Tilbake

Forbønner

Forskjellige forbønnsanledninger

Bønn for hele presteskapet

Denne forbønn kan brukes f.eks. ved «messer og bønner for forskjellige anliggender», spesielt når messe holdes for paven, jf. Norsk Missale, s. 780, for en biskop, s. 782, for prester, s. 786, for presten personlig, s. 787-788, og for Kirkens tjenere, s. 790.

P Kjære kristne! Gud har i nåde betrodd oss prester et enestående og helt nødvendig oppdrag i Kirken. La oss vende oss til Gud i bønn for Kirkens hyrder:
1 For vår pave Frans, vår biskop N.
og alle biskoper i hele verden,
at de med troskap og kjærlighet
må bevare og styrke enheten i Kirken. 
2 For våre sogneprester, øvrige prester og diakonene,
at de med glede og iver må fø hjorden
med Guds ord og de hellige sakramenter. 
3 At de må vise pastoral omsorg
slik at mennesker som er syke eller trenger styrke,
blir hjulpet og styrket av Herren selv. 
4 At alle som er gitt ansvar i vår menighet (våre menigheter),
må knytte de troende sammen
med sannhetens og kjærlighetens bånd,
Gud til ære og verden til frelse. 
P Barmhjertige Gud,
du har kalt oss til å søke deg som et folk.
Miskunn deg over alle som er satt
til å gjøre pastoral tjeneste i Kirken.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

For velgjørere

I
P Kjære kristne! Guds folk er et fellesskap der vi støtter hverandre. La oss i takknemlighet be for våre velgjørere:
1 At Kirken må lykkes i å oppmuntre alle Guds barn
til å støtte hverandre og til å vise gjensidig takknemlighet. 
2 Om hjelp til å bygge et solidarisk samfunn
der den som har mer enn han trenger,
hjelper den som selv ikke klarer å dekke sine behov. 
3 Om at våre velgjørere må oppleve takknemlighet
og se at det er ved at gi at man blir rik. 
4 At Gud i tid og evighet
må lønne våre gode hjelpere som fortjent. 
P Himmelske Far, gode Gud,
for Jesu Kristi skyld se i nåde alle dem
som støtter og hjelper oss i våre åndelige og praktiske behov.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.
II
P Kjære kristne! I brevet til galaterne skrev apostelen Paulus: «Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.» La oss be for våre velgjørere som er med på å bære våre byrder:
1 At de må oppleve at Kirken er et fellesskap
som fordrer innsats og er til støtte og hjelp. 
2 At de ved sitt arbeid
må være med på å skape et samfunn der vi støtter hverandre. 
3 For alle som står de syke og lidende bi,
at de må merke at Gud lønner den som tjener ham i sin neste. 
4 At vi med troskap må forvalte de gaver vi mottar
og aldri glemme takknemlighetens gode tjenester. 
P Himmelske Far, gode Gud,
du sendte din Sønn til verden
for at han skulle bære vår syndebyrde.
Hjelp oss til med glede og takk å bære hverandres byrder.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Ved pilegrimsreise

Velsignelse av pilegrimer ved avreisen

Ved avreisen kan pilegrimer velsignes ved messe, ved tidebønnsliturgien eller ved en egen gudstjeneste der den følgende forbønn er spesielt beregnet til bruk.

Ved en egen gudstjeneste kommer etter en skriftlesning eventuelt responsoriesalme eller annen sang og tale. En allmenn bønn følger. Blant de forbønner som er foreslått nedenfor, kan celebranten velge ut dem som synes mest passende, eller han kan tilføye andre med henblikk på særskilte omstendigheter mht. pilegrimene eller situasjonen.

C Gud er opphavet og målet for vår pilegrimsferd her på jorden. La oss tillitsfullt påkalle ham:
1 Hellige Far,
du som førte ditt folk gjennom ørkenen,
– følg oss på denne reisen og beskytt oss mot all fare,
så vi kan vende trygt tilbake til våre hjem. 
Herre, følg oss med din nåde.
2 Din Sønn er veien som fører til deg.
– Hjelp oss å følge ham. 
3 Barmhjertige Far,
du har gitt oss Maria til mor og forbilde.
– Gi oss å følge hennes eksempel. 
4 Ved Den Hellige Ånd
leder du Kirken under dens vandring på jorden.
– Gi oss å søke deg over alle ting og vandre på dine veier. 
5 Du kaller oss til deg
på rettferdighetens og fredens stier.
– La oss engang få skue deg i vårt evige fedreland. 
Velsignelsesbønn
C Allmektige Gud,
du viser miskunn mot dem som elsker deg,
og du er aldri langt borte fra dem som søker deg.
Velsign dine tjenere på denne pilegrimsferd,
og styr deres vei etter din vilje.
Gi dem ly under dine vinger om dagen,
og opplys dem med din nådes lys om natten,
så de trygt kan nå frem til reisens mål.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Underveis
P Kjære kristne! En pilegrimsreise mot et jordisk mål er bilde på vår vei mot det endelige mål hos Gud. La oss be Gud om åpne hjerter:
1 For alt Guds folk,
om veiledning og målbevissthet, kraft og utholdenhet
på ferden gjennom denne verden til det himmelske mål. 
2 For dem som har ansvar for planlegging og bygging,
drift og vedlikehold av ulike ferdselsårer
som gjør det mulig for oss mennesker
å bygge fellesskap og dele livets og de evige goder. 
3 For dem som rammes av uhell og ulykker
mens de er på reise. 
4 For fellesskapet mellom oss som nærmer oss et felles mål,
om nåde til å dele gleder og erfaringer underveis. 
P Gode Gud, miskunnsrike Far,
du som innbyr oss til fellesskap med deg og med hverandre,
hør våre bønner og kom oss i møte på denne vår ferd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Ved pilegrimsmålet

I forbønnen bør det gis rom for å føye inn egne intensjoner fra pilegrimene.

P Kjære kristne! Selv om vi er kommet til målet for vår pilegrimsreise, er alle menneskers endelige mål hos Gud. La oss be om velsignelse på dette sted for vårt fortsatte liv i denne verden og for vår videre reise frem til det ytterste mål, hos og i Gud:
1 For alle som målbærer det kristne budskap,
at de alltid sterkt må fastholde det endelige mål
hos Gud i det fullendte Guds rike. 
2 For myndigheter og andre med samfunnsansvar på dette sted,
at ikke mulighetene til jordisk fortjeneste på pilegrimene
må overskygge respekten for de åndelige verdier
knyttet til dette hellige sted. 
3 For alle med lidelser som her søker hjelp og helbred,
at de må oppleve Guds omsorg og legende kraft. 
4 For oss på vår hjemreise,
at vi må medbringe og dele med andre
de gode opplevelser knyttet til dette sted. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du har i din godhet ført oss frem til dette sted.
Gi oss alltid å fastholde vårt mål i deg
og bevare i takknemlighet den jordiske smak av de himmelske goder.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Velsignelse av pilegrimer før eller etter hjemreisen

Før eller etter hjemreisen kan pilegrimer velsignes ved messe, ved tidebønnsliturgien eller ved en egen gudstjeneste der den følgende forbønn er spesielt beregnet til bruk.

Ved en egen gudstjeneste kommer etter en skriftlesning eventuelt responsoriesalme eller annen sang og tale. En allmenn bønn følger. Blant de forbønner som er foreslått nedenfor, kan celebranten velge ut dem som synes mest passende, eller han kan tilføye andre med henblikk på særskilte omstendigheter mht. pilegrimene eller situasjonen.

C Himmelens og jordens herre ville at guddommelighetens fylde skulle ta bolig i Kristi menneskelige natur. La oss ydmykt bønnfalle ham og si:
1 Hellige Far, ved utferden den første påske
ville du på mystisk vis og som et forbilde
gå frelsens vei foran ditt folk.
– Gjør at vi under vandringen på våre veier
med stort hjerte og villig ånd holder oss til deg. 
Herre, se til din helligdom og velsign ditt folk.
2 Du satte din Kirke til en helligdom i verden,
og fra den lyser det sanne lys klart for alle.
– Gjør at mange folk fra over alt
må strømme sammen til Kirken
og vandrer på dine stier. 
3 Med guddommelig autoritet stadfestet du
at det her ikke kan finnes noe blivende stad.
– Gjør at vi tillitsfullt søker den kommende stad. 
4 Du lærer at tegnene på ditt nærvær
blir oppdaget på livets stier.
– Gi at vi også må ha din Sønn
som ledsager på veien
og som gjest ved brødsbrytelsen. 
Velsignelsesbønn
C Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.
Blant alle folkeslag har du utvalgt deg
et hengivent folk som følges av gode gjerninger.
På guddommelig vis har du berørt disse brødres og søstres hjerter
for at de trofast skal holde seg til deg og tjene sin neste.
Vi ber deg at de må få nåde til å ta til seg av dine velsignelser
slik at de når de glade reiser hjem,
med ord må løfte frem dine undergjerninger
og med gjerning må holde dem frem for alle mennesker.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Velsignelse av markens grøde

Helt fra gammeltestamentlig tid har det vært skikk å bære frem frukter fra høstens grøde for å takke Gud og be om hans velsignelse.

Ritualet for velsignelse av markens grøde kan brukes så vel av prest som av diakon og eventuelt av legperson.

Etter sang, innledning, skriftlesning, salme og eventuelt tale følger bønnene nedenfor. Deretter følger en stille bønn og velsignelsesbønnen før handlingen avslutter med velsignelse av de tilstedeværende og sang.

Hvor det synes hensiktsmessig, kan man ha en allmenn bønn før velsignelsesbønnen. Blant de påkallelser som er foreslått nedenfor, kan den forrettende velge ut dem som synes mest passende, eller tilføye andre med henblikk på situasjonens særskilte omstendigheter.

F Vi takker Herren og ber om hans velsignelse over våre henders arbeid. La oss ikke glemme at vi i våre liv må bære rettferdighetens frukter. Derfor ber vi til Herren, vår Gud:
1 Allmektige Gud,
du sørger for oss
og i ditt forsyn gir du oss av markens grøde.
– La den frukt vi har høstet til livets opphold
også fremme åndens vekst i oss. 
Herre, se i nåde til frukten av vårt arbeid.
2 I Jesus Kristus, din Sønn,
er skapningens førstegrøde.
– Gi oss å bli i ham,
øse av hans fylde og bære rik frukt. 
3 Barmhjertige Gud,
frukten av våre henders arbeid bruker du i Eukaristien
som et tegn på troens mysterium.
– Gi at de gaver vi bærer frem for å velsignes ved din Sønns bord,
må nære Kirkens liv. 
4 Du sørget for alle dine
med en rettferdig fordeling av jordens goder.
– Hjelp oss å arbeide for å gjenvinne
denne rettferdige fordeling blant dine barn,
så vi alle dager kan lovprise deg. 
Velsignelsesbønn
F Herre, vår Gud, all tings skaper,
av himmelens dugg og jordens muld
skjenker du oss gaver i overflod.
Velsign grøden vi har høstet.
Med disse gaver som vi mottar av din godhet,
oppfyller du dine troendes bønner.
Lær oss å lovprise deg for din store miskunn,
og bak de timelige goder søke de evige.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Alternativ velsignelsesbønn
F Allmektige Gud, du som er god,
vi ber deg, utøs din velsignelse over jordens frukter
likesom du har næret dem med det rette mål av sol og regn.
Gi ditt folk alltid å takke deg for dine gaver.
Gi de hungrige av jordens fruktbarhet,
og la de fattige og ringe få prise ditt herlige navn.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Ved feltgudstjenester

Forbønner og annen liturgi ved feltbegravelse, båreavskjed og båremottak.

De etterfølgende forbønner er eksempler på forbønner som kan brukes ved feltgudstjenester, garnisonsgudstjenester, skipsgudstjenester og andre gudstjenester i militær sammenheng.

Spesielle militære bønner
Bønn om fred

Denne Forsvarets «bønn om fred» kan erstatte selve forbønnen eller den avsluttende bønn i forbindelse med de etterfølgende forbønner.

P Allmektige Gud!
Du som kan lede og bøye menneskers hjerter,
vi ber deg: Hjelp og styrk alle dem
som i dag har det store ansvar for fredens sak i verden.
Ta i din mektige hånd nasjonenes ledere,
vend deres hjerter til deg
og gi dem kraft i striden mot alt som vil forføre oss til det som ondt er.
Gi fred på jorden, og hjelp din Kirke
å fremme freden mellom folkene.
Vern vårt folk og våre hjem mot krig og splid,
og la oss bygge og bo i frihet og fred
i dette vårt kjære fedreland som du har gitt oss.
Velsign vår Konge og hans hus,
og gi visdom til alle som har myndighet og ansvar i samfunnet.
Hjelp oss å tjene deg med troskap,
og sammen med alle jordens folk å stå fast
i striden mot det onde.
Ved Jesus Kristus, din kjære Sønn, vår Herre!
A Amen.
Bønn foran et vanskelig oppdrag

Denne Forsvarets «bønn foran et vanskelig oppdrag» kan føyes inn før den avsluttende bønn i forbønnene nedenfor, eller den kan bes i annen sammenheng eller helt selvstendig. Bønnen er spesielt beregnet på å bes av patruljefører, lagfører, troppssjef, kompanisjef eller annen sjef for oppdraget.

P Allmektige Gud, himmelske Far.
Du ser jeg er redd for å ta en avgjørelse
i den vanskelige situasjon vi er oppe i.
Det kan gå bra,
men det kan like gjerne gå galt.
Kanskje kommer jeg aldri tilbake i live.
Fri meg fra den frykt og redsel jeg kjenner nå,
og gi meg mot og kraft til å ta ansvar.
Tilgi meg for Jesu skyld det jeg har gjort deg imot
i tanker, ord og gjerninger.
Ta imot meg når livet en gang er over,
enten jeg har lang eller kort tid igjen å leve.
I dine hender overgi jeg mitt liv.
Gud, jeg ber deg:
Vær med meg og dem jeg har ansvar for.
Før oss trygt gjennom liv og død,
og la oss til sist samles i ditt evige Rike.
Takkebønn

Denne Forsvarets «takkebønn» kan føyes inn i den universelle forbønn (og bes av presten eller forbederen) eller bes i annen sammenheng eller helt selvstendig.

P Himmelske Far!
Jeg takker deg for all din godhet.
Takk for at du for Jesu skyld
har gitt meg troens gave.
Takk for din trofasthet.
Du har bevart meg og oppholdt meg.
Du har møtt meg med daglig syndenes forlatelse.
Du har latt meg få være hjemme i din Kirke på jorden.
Du har velsignet mitt daglige arbeid
og gitt meg alt hva jeg trenger til.
Du har satt et evig mål for mitt liv.
Alt dette takker jeg deg for.
Takk også for at jeg
– når dette liv er slutt –
skal få se deg, tjene deg og prise deg i evighet.
A Amen.
Under militærøvelse
P Kjære soldater (gaster, befal og menige)! Vi øver med det formål aldri å få bruk for det vi lærer. La oss be om Guds velsignelse, fred og rettferdighet i verden:
1 Om at Kirkens arbeid for å spre Evangeliet
også må skape vilje til fredelig sameksistens mellom menneskene,
basert på rettferdighet, fellesskap og omsorg. 
2 For alle med makt i samfunnet,
om sterk vilje til å søke enighet og fredelige løsninger
før de tar i bruk maktmidler. 
3 For dem som lider som følge av krig, terror og annen voldsbruk,
om bedre fremtid med trøst og hjelp til å lege sårene på kropp og sjel. 
4 For oss i vår utdannelse og øvelse,
om troskap og vilje til å ta på alvor det vi driver med. 

Forbønnen avsluttes med «bønn om fred» eller med denne bønn:

P Himmelske Far, fredens Gud,
bevar oss fra ulykker og annet vondt,
fyll oss, våre foresatte og andre som har makt og myndighet,
med evne og vilje til å skape et godt samfunn
der menneskene i fred og fordragelighet
søker deg og vårt felles beste.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Før en alvorlig militær utfordring
P Kjære soldater (gaster) og befal! I en situasjon som den vi nå befinner oss i, har vi i siste instans intet annet å stole på enn Gud. La oss gjøre som våre trossøsken i århundrer før oss har gjort, be om hans barmhjertighet og rettferdighet samtidig som vi gjør det vi har lært og øvd på, og vårt beste:
1 Om at vi aldri må oppleve Gud som langt borte,
minst av alt når vi mest trenger å vite oss husket av ham. 
2 For våre sjefer og andre som må ta vidtrekkende avgjørelser,
om evne og vilje til å tenke og handle rett. 
3 For alle som nå opplever
eller i nær fremtid kommer til å oppleve
frykt, smerte, lidelse eller død. 
4 Om kameratskap, samhold og støtte. 
5 Om at Gud, livets opphavsmann
og dødens overvinner i Jesus Kristus,
må være oss nådig nå og i all evighet. 

Her kan patruljefører, lagfører, troppssjef, kompanisjef eller annen sjef føye til Forsvarets «bønn foran et vanskelig oppdrag».

P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
ta imot våre bønner og rop
for Jesu Kristi skyld.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.
Etter en alvorlig militær situasjon
P Kjære soldater (gaster) og befal! Det er viktig å legge alle ting frem for Gud, også våre tanker og følelser i dette øyeblikk. La oss vende oss i bønn til ham som kjenner det innerste i hvert menneske:
1 Om at budskapet om Guds kjærlighet
og om menneskenes kall til å elske hverandre
må seire til slutt i ethvert menneske,
og at vi selv ikke må bli fremmed for dette budskap. 
2 For alle som nå sitter med ansvar,
om åpenhet, ærlighet og respekt,
og om at de som er ros verdig, tar til seg rosen,
og at de som får kritikk makter å bære den konstruktivt. 
3 For hver og en som opplever sår på kropp eller sjel,
om legedom og styrke i kameratslig fellesskap og støtte. 
4 For oss i det som ligger foran oss. 
5 Om at Gud, livets opphavsmann
og dødens overvinner i Jesus Kristus,
må være oss nådig nå og i all evighet. 

Her kan Forsvarets «takkebønn» føyes inn.

P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
ta imot vår takk og bønn, våre sukk og nødrop,
vår frykt og glede, vår angst og vårt håp.
Ikke en spurv faller til jorden uten at du er der.
Ja, hvert hårstrå vi har på hodet, er talt.
I din Sønn, Jesus Kristus, har valgt å bli som en av oss.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.