Tilbake

Forbønner

Dåp

Dåp under påskevigilien

Tekster til den universelle forbønn ved dåp under påskevigilien, se bind I A (søndager og helligdager i kirkeåret – festkirkeåret), år A, B og C, påskedag – Herrens oppstandelse, påskevigilien.

Ved dåp under påskevigilien synges før velsignelsen av dåpsvannet og dåpen (samtidig med prosesjonen til døpefonten) allehelgenslitaniet. I slutten av litaniet inngår det påkallelse for dåpskandidatene: «At du ved dåpen nåde vil gjenføde disse dine utvalgte.» (Ut hos electos per gratiam Baptismi regenerare digneris, te rogamus, audi nos.)

Etter dåpen med de forklarende riter og konfirmasjonen (men med bortfall av trosbekjennelsen) følger straks «den universelle forbønn som de nydøpte deltar i for første gang».

Dåp av voksen etter forenklet voksendåpsritual

(Tredje trinn ved dåp av voskne og unge) Etter homilien stiller dåpskandidaten seg sammen med fadderen (gudmoren) foran celebranten. Så ber hele forsamlingen denne eller en annen lignende bønn – som utgjør «Bønn og botsritus» –, hvorpå celebranten ber eksorsismebønnen som innleder den prekatekumenale salving, alt før selve dåpen:

C La oss be for denne vår kjære venn som søker Kristi sakramenter, og for oss selv at vi syndere som er på vei mot Kristus med et troende og angerfullt sinn, alltid må få vandre i det nye liv.
1 At angerens og botens ånd må bli tent i oss, la oss be til Herren, vår Gud. 
2 At vi som ved dåpen er død fra synden og frelst av Kristus, må kunne vise hans nåde, la oss be til Herren, vår Gud. 
3 At denne hans tjener med et rent og fromt hjerte må berede seg til møtet med vår Frelser Jesus Kristus, la oss be til Herren, vår Gud. 
4 At Kristus, som har tatt bort verdens synd, må helbrede ham (henne) for syndens smitte og løse ham (henne) fra dens åk, la oss be til Herren, vår Gud. 
5 At han (hun) må bli renset ved Den Hellige Ånd og ved Ånden bli ledet til fullkommen hellighet, la oss be til Herren, vår Gud. 
6 At han (hun) som ved dåpens sakrament skal begraves med Kristus, må dø fra synden og for alltid leve med Gud, la oss be til Herren, vår Gud. 
7 At han (hun) på veien mot Faderen må bære frukt i hellighet og kjærlighet, la oss be til Herren, vår Gud. 
8 At den verden Gud Faderen gav sin Sønn for, ved hans nåde må komme til tro og fylles av hans kjærlighet, la oss be til Herren, vår Gud. 
(A Jeg bekjenner for Gud,
den Allmektige, og for dere alle,
at jeg har syndet meget i tanker og ord,
gjerninger og forsømmelser,
ved min skyld.
Derfor ber jeg den salige Jomfru Maria,
alle engler og hellige og dere alle:
Be for meg til Herren vår Gud.)
Eksorsismebønn
C Herre, allmektige Gud,
du sendte din enbårne Sønn
for å gi mennesket som var syndens trell, dine barns frihet.
Ydmykt ber vi deg for denne din tjener
som i sitt liv vil møte denne verdens fristelser
og djevelens listige knep.
Fri ham (henne) fra mørkets makt
ved din Sønns lidelse og oppstandelse
når han (hun) bekjenner sine synder.
Vern ham (henne) ved Kristi nåde
og våk uten opphør over ham (henne)
under hans (hennes) vandring gjennom livet.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Selve syndsbekjennelsen kan utelates. Etter den avsluttende eksorsismebønn følger salvingen av katekumenen.

Etter dåpen med de forklarende riter og konfirmasjonen (men med bortfall av trosbekjennelsen) følger straks «den universelle forbønn som de nydøpte deltar i for første gang». Dagens universelle forbønn brukes, se bind I, II eller III.

Dåp av barn

Etter homilien og eventuell sang og/eller stillhet bes de troendes forbønn som følges av en avsluttende eksorsismebønn før den prebaptismale salving av dåpsbarna:

C Kjære brødre og søstre! La oss påkalle vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet for disse (dette) barn som skal motta dåpens nåde, for deres (dets) foreldre og faddere, og for alle døpte:
1 At du i lyset fra din døds og oppstandelses guddommelige mysterium, nådig vil gjenføde disse (dette) barn ved dåpen og innlemme dem (det) i din hellige Kirke. 
2 At du ved dåpen og konfirmasjonen, nådig vil gjøre dem (det) til trofaste disipler (en trofast disippel) og vitner (et vitne) om ditt Evangelium. 
3 At du nådig vil lede dem (det) slik at de (det) ved et hellig liv når frem til himmelrikets gleder. 
4 At du nådig vil gjøre foreldrene og fadderne til et troens lysende eksempel for disse (dette) barn. 
5 At du nådig alltid vil bevare deres familier (barnets familie) i din kjærlighet. 
6 At du fornyer dåpens nåde i oss alle. 

Når dåp meddeles under søndagsmessen, innføyes i slutten av den universelle forbønn (med dette eller et av de følgende formularer), men før påkallelsen av de hellige, en bedebønn (deprecatio) for den universelle Kirke og verdens behov. Tekster, se forbønnene i bind I.

Påkallelse av de hellige
C Hellige Maria, Guds Mor. 
Be for oss.
C Hellige Johannes Døperen. 
C Hellige Josef. 
C Hellige Peter og Paulus. 
(C Hellige N.)  
C Hellige N. 
C Alle Guds hellige menn og kvinner. 
Eksorsismebønn
C Allmektige evige Gud,
du som sendte din Sønn til verden
for å fordrive Satans, den onde ånds makt fra oss,
rive mennesket ut av mørket
og føre det inn i lyset, i ditt underfulle rike:
Ydmykt ber vi deg,
løs disse (dette) barn fra arvesyndens plett,
gjør dem (det) til et tempel for din majestet,
og la i din godhet Den Hellige Ånd bo i dem (det).
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Deretter følger salvingen av dåpsbarna.

Alternative forbønner ved dåp av barn

Et av alle de formularer som er foreslått ovenfor eller i de alternative forbønner nedenfor, kan anvendes. Det er også lov å velge elementer fra disse formularer – ja, sågar innføye nye – som gjør bønnen mer egnet. Fremfor alt bør det tas hensyn til det som ligger familiene særlig på hjertet. Forbønnen avsluttes alltid med påkallelse av de hellige.

I
C Av Herren er vi kalt til å være et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud kan kalle sitt eget. La oss påkalle den allmektige Guds barmhjertighet for disse barn som skal motta dåpens nåde, for deres foreldre og faddere, og for alle døpte:
1 At du nådig ved dåpen vil legge disse barn til din Kirke. 
2 At de, tegnet med korsets tegn, under alle livets omskiftelser åpent må bekjenne seg til Kristus, Guds Sønn. 
3 At de, begravet med ham ved dåpen til døden, må få del i hans oppstandelse. 
4 At de, lært opp ved foreldrenes og faddernes ord og eksempel, må vokse som levende lemmer på Kirken. 
5 At dåpens nåde må bli fornyet i alle som her er tilstede. 
6 At alle Kristi disipler, som ved dåpen er blitt ett legeme, alltid må forbli i én tro og én kjærlighet. 
II
C Kjære brødre og søstre! La oss påkalle vår Herre Jesu Kristi barmhjertighet for disse barn som skal motta dåpens nåde, for deres foreldre og faddere, og for alle døpte:
1 At disse barn ved dåpen må få rett til å være Guds barn, la oss be til Herren, vår Gud. 
2 At de som grener podet inn på det sanne vintre, ved sin tro må bli fullt og helt Kristi disipler, la oss be til Herren, vår Gud. 
3 At de ved å holde Kristi bud alltid må forbli i hans kjærlighet og frimodig forkynne Evangeliet for menneskene, la oss be til Herren, vår Gud. 
4 At de, rettferdiggjort ved Kristi Frelserens nåde, må vinne den evige arv, la oss be til Herren, vår Gud. 
5 At foreldrene og fadderne må lære disse dåpsbarn å kjenne og elske Gud, la oss be til Herren, vår Gud. 
6 At alle mennesker må få del i dåpens gjenfødelse, la oss be til Herren, vår Gud. 
III
C Av Herren er vi kalt til å være et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud kan kalle sitt eget. La oss påkalle den allmektige Guds barmhjertighet for disse barn som skal motta dåpens nåde, for deres foreldre og faddere, og for alle døpte:
1 At disse barn ved dåpen må få rett til å være Guds barn, så Gud finner behag i dem, la oss be til Herren, vår Gud. 
2 At de, født på ny av vann og Den Hellige Ånd, alltid må leve i denne Ånd og vitne om det nye liv for menneskene, la oss be til Herren, vår Gud. 
3 At de må bli istand til å stå imot djevelens listige knep og fristelsene til det som galt er, la oss be til Herren, vår Gud. 
4 At de må elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte og av hele sin sjel og av hele sitt sinn og av all sin kraft, og sin neste som seg selv, la oss be til Herren, vår Gud. 
5 At vi som her er tilstede, må bære vitnesbyrd for disse barn om vår tro, la oss be til Herren, vår Gud. 
6 At alle som tror på Kristus, alltid og overalt ved sin ferd må vitne om det korsets tegn som de mottok ved dåpen, la oss be til Herren, vår Gud. 
IV
C La oss be om Kristi barmhjertighet for disse barn, for deres foreldre og faddere, og for alle døpte:
1 At de av vann og Den Hellige Ånd må bli født på ny til det evige liv. 
2 At de må bli levende lemmer på din hellige Kirke. 
3 At de må kunne lytte til, tjene og vitne om ditt hellige Evangelium. 
4 At de siden med glede får komme til bordet der ditt offer feires. 
5 At de, ved å lære av de kristnes ord og eksempel, må vokse i hellighet og visdom. 
6 At de må elske Gud Herren og sin neste slik du har lært oss. 
7 At alle dine disipler alltid må leve i én tro og én kjærlighet. 
Alternativ eksorsismebønn
C Herre, allmektige Gud,
du sendte din enbårne Sønn
for å gi mennesket, som var syndens trell, dine barns frihet.
Ydmykt ber vi deg for disse barn,
du som vet at de i sitt liv vil møte denne verdens fristelser
og vil måtte kjempe mot djevelens listige knep.
Fri dem nå fra arvesyndens plett
ved kraften i din Sønns lidelse og oppstandelse.
Vern dem ved Kristi nåde,
og våk uten opphør over dem
under deres vandring gjennom livet.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.

Nøddåp av barn

(Dåp av barn i dødsfare eller når døden er umiddelbart forestående, i fravær av både prest og diakon) Når vannet er gjort klart – selv om det ikke skulle være vigslet – og foreldrene, fadderne og, dersom det lar seg gjøre, noen av de nærmeste og venner er samlet rundt det syke barnet, begynner den forrettende (dvs. en egnet troende) de troendes forbønn i kortform som slutter med en lengre bønn:

F La oss påkalle den allmektige Guds barmhjertighet for dette barn som skal motta dåpens nåde, for dets foreldre og faddere, og for alle døpte:
1 At du nådig ved dåpen vil innlemme dette barn i din Kirke. 
2 At du nådig ved dåpen må skjenke det retten til å være Guds barn. 
3 At det, begravet med Kristus ved dåpen til døden, må få del i hans oppstandelse. 
4 At du fornyer dåpens nåde i alle som her er tilstede. 
5 At du nådig må bevare i én tro og én kjærlighet alle Kristi disipler, de som ved dåpen er blitt ett legeme. 
F Gud, all livets og kjærlighetens kilde,
vår Herre Jesu Kristi Far,
du støtter foreldrene i deres omsorg,
du ser de farer som truer barna,
og du åpenbarer din kjærlige plan
for deres gjenfødelse til det evige liv.
Lytt i nåde til vår inderlige bønn:
La ikke dette barn bli holdt fast
under syndens herredømme,
men ta det i barmhjertighet opp i din Sønns rike.
Vi ber derfor for ham (henne) som vi gir navnet N.
Av vann og i kraft av Den Hellige Ånds virke
skal han (hun) likedannes med din Salvede
i hans døds og oppstandelses mysterium.
Gi ham (henne) del i barnekåret,
gjør ham (henne) til din Salvedes medarving
og la ham (henne) få glede seg
over samfunnet med deg i Kirken
sammen med din enbårne Sønn og Den Hellige Ånd,
fra evighet til evighet.
A Amen.