og eventuelt med egen messe.

Den følgende forbønn eller deler av den kan brukes i den sammenheng.

P Kjære menighet! Biskop N. gjennomfører nå det foreskrevne Ad limina-besøk i Roma for der å be ved apostlenes graver, møte Hans Hellighet, pave Frans, og samtale med medarbeiderne i Den romerske kurie. La oss følge ham med våre bønner:
1 For pave Frans og hele Den katolske kirke,
om Guds lovede velsignelse til Kirken, bygget på Peter – Klippen –,
og at denne velsignelse også må bli vårt bispedømme (stift) til del. 
2 For alle som tjener i Den romerske kurie
og i basilikaene ved apostlenes graver i Roma,
om klokskap, styrke og trofasthet i deres oppdrag,
også til velsignelse for Kirken hos oss. 
3 Om at Ad limina-besøket
må styrke båndene mellom oss og Den apostoliske stol. 
4 Om at de hellige apostlers forbønn
må bli oss og våre medkristne til hjelp og velsignelse. 
5 Om bevissthet i Roma om å lytte til vår biskop,
og om gode råd fra paven og kurien til biskopen
i hans fortsatte ledelse av Kirken her hos oss. 
P Gode Gud og himmelske far,
du har gitt både paven og vår biskop
kall og nåde til deres oppdrag.
Se fortsatt til dem og velsign dem nå som biskop N. gjennomfører sitt Ad limina-besøk.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Ved apostolisk visitas

Et tradisjonelt redskap for utøvelse av paveoppdraget partikulært (jf. CIC, kan. 333, § 1) er oppnevnelse av en apostolisk visitator. En slik visitator foretar visitas på vegne av paven i f.eks. en eller flere partikularkirker eller i et ordenssamfunn. Etter at visitatoren har avlagt rapport til paven, foretar denne de forføyninger som han måtte finne nødvendig eller hensiktsmessig. Visitatoren kan dertil være utstyrt med spesialfullmakter som gir ham myndighet til på vegne av paven å gripe direkte inn i styringen av f.eks. en partikularkirke.

Apostolisk visitas er ofte knyttet til spesielle vanskeligheter eller utfordringer et sted i Kirken, f.eks. i et bispedømme. Visitatoren er gjerne en biskop som ledsages av en annen høyere geistlig.

I forbindelse med en apostolisk visitas kan det være naturlig å be for visitasen og for de involverte personer ved de ordinære messer, ved egne messer eller på annen måte.

Den følgende forbønn eller deler av den kan brukes i slik sammenheng.

P Kjære troende! For tiden gjennomfører representanter for Den apostoliske stol visitas i Kirken her hos oss. La oss be for paven og hans visitatorer, for alle som er involvert i visitasen og om et godt utfall:
1 For vår pave Frans
og for hans utsendinger til vårt bispedømme (stift),
(erke-)biskop N. og monsignore N.,
om innsikt og klokskap til å forstå våre utfordringer
og til å være med på å løse dem. 
2 For vår biskop N., vårt bispedømme (stift),
våre menigheter, klostre og foreninger,
og for alle katolikker og alt katolsk liv og virke hos oss. 
3 For dem som skal møte visitatorene,
om vilje og mot til å svare sant, imøtekommende og fyllestgjørende
slik at Den hellige stol kan få den nødvendige kunnskap
for å kunne styrke og hjelpe Kirken hos oss. 
4 For utfordringene med å bearbeide innsikten fra visitasen
og om klokskap og vilje til å trekke de riktige konklusjoner
og til å gjennomføre dem med visdom (og god kristen ånd). 
P Allmektige Gud, himmelske Far,
du har gitt oss å ha hjemme i Den katolske kirke
under ledelse av paven og bispekollegiet.
Gi oss å nyte godt av å tilhøre dette store fellesskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Ved pastoralvisitas (bispevisitas)

«Det påligger biskopen forpliktelse til årlig å visitere bispedømmet helt eller delvis, slik at han i det minste for hver femårsperiode har visitert bispedømmet som helhet; visitas må skje enten personlig eller dersom biskopen er legitimt forhindret, ved koadjutorbiskopen eller en hjelpebiskop, ved generalvikaren eller en biskoppelig vikar eller ved en annen prest.» (CIC, kan. 396, § 1)

«Personer, katolske innretninger, sakrale ting og steder som befinner seg innenfor bispedømmets omfang, faller under ordinær bispevisitas.» (Kan. 397, § 1)

Den følgende forbønn eller deler av den kan brukes ved pontifikalhøymesse og eventuelt andre messer under visitas.

B Kjære menighet! En bispevisitas løfter på mange måter frem den lokale menighet som stedet hvor vårt bispedømmes (stifts) og derved Kirkens liv leves på det nære og praktiske plan. La oss be:
1 For vår biskop N. og for N. bispedømme (stift),
at vi må oppleve oss som et stort åndelig fellesskap
der Jesu Kristi Kirke er synlig til stede. 
2 For vår menighet,
at den må synliggjøre og virkeliggjøre
Kirken og spesielt vårt bispedømme (stift) på dette sted. 
3 For de statlige og kommunale myndigheter her hos oss,
for skoler og arbeidsplasser, foreninger, lag og arbeidsgrupper,
for media og alle som driver opinionspåvirkning i vårt område,
om visdom og klokskap, omsorg og iver i deres gjøren og laden. 
4 For familier og enkeltpersoner i vår menighet,
at de gjennom Kirkens liv og lære
slik vi møter det i vår menighet og vårt bispedømme (stift),
må finne hjelp til et meningsfullt og godt liv. 
5 For alle i vårt bispedømmes (stifts) ledelse
som bidrar til å fremme livet i den enkelte menighet
og får til andre tiltak til nytte for oss rundt om i menighetene. 
6 For vår sogneprest N. og for vårt menighetsråd,
for alle andre med særskilt ansvar i menigheten,
spesielt for dem med ansvar for arbeidet blant barn og unge
og for det karitative arbeid hos oss. 
7 Om at visitasen
må bli til nytte og velsignelse for oss. 
B Gode og miskunnsrike Gud,
du som har kalt oss til å vandre som ditt folk
og som har helliget og renset oss i Jesus Kristus,
lytt til våre bønner for denne menighet og for vårt bispedømme (stift).
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Ved ordensvisitas

«Superiorer som iht. et institutts egenrett utpektes til dette oppdrag, må til fastsatte tider iht. bestemmelsene i samme egenrett visitere husene og medlemmene som er dem overdratt.» (CIC, kan. 628, § 1)

«[Diøcesanbiskopen har rett og plikt til å visitere også mht. ordensdisiplinen] de egenstendige kloster omtalt i kan. 615 …» (§ 2, nr. 2) «[Diøcesanbiskopen har rett og plikt til å visitere også mht. ordensdisiplinen] de enkelte hus til et institutt under diøcesanrett når de befinner seg på hans eget territorium.» (Nr. 2)

Den følgende forbønn eller deler av den kan brukes ved messe og eventuelt i andre sammenhenger under visitas.

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Som søstre (brødre) i N.-ordenen (kongregasjonen N.) er dere (vi) kalt til å følge de evangeliske råd. La oss be om gjensidig støtte på vår vandring mot Gud:
1 For vår general, pater (dom, søster) N. og for generalledelsen,
om kraft og visdom til å stå til tjeneste
for det enkelte medlem og den enkelte kommunitet. 
2 For søster (pater, dom) N. og søster (pater, dom) N.
under deres visitas i vår kommunitet (vårt kloster),
om visdom og nåde til å forstå våre utfordringer
og til å hjelpe den enkelte og fellesskapet på veien fremover. 
3 For kommuniteten (kommunitetene, provinsen) som nå visiteres,
og for alle søstre (brødre) som på en eller annen måte deltar i visitasen,
om hjelp til å utbedre feil og til å gjøre livet rikere for alle parter. 
4 Om hjelp til å følge vårt kall på en slik måte
at vi kan hjelpe unge kvinner (menn) til å oppdage deres eget kall. 
5 Om at vi i vår kommunitet (provins) må få nåde og visdom
til å se våre utfordringer og Guds kall
og til å stake ut en god vei fremover. 
6 For menigheten på dette sted og spesielt for vår sogneprest N.,
for vårt bispedømme (stift) og for vår biskop N. 
P Miskunnsrike Gud, gode Far,
vi takker deg for våre søstres (våre brødres, vårt) kall
og for deres (vår) vei så langt.
Se fortsatt i nåde til dem (oss)
og hjelp dem i deres (oss i vår) Kristus-etterfølgelse.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.