Tilbake

Forbønner

Forbønner ved votivmesser

1. Den hellige treenighet

Se også forbønnene i bind I A (søndager og helligdager i kirkeåret – festekirkeåret), år A, B og C, søndag etter pinse, festen for Den hellige treenighet.

P Kjære kristne! Vi kjenner Gud som Den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. La oss vende oss i bønn til Faderen gjennom Sønnen i Den Hellige Ånd:
1 Om at Kirken i sitt liv og virke
må være et godt og sant vitnesbyrd om Guds hellige treenighet. 
2 For alle med makt og myndighet i samfunnet,
at de må handle i bevissthet
om delaktighet i skaperens virke i verden
og om ansvar overfor ham. 
3 Om trøst for alle lidende fra Sønnen,
han som ble oss lik også i lidelse og død. 
4 Om at Den Hellige Ånd må styrke og lede oss
som utgjør Jesu Kristi Kirke på dette sted. 
P Hellige Gud,
du som skapte oss og i Kristus forløste oss,
la din Hellige Ånd lede oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

2. Guds barmhjertighet

P Kjære kristne! Da Gud hadde latt Moses for annen gang hogge ut to steintavler med budene, ropte han: «Herren er Herren, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet! Han holder fast på sin miskunn i tusen slektsledd og tilgir synd, skyld og lovbrudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff.» La oss be:
1 Om at Kirken i sin bots- og omvendelsesforkynnelse
alltid med overbevisning må holde frem Guds barmhjertighet. 
2 For samfunnets strafferettspleie,
om Guds-inspirert balanse mellom oppgjør og rehabilitering. 
3 For dem som lider under egne nederlag. 
4 For vår omgang med dem
som ved illgjerninger eller andre feiltrinn
har ødelagt livet for seg selv eller andre. 
P Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du som miskunner deg over syndere,
hjelp oss å ta vår tilflukt til din barmhjertighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

3. Vår herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest

P Kjære kristne! Ifølge Hebreerbrevet gav Kristus ikke «seg selv den ære å være øversteprest. Han fikk den av Gud, som sa til ham: … „Du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek.“» La oss vende oss til denne vår evige yppersteprest i bønn:
1 Herre Jesus, se i nåde til oss, ditt åndelige byggverk,
slik at vi kan være et hellig presteskap, for å frembære åndelige ofre,
slike som Gud med glede tar imot gjennom deg. 
2 Gå i forbønn hos din himmelske Far for alle
som er pålagt ansvar i samfunnet og myndighet i staten. 
3 Se i barmhjertighet til dem som lider fysisk eller psykisk,
du som på korset smakte lidelsens smerte. 
4 For frembærelsen av de åndelige ofre i vår menighet (kommunitet). 
5 Kom til oss hver gang vi feirer den hellige Eukaristi,
slik du lovet kvelden før du led på korset,
da du innstiftet nattverden og bad din store yppersteprestelige bønn. 
P Hellige Gud, himmelske Far,
du som gjorde din Sønn til våre evige yppersteprest,
hør hans bønn for oss.
Han som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.

4. Det hellige kors

Se også forbønnene i bind III B (helgendager – juli – desember), 14. september (Korsets opphøyelse).

P Kjære kristne! I slutten av sitt brev til galaterne skrev apostelen Paulus: «Jeg vil aldri være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.» La oss be om nåde til å trenge stadig dypere inn i korsets hellige mysterium:
1 Om at Guds folk aldri må glemme korsets smerte og håp,
men stadig dvele ved dets mysterium
og bli fylt av glede og frimodighet under livets mange utfordringer. 
2 For våre politikere og andre samfunnsledere,
at de må la seg bevege av Guds selvoppofrende kjærlighet
som utfoldet seg da Jesus gav sitt liv for oss på korset. 
3 For dem som i dag lider under kors og smerte,
om fortrøstning ved Jesu Kristi hellige kors. 
4 Om from og klok bruk av korsets merke hos oss i dag. 
P Gode Gud, himmelske Far,
du sendte din Sønn til verden
for at han skulle lide, dø og oppstå til vår frelse.
Hold oss fast ved korsets håp.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

5. Den hellige eukaristi

Se også forbønnene ved votivmesse for vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest, s. 283, samt forbønnene i bind I A (søndager og helligdager i kirkeåret – festekirkeåret), år A, B og C, 2. søndag etter pinse, festen for Kristi legeme og blod.

P Kjære medkristne! I den hellige Eukaristi kommer vi særskilt nær Jesus Kristus som gav sitt liv i døden for vår skyld. La oss vende oss til ham i bønn:
1 Om at Kirken må trenge stadig dypere inn i Eukaristiens mysterium
der du gir oss udødelighetens legemiddel. 
2 Om at våre samfunnsledere må være seg bevisst
at livet først finner sin hele mening
i den fullkomne forening med deg
i din lidelse, død og oppstandelse. 
3 Om styrke for de lidende og døende
gjennom mottagelsen av de hellige sakramenter. 
4 For dem som lengter etter det fulle eukaristiske fellesskap med deg,
men som av ulike grunner for øyeblikket må avstå fra det. 
P Hellige Gud, himmelske Far,
i fellesskapet med din Sønn gjennom den hellige Eukaristi
kommer du oss i møte med nåde og kraft.
Gi at vi alltid får nyte godt av din bistand.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

6. Jesu hellige navn

Se også forbønnene i bind III A (helgendager – januar – juni), 3. januar (Jesu hellige navn).

P Kjære kristne! Stilt for Det høye råd bekjent apostelen Peter: Jesus «er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» La oss be om Guds hjelp i Jesu navn:
1 Om frimodig og sann bekjennelse av Jesu navn
blant alle hans disipler i hele verden. 
2 Om at folk med verdslig makt ikke må misbruke Jesu navn,
men alltid sette sin lit til ham som bar navnet «Jesus». 
3 For alle lidende og syke,
om lindring og trøst for Jesu navns skyld. 
4 Om at vi på dette sted må sette Jesu navn høyt. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som sendte din Sønn til verden for å frelse oss,
hør våre bønner når vi vender oss til deg i Jesu navn.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

7. Vår herres Jesu Kristi dyrebare blod

P Kjære troende! Et av Skriftens mange ord om Jesu Kristi dyrebare blod finner vi i Hebreerbrevet der det heter: «Så har vi da, søsken, frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget, som er hans kropp.» La oss be om ærefrykt for Jesu Kristi dyrebare blod:
1 Om at den hellige Eukaristi
over alt må bli feiret med den største ærefrykt. 
2 Om at mennesker i verdslig stand og stilling
må vise respekt for alt hellig
og spesielt for Jesu Kristi dyrebare blod. 
3 Om at Jesu Kristi blod
må være til styrke og håp, gudsfrykt og glede for de syke. 
4 Om at ihukommelsen av Jesu Kristi blod
må bli til velsignelse og styrke for oss. 
P Hellige Gud, himmelske Far,
ta imot oss syndere når vi vender oss til deg
for Jesu Kristi skyld,
han som utøste sitt blod til frelse for oss.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

8. Jesu hellige hjerte

Se også forbønnene i bind I A (søndager og helligdager i kirkeåret – festkirkeåret), år A, fredag etter 2. søndag etter pinse, Jesu hjertefest.

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Gud har i sin Sønn Jesus Kristus elsket oss av hele sitt hjerte. La oss be om Jesu Kristi miskunn:
1 Du som har vist oss Guds kjærlighet,
fyll oss med den samme kjærlighet
til deg og oss imellom. 
2 Fyll maktens forvaltere med din kjærlighet og miskunn. 
3 For dem som lider under ubarmhjertighet. 
4 La vår menighet bli preget av deg, Jesus Kristus,
du som ser i miskunn til dem som håper på deg. 
P Gode Gud, miskunnsrike Far,
du som elsket verden så høyt
at du gav din Sønn den enbårne i døden for vår skyld,
lytt til våre bønner og kom oss i møte når vi ber.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

9. Den hellige ånd

Disse forbønner kan også brukes ved messe på 2. pinsedag.

I
P Kjære kristne! Ved sin Hellige Ånd skaper og opprettholder Gud alt liv i verden. La oss be om Åndens bistand for dette og det neste liv:
1 For Kirken som er til og lever ved Åndens kraft,
om nåde til alltid å holde frem troens overnaturlige dimensjoner. 
2 At politikere aldri må henfalle til menneskelig selvtilfredshet,
men være seg bevisst deres behov for Guds bistand,
han som virker i verden ved sin Ånd. 
3 For de svake, kraftløse og dem uten håp,
om Åndens hjelp til å se fremover. 
4 Om at vår menighet (vårt fellesskap)
må forbli en bolig for Guds Ånd i verden. 
P Himmelske Far, gode Gud,
du som sendte din Ånd til apostlene,
vær også til stede hos oss med den samme Ånd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
II
P Kjære kristne! Den Hellige Ånd overbeviser oss om sannheten. La oss be om innsikt i sannheten og om hjelp til å la ham som selv er sannheten, bli ledestjernen i vårt liv:
1 For «den levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll»,
om Den Hellige Ånds bistand til å bevare og utbre sannheten. 
2 For våre lovgivere,
at de ved Den Hellige Ånds bistand
må vise respekt for de høyeste og dypeste sannheter. 
3 For dem som under motgang, lidelse eller personlige katastrofer
har mistet troen på de guddommelige sannheter,
at de ved Den Hellige Ånds og gode medkristnes hjelp
må finne tilbake til sannheten. 
4 For oss når vi skal finne frem i de daglige utfordringer,
at Ånden må hjelp oss til å finne den rette vei og til å gå den. 
P Himmelske Far, gode Gud,
send Den Hellige Ånd til oss
som søker himmelsk hjelp og bistand.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

10. Den salige jomfru Maria

Se også forbønnene fra fellesmessen for Jomfru Maria, s. 145.

P Kjære medkristne! Jomfru Maria er Guds mor og den første blant Guds barn. La oss be om delaktighet i hennes tro og tjeneste:
1 For paven, biskopene og prestene,
at de på Jomfru Marias forbønn
må holde frem Kristus for ethvert menneske
og føre an i etterfølgelsen av ham. 
2 For personer med offentlig myndighet,
at de må lære ydmykhet av Jomfru Maria,
Guds mor og Herrens tjenerinne. 
3 For de lidende,
om frimodighet og trøst på forbønn fra henne
gjennom hvis hjerte det skal «gå et sverd». 
4 For oss som her er samlet,
om nåde til å følge i Jomfru Marias fotspor
på troens og tjenestens vei. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som kalte og helliget Jomfru Maria til hennes oppdrag,
vær med oss når vi kommer henne i hu.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Stella Maris
P Kjære medkristne! Som «havets stjerne» (Stella maris) vil Jomfru Maria være ledestjerne for oss i storm og stille på ferden gjennom liv og død til Gud. La oss be om nåde til å la oss lede av hennes lys på ferden:
1 For dem som er satt til å peke ut Kirkens og vår kurs,
at de må se og forstå hvilken lei Gud vil føre oss,
og at de må bli i stand til å formidle det med overbevisning. 
2 For de myndigheter som bærer ansvar for vår maritime politikk,
at de må la seg opplyse av Guds mors omsorg for hvert menneske. 
3 For dem som kommer ut for ulykker på havet,
om håp og trøst fra Jomfru Maria
og fra hennes Sønn, Jesus Kristus. 
4 For våre nære og kjære som ferdes på havet,
at de må oppleve trygghet
så langt det står i menneskers makt å skape det,
og at de må feste sin lit til Guds uendelige omsorg i liv og død. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
ved Jomfru Maria har du gjennom århundrene
gitt havets folk trygghet.
Hør våre bønner og vær oss nådig under vår livsferd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

11. De hellige engler

Se også forbønnene i bind III B (helgendager – juli – desember), 2. oktober (de hellige verneengler).

P Kjære kristne! Til sine første disipler gav Jesus løftet: «Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og ned over Menneskesønnen.» La oss i takknemlighet for Guds hellige engler vende oss til ham i bønn:
1 For alle Guds barn,
om englenes vern i dette liv
og om delaktighet i englenes lovsang i all evighet. 
2 For dem som utfører vanskelige og farlige oppdrag,
om verneenglenes beskyttelse og bistand. 
3 For dem som rammes av ulykker eller annen lidelse,
om redning i dette liv og om bistand på ferden mot Gud. 
4 Om at vi som her er samlet for å feire gudstjeneste,
må være oss bevisst fellesskapet med Guds engler,
de som står for hans trone og priser ham dag og natt. 
P Hellige Gud, himmelske Far,
du som kom oss mennesker nær da du sendte Menneskesønnen til verden,
gi at vi ved englenes bistand og fellesskap må komme ham og deg nær.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

12. Den hellige Johannes Døperen

Se også forbønnene i bind III A (helgendager – januar – juni), 24. juni (Johannes Døperens fødsel), og i bind III B (helgendager – juli – desember), 29. august (Johannes Døperens martyrdød).

P Kjære kristne! Jesus sa: «Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes. Men den minst i himmelriker er større enn han.» La oss be om den nåde som Døperen mottok:
1 For alle oss som tilhører himmelriket,
at vi må glede oss over Jesu ord om oss
og vokse ved å ligne Døperen. 
2 Om at folk med verdslig makt må lytte til Guds budbærere
og ikke forholde seg som kong Herodes og hans omkrets,
de som avviste Johannes Døperens forkynnelse. 
3 For dem som lider for Evangeliets og sannhetens skyld,
om den samme kraft og utholdenhet som ble Døperen til del. 
4 Om at alle som blir døpt hos oss, må leve i sin dåpspakt. 
P Gode Gud, himmelske Far,
du som sendte Johannes Døperen foran din Sønn,
før oss på dine veier frem til ditt fullendte rike.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

13. Den hellige Josef

Se også forbønnene i bind III A (helgendager – januar – juni), 19. mars (den hl. Josef, Jomfru Marias brudgom), og 1. mai (den hl. Josef, håndverkeren).

P Kjære kristne! Josef, mannen til Jomfru Maria «var rettskaffen». La oss be Gud gi oss del i den samme rettskaffenhet:
1 For kristne over alt i verden,
at de må forbinde tro og rettferdighet,
glede og håp etter Guds vilje. 
2 For alle med ansvar for lov og rett i samfunnet,
at de må ledes av viljen til rettferdighet
og gjennomtrenges av Guds kjærlighets og miskunns røst. 
3 For de lidende,
at deres skjebne ikke må stå i veien for gudsfrykt og rettferd. 
4 For oss i denne menighet (kommunitet),
om hjelp på forbønn av den hellige Josef. 
P Gode og barmhjertige Gud,
du som kalte og utrustet den hellige Josef til hans oppdrag,
før også oss på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

14. Alle hellige apostler

P Kjære kristne! I sitt første brev til korintierne skrev apostelen Paulus: «I Kirken har Gud for det første satt noen til apostler.» La oss i takknemlighet for de apostoliske gaver vende oss til Gud i bønn:
1 For utbredelsen i hele verden
av det apostoliske vitnesbyrd
om Jesu forkynnelse og gjerninger,
men fremfor alt om hans død og oppstandelse. 
2 For menneskene i de forskjellige yrker,
at de likesom fiskerne som ble til Jesu apostler
må søke veiledning og kraft, håp og glede hos Jesus Kristus,
han som kaller og sender til tjeneste for seg. 
3 Om styrke og håp for alle som lider vondt
på forbønn fra de hellige apostler
som etterfulgte vår Herre på lidelsens vei. 
4 Om at vi i vår menighet (vårt fellesskap)
må finne visdom og oppmuntring i apostlenes gjerninger og skrifter. 
P Allmektige Gud, himmelske Far,
din Sønn Jesus Kristus kalte og utrustet de første apostler,
gi oss nåde til å føre videre oppdraget som ble gitt dem.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

15. De hellige apostler Peter og Paulus

Se også forbønnene i bind III A (helgendager – januar – juni), 29. juni (de hellige apostler Peter og Paulus).

P Kjære troende! I sitt annet brev skrev apostelen Peter om hans kjære bror apostelen Paulus' brever: «Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv.» La oss be om sann innsikt i Guds ord og trofasthet i hans apostoliske Kirke:
1 For paven og biskopene,
Peters og de andre apostlers etterfølgere,
om troskap mot arven fra apostelfyrstene. 
2 Om at alle må ta til seg budskapet
fra apostlene Peter og Paulus. 
3 At Bibelens meddelelse av det apostoliske vitnesbyrd
må være til veiledning, trøst og oppmuntring
for de mennesker som trenger det. 
4 Om at vår menighet (vårt fellesskap)
må bli styrket i bevisstheten om at vi hører til en Kirke
bygd på Paulus' skrifter og Peters ledelse. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som kalte og utrustet apostlene Peter og Paulus,
opplys og led oss i møtet med deres budskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

16. Apostelen Peter

P Kjære kristne! I sitt annet brev skrev apostelen Peter: «Jeg ville minne dere om det de hellige profetene har sagt, og om det budet deres egne apostler har fra Herren og Frelseren.» La oss i takknemlighet for Peters aposteloppdrag vende oss til Gud i bønn:
1 For utbredelsen i hele verden
av det profetiske budskap og av budskapet fra Jesus Kristus
under ledelse av apostelen Peters etterfølger, pave Frans 
2 Om at vi under utførelsen av verdslige gjøremål
må ta inn over oss Peters vitnesbyrd,
han som sammen med Johanne talte til Det høye råd i Jerusalem. 
3 Om at apostelen Peters lidelse og martyrium
må være til trøst for dem som i dag lider for Jesu skyld. 
4 Om at vi må la oss oppbygge
ved å lese de profetiske og apostoliske skrifter. 
P Allmektige Gud, himmelske Far,
gjennom din Sønn kalte og utrustet du Simon til tjeneste i Kirken,
han som fikk Peter – Klippen – som nytt navn.
Gi oss nåde til å ta inn over oss hans budskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

17. Apostelen Paulus

P Kjære kristne! I sitt første brev til korintierne skrev apostelen Paulus: «Jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds Kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.» La oss be om Guds nåde:
1 For alle som arbeider for Evangeliets utbredelse,
om delaktighet i den nåde
som apostelen Paulus var avhengige av. 
2 Om at vi i alle våre gjøremål må søke Guds miskunn og hjelp. 
3 At Skriftens ord ved Guds Ånd
må være alle nedbøyde til trøst og oppreisning. 
4 Om hjelp for oss i vår menighet (vårt fellesskap)
til å trenge inn i apostelen Paulus' skrifter. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som kalte Paulus til din Sønns etterfølger,
gi oss å høre og følge ditt kall ved din nådes bistand.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

18. En hellig apostel

Se også forbønnene i bind III A (helgendager – januar – juni) og bind III B (helgendager – juli – desember), vedkommende apostels festdag.

P Kjære kristne! «Da det ble dag – skriver evangelisten Lukas –, kalte [Jesus] til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler.» La oss be om nåde til å se Guds kall og sette det høyt:
1 For Kirken på de forskjellige steder rundt omkring i verden,
om rettledning og frimodighet ved det apostoliske vitnesbyrd
og ved bevisstheten å tilhøre det store kirkefellesskap. 
2 For våre politikere og andre samfunnsledere,
at de må sette Guds kall høyt for seg selv
og for Kirkens særskilt utvalgte tjenere. 
3 For alle som lider under oppfyllelsen av Guds sendelse,
om mot og oppmuntring på forbønn av den hellige apostel N. 
4 For utførelsen av det apostoliske oppdrag hos oss. 
P Barmhjertige, gode Gud,
gjennom din Sønn Jesus Kristus
gav du et særskilt apostolisk oppdrag til noen av disiplene.
Bruk oss til det du finner tjenlig.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

19. Alle helgener

Se også forbønnene i bind III B (helgendager – juli – desember), 1. november (allehelgensdag).

P Kjære kristne! Vi er alt i dette liv kalt til hellighet. La oss be om delaktighet i den Guds hellighet som helgenene har fått del i:
1 Om at Kirken,
inspirert av helgenene og på deres forbønn,
må vokse i hellighet, visdom og frimodighet. 
2 For statens ledere,
at de må respektere Guds kall til helliggjørelse. 
3 Om oppreisning for de lidende og døende
på forbønn av martyrene og alle andre helgener. 
4 Om mer hellighet og helliggjørelse i vår menighet. 
P Hellige Gud, himmelske Far,
hør våre bønner og gjør oss til dine hellige tjenere
slik du inntil denne dag har latt mange av din Sønns disipler
få del i hans hellighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.