Tilbake

Forbønner

Caritas

Se også Forbønn ved velsignelse av hjelpeorganisasjon og rådsmøte mv.

Forbønn for de nødlidende

P Kjære kristne! Gud elsker de fattige og nødlidende. La oss be for dem og for vår holdning til deres nød:
1 For Kirkens forkynnelse og innsats i hele verden,
at de fattiges og nødlidendes vanskeligheter
alltid må stå sentralt i vår tenkning og holdning. 
2 For statens ledere og andre med makt i samfunnet,
at de må bruke sin stilling til beste for de lidende. 
3 For dem som mangler mat og drikke,
tak over hodet eller nødvendig helsevern og -pleie. 
4 For oss i vårt arbeid for dem som har det vondt,
og for vår hjelpeorganisasjon Caritas Norge. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
din Sønn tok på seg en tjeners skikkelse
og ble fattig for at vi skulle bli rike i ham.
Fyll oss med hans sinnelag.
Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønn etter en naturkatastrofe

P Kjære kristne! Noen ganger rammes vi av naturkrefter som overgår alt hva vi har kunnet forestille oss. La oss vende oss i bønn til Gud som er både allmektig og kjærlig:
1 Om at Den katolske kirkes verdensomspennende fellesskap
må vise seg i form av solidaritet og praktisk hjelp
til våre medbrødre og -søstre som er rammet av …-katastrofen i N. 
2 For statsledere og for nasjonale og internasjonale hjelpeorganisasjoner,
om evne til å se omfanget av ulykken som nå har rammet (oss),
om vilje til å love hjelp og støtte der det trenges mest
og om troskap i å holde hva de lover. 
3 For alle som er rammet av …-katastrofen,
spesielt for de fattigste, de minste og de svakeste. 
4 For oss og våre hjelpeorganisasjoner i disse dager,
og for Kirken og de lokale hjelpeorganisasjoner på katastrofestedet,
om kraft, visdom og utholdenhet i arbeidet som pågår. 
P Allmektige og barmhjertige Gud,
ofte har vi vanskelig for å se din kraft og kjærlighet.
Vi ber deg være til stede i den ulykke som nå har rammet N. så hardt,
slik at vi blir i stand til å se deg i de lidende og din hånd i de hjelpende.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønn ved krig, opprør mv.

Se også Forbønn om konfliktløsning ved våpenhvile- og fredsforhandlinger

P Kjære kristne! Gud vil at vi skal leve sammen i rettferdighet, fred og fordragelighet. La oss rope til ham om hjelp for dem som ikke har klart dette og nå lider under krigen (opprøret) i N.:
1 For Kirkens forkynnelse av fredsbudskapet fra Jesus Kristus,
at dette samme med alle former for fredsinnsats
må hjelpe oss til å overvinne vold og urettferdighet
og til å skape et samfunn preget av fred, rettferdighet og solidaritet. 
2 For dem som med vold forsøker å løse et problem,
og for alle som arbeider for å finne en bedre løsning,
at hver og en må innse det enkelte menneskes og de manges lidelse
og gjøre hva som er mulig for å redusere ulykken i N. og ikke øke den. 
3 For de mange uskyldige offer for krigen (opprøret) i N.,
at lidelse og håpløshet må vike for nytt håp om fred og rettferdighet. 
4 For hjelpearbeidet som foregår for krigens (opprørets) offer,
spesielt for Caritas' innsats,
at arbeidet må bære gode frukter og lindre smertene. 
5 For den enkelte soldat (og opprører, kriger)
som er involvert i de pågående kamper,
at han ikke må misbruke sin posisjon eller sine muligheter,
men være med på å redusere ulykken
og skape grunnlag for gode forhold på sikt. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du sendte din Sønn, Fredsfyrsten, til verden.
Rør ved menneskenes hjerter og hoder
slik at de makter å finne en fredelig løsning,
preget av rett og rettferdighet.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønn ved lokal katastrofe

P Kjære kristne! Når katastrofen nå også har rammet oss, har vi i siste instans bare Gud å vende oss til. La oss med et «Kyrie eleison» rope til ham:
1 For våre medkristne her og i hele verden,
om kraft og engasjement for å bringe din miskunn
til dem som er rammet av katastrofen her hos oss (i N.). 
2 For offentlige og private hjelpeorganisasjoner
og for den enkelte som gjør en innsats,
at de alle må oppleve at innsatsen betyr noe for mange. 
3 For den enkelte som er rammet av …-katastrofen,
at hver og en må finne lindring og trøst
og se et godt håp i tiden fremover. 
4 For oss i denne menighet (i dette fellesskap)
i situasjonen vi nå opplever,
at vi med hjerte og hånd gjør hva vi som kristne har å gjøre. 
5 For hjelpearbeidet som foregår,
spesielt for Caritas' innsats,
at arbeidet må bære gode frukter og bli til velsignelse. 
P Himmelske Far, gode Gud,
du gikk inn i våre lidelser da du sendte din Sønn til verden.
Se i nåde til oss i det forferdelige som vi opplever,
og la oss merke din miskunn.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Bønnesamling etter terrorhandling

Etter melding om en fryktelig terrorhandling kan det være naturlig å holde bønnesamling i kirke eller på annet passende sted. Den forrettende (F) som leder samlingen, kan være prest, diakon eller legperson. Struktur og tekster anført nedenfor kan brukes i den utstrekning de synes å passe. Holdes det messe, kan forbønnen nedenfor brukes i messen.

Åpningssang

Alt står i Guds faderhånd (LH318) eller

Attende Domine et miserere (LH429) eller

O bli hos meg! (LH708) eller

Kringsatt av fiender (LH761) eller

Ikke en spurv til jorden (LH767)

Innledning
Skriftlesning

2 Krøn 20,1-6.13-15.18-19 eller

Ordspr 3,29-33; 4,13-19 eller

Jer 30,5.10abc.11ab; 31,15-16 eller

Klag 2,10-11.13.15-16.18-19; 3,16-22 eller

1 Joh 3,4-17 eller

Luk 12,1-7

Responsoriesalme

Salme 22, 2. 5-6. 13a.17. 20-21. 23.24ab. 25

Omkved: Herre, vær ikke langt borte, skynd deg og hjelp meg! (V. 20)

Eller:

Salme 59, 2-3. 4-5b. 5c-6. 17. 18

Omved: Min Gud, vern meg mot dem som reiser seg mot meg. (Jf. v. 2)

Eller:

Salme 88, 2-3. 4-5. 10b-11. 18-19

Omkved: Herre, du Gud som frelser meg, jeg roper til deg dag og natt. (V. 2)

Stillhet
Forbønn
F Kjære brødre og søstre! Vi fylles av bestyrtelse i møte med den destruktive volds grusomhet. La oss i barnlig tillit bønnfalle Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, han som frelser sitt folk og som også er vår Gud:
1 Om at Kirken i N.
må la seg inspirere av Herrens mor,
kvinnen som full av fortvilelse stod under Sønnens kors da han led. 
K Dóminum deprecémur.
A Te rogámus, audi nos.

Eller:

K Kyrie eleison.
A Kyrie eleison.
2 At den må komme de fortvilede hjerter i møte
og makte å peke på håpet om en kjærlighetens sivilisasjon. 
3 For alle som bringer hjelp,
at de blant de fortvilede må fortsette å være vitner
om Guds nærvær i historien og om Kristi seier over døden. 
4 For nasjonenes ledere,
at de ikke må la seg prege av hat og gjengjeldelsens ånd,
men gjøre alt for å hindre at ødeleggelsens våpen
skal så mer hat og død. 
5 For dem som befinner seg i sorg og smerte
over den vold som er begått mot slektninger og venner,
at de i lidelsens stund ikke lar seg underkue
av smerte eller desperasjon. 
6 For dem som er rammet av sinnsyke terrorhandlinger,
at de må få balanse og helbred tilbake
og bli spart for nag og hevnens mentalitet. 
7 For terrorens utøvere og støttespillere,
at de må innse hva de gjør seg skyldig i,
at de må vende om
og at deres vilje til å gjøre det rette
må frigjøres fra fanatisme og mangel på perspektiver. 
8 For de brødre og søstre som er døde i voldens galskap,
at de i Herren må finne glede og evig hvile
og at deres død ikke må være forgjeves. 

(Utenom ved messe ber så alle Herrens bønn [Fader vår], innledet med disse ord:

F Å Herre Jesus,
kom i hu innfor din himmelske Far våre døde brødre og søstre
og de brødre og søstre som nå lider eller frykter iblant oss.
Kom også oss i hu når vi ber slik du har lært oss: 
A Fader vår…)

Til slutt bes den avsluttende bønn:

F Allmektige og miskunnsrike Gud,
de som sår uenighet, kan ikke forstå deg,
de som elsker vold, kan ikke motta deg.
Se til oss i våre smerter,
frembragt av terrorens og dødens handlinger.
Fri oss fra ondskapens ånd og bånd.
Styrk dine barn og åpne våre hjerter for håpet
slik at vi får oppleve ro og fred.
Ved Kristus, vår Herre.
A Amen.
Velsignelsen
Slutningssang

Vår Gud han er så fast en borg (LH303) eller

Til kjærleik Gud oss skapte (LH463) eller

Alltid freidig når du går (LH589) eller

Jeg er i Herrens hender (LH713) eller

Nærmere deg, min Gud (LH797) eller

Så ta da mine hender (LH799)

Forbønn for flyktninger og asylsøkere

P Kjære kristne! Som nyfødt måtte Jesus Kristus flykte sammen med Maria og Josef til Egypt. La oss vende oss til Gud Sønn i bønn for dem som i dag er på flukt:
1 For Kirken som verdensomspennende fellesskap,
at vi over alt må by et godt hjem for dem som tvinges hjemmenfra. 
2 For statens ledere og andre med makt i samfunnet,
at omsorg, rettferdighet og rimelighet må prege dem
når de møter vår tids flyktninger og asylsøkere. 
3 For folk som lever i angst og usikkerhet,
langt fra deres tidligere hjem. 
4 For oss på dette sted,
at vi i de fremmede må se Jesus Kristus. 
P Barmhjertige og gode Gud,
du som har skapt alle mennesker
og som gjennom din Sønn kjenner nøden til dem på flukt,
hør våre bønner for de asylsøkere og flyktninger
som banker på vår dør.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønn ved caritassamling

P Kjære caritasmedarbeidere! Gud kaller oss til innsats for de fattige og lidende. La oss be om iver og klokskap i dette arbeid:
1 For Caritas Internationalis og for caritasarbeidet over alt i verden,
at det må bruke og styrke Kirken som et overnasjonalt fellesskap. 
2 Om et konstruktivt samarbeid med statlige hjelpeorganer,
og for dem som der har ansvar. 
3 For de hjelpetrengende
både her hos oss og over alt i verden. 
4 For caritasarbeidet i våre menigheter (vår menighet),
og spesielt for våre lokale caritasgrupper (vår lokale caritasgruppe). 
P Himmelske Far, gode Gud,
du som elsker hvert menneske,
hjelp oss å bringe denne kjærlighet videre,
og gi oss inspirasjon og glede i vårt caritasarbeid.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønn for adventaksjonen

Norges Unge Katolikker (NUK) arrangerer tradisjonelt og i samarbeid med Caritas Norge en årlig hjelpeaksjon i adventstiden, kalt «adventaksjonen». Mange steder inngår det egne deltagersamlinger der det også holdes messe. I en rekke menigheter møter man aksjonen under en høymesse i adventstiden med etterfølgende kirkekaffe. Den følgende forbønn eller deler av den kan brukes ved slike anledninger.

P Kjære brødre og søstre i Kristus! Når vi forbereder julen, den store gledesfest, kaller Gud oss også til å vise omsorg for dem som ikke har det så godt. La oss spesielt be for årets adventaksjon og dem den sikter inn mot:
1 For Kirkens virke over alt i verden,
spesielt for arbeidet for å skape sosial rettferdighet
og for å hjelpe dem som har det tyngst. 
2 For årets adventaksjon,
at den må gi innsikt i hjelpebehovene
og gi oss anledning til selv å gjøre en god og nyttig innsats. 
3 For menneskene i N.,
at de må ha nytte og glede av vår aksjon. 
4 For alle i Norges Unge Katolikker og i Caritas Norge
som har et spesielt ansvar for årets adventaksjon. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som sendte din Sønn til verden som din store gave til oss,
hjelp oss å vise den samme omsorg og gavmildhet
for dem som i dag er presset under ulike behov.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønn for fasteaksjonen

Fastetiden er en viktig periode for innsamling til caritasarbeidet, kalt «fasteaksjonen». Innsamling av de samlede midler blir særlig meningsfullt om det skjer som offergang under aftenmessen skjærtorsdag. Det kan også være naturlig å markere aksjonen på et tidligere tidspunkt i fastetiden. Holdes det i den anledning en egen messe eller annen gudstjeneste, kan den følgende forbønn brukes.

P Kjære kristne! «Dette er den faste jeg har valgt – sier Herren gjennom profeten Jesaja –: å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.» La oss be for årets fasteaksjon:
1 For caritasarbeidet over hele verden,
at vi må få vilje og nåde til å engasjere oss i det,
også gjennom årets fasteaksjon. 
2 For statens ledere og andre med makt i samfunnet,
at de må verdsette folks nestekjærlighet
høyere enn egoisme og egenkjærlighet. 
3 For dem i N.
som vi ønsker å nå gjennom årets aksjon. 
4 For alle som har tatt på seg
særlige caritative gjøremål i denne fastetid. 
P Himmelske Far, barmhjertige Gud,
du som vil ha en rett faste,
hjelp oss å se vår nestes behov
og gi oss vilje til å tjene deg i omsorg for de nødlidende.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Forbønn på caritassøndagen

Siste søndag i september (24. – 30. september) er i Norge caritassøndag hvor Kirken spesielt ber for caritasarbeidet. Det kan gjøres innføyelser i de vanlige forbønner, se bind I B (søndager og helligdager i kirkeåret – det alminnelige kirkeår), år A, B og C, 25. og 26. søndag i det alminnelige kirkeår, eller det kan bes en særskilt forbønn som her foreslått.

P Kjære kristne! Gud elsker de fattige og lidende. La oss be for dem og for vår holdning til deres nød:
1 For det arbeid blant de nødlidende
som Caritas står for. 
2 Om velsignelse for folk og stat
når offentlige myndigheter velger å støtte arbeidet
for dem som lider. 
3 Om hjelp til å arbeide
for en rettferdig fordelig av jordens ressurser
slik at vi får en verden med likhet for alle mennesker. 
4 For dem som mangler mat og drikke,
tak over hodet og nødvendig helsestell. 
5 For Caritas Norge og for dets ledelse og medarbeidere,
om glede og velsignelse når de legger til rette for vår caritasinnsats. 
P Barmhjertige og gode Gud,
du som elsker oss,
hjelp oss å elske og vise omsorg for hverandre,
og spesielt for dem som har det tyngst.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.