Tilbake

Forbønner

Helgener (ved fellesmesser for helgenkategoriene)

De følgende forbønner kan brukes eller tjene som mønster for forbønner til bruk ved feiring av helgener som ikke har egen aktuell forbønn i forbønnsbokens bind III A (helgendager – januar – juni) eller bind III B (helgendager – juli – desember).

Jomfru maria

Generell forbønn
P Kjære søstre og brødre i Kristus! Som ganske ung stilte Jomfru Maria seg åpen for det morskall som ble henne til del, og hun vil i dag være mor for oss alle. La oss be om hjelp til å ta inn over oss Guds morderlige omsorg og kall:
1 For Kirken som er satt til å være vår mor i Kristus,
at den må oppleve Jomfru Marias moderlige omsorg i himmelen,
og at den av henne lærer moderskapets kall overfor menneskene. 
2 For våre stats- og andre samfunnsledere,
at deres autoritetsutøvelse og forvaltning av verdier
alltid må skje med omsorg for det enkelte menneske
som overordnet prinsipp. 
3 At de som bærer på en uutholdelig smerte for andre,
må finne trøst i vissheten om at Jomfru Maria
som stod under Sønnens kors da han led for vår skyld,
kjenner smerten og ber for de lidende. 
4 Om at Jomfru Maria, Nordens dronning,
må inspirere oss til sann gudsfrykt
og til sunn mariansk fromhet. 
P Himmelske Far, gode Gud,
du som viste omsorg for din Sønn
ved å gi ham Maria til mor
og som viser den samme omsorg for oss,
hjelp oss å lære av Maria og oppleve hennes forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Lørdagsmesse for Jomfru Maria
P Kjære kristne! Vi minnes Jomfru Maria, Jesu mor, for gjennom henne å bli ført til Sønnen, vår Frelser. La oss be om at vi i helgen som nå nærmer seg, må komme nærmere Gud:
1 For Kirken som forbereder seg til å feire Herrens dag,
at alle kristne likesom Jomfru Maria
må stille seg åpne for Herrens komme og kall. 
2 At våre samfunnsledere
på forbønn av Jomfru Maria, Nordens dronning,
må være med på å skape et samfunn
der det ligger nær å gi Gud og hans rike rett plass. 
3 At vårt samfunn og Kirken hos oss
må bli steder der folk med glede bryr seg om hverandre
slik som Maria brydde seg om Elisabeth
da hun skulle føde Johannes Døperen. 
4 Om at vår menighet (vårt fellesskap) i denne helg
må bære preg av Herrens opphøyelse,
han som gir oss de sanne gleder og bærer sorgene med oss. 
P Gode Gud, barmhjertige Far,
du som helliget Jomfru Maria til hennes store kall,
se i nåde til oss i vårt kall og hjelp oss til å vandre dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Roratemesse i adventstiden

«Roratemesse» er den folkelige betegnelse på messe som tradisjonelt holdes tidlig om morgenen i adventstiden, mens det ennå er mørkt. Kirken er kun opplyst med levende lys.

Jf. Norsk Missale, s. 672 (fellesmesser til ære for Jomfru Maria, advent) med inngangsverset «Himler, send dugg fra det høye, la den Rettferdige komme som regn fra skyen og vår Frelser fødes av den åpne jord» (Rorate, cæli, desuper, et nubes pluant iustum; aperiatur terra, et germinet Salvatorem) (Jes 45, 8).

P Kjære medkristne! Jomfru Maria tok imot Guds Sønn da han kom til verden, og hun ble Guds mor. La oss be om at vi på hennes forbønn og med henne som forbilde må ta imot ham når han kommer til oss:
1 For Kirken i dens kall med å proklamere
Guds Sønns komme fra det høye til vår jord,
at den må bli preget av Jomfru Marias måte å være på. 
2 For alle med ansvar for å forberede samfunnet til julehøytiden,
at de i tillegg til å være opptatt av egne tanker og alminnelige forventninger
også må ta imot og grunne på Guds julebudskap til oss. 
3 At de som ikke kan glede seg til julen,
må finne trøst i samhørigheten med oss,
og at vi av Jomfru Maria må lære å stå sammen med dem som har det vond. 
4 For advent- og julegudstjenestene i denne kirke (hos oss),
og for alt det andre vi gjør for å forberede den store fest. 
P Hellige Gud, himmelske Far,
du så i nåde til menneskene som befant seg i mørket,
og sendte din Sønn til verden, han som kalles verdens lys.
Gi at dette lys på forbønn av den salige Jomfru Maria
må lyse for oss og fylle oss med ekte juleglede.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Martyrer

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Den som har gitt sitt liv for Jesus Kristus, er blitt velsignet med en spesiell delaktighet i hans frelsesgjerning. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. (og den hellige N.) be om nåde til alltid å holde fast ved den gode bekjennelse:
1 For kristne brødre og søstre som lider for troens skyld,
at de må bli belønnet for deres troskap
og vi bli velsignet ved deres vitnesbyrd. 
2 For alle med makt i stat og samfunn,
at de må beskytte trosfrihet, tankefrihet og ytringsfrihet
og verne dem som utsettes for diskriminering,
undertrykkelse eller forfølgelse
på grunn av troskap mot egen overbevisning. 
3 Om hjelp og styrke for de lidende
på forbønn av den hellige N. (og den hellige N.). 
4 Om at vi i denne menighet (på dette sted)
må oppleve velsignelse når vi minnes de hellige martyrer. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du lot din Sønn gå gjennom døden for vår frelses skyld.
Ta imot de hellige martyrers forbønn for oss,
og se i nåde til alle som i dag møter martyriet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Kirkens hyrder

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Fra Jesus Kristus, den gode hyrde, hadde den hellige N. sitt hyrdeoppdrag som pave (biskop, prest) i Kristi Kirke. La oss be for hyrdetjenesten i dag:
1 For pave Frans og for bispekollegiet,
om visdom, vilje, kraft og nåde
til å være gode hyrder her på jorden. 
2 For Kirkens og hyrdenes bevissthet
om ansvar for samfunnets og verdens utvikling. 
3 Om god og oppsøkende kirkelig innsats
for dem som lider og selv ikke makter å søke Kirkens hjelp. 
4 For vår biskop N., vår (sogne-)prest N.
og alle andre som gjør hyrdetjeneste her hos oss,
om nåde til å gjøre den gode hyrdes gjerning. 
P Gode Gud, barmhjertige Far
du som helliget N. i hans hyrdetjeneste,
hør våre bønner på hans forbønn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Kirkelærere

P Kjære medkristne! Vår Herre og mester, Jesus Kristus, kom med det guddommelige budskap om frelse og evig liv, også til velsignelse for oss i dette liv. La oss på minnedagen (festen, høytiden) for den hellige N. be om nåde til å trenge dypere inn i Jesu budskap:
1 For alle med læreansvar i Kirken,
at de må få innsikt og inspirasjon fra den hellige N. 
2 For mennesker med makt og ansvar i stat og samfunn,
at de ikke må stole alene på egen rasjonell innsikt,
men ta til seg og grunne på Jesu budskap
og på Kirkens utlegning av dette. 
3 For dem som lider under usikkerhet og tvil,
at den hellige N. må gi hjelp. 
4 For oss på dette sted som bekjenner troen,
at bevisstheten om å tilhøre det store troens fellesskap
må bevare oss og føre oss fremover på troens vei. 
P All miskunns Gud,
du har gitt din Kirke profeter og apostler, evangelister og lærere.
Ta imot våre bønner om troens innsikt på forbønn av den hellige N.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Jomfruer

P Kjære søstre og brødre i Kristus! Allerede i Johannes' åpenbaring blir jomfruene løftet frem som bilde på dem som har vært absolutt tro mot Kristus. La oss når vi nå minnes den salige jomfru N., be om å få visdom og styrke til å ta vare på troskapen mot Kristus:
1 For våre søstre og brødre rundt om i verden
som strever med å bevare sin kristne tro ubesudlet,
at de ved den salige N.s forbilde og på hennes forbønn
må forbli trofaste i deres forsett. 
2 For våre verdslige maktutøvere og opinionspåvirkere,
at de må støtte et sunt og riktig forhold til familie, seksualitet og troskap,
og at de må verdsette noens totale vielse til Kristus. 
3 For folk som føler seg ensomme og forlatte,
at livet må få god mening og bli rikt
når de minnes den salige N. 
4 For dem som ved vigsel har gått inn i den særskilte jomfrustand,
at de må finne en rett plass i det kirkelige fellesskap. 
P Himmelske Far,
du gav den salige N. nåde til å holde fast ved sitt jomfruelige liv.
Se til oss og gi oss å følge i hennes gode fotspor.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Hellige menn og kvinner

P Kjære brødre og søstre i Kristus. Vi er kalt til gjennom et hellig liv å bære frem et godt budskap om Gud. La oss be om nåde til å følge dette vårt kall:
1 At vi kristne i vårt forsøk på å etterfølge Kristus
må få hjelp ved den hellige (salige) N.s (og den hellige [salige] N.s) forbilde
og på hans (hennes, deres) forbønn. 
2 At også staten og samfunnet ellers
må bli velsignet ved hellige menneskers liv og bønn. 
3 For de syke og andre lidende,
om legedom og oppreisning
ved minnet om den hellige (salige) N. (og den hellige [salige] N.). 
4 Om hellighet forbundet med klokskap og innsatsvilje,
også i vår menighet (vårt fellesskap). 
P Hellige Gud, himmelske Far,
du som helliget N. (og N.) til velsignelse for oss,
ta på hans (hennes, deres) forbønn imot våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.