Bønnebok

Eukaristien

Innledning

Den hellige Messe er kilden og høydepunktet i Kirkens liv. Ved den siste nattverd innstiftet vår Frelser det eukaristiske offer av sitt legeme og blod, for å gjøre korsofferet nærværende ned gjennom tidene. Han betrodde Kirken, sin elskede brud, dette synlige minne om sin død og oppstandelse: kjærlighetens sakrament, enhetens tegn.

Under eukaristien forenes vi med den himmelske liturgi og foregriper det evige liv da Gud skal være alt i alle. Messeofferet er en representasjon av Kristi ene fullkomne offer. Den historiske hendelsen på Golgata repeteres ikke, ei heller fortsetter den. Kristus dør ikke igjen, men under Messeofferet blir Hans ene offer hevet over tid og rom, og gjort nærværende igjen.

’Eukaristien er også Kirkens offer. Kirken, Kristi Legeme, har del i sitt hodes offer. Sammen med Ham frem­bæres den selv fullt og helt. Den forener seg med Hans forbønn hos Faderen for alle mennesker. I eukaristien blir Kristi offer også Hans lemmers offer. De troendes liv, deres lovsang og lidelser, deres bønn og deres arbeid, forenes med Kristi gjerning og Hans fullkomne offergave og får på denne måten en helt ny verdi. Kristi offer som er til stede på alteret, gir alle kristne slektledd mulighet for å forene seg med Hans offergave.’ (KKK 1368)

I den hellige Messe tilber vi Treenigheten, vi takker Gud for alt han har gitt oss, også de ting vi ikke er klar over (Eukaristi betyr ’takksigelse’). Vi ber om tilgivelse for våre synder og forsømmelser, og vi ber Gud om å se til våre åndelige og materielle behov. Messen kan også feires for de avdøde.

’Den hellige kommunion ved Kristi Legeme og Blod gjør nattverdsgjesten sterkere til ett med Herren, forlater mindre alvorlige synder og beskytter mot alvorlige. Siden kjærlighetens bånd mellom nattverds­gjesten og Kristus styrkes, styrker mottagelsen av dette sakrament enheten i Kirken, Kristi mystiske legeme.’ (KKK 1416)

Utfoldelsen av den himmelske liturgi beskrives spesielt i Johannes’ Åpenbaring (blant annet i kap. 4-5 og kap. 19), og man kan der gjenkjenne en stor mengde elementer fra messens gang.

For å delta i Messen på en verdig måte bør man: Komme før Messen begynner og forlate kirken først etter at presten er gått ut. La kroppsholdningen (bevegelser, påkledning) uttrykke ærefrykt, høytid og glede. Ønsker man å motta den hellige kommunion, må man være i nådens stand, normalt skal man også ha overholdt den eukaristiske fasten på én time. Har man en alvorlig synd på samvittigheten, skal man ikke gå til alters uten først å ha skriftet. (KKK1387 og 1415, 1 Kor 11,27-29)

Bruk gjerne noe tid etter Messen i bønn og takksigelse for de nåder du har mottatt!

Bønn før Messen

Takk, Herre, for din Kirke. Lær oss å elske den. Skjenk den Åndens gaver, liv styrke og sannhet. Gi oss lengsel etter ditt rikes komme. Vi ber deg for vår hellige Far, paven, for vår biskop og våre prester, for hele vår menighet og for dem som står i dens tjeneste. Velsign alle som er her og alle som ikke er her. La dem merke ditt nærvær i sitt liv. Tal til oss i dag, vekk vår hunger etter livets Ord og livets Brød. Herre, deg vil vi takke og lovprise i all evighet. Amen.

Ministrantenes bønn før Messen

Herre Jesus Kristus, du har kalt oss til tjeneste ved ditt alter. Det er en stor ære for oss å kunne tjene deg. Når vi hører ditt ord og sammen feirer gudstjeneste, er du midt iblant oss. Hjelp oss å utføre vår tjeneste med verdighet slik at vi i ditt nærvær vokser i troen. Amen.

Bli hos meg Herre!

Av den hellige P. Pio. Bes f.eks. etter kommunion.

Bli hos meg, Herre, for ditt nærvær er nødvendig for ikke å krenke deg. Du vet hvor lett jeg har for å forlate deg.

Bli hos meg, Herre, for jeg er svak og trenger din styrke for ikke å falle så mange ganger.

Bli hos meg, Herre, for du er mitt liv, og uten deg kjølner jeg i min iver.

Bli hos meg, Herre, for du er mitt lys og uten deg forblir jeg i mørket.

Bli hos meg, Herre, for at du skal la meg kjenne din vilje.

Bli hos meg, Herre, for at jeg skal høre din stemme og følge deg.

Bli hos meg, Herre, for jeg ønsker å elske deg høyt, og alltid være i ditt nærvær.

Bli hos meg, Herre, hvis du vil at jeg skal forbli deg trofast.

Bli hos meg, Herre, for selv om min sjel er svært fattig, ønsker den å være for deg et trøstens sted, et kjærlighetens rede.

Bli hos meg, Jesus, for i denne farefulle livets natt trenger jeg deg. Det er alt sent, og døden nærmer seg… Mørket gjør meg fortvilet, fristelsene, all tørken, sorgene og korsene, og å…!

Bli hos meg, Herre, for når døden kommer, vil jeg være ett med deg; om ikke sakramentalt i den hellige kommunion, så ihvertfall ved nåden og ved kjærligheten.

Bli hos meg, Jesus.

Jeg ber ikke om din guddommelige trøst, for jeg fortjener den ikke, men om ditt allerhelligste nærværs gave. Å ja, det ber jeg deg om.

Bli hos meg, Herre.

Jeg søker bare deg, din kjærlighet, din vilje, ditt hjerte, din Ånd, for jeg elsker deg, og jeg ber deg ikke om annen lønn enn at denne kjærligheten må vokse. En holdbar og praktisk kjærlighet. Å elske deg av hele hjertet på jorden, for å kunne fortsette å elske deg fullkomment i all evighet. Amen.

Tantum Ergo

Tantum ergo sacramentum Venerémur cérnui. Et antiquum documéntum Novo cedat rítui. Praestet fides supplémentum Sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque Laus et jubilátio, Salus honor, virtus quoque Sit et benedíctio; Procedénti ab utróque Compar sit laudátio. Amen

La oss da med bøyet hode ære dette sakrament. Vike skal de gamle ofre For det nye testament. La da troen være støtte der hvor tanken ei er kjent. Far og Sønn med lov vi hyller, ærer dem med fryd og tro, hell og heder, signing, glede, alt som kan av hjertet gro. Samme lov og pris til Ånden som går ut fra disse to. Amen.

Presten: Brød fra himmelen har du gitt dem (Påsketiden: Alleluia).

Alle: I det bor all vår glede (Påsketiden: Alleluia).

Presten: La oss be.
Gud, i dette underfulle sakrament har du etterlatt oss minnet om din lidelse.
Vi ber deg: Gi oss å ære ditt legemes og blods hellige mysterier og alltid få kjenne frukten av din gjenløsning. Du som lever og råder fra evighet til evighet.

Alle: Amen

Litani til Kristus i det hellige Sakrament

Herre, miskunn deg Herre, miskunn deg
Kristus, miskunn deg Kristus, miskunn deg
Herre, miskunn deg Herre, miskunn deg
 
Kristus, hør oss Kristus, bønnhør oss
 
Gud Fader i himmelen Miskunn deg over oss
Gud Sønn, verdens Frelser Miskunn deg over oss
Gud Hellige Ånd Miskunn deg over oss
Hellige Treenighet, én Gud Miskunn deg over oss
Kristus i alterets sakrament Miskunn deg over oss
Kristus, du levende brød fra himmelen Miskunn deg over oss
Kristus, du herlighetens brød Miskunn deg over oss
Kristus, vår skjulte Gud og frelser Miskunn deg over oss
Kristus, den nye pakts prest og offergave Miskunn deg over oss
Kristus, vårt lovprisningsoffer til Faderen Miskunn deg over oss
Kristus, sonoffer for levende og døde Miskunn deg over oss
Kristus, du lydige Guds Lam Miskunn deg over oss
Kristus, du engelenes brød Miskunn deg over oss
Kristus, du nådens kilde Miskunn deg over oss
Kristus, du sjelens kraft og glede Miskunn deg over oss
Kristus, du trøst for sorgfulle Miskunn deg over oss
Kristus, du tilflukt for syndere Miskunn deg over oss
Kristus, du styrke for svake Miskunn deg over oss
Kristus, du legedom for syke Miskunn deg over oss
Kristus, du vederkvegelse for døende Miskunn deg over oss
Kristus, du vandringsbrø Miskunn deg over oss
Kristus, du pantet på vår oppstandelse Miskunn deg over oss
Kristus, du vår salighet Miskunn deg over oss
Ved din hellige menneskevordelse Frels oss, Herre
Ved din bitre lidelse Frels oss, Herre
Ved din tjenende ydmykhet Frels oss, Herre
Ved din kjærlighet inntil døden Frels oss, Herre
Ved ditt legeme som ble ofret Frels oss, Herre
Ved ditt blod som ble utgydt Frels oss, Herre
Ved din død som vi forkynner Frels oss, Herre
Ved din oppstandelse og himmelferd Frels oss, Herre
Ved din gjenkomst i herlighet Frels oss, Herre
Vi arme syndere Vi ber deg, bønnhør oss
Vekk i oss lengselen etter ditt hellige måltid Vi ber deg, bønnhør oss
Skjenk oss ærefrykt for ditt nærvær Vi ber deg, bønnhør oss
Foren oss ved ditt bord i innbyrdes kjærlighet Vi ber deg, bønnhør oss
La oss aldri forråde deg Vi ber deg, bønnhør oss
Dra oss alle til deg Vi ber deg, bønnhør oss
Gjør oss urokkelige i troen Vi ber deg, bønnhør oss
Styrk vår kjærlighet til deg Vi ber deg, bønnhør oss
Rens oss for all synd Vi ber deg, bønnhør oss
 
Vær oss nær i vår dødsstund Vi ber deg, bønnhør oss
Gi oss å dø i din kjærlighet Vi ber deg, bønnhør oss
La oss få oppstå med deg på den ytterste dag    Vi ber deg, bønnhør oss
Guds Sønn Vi ber deg, bønnhør oss
 
Guds Lam, som tar bort verdens synder Skån oss, Herre
Guds Lam, som tar bort verdens synder Bønnhør oss, Herre
Guds Lam, som tar bort verdens synder Miskunn deg over oss

Bønn ved kommunion I

Kristus, brød fra himmelen, du som er kommet for å gi verden liv: kom også til meg med livets uforgjengelige gave. Rens meg fra min synd, så jeg tillitsfull og med ren samvittighet kan tilbe deg. Helliggjør meg, vær mitt vern og bli alltid hos meg. La meg en gang komme dit hvor du er og se deg ansikt til ansikt.

(St. Ambrosius 330-397)

Bønn ved kommunion II

Jeg tror, Herre, og bekjenner at Du i sannhet er Kristus, den levende Guds Sønn, som har kommet for å frelse syndere, som jeg er den fremste blant. Videre tror jeg at dette er Ditt allerreneste legeme og at dette er selve Ditt dyrebare blod. Derfor ber jeg Deg: Forbarm Deg over meg og tilgi meg alle mine synder, frivillige eller ufrivillige, i ord eller gjerning, bevisst eller ubevisst, og verdige meg å ta del i Dine allerreneste mysterier, ikke til fordømmelse, men til syndenes forlatelse og evig liv. Amen! Ta imot meg idag, Guds Sønn, som deltaker i Din mystiske nattverd, for jeg vil ikke forråde Din hemmelighet for Dine fiender, ikke heller vil jeg kysse Deg slik som Judas, men som røveren bekjenner jeg Deg: Kom meg ihu, o Herre, i Ditt rike. La ikke deltakelsen i Dine hellige mysterier bli meg til dom og fortapelse, o Herre, men til helbredelse for sjel og legeme.

(Fra Østkirken)

Anima Christi

Kristi sjel, hellige meg.
Kristi legeme, frels meg.
Kristi blod, fyll meg,
Vann fra Kristi side, tvett meg.
Kristi lidelse, styrk meg.
Gode Jesus, bønnhør meg.
I dine sår, skjul meg.
La meg ikke skilles fra deg.
Mot den onde fiende, vern meg.
I dødstimen, kall meg. Og inn for ditt åsyn hent meg, så jeg alltid kan prise deg med dine hellige i evigheters evighet. Amen.

(Bønn fra 1300-tallet)

Skuddbønn før kommunion

Du, å Kristus, er ærens Konge,
du er Faderens evige Sønn!

(Bedt før kommunion av den hl. Thomas Aquinas.)

Ministrantenes bønn etter Messen

Herre, vi takker deg for ditt nærvær i ord og sakrament. La oss få bære din fred ut i verden. hjelp oss å være gode, bevar oss fra synd og skyld. Gi oss å vokse i alt som er godt, og la oss få være dine vitner i vår hverdag. Kall mange mennesker inn i ditt følge så ditt rike må komme til alle mennesker. Amen.

Åndelig kommunion

Åndelig komunion vil si å forene seg i sitt hjerte med Jesus i eukaristiens sakrament. Vi lengter etter å motta ham i sakramentet og takker ham for hans nærvær. Hvis vi ikke kan komme i kirken eller av andre grunner er forhindret fra å motta kommunion, er det fint å gjøre dette. Det kan også gjøres som en del av bønn til bestemte tider på dagen eller når vi besøker kirken og tilber Jesus utenfor messen. Gjennom åndelig kommunion holder vi vår kjærlighet og lengsel etter Jesus i eukaristien levende. Vi kan bruke våre egne ord eller følgende bønn:

Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er til stede i det aller helligste sakramentet. Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forener meg helt med deg, tillat aldri at jeg skilles fra deg. Amen.

Eukaristisk bønn I (Den romerske canon)

Mildeste Fader, i ydmykhet bønnfaller vi deg ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, at du nådig vil motta og velsigne disse gaver, dette hellige og rene offer, som vi bringer deg fremfor alt for din hellige katolske kirke. Skjenk den din fred, vern, samle og styr den over hele jorden i enhet med din tjener, vår pave Frans og vår biskop N., og med alle som trofast bekjenner og våker over den katolske og apostoliske tro.

Herre, kom i hu dine tjenere N. og N. og alle som her er samlet. Du kjenner deres tro og deres hengivenhet. De frembærer dette lovoffer for seg og alle sine til sjelens gjenløsning, i håp om frelse og velferd. Til deg bringer de lov og ære, du evige, sanne og levende Gud.

Sammen med hele din Kirke hedrer vi fremfor alt minnet om den ærerike, alltid rene Jomfru Maria, vår Guds og Herres Jesu Kristi mor, den salige Josef, hennes ekteviede, dine salige apostler og martyrer Peter og Paulus, Andreas (Jakob, Johannes, Thomas, Jakob, Filip, Bartolomeus, Matteus, Simon og Taddeus, Linus, Kletus, Klemens, Sixtus, Kornelius, Kyprian, Laurentius, Krysogonus, Johannes og Paulus, Kosmas og Damian) og alle dine hellige. Gi oss ved deres fortjenester og bønner alltid og overalt å styrkes ved din hjelp og ditt vern.

Herre, ta nådig imot denne offergave fra oss, dine tjenere, og hele ditt folk. Styr våre dager i din fred, frels oss fra evig fordømmelse, og tell oss med blant dine utvalgte.

Vi ber deg, Gud: Velsign denne gave, gjør den til et fullgyldig offer, frembåret i ånd og sannhet, deg til behag, så den må bli for oss sin elskede Sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod.

Konsekrasjonen

Troens mysterium

Derfor minnes vi, Herre, vi, dine tjenere og hele ditt hellige folk, Kristi, din Sønns og vår Herres salige lidelse, hans oppstandelse fra de døde og hans herlige himmelferd, og vi frembærer for din majestet et rent, hellig og fullkomment offer, det evige livs hellige brød og den evige frelses kalk.

Se mildt og nådig ned til dette offer, og motta det, slik du mottok din rettferdige tjener Abels gaver, og vår far Abrahams offer, og det hellige og uplettede offer som din yppersteprest Melkisedek frembar for deg.

Vi bønnfaller deg, allmektige Gud: La din hellige engel bære dette offer frem til ditt alter i himmelen for din guddommelige majestet, så alle vi som her ved ditt alter mottar din Sønns hellige legeme og blod, må bli fylt med all himmelsk velsignelse og nåde.

Herre, kom også ihu dine tjenere N. og N., som er gått forut for oss med troens segl og sover fredens søvn. Vi ber deg, Herre, gi dem og alle som hviler i Kristus, svalhetens, lysets og fredens bolig.

Vi, syndere, dine tjenere, som håper på fylden av din barmhjertighet, ber at også vi må få samfunn med dine hellige apostler og martyrer: Med Johannes, Stefan, Mattias og Barnabas, (Ignatius, Aleksander, Marcellinus, Peter, Felicitas, Perpetua, Agathe, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia) og alle dine helgener. Gi oss del i deres samfunn, du som ikke dømmer etter fortjenester, men rikelig skjenker oss tilgivelse. Ved Kristus, vår Herre. Ved ham skaper, helliggjør, levendegjør, velsigner og tildeler du oss alltid alle disse goder.

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet. Amen.

Eukaristisk bønn II

I sannhet, det er verdig og rett, vår skyldighet og vår frelse, at vi alltid og alle vegne takker deg, hellige Fader, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus. Han er ditt Ord, ved hvem du skapte alt, og som du sendte oss til Frelser og Forløser. Han ble kjød ved Den Hellige Ånd og født av Jomfru Maria.

Han strakte hendene ut under sin lidelse for å utslette døden å åpenbare oppstandelsen, og således oppfylte han din vilje og vant deg et hellig folk.

Med Engler og alle Hellige forkynner vi derfor din herlighet og roper med én røst:

Sanctus

I sannhet, hellig er du Herre, all hellighets kilde. Derfor ber vi deg: Helliggjør disse gaver ved din Ånds livgivende kraft, så de må bli for oss vår Herres Jesu Kristi legeme og blod.

Konsekrasjonen

Troens mysterium

I ydmykhet bønnfaller vi deg, at vi som får del i Kristi legeme og blod, må samles til ett av den Hellige Ånd.

Kom i hu, Herre, din kirke over hele jorden, så du kan gjøre den fullkommen i kjærlighet, i enhet med vår pave Frans og vår biskop N. og med hele ditt presteskap.

Kom også i hu våre brødre og søstre som sov inn i håpet om oppstandelsen, og alle som har forlatt denne verden. Ta dem inn i lyset fra ditt åsyn.

Forbarm deg over oss alle, så vi får del i det evige liv sammen med Guds mor, den salige jomfru Maria, den salige Josef, hennes ekteviede, de salige apostler og alle hellige som gjennom alle tider levet i ditt vennskap.

Gi du oss å prise og forherlige deg ved din Sønn, Jesus Kristus.

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet. Amen.

Eukaristisk bønn III

I sannhet hellig er du, Herre, og med rette lovprises du av all skapningen. For du levendegjør og helliggjør alle ting ved din Sønn, vår Herre Jesus Kristus, gjennom Den Hellige Ånds kraft.

Uopphørlig samler du ditt folk, så dette rene offer kan frembæres for ditt navn over hele jordens krets.

Derfor bønnfaller vi deg, Herre: Helliggjør ved din ånd disse gaver som vi bærer frem for deg, så de må bli din Sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme ☩ og blod, han som bød oss å feire disse mysterier.

Konsekrasjonen

Troens mysterium

Derfor minnes vi, Herre, din Sønns frelsende lidelse, hans underfulle oppstandelse og himmelferd, og mens vi venter på hans gjenkomst, bærer vi med takksigelse frem for deg dette levende og hellige offer.

Se i nåde til din Kirkes offergave. Den er for deg det samme offerlam, som etter din vilje ble til vår soning. Gi at vi, styrket med din Sønns legeme og blod, og fylt av hans Hellige Ånd, må bli ett legeme og én ånd i Kristus.

Måtte han gjøre oss til en evig gave for deg, så vi kan dele arvelodd med dine utvalgte, fremfor alt med den salige Jomfru, Guds Mor Maria, den salige Josef, hennes ekteviede, dine salige apostler og ærerike martyrer (med den hellige N.) og alle hellige, som uten opphør kommer oss til hjelp med sin forbønn hos deg.

Vi ber deg, Herre: La dette offer, som forsoner oss med deg, gi hele verden fred og frelse. Styrk din kirke i tro og kjærlighet under dens ferd på jorden. Våk over din tjener, vår pave Frans og vår biskop N., over alle biskoper og prester i hele verden og over det folk du har gjort til ditt. Lytt i nåde til alle bønner fra dem du har villet samle om ditt alter. Barmhjertige Fader, forén med deg alle dine barn som er spredt over hele jorden.

Vi ber også for våre avdøde, og for alle dem som har forlatt denne verden i ditt vennskap, at du i kjærlighet må ta dem inn i ditt rike, hvor også vi håper å komme, så vi sammen kan mettes av din herlighet til evig tid, ved Kristus, vår Herre, han som er alle gavers giver.

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet. Amen.

Eukaristisk bønn IV

I sannhet, verdig er det å takke deg, i sannhet, rett er det å lovprise deg, hellige Fader, for du er den ene, den sanne og levende Gud. Før tidenes opphav er du og til evig tid, bor du i det lys som intet menneske kan fatte. Du, godhets Gud og livets kilde, skapte verden for at all skapningen skulle krones med din velsignelse og de mange finne glede i din klarhet. Talløse engler skarer seg om deg, tjener deg dag og natt, og aldri opphører deres lovsang ved synet av ditt ansikts herlighet. Også vi tar del i deres jubel, og alt som er skapt under himmelen, lovpriser gjennom vår munn ditt navn, idet vi istemmer:

Sanctus

Vi lovpriser deg, Hellige Fader, for mektig er du, og alt har du skapt i visdom og kjærlighet. Mennesket formet du i ditt bilde, du gav ham verden i varetekt, for at han som en tjener for deg, sin Skaper, skulle herske over all skapningen. Da vi tapte ditt vennskap ved å vende oss fra deg, overgav du oss ikke i dødens vold. I din godhet kom du alle mennesker til hjelp, så de kunne søke deg og finne deg. Flere ganger sluttet du din pakt med dem, og ved profetene oppdro du dem i håpet om frelsen.

Hellige Fader, så høyt har du elsket verden, at du i tidens fylde gav din enbårne Sønn som vår frelser. Han ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, og i alt delte han menneskets kår, dog ikke i synd. For de fattige forkynte han frelse, for de fangne frihet, for de sorgfulle glede. Han overgav seg selv til døden, for å fullbyrde ditt frelsesverk, og ved sin oppstandelse fra de døde gjorde han døden til intet, og fornyet vårt liv.

Og for at vi ikke mere skal leve for oss selv, men for ham, som døde og oppsto for oss, sendte han fra deg, Fader, Den Hellige Ånd, som den første gave til de troende, han som fullbyrder din Sønns verk i verden, og fullender all helliggjørelse.

Så ber vi deg, Herre: La denne din Hellige Ånd vigsle disse offergaver, så de må bli din Sønns, vår Herres Jesu Kristi legeme og blod, for at vi kan feire det store mysterium han selv har etterlatt oss som en evig pakt.

Konsekrasjonen

Troens mysterium

Derfor feirer vi nå, Herre, minnet om vår frelse. Vi gjenkaller Jesu Kristi død, hans nedferd til dødsriket, og forkynner hans oppstandelse og hans himmelferd til din høyre side. Mens vi venter på hans gjenkomst i herlighet, bærer vi frem for deg hans legeme og blod, det offer som er deg til behag, og som frelser verden.

Herre, se ned til den offergave du selv har beredt for din kirke, og gi alle som får del i dette ene brød og denne ene kalk, å samles til ett legeme av Den Hellige Ånd, så de kan fullkommengjøres som et levende offer i Kristus til din herlighets pris.

Herre, kom derfor ihu alle for hvem vi bærer frem dette offer, især din tjener vår pave Frans, vår biskop N., biskopene over hele jorden, presteskapet, de som frembærer offeret og de som står samlet omkring, hele ditt folk, og alle som søker deg med et oppriktig hjerte. Kom også dem ihu som er gått bort i Kristi fred, og alle de døde hvis tro du alene kjenner.

Barmhjertige Fader, gi oss, dine barn, del i det evige livs arv i ditt rike, sammen med jomfru Maria, Guds salige mor, den salige Josef, hennes ekteviede, apostlene og alle dine hellige. Der skal vi sammen med all skapningen, forløst fra synden og døden, forherlige deg ved Kristus vår Herre, han som er alle gavers giver.

Ved ham og med ham og i ham
tilkommer deg, Gud, allmektige Fader,
i Den Hellige Ånds enhet
all ære og herlighet
fra evighet til evighet. Amen.