Tilbake

Bønneintensjoner

Den hellige fars bønneintensjoner

Bønnens apostolat, som er en vei til hellighet for det tredje årtusens kristne, anbefaler oss alle å starte hver morgen med den følgende bønn, hvor vi ofrer vår dag, vårt arbeid og vårt strev til Gud, i forening med Kristi messeoffer – idet vi også ber for Den hellige fars månedlige intensjoner:

Gud, vår Far, jeg ofrer deg hele min dag. Jeg ofrer deg mine bønner, tanker, ord og gjerninger, gleder og lidelser i forening med Jesus Kristus, din Sønn, som stadig ofrer seg til deg i eukaristien til verdens frelse.

Måtte Den Hellige Ånd, som ledet Jesus, lede og styrke meg i dag, så jeg kan vitne om din kjærlighet.

Med Maria, Herrens og Kirkens mor, ber jeg særlig for de intensjoner som paven anbefaler til alle troendes forbønn denne måneden …

Januar 2017

Kristen enhet

At alle kristne må være trofaste mot Herrens lære ved å strebe etter å gjenopprette kirkelig kommunion gjennom bønn og søskenkjærlighet og ved å samarbeide om å møte utfordringene menneskeheten står overfor.

Februar 2017

Trøst for de nødlidende

At alle som lider nød, må bli tatt vel imot og finne trøst i våre fellesskap, særlig fattige, flyktninger og marginaliserte.

Mars 2017

Bistand til forfulgte kristne

At forfulgte kristne må bistås med hele Kirkens bønner og materielle hjelp.

April 2017

Ungdom

At unge mennesker sjenerøst må svare på sine kall og på alvor vurdere å hengi seg til Gud gjennom prestedømmet eller ordenslivet.

Mai 2017

Kristne i Afrika

At kristne i Afrika må bære profetisk vitnesbyrd om forsoning, rettferdighet og fred og slik etterligne den barmhjertige Jesus.

Juni 2017

Nasjonale ledere

At nasjonale ledere fullt og fast må forplikte seg til å gjøre slutt på våpenhandelen, som går ut over så mange uskyldige mennesker.

Juli 2017

Frafalne kristne

At våre brødre og søstre som har forvillet seg bort fra troen, på nytt må oppdage Herrens barmhjertige nærhet og skjønnheten i det kristne liv, gjennom våre bønner og vitnesbyrd om evangeliet.

August 2017

Kunstnere

At vår tids kunstnere må bruke sin sinnrikhet til å hjelpe alle med å oppdage skaperverkets skjønnhet.

September 2017

Menigheter

At våre menigheter, med misjonens ånd som drivkraft, må være steder hvor troen formidles og hvor nestekjærligheten er synlig.

Oktober 2017

Arbeidere og arbeidsledige

At alle arbeidere må oppleve å bli respektert og at rettighetene deres beskyttes, og at arbeidsledige må få mulighet til å bidra til det felles gode.

November 2017

Kristne i Asia

At kristne i Asia må bære vitnesbyrd om evangeliet i ord og handling ved å fremme dialog, fred og gjensidig respekt, særlig i forhold til dem som tilhører andre religioner.

Desember 2017

Eldre

At eldre må anvende sin visdom og erfaring til å spre troen og forme nye generasjoner, med støtte fra familier og kristne fellesskap.