Tilbake

Forbønner

Forbønner for avdøde

Ved gravferd

Den universelle forbønn ved ulike deler av gravferden

Den universelle forbønn har alltid sin naturlige plass ved den hellige messe for avdøde, enten den holdes i tilknytning til gravferden eller som sjelemesse uavhengig av gravferden.

Gravferdsritualet opererer dertil med en rekke gudstjenester eller gudstjenesteledd som kan holdes i forbindelse med gravferden, og der noen forutsetter eller gir rom for at det bes en universell forbønn.

Noen av disse gudstjenester og gudstjenesteledd er viktigere enn andre. Omstendigheter, situasjon og samfunnsforhold vil være bestemmende for hvilke som er mest aktuelle ved det enkelte dødsfall. Det tilligger bispekonferansene å regulere bruken av de forskjellige gudstjenester og gudstjenesteledd.

Vigilie eller ordets gudstjeneste for en avdød (båreandakt)

Noen steder er det skikk i forbindelse med «likvake» over en død å forrette officiet for de avdøde (Officium defunctorum). Pastorale eller andre grunner kan tilsi at dette i stedet skjer i form av en vigilie eller ordets gudstjeneste (vigilia seu celebratio verbi Dei), også kalt «båreandakt».

Vigilien holdes i avdødes hjem og ledes av en prest eller legperson. Feiringen kan også skje i kirken, men ikke umiddelbart forut for gravferdsgudstjenesten, og idet dubletteringer bør unngås.

Etter innledning, en salme fra Salmenes bok og bønn følger en bibelsk lesning. Så kan en deltagende prest tale. «Hele feiringen avsluttes om ønskelig med den universelle forbønn eller de troendes forbønn og Herrens bønn eller med en annen passende bønn.» Som forbønn henvises det spesielt til forbønnen ved graven (se forbønn nr. IV og V nedenfor, s. 311ff.).

Båremottak i kirken når gravferdsliturgien ikke umiddelbart finner sted

Presten kan høytidelig ta imot båren (kisten) med avdødes legeme ved kirkedøren når denne kommer til kirken, selv om gravferdsgudstjenesten ikke umiddelbart skal finne sted.

Mens avdøde bæres inn i kirken, kan det synges et responsorium. Så følger en bibelsk lesning (f.eks. Joh 14,1-6). Etter lesningen bes en salme eller de troendes forbønn i kort form. Ritusen slutter med Herrens bønn, hvorpå båren plasseres i et dertil innrettet kapell.

Gravferdsmesse

Gravferdsmessen utgjør vanligvis annen av tre (eller første av to) stasjoner under gravferden. Den holdes fortrinnsvis i kirken. «Etter homilien holdes den universelle forbønn eller de troendes forbønn.»

Ordets gudstjeneste ved gravferd

Selv om prest ikke kan delta, kan de troende samle seg til en stasjon i kirken for bønner og salmer ved båren i forbindelse med gravferden. En messe bør da holdes ved annen ledning uten at båren er til stede.

Holdes ordets gudstjeneste i stede for messen, begynner den med inngangssalme, hilsen og bønn, hvorpå ordets liturgi følger på vanlig måte, gjerne med tre lesninger. «Etter homilien holdes den universelle forbønn eller de troendes forbønn som slutter med en bønn ved presten [oratio sacerdotalis] eller med Herrens bønn resitert alle.»

Gravferden kan også begrenses til to stasjoner med båren, nemlig en i et gravplasskapell og en ved selve graven. I så fall forutsettes det at det i gravplasskapellet holdes en ordets gudstjeneste. En messe bør holdes ved annen anledning uten at båren er til stede. Ved en slik ordets gudstjeneste følger «avskjedsbønnen» (ultima commendatio et valedictio) etter lesningen og homilien. Denne kan alternativt henlegges til graven. «Dersom avskjedsbønnen bes ved graven, kan presten i stedet be de troendes forbønn som foreslått…» Her brukes forbønnen beregnet til bruk ved graven (se forbønn nr. IV og V nedenfor, s. 311ff.).

Ved graven

Når det holdes tre stasjoner, er tredje stasjon ved graven (ad sepulcrum). Etter jordpåkastelse og senking av båren, kan presten be de troendes forbønn i en bestemt form, helt eller delvis, se forbønn nr. IV og V nedenfor, s. 311ff.

Når det holdes kun to stasjoner, er andre stasjon ved graven. Her holdes vanligvis en bestemt de troendes forbønn, helt eller delvis, se forbønn nr. IV og V nedenfor, s. 311ff.

Forbønn for ikke-katolikker

Vedrørende bønn for avdøde ikke-katolikker, jf. bind I A (søndager og helligdager i kirkeåret – festkirkeåret), innledende bemerkninger, kap. XIV (formulering av forbønnen), visse personers plass i liturgien.

Gravferd og forbønn i spesielle tilfeller

Se også forbønner

  • ved barnebegravelser
  • for avdøde i kirkelig tjeneste
  • for nærstående avdøde
  • for avdøde i samfunnsmessig stilling
  • etter spesielle dødsfall
  • etter at personell i tjeneste er blitt drept
  • ved begravelse på havet
  • ved feltbegravelse
I
P Allmektige, evige og udødelige Gud, du har ved din Sønns lidelse, død og oppstandelse gitt oss del i det liv som varer evig. Ta imot de bønner som vi i dag bærer frem for deg for vår avdøde bror (søster) N., og for alle de døde hvis tro du alene kjenner:
1 For din Kirke på jorden,
at den ved Åndens kraft alltid må bære vitnesbyrd om Kristus,
han som er oppstandelsen og livet,
vi ber deg, Herre. 
2 For vår bror (søster) N.,
at du må ta imot ham (henne) i ditt rike
og la ham (henne) for alltid leve med deg,
vi ber deg, Herre. 
3 For alle våre kjære som har forlatt oss,
at du må gi dem del i din glede,
som vi håper skal bli oss alle til del,
vi ber deg, Herre. 
4 For alle som i dag sørger,
at du må gi dem styrke til å bære smerten over adskillelsen
og håp om en dag å forenes med sine kjære i ditt rike,
vi ber deg, Herre. 
5 For alle som her er samlet,
at vi må leve slik at du vil kjennes ved oss
den dag vi står for din trone i himmelen,
vi ber deg, Herre. 
P Herre, vår Gud,
du som er Herre over liv og død,
se i nåde til ditt folk
som setter sin lit til din miskunn alene.
Send oss din Hellige Ånd,
så han kan trøste oss i sorgen,
støtte oss i motgangen og en dag vekke oss opp
til den evige glede hos deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
II
P La oss i tro påkalle Gud, vår allmektige Far, som oppreiste Kristus, sin Sønn, fra døden, og be om frelse for alle levende og døde:
1 For denne vår avdøde N.,
som i dåpen mottok spiren til det evige liv,
at Gud vil føre ham (henne) inn i de helliges samfunn,
la oss be til Herren, vår Gud. 
Allmektige Gud, vi ber deg, bønnhør oss.
2 For denne avdøde
at Herren på den ytterste dag vil oppreise ham (henne)
som har mottatt Kristi legeme, det evige livs brød,
la oss be til Herren, vår Gud. 
Eller for en prest:
For denne døde som øvet prestegjerning i Kirken,
at han må få gjøre tjeneste for Guds trone i himmelen,
la oss be til Herren, vår Gud. 
3 For våre avdøde brødre, slektninger og velgjørere,
for deres gode gjerninger,
la oss be til Herren, vår Gud. 
4 For alle som sov inn i håpet om oppstandelsen,
at Gud vil ta dem inn i lyset fra sitt åsyn,
la oss be til Herren, vår Gud. 
5 For alle som i tro og hengivenhet er kommet hit,
at Gud vil samle dem i sitt herlige rike,
la oss be til Herren, vår Gud. 
P Herre, vi ber deg:
La vår inderlige bønn bli til hjelp for de avdødes sjeler.
Fri dem fra all synd, og gi dem del i din frelse.
Du som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.
III
P Brødre og søstre! La oss nå gå sammen om å holde bønn der vi ikke alene ber til Herren vår Gud med påkallelser for vår døde bror (søster), men også for Kirken, for verdensfreden og for vår frelse:
1 For alle Kirkens hyrder,
at de som forkynner ordet,
også selv må ønske å følge det opp i gjerning. 
Hør oss, Herre, og miskunne deg over oss.
2 For alle i vårt land med offentlig lederansvar,
at de må fremme rettferdighet og fred. 
3 For alle som pines ved sjelelig eller legemlig smerte,
at det aldri må falle dem inn å vende seg bort fra Gud. 
4 At Gud i nåde må fri sitt døde barn N.s sjel
ut fra mørkets makt og de straffer som følger døden. 
5 At han i sin kjærlighet nådig må overgi
alle hans (hennes) synder til den evige glemsel. 
6 At han i nåde må gi ham (henne) fast tilhold hos seg,
der hvor freden og lyset råder. 
7 At han i nåde må skjenke ham (henne)
salighet og samfunn med de hellige, Guds utvalgte. 
8 For våre avdøde slektninger og velgjørere,
at Gud må ta imot dem i hans klarhets lys. 
9 For alle troende som er gått bort,
at Gud i nåde må samle dem i himlenes rike. 
P Gud, alle troendes skaper og Frelser,
gi dine sønners og døtres sjeler
tilgivelse for alle synder
og la dem ved fromme påkallelser
oppnå den tilgivelse som de alltid lengtet etter.
Du som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.
IV

(Ved graven)

P La oss be for vår bror (søster) til vår Herre Jesus Kristus som sa: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.»
1 Du som gråt over Lasarus død,
at du i nåde må tørke bort våre tårer. 
2 Du som fører de døde frem til livet,
at du i nåde må gi evig liv også til vår bror (søster). 
3 Du som lovet den botferdige røver paradiset,
at du i nåde må føre denne vår bror (søster) inn i himmelen. 
4 At du i nåde må oppta vår bror (søster)
som er tvettet i dåpens bad og merket ved den hellige salvelse,
blant de hellige og utvalgte. 
5 At du i nåde må gi vår bror (søster)
som næret seg ved ditt legemes og blods hellige gjestebud,
adgang til bordet i ditt rike. 
6 At du i nåde må styrke også oss
som med sorg savner vår bror (søster),
med troens trøst og håpet om det evige liv. 

Så resiterer enten alle samtidig Herrens bønn (Fader vår) eller presten ber følgende bønn:

P Vi ber deg, Herre,
vær barmhjertig mot denne din avdøde tjener (tjenerinne),
så han (hun) ikke får straff som gjengjeld for sine gjerninger,
han (hun) som skulle gjøre din vilje for å tjene deg.
Likesom han (hun) her ved sann tro sluttet seg til flokken av troende,
la ham (henne) samtidig ved din miskunn forene seg med englenes kor.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Herre, gi ham (henne) den evige hvile.
Og la det evige lys skinne for ham (henne).
V

(Ved graven)

P Kjære brødre og søstre! La oss ydmykt be til Gud, barmhjertighetens Far, for våre brødre og søstre som fromt er gått bort i Herren:
1 At du i mildhet må tilgi dem deres synder. 
2 At du må ta imot deres gode gjerninger. 
3 At du i nåde må føre dem inn til det evige liv. 
P Vi ber også for dem som sørger over denne avdøde:
4 At de må bli trøstet i deres smerte. 
5 At du med din gode kjærlighet må fylle deres savn. 
6 At du må gjøre dem faste i troen og sterke i håpet. 
P For oss selv og alle levende:
7 At du må styrke og bevare oss i tjeneste. 
8 At du må rette våre hjerter mot det himmelske håp. 
P Allmektige evige Gud,
du hersker over levende og døde
og miskunner deg over alle som du vet
ved tro og gjerning skal være dine i fremtiden.
Vi ber og bønnfaller deg
for dem som vi har bestemt oss for å frembære våre bønner for,
enten denne verden fremdeles holder dem tilbake i kjødet
eller den kommende alt har tatt imot dem løst fra legemet.
Må de på forbønn fra alle dine hellige
og ved din milde kjærlighet
få tilgivelse for alt det gale de har gjort.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Herre, gi ham (henne) den evige hvile.
Og la det evige lys skinne for ham (henne).

Ved barnebegravelse

Begravelse av døpt barn
P Kjære brødre og søstre! Ved dåpens bad gir Gud et barn det første sikre løfte om oppstandelse og evig liv. La oss vende oss til ham i bønn nå mens vi fører den lille N. til hans (hennes) siste hvilested:
1 At Gud må være tro mot sine løfter
og føre lille N. inn til den evige hvile i himlenes rike. 
2 For N.s foreldre og nærmeste
som føler savn og sorg etter hans (hennes) bortgang,
at de må finne trøst og håp i Gud. 
3 For dem som sitter igjen
med følelsen av tomhet og meningsløshet. 
4 For alle som fant glede og trøst i møte med N.,
at de må makte å ta vare på de gode minner,
også når savnet og sorgen trenger på. 
5 For oss som er samlet om N.s båre,
om glede ved håpet om hans (hennes) oppstandelse og evige liv,
og om hjelp til selv å ta vår tilflukt til det samme håp. 
6 For alle barn som i dag kjemper med sykdom og lidelse,
og for deres foreldre og nærmeste. 
7 For enhver som med bønn og annen omsorg
kjemper for lidende barn,
om nåde til å glede seg over Guds hjelpende hånd. 
P Herre Gud, himmelske Far,
du er Herre over liv og død
og skjenket N. det evige liv i dåpens bad.
Gjør også oss trygge i håpet
om oppstandelse og evig liv.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Begravelse av udøpt barn
P Kjære sørgende etter den lille N.s bortgang! Gud kjenner vår sorg, han vil miskunne seg over dem som søker ham, og hans kjærlighet er grenseløs. La oss under denne avskjed vende oss til ham i bønn:
1 For Kirkens virke for og blant alle mennesker,
spesielt for nyfødte og små barn
og for deres foreldre og andre omsorgspersoner. 
2 For dem i samfunnet som bærer et særskilt ansvar for barns liv og helse
(særlig for personellet på …-avdelingen ved N. sykehus),
se i nåde til dem og hjelp dem i deres krevende gjerning. 
3 For alle som med smerte og sorg
har gjennomlevd dagene (før og) etter N.s død. 
4 Om at Guds barmhjertighet må utstrekkes
til også å gjelde dette lille barn,
han som hører oss og kommer oss i møte når vi kaller på ham,
og som for å gjøre dette klart har gitt oss de hellige sakramenter. 
5 Om at vi som får føre livet videre,
må stå sammen i ukene og månedene som kommer. 
P Hellige, barmhjertige Gud,
du som hører oss når vi kaller på deg,
hør våre bønner for alle som er rammet ved N.s (dette barns) død.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Etter ufødt barns død

(Eventuelt fosterbegravelse)

P Kjære brødre og søstre! Gud som er rik på miskunn og vil oss alt vel, former og kjenner oss allerede i mors liv. La oss vende oss til ham i bønn for dette lille menneske (for den lille N.) som aldri fikk oppleve livet utenfor sin mors liv, og for dem som sitter igjen etter tapet av barnet:
1 At Gud som elsker hvert menneske som han har skapt,
må gi dette menneske (lille N.) som aldri fikk se dagens lys,
del i paradisets gleder. 
2 At han som vil tørke bort hver tåre,
må trøste foreldrene (N.s foreldre)
og gi dem håp om i rettferdighet og fred
å få møte igjen sitt lille barn. 
3 For alle mødre som bærer på ennå ufødte barn,
at de må få vilje, klokskap og styrke
til sin hellige og krevende gjerning
fra ham som elsket oss høyere enn sitt eget liv. 
4 For alt helsepersonell og alle samfunnsansvarlige
som har mulighet til å verne ufødte barn og gi dem hjelp,
om ansvarsbevissthet innfor Gud som krever til regnskap. 
5 For alle som nå sitter igjen med sorg og tap,
om hjelp til å stå sammen i tiden som kommer. 
6 For den neste iblant oss som skal dø. 
P Herre Gud, himmelske Far,
du som gir liv og som oppreiser fra de døde,
hør våre bønner nå som vi sitter igjen
etter at dette lille menneske (lille N.) tapte livets gave.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

For avdøde i kirkelig tjeneste

Paven
P Kjære brødre og søstre! Vår Herre Jesus Kristus er død og oppstanden for å føre oss mennesker gjennom døden til oppstandelse og evig liv hos Gud. La oss vende oss til ham med bønn om miskunn for pave N. som har forlatt oss, og for alle dem som han ville tjene ved sin gjerning:
1 Om at Gud som i dåpen
gjorde N. [pavens dåpsnavn og etternavn] til sitt barn
og som ved prestevielsens sakrament betrodde ham
den hellige tjeneste med ord og sakrament,
må ta imot ham i de evige boliger
sammen med den seirende Kirke. 
2 For alle som har ansvar for fred og rettferdighet på jord,
at minnet om vår avdøde overhyrde i Roma
må løfte frem fredens og rettferdighetens sak. 
3 For de fattige og undertrykte og for de syke og lidende,
at de også i fremtiden må glede seg
ved den verdighet og det håp som pave N. gav dem. 
4 For alle som står i sannhetens tjeneste,
at de må ta til seg Guds ord, Kirkens budskap,
som pave N. alltid la vekt på å fremheve og utdype. 
5 For dem som rammes når morallovene settes til sides. 
6 For alle oss som lider under religiøs splittelse,
at vi i fremtiden ved sannhet og kjærlighet
må komme hverandre nærmere. 
7 For forkynnerne av Kristi Evangelium,
at de får nåde og kraft til å gjøre det
med engasjement og glede. 
8 Om nåde og miskunn for pave N.
for Kristi offers skyld som han feiret
hver gang han forrettet den hellige messe. 
P Herre Gud, himmelske Far,
du er herre over liv og død.
Hør våre bønner for pave N.
og for alle andre som kjemper og strider med dødens krefter.
Fri oss fra synd og gi oss den evige frelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Biskop
P Kjære brødre og søstre! Vår Herre Jesus Kristus er død og oppstanden for å føre oss mennesker gjennom døden til oppstandelse og evig liv hos Gud. La oss vende oss til Gud med bønn om miskunn for biskop N. som har forlatt oss, og for alle oss som sitter tilbake:
1 Om at Gud som i dåpen gjorde N. til sitt barn
og som ved prestevielsens sakrament betrodde ham
den hellige tjeneste med ord og sakrament,
må ta imot ham i de evige boliger
sammen med den seirende Kirke. 
2 Om at Gud, den store hyrde,
som ved bispeembetet satte N. til å være overhyrde
for Den katolske kirke i N. bispedømme (stift),
fortsatt må holde sin hånd over sitt folk her hos oss. 
3 For alle som har fått nyte godt
av biskop N.s innsats i vårt bispedømme (stift, i N. bispedømme, i N. stift),
at de får glede seg sammen med ham i det fullkomne Guds rike. 
4 Om nåde og miskunn for biskop N.
for Kristi offers skyld som han feiret
hver gang han forrettet den hellige messe. 
5 At Gud i sin barmhjertighet må se i nåde
til hans familie, venner og bekjente
og til hans prestebrødre (preste- og ordensbrødre)
som nå kjenner på sorg og savn. 
6 For dem som i dag nyter godt av biskop N.s innsats,
at de fortsatt må være seg bevisst Guds kall og styrke. 
7 For alle som kjemper med sykdom og lidelse,
med dødsangst og dødssmerte. 
P Herre Gud, himmelske Far,
du er herre over liv og død.
Hør våre bønner for biskop N.
og for alle andre som kjemper og strider med dødens krefter.
Fri oss fra synd og gi oss den evige frelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Prest
P Kjære brødre og søstre! Vår Herre Jesus Kristus er død og oppstanden for å føre oss mennesker gjennom døden til oppstandelse og evig liv hos Gud. La oss vende oss til Gud med bønn om miskunn for pastor (pater, dom) N. som har forlatt oss:
1 Om at Gud som i dåpen gjorde N. til sitt barn
og som ved prestevielsens sakrament betrodde ham
den hellige tjeneste med ord og sakrament,
må ta imot ham i de evige boliger
sammen med den seirende Kirke. 
2 For alle som har fått nyte godt
av pastor (pater, dom) N.s innsats i vårt bispedømme (stift, hos oss),
at de får glede seg sammen med ham i det fullkomne Guds rike. 
3 Om nåde og miskunn for pastor (pater, dom) N.
for Kristi offers skyld som han feiret
hver gang han forrettet den hellige messe. 
4 At Gud i sin barmhjertighet
må se i nåde til hans prestebrødre (preste- og ordensbrødre),
familie og venner
som nå kjenner på sorg og savn. 
5 For alle som kjemper med sykdom og lidelse,
med dødsangst og dødssmerte. 
P Herre Gud, himmelske Far,
du er herre over liv og død.
Hør våre bønner for pastor (pater, dom) N.
og for alle andre som kjemper og strider med dødens krefter.
Fri oss fra synd og gi oss den evige frelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Diakon
P Kjære brødre og søstre! Vår Herre Jesus Kristus er død og oppstanden for å føre oss mennesker gjennom døden til oppstandelse og evig liv hos Gud. La oss vende oss til Gud med bønn om miskunn for diakon N. som har forlatt oss:
1 Om at Gud som i dåpen gjorde N. til sitt barn
og ved diakonvielsen satte ham til tjener for Evangeliet og de troende,
må ta imot ham i de evige boliger
sammen med hele den seirende Kirke. 
2 For alle som har fått nyte godt
av diakon N.s innsats i vårt bispedømme (stift, hos oss),
at de får glede seg sammen med ham i det fullkomne Guds rike. 
3 Om evig liv for diakon N.,
han som fra Herrens bord delte ut udødelighetens legemiddel. 
4 At Gud i sin barmhjertighet
må se i nåde til hans medbrødre, familie og venner
som kjenner på sorg og savn. 
5 For alle som kjemper med sykdom og lidelse,
med dødsangst og dødssmerte. 
P Herre Gud, himmelske Far,
du som i din Kirke metter oss for dette liv og for det evige liv,
hør våre bønner for diakon N.
Måtte han som forkynte Evangeliet for de troende,
selv omfattes av Evangeliets liv og lys i evig samfunn med deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Ordenssøster
P Kjære medsøstre av søster N., kjære familie og venner! Jesus Kristus som kaller oss til etterfølgelse, har nå kalt søster N. hjem til seg. La oss be:
1 For oss, søster N.s medsøstre,
om glede og takknemlighet når vi minnes vår avdøde søster
og hennes Kristus-etterfølgelse og ordensinnsats. 
2 For familie og venner som ved søster N.s bortgang
har mistet et familiemedlem og en god venn. 
(3 For oss [dem] som fortsetter i søster N.s kall
og med hennes oppgaver.)  
4 Om at Gud i sin barmhjertighet
må gi henne den evige hvile
og la det evige lys skinne for henne. 
5 For alle som kjemper med sykdom og lidelse,
med dødsangst og dødssmerte. 
P Herre Gud, himmelske Far,
du er livets opphavsmann og fullender.
Hør våre bønner for søster N.
og for alle andre som kjemper og strider med dødens krefter.
Fri oss fra synd og gi oss den evige frelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Ordensbror
P Kjære medbrødre (av frater N., av broder N.), kjære familie og venner! Jesus Kristus som kaller oss til etterfølgelse, har nå kalt frater (broder) N. hjem til seg. La oss be:
1 For oss, frater (broder) N.s medbrødre,
om glede og takknemlighet når vi minnes vår avdøde medbror
og hans Kristus-etterfølgelse og ordensinnsats. 
2 For familie og venner som ved frater (broder) N.s bortgang
har mistet et familiemedlem og en god venn. 
(3 For oss [dem] som fortsetter i frater [broder] N.s kall
og med hans oppgaver. 
4 Om at Gud i sin barmhjertighet
må gi ham den evige hvile
og la det evige lys skinne for ham. 
5 For alle som kjemper med sykdom og lidelse,
med dødsangst og dødssmerte. 
P Herre Gud, himmelske Far,
du er livets opphavsmann og fullender.
Hør våre bønner for frater (broder) N.
og for alle andre som kjemper og strider med dødens krefter.
Fri oss fra synd og gi oss den evige frelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Seminarist
P Kjære prestestudenter, kjære familie og venner! Vi undres over at han som sa at «høsten er stor, men arbeiderne få», alt har kalt en av våre seminarister til seg. La oss be Gud føre de levende og døde på sine veier:
1 For N. som har forlatt oss,
at Gud må gi ham den evige hvile og la det evige lys skinne for ham. 
2 For N.s familie, slekt og venner i sorgen etter hans bortgang,
om samhold, styrke og trøst. 
3 For alle (oss) andre som har fått nåde
til å fortsette prestestudiene (våre prestestudier),
om hjelp til å gå videre på den vei til prestetjeneste som N. var begynt på,
og om nåde til å nå frem til den Evangeliets tjeneste
som studiene sikter inn mot. 
4 For vårt seminar,
for vår rektor og for alle hans medarbeidere. 
5 Om et godt og trygt liv
der vi bli spart for en ond og brå og for en alt for tidlig død. 
P Herre Gud, himmelske Far,
selv om vi ikke alltid forstår hva som skjer,
takker vi for din uavbrutte omsorg for oss,
og vi ber deg ta imot våre bønner for N. og for oss selv.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Avdød i Evangeliets tjeneste
P Kjære familie av N., kjære venner, kjære menighet! Apostelen Paulus skrev i sitt brev til filipperne: «Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. Men hvis jeg får bli i live, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider: Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve.» La oss vende oss i bønn til Gud nå som N. har brutt opp herfra:
1 For N. som har forlatt oss,
at Gud må gi ham (henne) den evige hvile
og la det evige lys skinne for ham (henne). 
2 For N.s familie, slekt og venner
som sitter tilbake etter hans (hennes) bortgang,
om samhold, styrke og trøst. 
3 For dem som ved hans (hennes) bortgang
har tapt en viktig medarbeider og støttespiller. 
4 For alle som fortsatt står i Evangeliets tjeneste,
om glede, kraft og utholdenhet. 
5 For misjonsvenner og andre (for alle) som støtter opp
om den særskilte innsats for Evangeliet. 
P Himmelske Far,
du som kaller oss til tjeneste her på jorden
og som venter på oss med dine himmelske boliger,
ta imot N. og gi ham (henne) den evige hvile hos deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

For avdøde i samfunnsmessig stilling

Vedrørende bønn for avdøde ikke-katolikker, jf. bind I A (søndager og helligdager i kirkeåret – festkirkeåret), innledende bemerkninger, kap. XIV (formulering av forbønnen), visse personers plass i liturgien.

Ved kongens (dronningens) bortgang

(Statsoverhodets død)

P Kjære deltagere i denne sørgegudstjeneste! Midt i den merkelige sorg etter at vår konge (dronning) er gått bort, har vi grunn til å være takknemlige. La oss i takknemlighet for hva vår konge (dronning) N. har betydd for oss, vende oss til Gud i bønn:
1 For hele vårt land i disse dager,
om hjelp til å komme videre
og til å ta vare på det beste i arven etter kong (dronning) N. 
2 For de nærmeste som sitter igjen etter kong (dronning) N.s bortgang,
at de i alle deres offentlige plikter
også må få mulighet til å sørge som vanlige mennesker etter dødsfallet. 
3 For statsministeren, regjeringen, hoffet
og andre med et særskilt ansvar i disse dager. 
4 Om at Gud må se i nåde til vår avdøde kong (dronning) N.
og gi ham (henne) den evige hvile. 
P Gode Gud, himmelske Far,
ta imot våre offer og bønner nå ved kong (dronning) N.s bortgang,
gi ham (henne) den evige hvile og la det evige lys skinne for ham (henne).
Gi oss å vandre på dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Ved annen kongelig persons bortgang
P Kjære menighet! Det er naturlig å samles til gudstjeneste og bønn når en er gått bort som ut fra sin stilling i den kongelige familie også har en markant posisjon i samfunnet og derfor angår oss alle. La oss ved dronning (kronprins, kronprinsesse, prins, prinsesse) N.s bortgang sammen vende oss til Gud i bønn:
1 For kong (dronning) N. [statsoverhodets navn]
og for resten av kongefamilien (dronningfamilien) i disse dager,
om trøst og styrke ved Guds hjelp og folkets sympati. 
2 For alle som sitter tilbake med gode minner
etter dronning (kronprins, kronprinsesse, prins, prinsesse) N.,
om hjelp til å ta vare på minnene
og bruken dem klokt under den videre ferd langs livets stier. 
3 Om fellesskap og samhold i vårt samfunn
der de som har mest, deler med dem som har minst. 
4 Om hjelp til å se etter Guds vilje
og huske hans plass og betydning
under aller livets omstendigheter og utfordringer. 
P Gode Gud, himmelske Far,
ta imot våre offer og bønner
nå ved dronning (kronprins, kronprinsesse, prins, prinsesse) N.s bortgang.
Gi henne (ham) den evige hvile og la det evige lys skinne for henne (ham).
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Ved politikers bortgang
P Kjære menighet! Vi er samlet til gudstjeneste etter vår statsminister (fylkesordfører, ordfører) N.s bortgang. La oss be:
1 For alle som bærer politisk ansvar i vårt samfunn,
spesielt for landets (fylkets, kommunens) ledere,
om hjelp til å tenke klokt og omsorgsfullt
og ta til seg takk, respekt og sunn kritikk. 
2 For den nyttige politiske debatt,
og om respekt for politiske motstandere. 
3 For alle som nyter godt av N.s innsats
og er takknemlige for den,
om godt liv og virke også fremover. 
4 For familie, slekt og venner
som sitter tilbake etter N.s bortgang,
om støtte og sympati i disse dager. 
P Herre Gud, himmelske Far,
du som gir ansvar for å lede livet i det menneskelige fellesskap,
se i din godhet til alle som engasjeres ved N.s bortgang.
Gi ham (henne) den evige hvile og la det evige lys skinne for ham (henne).
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Ved annen samfunnsleders bortgang
P Kjære menighet! N. hører til blant de personer hvis bortgang engasjerer flere enn hans (hennes) nærmeste. La oss be for ham (henne) og for dem som sitter igjen med savn og sorg, men også for folk som kan glede seg over hans (hennes) samfunnsinnsats som …:
1 For alle som lik N. bruker tid og krefter
på å skape et ressurssterkt fungerende, rettferdig og godt samfunn,
om nåde til å kombinere egne evner og innsats
med arv og nyttige erfaringer fra forgjengerne. 
2 Om hjelp til ikke å glemme de små og nære forhold
i arbeidet med de store og avgjørende saker. 
3 For N.s medarbeidere, kollegaer og samarbeidspartnere,
om klokskap, rettsinn og styrke i tiden fremover. 
4 For … [virksomhets, institusjons, bedrifts navn]. 
5 For familie, slekt og venner
som sitter tilbake etter N.s bortgang,
om støtte og sympati i disse dager. 
6 Om Guds nåde og tilgivelse for N.,
og at Gud må la det evige lys skinne for ham (henne)
og gi ham (henne) den evige hvile. 
P Gode, barmhjertige Gud,
du som legger ulike oppgaver og utfordringer foran oss,
vi ber deg se i nåde til alle som skal føre N.s virksomhet videre.
Gi ham (henne) den evige hvile hos deg.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Etter spesielle dødsfall

Bønnesamling

Etter melding om et fryktelig dødsfall kan det være naturlig å holde bønnesamling i kirke eller på annet passende sted. Samlingen ledes av en prest, diakon eller leg som forrettende (F). Struktur og tekster anført i det følgende kan brukes i den utstrekning de synes å passe. Noen av de etterfølgende forbønner kan innføyes i bønnesamlingen. Deler av forbønnene kan også føyes inn i den vanlige universelle forbønn ved messene påfølgende søndag eller påbudte festdag.

Forbønnene kan også brukes ved messe i forbindelse med gravferd eller ved annen anledning.

Åpningssang

Alt står i Guds faderhånd (LH318) eller

Attende Domine et miserere (LH429) eller

Leid, milde ljos (LH659) eller

Lær meg å kjenne dine veier (LH662) eller

O bli hos meg! (LH708) eller

Nærmere deg, min Gud (LH797)

Innledning
Skriftlesning

2 Kor 4,16 – 5,9 eller

Matt 10,26-31 eller

Joh 11,25-35

Responsoriesalme

Salme 130, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Omkved: Jeg setter mitt håp til Herren, jeg lengter. (V. 5a)

Stillhet
(Tale)
Forbønn

Her innføyes eventuelt forbønner fra dem angitt i det følgende.

Velsignelsen
Slutningssang

Jesus, det eneste (LH343 og 344) eller

Til kjærleik Gud oss skapte (LH463) eller

Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte (LH657) eller

Jeg er i Herrens hender (LH713) eller

Kjærlighet er lysets kilde (LH793) eller

Kjærlighet fra Gud (LH794) eller

Så ta da mine hender (LH799)

Etter trafikkulykke
F Kjære brødre og søstre (kjære dere alle)! Få ting har gitt menneskene større frihet, velstand og sosialt samkvem enn de moderne reise- og transportmuligheter; få ting påfører flere selv friske mennesker ulykker med store mén og død som følge enn de samme muligheter. La oss når vi nå er samlet etter N.s tragiske bortgang (etter den forferdelige ulykke), vende oss til Gud i bønn:
1 For alle som ferdes eller arbeider
på og ved vår veier og andre trafikkinnretninger. 
2 For dem som bærer på mén og smerte etter trafikkulykker. 
3 For dem som lider fordi de har forårsaket
eller er medansvarlige for ulykker i trafikken. 
4 For våre myndigheter
i deres arbeid med trafikkspørsmål og med rettsforfølgelse
av dem som handler klanderverdig. 
5 For alle som sitter igjen
med smerte, fortvilelse og andre vonde følelser
etter N.s bortgang (etter noens trafikkdød). 
6 Om at Gud i sin barmhjertighet
må føre N. (de som nå er døde) gjennom dødsskyggens dal
til oppstandelsens morgen og det evige liv. 
F Herre Gud, himmelske Far,
full av fortvilelse er vi samlet innfor ditt åsyn.
Se i nåde til N. (de omkomne) og til alle de andre som vi har nevnt.
Vær også nådig mot oss i dette liv og på den ytterste dag.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Etter annen ulykke
F Kjære pårørende, kjære menighet (kjære dere alle)! Ingen kan – og bør heller ikke! – være forberedt på det sjokk og den fortvilelse som fyller oss etter en alvorlig dødsulykke. La oss ikke nøye oss med å stå sammen i fortvilelsen og sorgen, men også sammen vende oss til Gud i bønn:
1 For alle som befinner seg i sammenhenger
der de lett kan rammes av alvorlige ulykker. 
(2 For dem som sitter igjen med fysiske eller psykiske skader
etter ulykker som rammet så hardt.) 
(3 For dem som har vært med på redningsaksjonen
etter ulykken som samler oss i dag.) 
4 For våre myndigheter og frivillige organisasjoner
i deres arbeid med å forebygge ulykker. 
5 For alle som sitter igjen
med smerte, fortvilelse og andre vonde følelser
etter N.s bortgang. 
6 Om at Gud i sin barmhjertighet
må føre N. gjennom dødsskyggens dal
til oppstandelsens morgen og det evige liv. 
F Herre Gud, himmelske Far,
full av fortvilelse er vi samlet innfor ditt åsyn.
Se i nåde til N. og til alle de andre som vi har nevnt.
Vær også nådig mot oss i dette liv og på den ytterste dag.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
For avdød forsvunnet på havet
F Kjære pårørende, kjære sørgende (kjære dere alle)! Havet gir og havet tar, men ikke en spurv «faller til jorden uten at deres Far er der». La oss vende oss til Gud i bønn, han som ikke glemmer N. (dem) som vi nå har mistet:
1 Om at Kirken må forkynne Evangeliet
slik at de som ferdes på havet,
kan gjøre det i sikkert håp til Gud. 
2 For våre myndigheter, redere og sjøfolk,
om hjelp til å skape så trygge og gode forhold som mulig på sjøen. 
3 For dem som rammes av uvær, sjø og andre ulykker til sjøs,
om redning og hjelp til sjel og legeme. 
4 Om den evige hvile for N.,
også når vi ikke får føre ham (henne) til vigslet jord. 
F Himmelske Far, gode Gud,
du lot din Sønn følge disiplene på Genesaretsjøen.
Se i nåde til oss når vi ferdes på havet,
og ta oss til deg når dette liv tar slutt.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
For annen savnet og antagelig død person
F Kjære pårørende, kjære dere alle! Jakob i (Første Mosebok) trodde at sønnen Josef var død etter at han var blitt solgt til Egypt, og Jakob ville ikke (og i Bibelen heter det videre at Jakob ikke ville) «la seg trøste. „I sorg skal jeg gå ned til min sønn i dødsriket“, sa han. Og faren gråt over sønnen sin.» La oss i vår sorg og vårt savn vende oss til Gud i bønn:
1 For alle som arbeider for å skape en tryggere verden
der vi kan ledsage og støtte hverandre gjennom liv og død. 
2 Om at de som sitter igjen med savnet og sorgen etter N.,
må få hjelp og støtte til å gå videre på livets vei. 
3 For alle som kommer ut for
uhyggelige naturkrefter og menneskelige krefter
som vi ikke klarer å hanskes ved,
at de må oppleve Guds nærvær i liv og død. 
4 For N. som vi ikke kan følge til en grav,
at Gud må gi ham (henne) den evige hvile
og la det evige lys skinne for ham (henne). 
F Barmhjertige Far, gode Gud,
du som til slutt trøstet Jakob med gjensynet med Josef,
gi at vi en dag i ditt rike må få møte igjen N.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Etter død i ung alder
F Kjære pårørende til N., kjære gravfølge (kjære dere alle)! I Evangeliet etter Lukas fortelles det at Jesus ble grepet av inderlig medfølelse da han utenfor byen Nain fikk se at en død ble «båret ut til graven. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Sammen med henne kom et stort følge fra byen.». La oss vende oss til Jesus Kristus i bønn:
1 Om at du også i vår tid må dele vår fortvilelse og sorg
når en går bort som hadde (skulle hatt) fremtiden på jorden foran seg,
vi ber deg. 
2 Om at de som sitter igjen etter N.s bortgang,
ikke må miste livsgnisten og livsgleden,
men med solidaritet og støtte
fra oss deres medmennesker og fra deg
også får rette blikket fremover, vi ber deg. 
3 For alt arbeid for å gi barn og unge et godt og trygt liv, ber vi deg. 
4 For N. som alt er helt ute av livet,
at han (hun) ved nåden og kraften fra din oppstandelse
må nå frem til oppstandelsens morgen, ber vi deg. 
F Himmelske Far, gode Gud,
du som reiste din Sønn opp fra de døde,
hør hans bønner for N. og for oss,
og gi oppreisning og godt liv i tid og evighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre.
A Amen.
Etter selvmord
F Kjære brødre og søstre (kjære dere alle)! Vår Herre Jesus Kristus er død og oppstanden for å føre oss mennesker gjennom dødens mørke og smerte inn til det evige liv. La oss vende oss til Gud med bønn om miskunn for N., for hans (hennes) nærmeste og for alle andre som sitter igjen med fortvilelse og smerte etter hans (hennes) bortgang:
1 For alle døde i troen på Kristus,
om den evige hvile. 
2 For N. som ble så fylt
av smerte, fortvilelse og depresjon
at han (hun) ikke klarte å se noe lys i mørket. 
3 Om at Gud i sin nåde må lønne ham (henne)
for alt det gode han (hun) ved Guds hjelp
gjorde her på jorden. 
4 At Gud i sin barmhjertighet må rense ham (henne)
fra den syndeskyld han (hun) pådro seg i liv og død. 
5 For alle som sitter igjen
med smerte, fortvilelse og andre vonde følelser
etter N.s bortgang. 
(6 For dem innen helsevesenet
som hadde ansvar for å hjelpe N.)  
(7 For dem som var med på å lete etter N.)  
8 For alle som kjemper med tunge følelser. 
F Herre Gud, himmelske Far,
du som er herre over liv og død.
Hør våre bønner for N.,
for hans (hennes) familie og for alle andre
som nå sitter igjen med sorg, savn og fortvilelse.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Etter drap

Se også forbønn etter at personell i tjeneste er blitt drept, s. 345ff.

F Kjære pårørende til N., kjære menighet (kjære dere alle)! I en stund som denne fylles vi med en blanding av fortvilelse og sinne over det som har skjedd. La oss lik israelittene som i gammel tid vendte seg til Gud med sine klagesanger, nå samme vende oss til Gud med klage og bønn:
1 For alle som befinner seg dypt nede i fortvilelse og sinne
over det som skjedde da N. ble revet bort. 
2 For dem som har mistet en av sine nærmeste,
en de hadde satset og håpet på,
om barmhjertighet og hjelp
i deres følelsesmessige situasjon
og med deres praktiske behov. 
3 For politiet og andre med ansvar
for å oppklare og forebygge drap. 
(4 For ham [henne, dem] som har begått drapet som nå har ført oss sammen,
om erkjennelse, anger, soning og tilgivelse,
men også om bot og rehabilitering
for å oppnå forsoning og et nytt og annerledes liv.) 
5 Om at Gud i sin barmhjertighet
må føre N. gjennom dødsskyggens dal
til oppstandelsens morgen og det evige liv. 
F Herre Gud, himmelske Far,
full av sorg, fortvilelse og sinne er vi samlet innfor ditt åsyn.
Se i nåde til oss, du som kjenner det innerste i hvert mennesket,
og gi oss og våre døde et nytt og bedre liv etter din vilje.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Etter at personell i tjeneste er blitt drept

Etter melding om at personell (hjelpearbeidere i inn- eller utlandet, militært personell, politifolk mv.) er blitt drept i tjeneste, det være seg ved ulykke eller ved målrettet drap, kan det være naturlig å føye inn bønneintensjoner for dette i den universelle forbønn straks eller på etterfølgende søndag. I sammenheng der man er sterkt berørt av hendelsen, kan det være naturlig å holde en egen messe eller en annen bønnesamling.

Bønneintensjoner til den universelle forbønn
5 Om at Gud må se i nåde til N. (og N.),
lønne ham (henne, dem) for hans (hennes, deres) gode gjerninger og vilje,
tilgi ham hans (henne hennes, dem deres) synder og feil
og gi ham (henne, dem) den evige hvile. 
6 Om at vi må lykkes i å innrette samfunnet
slik at vi kan gjøre også nødvendig og farlig innsats for hverandre
uten større risiko eller skade enn strengt nødvendig. 
Bønnesamling

Den forrettende (F) som leder en egen bønnesamling etter at personell i tjeneste er blitt drept, kan være prest, diakon eller legperson. Struktur og tekster anført nedenfor kan brukes i den utstrekning det synes å passe.

Holdes det messe, kan forbønnen nedenfor brukes i messen.

Åpningssang

O bli hos meg! (LH708) eller

Nærmere deg, min Gud (LH797) eller

Lær meg å kjenne dine veier (LH662)

Innledning
Skriftlesning

Joh 15,12-17

Responsoriesalme

Salme 130, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Omkved: Jeg setter mitt håp til Herren, jeg lengter. (V. 5a)

Stillhet
Forbønn
F Kjære brødre og søstre! Vi står totalt uforstående og ordløse overfor en hendelse der folk må betale med livet når de gjør en (uegennyttig) innsats for andre. La oss vende oss til Gud i bønn for N. (og N.) og for dem som sitter tilbake, familie og venner, kollegaer og medarbeidere:
1 Om at vi som tror og forkynner
at Guds Sønn gav seg i døden for vår skyld,
må makte å se det verdifulle i at vi mennesker tjener hverandre,
også når prisen blir helt annerledes og høyere enn vi legger opp til. 
2 Om at Gud må se i nåde til N. (og N.),
lønne ham (henne, dem) for hans (hennes, deres) gode gjerninger og vilje,
tilgi ham hans (henne hennes, dem deres) synder og feil
og gi ham (henne, dem) den evige hvile. 
3 For hans (hennes, deres) pårørende, annen familie og venner,
om trøst og solidaritet i denne vanskelige tid. 
4 For hans (hennes, deres) kollegaer og andre medarbeidere,
om hjelp til å se det positive i egne utfordringer,
også i disse tapets og sorgens dager. 
5 Om at vi må lykkes i å innrette samfunnet
slik at vi kan gjøre også nødvendig og farlig innsats for hverandre
uten større risiko eller skade enn strengt nødvendig. 

Utenom ved messe ber så alle Herrens bønn (Fader vår) før den avsluttende bønn:

F Allmektige og miskunnsrike Gud,
du som gav din Sønn i døden til frelse for oss,
se for hans skyld i nåde til N. (og N.).
Før ham (henne, dem) gjennom døden til oppstandelsens morgen
og gi oss som står igjen i denne verden,
støtte og hjelp til å holde fast ved den gode gjerning
og vårt kall til å tjene hverandre i tunge og lette dager.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Velsignelsen
Slutningssang

Å leva, det er å elska (LH661) eller

Den dag du gav oss (LH709) eller

Jeg er i Herrens hender (LH713) eller

Kjærlighet er lysets kilde (LH793) eller

Kjærlighet fra Gud (LH794) eller

Så ta da mine hender (LH799) eller

Ingen er så trygg i fare (LH727)

Ved begravelse på havet

Dersom en dør på havet og det ikke er mulig å føre vedkommende til land for vanlig gravlegging, blir avdøde tradisjonelt å begrave i havet med en enkel og verdig seremoni.

Seremonien foregår gjerne på dekk der den døde er gjort klar for å senkes i havet. Seremonien innledes ved at det ringes med skipsklokken.

Dersom en prest deltar og det holdes messe, skjer det mest mulig som ved en vanlig gravferdsmesse. Forbønnene nedenfor kan benyttes. Den avdøde senkes i havet før messen slutter med velsignelsen.

Vanligvis vil seremonien dog måtte holdes av kapteinen eller en annen skikket og villig person, og den vil måtte begrenses til innledningsord («I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.»), skriftlesning (f.eks.: 1 Tess 4,13-14), Herrens bønn, Ave Maria, Gloria Patri, eventuelt jordpåkastelse, senking av den avdøde i havet, avslutningsord («Herre, gi ham [henne] den evige hvile. Og la det evige lys skinne for ham [henne]. Han [hun] hvile i fred. Amen.») og eventuelt slutningssang (f.eks.: «O bli hos meg!» (LH708) eller «Nærmere deg, min Gud» (LH797). Senere holdes det helst en sjelemesse på avdødes hjemsted.

Selv om ingen prest deltar og forretter gravferdsmesse, kan dersom situasjonen tillater det, en mer fullstendig ordets gudstjeneste holdes om bord i forbindelse med begravelsen i havet. En prest eller diakon, kapteinen eller en annen skikket og villig person kan forrette. Gudstjenesten vil kunne omfatte eventuelt åpningssang (f.eks. «Kjærlighet fra Gud» (LH794) eller «Leid, milde ljos» (LH695), innledning, skriftlesning (f.eks. Rom 6,3-4.8-9 eller 1 Tess 4,13-14), responsoriesalme (f.eks. Jona 2, 3. 4. 5.6ab. 8; omkved: «Du, Herre min Gud, førte meg levende opp av graven.» [V. 7de]), eventuelt tale, forbønnene nedenfor uten prestens avsluttende bønn, avskjedsbønnen nedenfor, bestenkning med vievann, eventuelt jordpåkastelse, senking av den avdøde i havet, avslutningsord og eventuelt slutningssang. Senere holdes det helst en sjelemesse, f.eks. på avdødes hjemsted.

Forbønner
F Kjære dere alle! Gud har skapt himmel og jord, land og hav, dyr og mennesker. La oss nå som vi tar den siste avskjed med N., vende oss til Gud i bønn:
1 For alle som ferdes på havet
med fare for ulykker, sykdom og andre hendelser
der det ikke er mulig å yte nødvendig hjelp.
La oss be til Herren, vår Gud. 
2 For dem (om bord på dette skip, denne båt, og)
på land som i N. har mistet en av sine nærmeste.
La oss be til Herren, vår Gud. 
3 For N. om den evige hvile
og at det evige lys må skinne for ham (henne).
La oss be til Herren, vår Gud. 
4 For oss som befinner oss om bord på N. [skipets navn],
og for vår fortsatte ferd.
La oss be til Herren, vår Gud. 

Brukes disse forbønner ved messe, avsluttes forbønnen med en bønn, f.eks.:

P Himmelske Far, gode Gud,
du førte profeten Jona opp fra havets dyp.
Ta til deg N. og alle oss andre.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Avskjedsbønn
F La oss nå ta avskjed med vår avdøde bror (søster) N.
og overgi ham (henne) til Guds barmhjertighet.
Vår bønn skal følge ham (henne) inn til den evige glede i Gud.

Minneord kan her føyes inn. Samtidig kan avdøde bekranses medmindre bekransning skjer direkte på havet etter at den avdøde er senket i havet.

F La oss be.
Allmektige, evige Gud,
du har skapt mennesket i din godhet,
du dømte det i din rettferdighet
og du forløste det i din miskunn ved Jesus Kristus, vår Herre.
Tilgi vår avdøde bror (søster) N.
alt han (hun) måtte ha syndet, feilet og forsømt,
så han (hun) som i dåpen ble ditt barn,
evig kan leve for ditt åsyn.
Vi takker deg for alt du gav oss gjennom ham (henne),
for all kjærlighet som han (hun) har gitt oss.
Styrk håpet hos dem som med sorg i hjertet står ved denne båre.
Gjør dem sterke i tro og kjærlighet,
så de med tillit kan møte det liv som venter dem.
Vi ber deg for våre kjære avdøde
og for alle mennesker som er gått bort fra denne verden.
Før dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme,
så vi sammen kan frydes ved synet av din herlighet.
Da skal du tørre hver tåre av våre øyne,
og vi skal se deg, vår Gud, som du er,
bli deg lik i all evighet og uten opphør prise deg.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Ved feltbegravelse

Dersom en dør i felten og det i hvert falle foreløpig ikke er mulig å føre vedkommende til sted for vanlig gravlegging, blir avdøde å begrave ved en enkel og verdig feltbegravelse på passende sted i nærheten av dødsstedet. Det holdes gjerne en feltbegravelsesseremoni på gravstedet.

I noen tilfeller kan det være aktuelt etter en tid å flytte avdøde fra en midlertidig feltgrav til en (mer) permanent grav på krigsgravplass (krigskirkegård). I den anledning eller etter at flere avdøde er flyttet til krigsgravplass, kan det være naturlig å holde ny seremoni, da helst i form av messe eller ordets gudstjeneste.

Vanligvis deltar i det minste avdødes egen avdeling (lag, tropp, kompani) ved feltbegravelse.

Det kan være hensiktsmessig å plassere avdøde i graven før seremonien holdes.

Dersom en feltprest eller annen prest deltar og det holdes messe, skjer det mest mulig som ved en vanlig gravferdsmesse. Forbønnene nedenfor kan benyttes.

Vanligvis vil seremonien ved feltbegravelse dog måtte holdes av den militære sjef (patruljefører, lagfører, troppssjef, kompanisjef) eller en annen skikket og villig person, og den vil måtte begrenses til innledningsord («I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Amen.»), skriftlesning (f.eks.: 1 Tess 4,13-14), Herrens bønn, Ave Maria, Gloria Patri, eventuelt jordpåkastelse, avslutningsord («Herre, gi ham [henne] den evige hvile. Og la det evige lys skinne for ham [henne]. Han [hun] hvile i fred. Amen.») og eventuelt slutningssang (f.eks.: «Alltid freidig når du går» (LH589) eller «Så ta da mine hender» (LH799). Senere holdes det helst en sjelemesse, f.eks. på avdødes hjemsted.

Selv om ingen prest deltar og forretter gravferdsmesse, kan dersom situasjonen tillater det, feltbegravelsen i stedet skje i form av en mer fullstendig ordets gudstjeneste, likesom ved (mer) permanent begravelse på krigsgravplass. En prest eller diakon, den militære sjef (troppssjef, kompanisjef, bataljonssjef) eller en annen skikket og villig person kan forrette. Gudstjenesten vil kunne omfatte eventuelt åpningssang (f.eks. «Kjærlighet fra Gud» (LH794) eller «Leid, milde ljos» (LH695), innledning, skriftlesning (f.eks. 2 Makk 12,43-46 eller 1 Tess 4,13-14), responsoriesalme (f.eks. Salme 27, 1. 4. 7.8c.9a. 13-14; omkved: «Herren er mitt lys og min frelse.» [V. 1a]), eventuelt tale, forbønnene nedenfor uten prestens avsluttende bønn, avskjedsbønnen nedenfor, bestenkning med vievann, eventuelt jordpåkastelse, avslutningsord og eventuelt slutningssang. Senere holdes det helst en sjelemesse, f.eks. på avdødes hjemsted.

Dersom en slik fullstendig ordets gudstjeneste holdes uten at avdøde er til stede, bortfaller avskjedsbønnen, bestenkningen med vievann og jordpåkastelsen. Forbønnen avslutts med Herrens bønn og prestens avsluttende bønn samt velsignelse før slutningssangen. Senere holdes det helst en sjelemesse på avdødes hjemsted.

Bruk av militære æresbevisninger (æresvakt, fane, flagg, salutt) innføyes iht. militære reglementer og sedvaner.

Bæres fane eller flagg ved katolsk gudstjeneste, vil hovedregelen være at fanevakten inntar «hvilestilling» når den er kommet på plass, men fanen eller flagget tas «til manøver» når menigheten reiser seg eller kneler, når avdøde bestenkes med vievann, incenseres med røkelse og ved eventuell jorpåkastelse og senking i graven, samt ved velsignelsen. Ved senking i graven kan fanen eller flagget eventuelt tas «til parade». Feires Eukaristien, tas fane eller flagg alltid til «til parade» mens innstiftelsesordene fremføres (under forvandlingen).

Forbønner
F Kjære soldater (medsoldater)! Jesus sa at ikke en spurv «faller til jorden uten at deres Far er der». La oss vende oss til Gud i bønn:
1 For våre medsoldater som fortsatt må kjempe
eller på andre måter blir utsatt for stor fare.
La oss be til Herren, vår Gud. 
2 For N.s pårørende.
La oss be til Herren, vår Gud. 
3 Om fred og rettferdighet.
La oss be til Herren, vår Gud. 
4 For N. om den evige hvile
og at det evige lys må skinne for ham (henne).
La oss be til Herren, vår Gud. 
5 For oss selv.
La oss be til Herren, vår Gud. 

Brukes disse forbønner ved messe eller uten at avskjedsbønnen skal bes, avsluttes forbønnen med en bønn, f.eks.:

P Himmelske Far, gode Gud,
ta imot våre bønner.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Avskjedsbønn
F La oss nå ta avskjed med vår avdøde bror (søster) N.
og overgi ham (henne) til Guds barmhjertighet.
Vår bønn skal følge ham (henne) inn til den evige glede i Gud.

Minneord kan her føyes inn, f.eks. fra en medsoldat. Samtidig kan avdøde bekranses ut fra omstendighetene.

F La oss be.
Allmektige, evige Gud,
du har skapt mennesket i din godhet,
du dømte det i din rettferdighet
og du forløste det i din miskunn ved Jesus Kristus, vår Herre.
Tilgi vår avdøde bror (søster) N.
alt han (hun) måtte ha syndet, feilet og forsømt,
så han (hun) som i dåpen ble ditt barn,
evig kan leve for ditt åsyn.
Vi takker deg for alt du gav oss gjennom ham (henne),
for all kjærlighet som han (hun) har gitt oss.
Styrk håpet hos dem som med sorg i hjertet
står ved denne båre (på dette gravsted).
Gjør dem sterke i tro og kjærlighet,
så de med tillit kan møte det liv som venter dem.
Vi ber deg for våre kjære avdøde
og for alle mennesker som er gått bort fra denne verden.
Før dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme,
så vi sammen kan frydes ved synet av din herlighet.
Da skal du tørre hver tåre av våre øyne,
og vi skal se deg, vår Gud, som du er,
bli deg lik i all evighet og uten opphør prise deg.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Ved militær båreandakt

Når militært personell dør i tjeneste, vil man vanligvis søke å få til hjemsendelse av avdøde i stedet for feltbegravelse, eventuelt etter midlertidig feltbegravelse. Det kan i den anledning være aktuelt å holde messe, ordets gudstjeneste eller gudstjenestelig innslag i forbindelse med militær seremoni når båren sendes fra avdødes militære enhet og når den ankommer begravelsesstedet, eller når den på hjemstedet overgis til avdødes familie. Forbønnene nedenfor kan brukes ettersom det måtte passe.

Ved båreavskjed

Generelt om båreandakt, jf. s. 305.

F Kjære kamerater og medsoldater av vår avdøde (drepte, falne) kamerat N.! Gud hører den som roper til ham. La oss vende oss til Gud med våre mange spørsmål, frykt, tvil og fortvilelse og be om:
1 At vi ikke må miste blikket av Gud
når sorg og fortvilelse rammer oss,
men se at han ved sin Ånd, sitt ord og sin Kirke
kommer oss enda nærmere i denne situasjon. 
2 At Gud i sin nåde må ta N. til seg,
lønne ham (henne) for det gode han (hun) har gjort
og tilgi ham (henne) det gale han (hun) har gjort. 
3 At vi må bevare de gode minner etter N.,
og at tapet av ham (henne) ikke må ta fra oss motet,
men gjøre oss enda mer målbevisst på å gjøre det riktige. 
4 For N.s nærmeste medsoldater. 
5 For N.s pårørende hjemme. 
6 For dem som skal stå for transporten hjem. 
7 For dem hjemme som nå engster seg enda mer for oss. 
8 For vårt fortsatte samhold og virke her
som soldater (og som kristne),
og spesielt for dem som er satt til å lede oss. 
F Allmektige Gud, himmelske Far,
du som kjenner hvert menneskes tanker og følelser,
ta imot våre bønner.
Ved Jesus Kristus, vår Herre.
A Amen.
Ved båremottak

Generelt om båremottak, jf. s. 305.

F Kjære familie av vår avdøde (drepte, falne) kamerat N., kjære medsoldater, kjære dere alle! Gud hører den som roper til ham. La oss vende oss til Gud med våre spørsmål, vår sorg og vår fortvilelse:
1 For N.s familie og nærmeste
som har fått bekreftet sin frykt for hva som kunne skje,
at de fra Gud og ved medmenneskelig støtte
må få den kraft de trenger for å komme gjennom tapet. 
2 At Gud i sin nåde må ta N. til seg,
lønne ham (henne) for det gode han (hun) har gjort
og tilgi ham (henne) det gale han (hun) har gjort. 
3 At N.s bortgang må bli lærdom
for alle innefor og utenfor Forsvaret
som har ansvaret for fremtiden og for personellet. 
4 For Kirke og menighet, samfunn og Forsvaret,
om klokskap og omsorg
i omgangen med vanskelige utfordringer. 
F Himmelske Far,
du som har skjenket oss dette liv
og som gir oss håp om det evige liv,
gi oss å holde fast ved håpet
og samtidig ta vare på livet i denne verden.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

På årsdagen for biskopens død

«Ut fra den ærverdige tradisjon bør også årsdagen for den siste døde biskop medmindre han er blitt forflyttet til et annet bispesete, holdes med feiring av messen der helst stedets biskop fører forsete i domkirken. De troende og fremfor alt prestene oppfordres til at de ikke glemmer deres ledere, de som talte Guds ord til dem.»

I

Følgende intensjon kan føyes inn i den universelle forbønn:

5 For avdøde biskop N.,
at Gud for Jesu Kristi skyld må ta imot ham sitt himmelske rike,
lønne ham for hans hyrdegjerning
og for alt det gode som han utrettet,
og tilgi ham hans synder og feil. 
II

(Når den avdøde biskops etterfølger feirer messen i domkirken)

B Kjære medkristne! Den… døde min forgjenger, biskop N. La oss i takknemlighet for hva han betydde for vårt bispedømme (stift) vende oss til Gud i bønn for ham og for Kirken her hos oss:
1 For avdøde biskop N.,
at Gud for Jesu Kristi skyld må ta imot ham sitt himmelske rike,
lønne ham for hans hyrdegjerning
og for alt det gode som han utrettet,
og tilgi ham hans synder og feil. 
2 At samfunnslivet må gå frem og kjennetegnes ved gode sosialt ordninger,
også ved å ta vare på budskap som Kirken har forkynt gjennom tidene. 
3 For de syke og andre lidende
som fant trøst og oppreisning ved biskop N. liv og virke,
at de fortsatt må nyte godt av hans innsats. 
4 For vårt bispedømme (stift),
at vi må ta vare på og forvalte godt arven etter biskop N.
B Himmelske Far,
hør våre bønner for min avdøde medbror og forgjenger N.,
velsign vårt bispedømme (stift) i fremtiden,
og hjelp meg å føre videre den gode arv etter ham.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

For nærstående avdøde

Ektefelle
P a) For avdød ektemann:
Kjære N. [gjenlevende ektehustrus navn], kjære alle dere andre! «Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket Kirken og ga seg selv for den», skrev apostelen Paulus i sitt brev til efeserne. Samtidig som vi minnes din mann N. [avdøde ektefelles navn] som gikk bort (i) … [dato eller årstall], så la oss vende oss til Gud i bønn:
b) For avdød ektehustru:
Kjære N. [gjenlevende ektemanns navn], kjære alle dere andre! «En dyktig kone – hvem finner vel henne?» spurte den vise kong Salomo. Mens vi minnes din kone N. [avdøde ektefelles navn] som gikk bort (i) … [dato eller årstall], så la oss vende oss til Gud i bønn:
1 For N. [avdøde],
om den evige hvile og at det evige lys må skinne for ham (henne). 
2 For N. [gjenlevende ektefelle]
og for alle andre som tenker tilbake på
(og kjenner savnet etter) N. [avdøde]. 
3 For familie, slektninger og venner,
om takknemlighet for alt de fikk gjennom N. [avdøde]. 
4 Om evne og vilje
til å forvalte arven etter N. [avdøde] godt. 
P Barmhjertige Gud, himmelske Far,
vi takker deg for alt du gav oss gjennom N. [avdøde]
og ber deg se i nåde til N. [gjenlevende ektefelle] og til alle andre
som fikk glede seg sammen med N. [avdøde].
Gi ham (henne) den evige hvile,
og gi oss alle å tjene deg og hverandre i troskap.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Foreldre
P Kjære dere (N.) som i dag minnes N. (og N.N.)! Det er i samsvar med naturens orden når foreldre går bort før deres barn og når barna får ta vare på minnene og forvalte det gode som er tilbake etter foreldrene. La oss be om Guds hjelpe i dette oppdrag og samtidig om det evige liv for deres foreldre (far, mor, dine foreldre, din far, mor):
1 For våre (mine) foreldre N. og N.
(vår far N., vår mor N., min far N., min mor N.),
om den evige hvile og at det evige lys må skinne for dem (ham, henne). 
2 Om nåde for oss (meg) til å vise takknemlighet
for alt vi (jeg) fikk gjennom N. (og N.)
– fra liv og omsorg, til glede, støtte og fellesskap. 
3 Om visdom til å ta vare på den gode arv etter N. (og N.)
og til i troskap og solidaritet å gå veien videre. 
4 Om hjelp for oss, hver på vår plass,
til å skape gode familier og godt samhold. 
P Barmhjertige Gud, himmelske Far,
du reiste Jesus Kristus opp fra de døde
for at vi oppreist skal vandre sammen.
Ta imot N.s (og N.s) sjel i din himmel,
og la oss her på jorden vandre dine veier.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Medbrødre, slektninger og velgjørere
P Kjære dere alle! Kjærlighet og samhørighet består gjennom døden. La oss i tro påkalle Gud, vår allmektige Far, som oppreiste Kristus sin Sønn fra de døde, og be om frelse for våre avdøde medbrødre (medsøstre), slektninger og velgjørere:
1 For hele det kristne folk,
både våre nærmeste og alle andre,
at Herre må grunnfeste folket i tro og enhet. 
2 For alle oss som får nyte godt
av innsatsen fra våre avdøde medbrødre (medsøstre),
slektninger og velgjørere
og av arven etter dem,
om takknemlighet og godt forvalteransvar. 
3 At Gud i sin kjærlighet
må lønne våre avdøde brødre og søstre,
våre slektninger og velgjørere,
for deres gode gjerninger. 
4 At han i sin milde barmhjertighet
må tilgi dem deres synder i dette liv. 
P Herre, vi ber deg:
La vår inderlige bønn
bli til hjelp for de avdødes sjeler.
Fri dem fra all synd og gi dem del i den frelse
som også vi håper på å få del i sammen med dem.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

På minnedager for avdøde

I
P Kjære brødre og søstre! Vår Herre Jesus Kristus er død og oppstanden for å føre oss mennesker gjennom døden til oppstandelsen og det evige liv hos Gud. La oss vende oss til Gud med bønn om hans miskunn i møte med døden:
1 For alle døde i troen på Kristus,
om den evige hvile. 
2 For N. som (i) … [dato eller årstall] forlot denne verden,
om oppstandelse og evig liv. 
3 Om at Gud i sin nåde må lønne ham (henne)
for alt det gode han (hun) gjorde her på jorden. 
4 At Gud i sin barmhjertighet må rense ham (henne)
fra den syndeskyld han (hun) pådro seg i dette liv. 
5 For alle som sitter igjen
med gode minner etter N. 
6 For dem som kjemper med dødsangst og dødssmerte. 
7 For den neste iblant oss som skal dø. 
P Herre Gud, himmelske Far,
du er herre over liv og død.
Hør våre bønner for N. og for alle andre
som kjemper og strider under døden og dødens krefter.
Fri dem fra synd og gi dem den evige frelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.
II
P Kjære medkristne! Gud som velsigner oss i dette liv, vil også føre oss gjennom døden til den evige glede hos seg. Når vi i dag minnes N. som døde for … år siden, så la oss med håp og glede be til Gud og takke ham for hva han gav oss gjennom N.:
1 For alle (oss) som kjente N.,
for hans (hennes) familie, slektninger og venner,
om hjelp til å ta vare på og brukte godt de velsignelser
som er blitt dem (oss) til del gjennom N. 
2 For alle oss som er satt til å føre videre arven etter N.,
om klokskap, kraft og troskap i oppdraget. 
3 For oss når vi tenker tilbake på N. 
4 Om at Guds evige lys må skinne for N.,
og at Gud som oppreiser fra de døde,
må gi ham (henne) den evige hvile. 
P Himmelske Far,
du som velsigner for tid og evighet,
vi takker deg for alt du gav oss gjennom N.
og ber deg gi ham (henne) den evige hvile
og la det evige lys skinne for ham (henne).
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Ved besøk på gravplass

Denne forbønn kan brukes ved messe, ordets gudstjeneste eller annen samling ved besøk på en gravplass, f.eks. i forbindelse med allesjelers dag.

Se også forbønnene i bind III B (helgendager – juli – desember), 2. november (allesjelers dag).

P Kjære medkristne! Det er en god og from gjerning å be for de døde. La oss vende oss til Gud i bønn for dem som hviler på denne gravplass (gravlund, kirkegård) og som hver og en representerer en unik menneskeskjebne, og la oss be for oss i vår tjeneste for de levende og de døde:
1 At vi som Kirke må lykkes i å holde frem
håpet om oppstandelse og evig liv etter død og grav. 
2 For de kirkelige og kommunale myndigheter
med økonomisk og annet ansvar for våre gravplasser,
at de må være seg bevisst viktigheten
av å vise respekt for de avdøde og for deres minne. 
3 For alle som kjenner på sorg og savn
når de besøker denne gravplass (gravlund, kirkegård). 
4 Om takknemlighet for alt vi har mottatt
gjennom dem som hviler her. 
5 Om at Gud for Jesu Kristi skyld
må gi oss og våre avdøde et sikkert håp
om oppstandelse og evig liv. 

Herrens bønn (Fader vår) føyes inn her om ikke bønnen f.eks. ved messe kommer senere.

P Allmektige Gud, himmelske Far,
du reiste din Sønn opp fra de døde etter tre dager i graven.
Vi ber for dem som hviler på dette sted:
Før dem gjennom dødsskyggens dal til oppstandelsens morgen.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Her eller helt i slutten av besøket på gravplassen kan det tilføyes:

Herre, gi dem den evige hvile.
Og la det evige lys skinne for dem.
De hvile i fred.
Amen.

På en krigsgravplass

(Krigskirkegård)

P Kjære brødre og søstre. La oss vende oss til Gud i bønn for alle som er falt i krig og som er gravlagt her, og la oss be om fred og rettferdighet:
1 For Guds Kirke i hele verden,
for våre katolske og ikke-katolske brødre og søstre i troen,
om nåde til alltid å leve i Guds håp om fred og oppreisning. 
2 For nasjonenes politiske og militære ledere,
at de må bruke sin makt til å skape fred og rettferdighet. 
3 For dem som er falt i krig,
for sivile, for krigsfanger og for soldater,
om den evige hvile. 
4 For alle som lider eller har måtte lide
fordi deres nærmeste aldri kom hjem,
men ble igjen her. 
5 For dem som dro hjem
preget av fysiske og psykiske skader. 
6 For våre trossøsken i andre land. 
7 Om at vi alltid må stå fast i troen på Gud
som elsker alle sine barn,
og som vil reise oss opp på den ytterste dag. 
P Himmelske Far,
tilgi du oss skylden for alle de lidelser vi har påført hverandre ved krig.
Reis opp dem som krigen rammet med død.
Gi oss å bygge en verden i fred og rettferdighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Her eller helt i slutten av besøket på krigsgravplassen kan det tilføyes:

Herre, gi dem den evige hvile.
Og la det evige lys skinne for dem.
De hvile i fred.
Amen.

Forskjellige forbønner for avdøde

I

Påkallelse nr. 4 har en rekke alternative formularer, nemlig med henblikk på:

a) avdødes dåp
b) avdødes deltagelse i Eukaristien
c) nærstående døde
d) alle i troen avdøde
e) de trengende avdøde brødre
f) de gjenlevende
P La oss i tro påkalle Gud, vår allmektige Far, som oppreiste Kristus, sin Sønn, fra døden, og be om frelse for alle levende og døde:
1 At du, Herre, vil grunnfeste det kristne folk i tro og enhet. 
2 At du vil utfri hele jorden fra krig og elendighet. 
3 At du vil vise deg som en Far for dem
som er uten arbeide, mat eller bolig. 
4 a)
At du vil føre denne vår avdøde N.,
som i dåpen mottok spiren til det evige liv,
inn i de helliges samfunn. 
b)
At du, Herre, på den ytterste dag vil oppreise ham (henne)
som har mottatt Kristi legeme, det evige livs brød. 
(Eller for en prest:)
At han som øvet prestegjerning i Kirken,
må få gjøre tjeneste for din trone i himmelen, Herre. 
c)
At du vil lønne våre avdøde brødre, slektninger og velgjørere
for deres gode gjerninger. 
d)
At du vil ta alle som sov inn i håpet om oppstandelsen,
inn i lyset fra ditt åsyn. 
e)
At du vil trøste og hjelpe våre brødre i trengsel. 
f)
At du vil samle i ditt herlige rike
alle som i tro og hengivenhet er kommet hit. 
P Herre, vi ber deg:
La vår inderlige bønn bli til hjelp for de avdødes sjeler.
Fri dem fra all synd, og gi dem del i din frelse.
Du som lever og råder fra evighet til evighet. Amen.
II
P La oss be vår Herre Jesus Kristus om miskunn for alle våre avdøde:
1 Kristus, verdens Frelser!
Rens dem fra synd og skyld. 
2 Gi dem ditt livs fylde. 
P Vi ber også for dem som sørger over denne avdøde (sin avdøde far N.):
3 Trøst dem i deres smerte. 
4 Gjør dem faste i troen og sterke i håpet. 
P For oss selv og alle levende, men særlig for den neste blant oss som skal stå frem for Guds åsyn:
5 Gi oss anger og omvendelse. 
6 Styrk og bevar oss i din tjeneste. 
P Herre, vår Gud,
la din Kirkes bønn komme våre avdøde brødre og søstre til hjelp.
De har tjent deg her på jorden og satt sin lit til deg.
Fri dem fra all synd nå da de er gått hjem til deg,
og gi dem den evige frelse.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.