Bønnebok

Eukaristien

Innledning

Den hellige Messe er kilden og høydepunktet i Kirkens liv. Ved den siste nattverd innstiftet vår Frelser det eukaristiske offer av sitt legeme og blod, for å gjøre korsofferet nærværende ned gjennom tidene. Han betrodde Kirken, sin elskede brud, dette synlige minne om sin død og oppstandelse: kjærlighetens sakrament, enhetens tegn.

Under eukaristien forenes vi med den himmelske liturgi og foregriper det evige liv da Gud skal være alt i alle. Messeofferet er en representasjon av Kristi ene fullkomne offer. Den historiske hendelsen på Golgata repeteres ikke, ei heller fortsetter den. Kristus dør ikke igjen, men under Messeofferet blir Hans ene offer hevet over tid og rom, og gjort nærværende igjen.

’Eukaristien er også Kirkens offer. Kirken, Kristi Legeme, har del i sitt hodes offer. Sammen med Ham frem­bæres den selv fullt og helt. Den forener seg med Hans forbønn hos Faderen for alle mennesker. I eukaristien blir Kristi offer også Hans lemmers offer. De troendes liv, deres lovsang og lidelser, deres bønn og deres arbeid, forenes med Kristi gjerning og Hans fullkomne offergave og får på denne måten en helt ny verdi. Kristi offer som er til stede på alteret, gir alle kristne slektledd mulighet for å forene seg med Hans offergave.’ (KKK 1368)

I den hellige Messe tilber vi Treenigheten, vi takker Gud for alt han har gitt oss, også de ting vi ikke er klar over (Eukaristi betyr ’takksigelse’). Vi ber om tilgivelse for våre synder og forsømmelser, og vi ber Gud om å se til våre åndelige og materielle behov. Messen kan også feires for de avdøde.

’Den hellige kommunion ved Kristi Legeme og Blod gjør nattverdsgjesten sterkere til ett med Herren, forlater mindre alvorlige synder og beskytter mot alvorlige. Siden kjærlighetens bånd mellom nattverds­gjesten og Kristus styrkes, styrker mottagelsen av dette sakrament enheten i Kirken, Kristi mystiske legeme.’ (KKK 1416)

Utfoldelsen av den himmelske liturgi beskrives spesielt i Johannes’ Åpenbaring (blant annet i kap. 4-5 og kap. 19), og man kan der gjenkjenne en stor mengde elementer fra messens gang.

For å delta i Messen på en verdig måte bør man: Komme før Messen begynner og forlate kirken først etter at presten er gått ut. La kroppsholdningen (bevegelser, påkledning) uttrykke ærefrykt, høytid og glede. Ønsker man å motta den hellige kommunion, må man være i nådens stand, normalt skal man også ha overholdt den eukaristiske fasten på én time. Har man en alvorlig synd på samvittigheten, skal man ikke gå til alters uten først å ha skriftet. (KKK1387 og 1415, 1 Kor 11,27-29)

Bruk gjerne noe tid etter Messen i bønn og takksigelse for de nåder du har mottatt!

Bønn før Messen

Takk, Herre, for din Kirke. Lær oss å elske den. Skjenk den Åndens gaver, liv styrke og sannhet. Gi oss lengsel etter ditt rikes komme. Vi ber deg for vår hellige Far, paven, for vår biskop og våre prester, for hele vår menighet og for dem som står i dens tjeneste. Velsign alle som er her og alle som ikke er her. La dem merke ditt nærvær i sitt liv. Tal til oss i dag, vekk vår hunger etter livets Ord og livets Brød. Herre, deg vil vi takke og lovprise i all evighet. Amen.

Ministrantenes bønn før Messen

Herre Jesus Kristus, du har kalt oss til tjeneste ved ditt alter. Det er en stor ære for oss å kunne tjene deg. Når vi hører ditt ord og sammen feirer gudstjeneste, er du midt iblant oss. Hjelp oss å utføre vår tjeneste med verdighet slik at vi i ditt nærvær vokser i troen. Amen.

Bli hos meg Herre!

Av den hellige P. Pio. Bes f.eks. etter kommunion.

Bli hos meg, Herre, for ditt nærvær er nødvendig for ikke å krenke deg. Du vet hvor lett jeg har for å forlate deg.

Bli hos meg, Herre, for jeg er svak og trenger din styrke for ikke å falle så mange ganger.

Bli hos meg, Herre, for du er mitt liv, og uten deg kjølner jeg i min iver.

Bli hos meg, Herre, for du er mitt lys og uten deg forblir jeg i mørket.

Bli hos meg, Herre, for at du skal la meg kjenne din vilje.

Bli hos meg, Herre, for at jeg skal høre din stemme og følge deg.

Bli hos meg, Herre, for jeg ønsker å elske deg høyt, og alltid være i ditt nærvær.

Bli hos meg, Herre, hvis du vil at jeg skal forbli deg trofast.

Bli hos meg, Herre, for selv om min sjel er svært fattig, ønsker den å være for deg et trøstens sted, et kjærlighetens rede.

Bli hos meg, Jesus, for i denne farefulle livets natt trenger jeg deg. Det er alt sent, og døden nærmer seg… Mørket gjør meg fortvilet, fristelsene, all tørken, sorgene og korsene, og å…!

Bli hos meg, Herre, for når døden kommer, vil jeg være ett med deg; om ikke sakramentalt i den hellige kommunion, så ihvertfall ved nåden og ved kjærligheten.

Bli hos meg, Jesus.

Jeg ber ikke om din guddommelige trøst, for jeg fortjener den ikke, men om ditt allerhelligste nærværs gave. Å ja, det ber jeg deg om.

Bli hos meg, Herre.

Jeg søker bare deg, din kjærlighet, din vilje, ditt hjerte, din Ånd, for jeg elsker deg, og jeg ber deg ikke om annen lønn enn at denne kjærligheten må vokse. En holdbar og praktisk kjærlighet. Å elske deg av hele hjertet på jorden, for å kunne fortsette å elske deg fullkomment i all evighet. Amen.

Tantum Ergo

Tantum ergo sacramentum Venerémur cérnui. Et antiquum documéntum Novo cedat rítui. Praestet fides supplémentum Sénsuum deféctui.

Genitóri, Genitóque Laus et jubilátio, Salus honor, virtus quoque Sit et benedíctio; Procedénti ab utróque Compar sit laudátio. Amen

La oss da med bøyet hode ære dette sakrament. Vike skal de gamle ofre For det nye testament. La da troen være støtte der hvor tanken ei er kjent. Far og Sønn med lov vi hyller, ærer dem med fryd og tro, hell og heder, signing, glede, alt som kan av hjertet gro. Samme lov og pris til Ånden som går ut fra disse to. Amen.

Presten: Brød fra himmelen har du gitt dem (Påsketiden: Alleluia).

Alle: I det bor all vår glede (Påsketiden: Alleluia).

Presten: La oss be.
Gud, i dette underfulle sakrament har du etterlatt oss minnet om din lidelse.
Vi ber deg: Gi oss å ære ditt legemes og blods hellige mysterier og alltid få kjenne frukten av din gjenløsning. Du som lever og råder fra evighet til evighet.

Alle: Amen

Litani til Kristus i det hellige Sakrament

Herre, miskunn deg Herre, miskunn deg
Kristus, miskunn deg Kristus, miskunn deg
Herre, miskunn deg Herre, miskunn deg
 
Kristus, hør oss Kristus, bønnhør oss
 
Gud Fader i himmelen Miskunn deg over oss
Gud Sønn, verdens Frelser Miskunn deg over oss
Gud Hellige Ånd Miskunn deg over oss
Hellige Treenighet, én Gud Miskunn deg over oss
Kristus i alterets sakrament Miskunn deg over oss
Kristus, du levende brød fra himmelen Miskunn deg over oss
Kristus, du herlighetens brød Miskunn deg over oss
Kristus, vår skjulte Gud og frelser Miskunn deg over oss
Kristus, den nye pakts prest og offergave Miskunn deg over oss
Kristus, vårt lovprisningsoffer til Faderen Miskunn deg over oss
Kristus, sonoffer for levende og døde Miskunn deg over oss
Kristus, du lydige Guds Lam Miskunn deg over oss
Kristus, du engelenes brød Miskunn deg over oss
Kristus, du nådens kilde Miskunn deg over oss
Kristus, du sjelens kraft og glede Miskunn deg over oss
Kristus, du trøst for sorgfulle Miskunn deg over oss
Kristus, du tilflukt for syndere Miskunn deg over oss
Kristus, du styrke for svake Miskunn deg over oss
Kristus, du legedom for syke Miskunn deg over oss
Kristus, du vederkvegelse for døende Miskunn deg over oss
Kristus, du vandringsbrø Miskunn deg over oss
Kristus, du pantet på vår oppstandelse Miskunn deg over oss
Kristus, du vår salighet Miskunn deg over oss
Ved din hellige menneskevordelse Frels oss, Herre
Ved din bitre lidelse Frels oss, Herre
Ved din tjenende ydmykhet Frels oss, Herre
Ved din kjærlighet inntil døden Frels oss, Herre
Ved ditt legeme som ble ofret Frels oss, Herre
Ved ditt blod som ble utgydt Frels oss, Herre
Ved din død som vi forkynner Frels oss, Herre
Ved din oppstandelse og himmelferd Frels oss, Herre
Ved din gjenkomst i herlighet Frels oss, Herre
Vi arme syndere Vi ber deg, bønnhør oss
Vekk i oss lengselen etter ditt hellige måltid Vi ber deg, bønnhør oss
Skjenk oss ærefrykt for ditt nærvær Vi ber deg, bønnhør oss
Foren oss ved ditt bord i innbyrdes kjærlighet Vi ber deg, bønnhør oss
La oss aldri forråde deg Vi ber deg, bønnhør oss
Dra oss alle til deg Vi ber deg, bønnhør oss
Gjør oss urokkelige i troen Vi ber deg, bønnhør oss
Styrk vår kjærlighet til deg Vi ber deg, bønnhør oss
Rens oss for all synd Vi ber deg, bønnhør oss
 
Vær oss nær i vår dødsstund Vi ber deg, bønnhør oss
Gi oss å dø i din kjærlighet Vi ber deg, bønnhør oss
La oss få oppstå med deg på den ytterste dag    Vi ber deg, bønnhør oss
Guds Sønn Vi ber deg, bønnhør oss
 
Guds Lam, som tar bort verdens synder Skån oss, Herre
Guds Lam, som tar bort verdens synder Bønnhør oss, Herre
Guds Lam, som tar bort verdens synder Miskunn deg over oss

Bønn ved kommunion I

Kristus, brød fra himmelen, du som er kommet for å gi verden liv: kom også til meg med livets uforgjengelige gave. Rens meg fra min synd, så jeg tillitsfull og med ren samvittighet kan tilbe deg. Helliggjør meg, vær mitt vern og bli alltid hos meg. La meg en gang komme dit hvor du er og se deg ansikt til ansikt.

(St. Ambrosius 330-397)

Bønn ved kommunion II

Jeg tror, Herre, og bekjenner at Du i sannhet er Kristus, den levende Guds Sønn, som har kommet for å frelse syndere, som jeg er den fremste blant. Videre tror jeg at dette er Ditt allerreneste legeme og at dette er selve Ditt dyrebare blod. Derfor ber jeg Deg: Forbarm Deg over meg og tilgi meg alle mine synder, frivillige eller ufrivillige, i ord eller gjerning, bevisst eller ubevisst, og verdige meg å ta del i Dine allerreneste mysterier, ikke til fordømmelse, men til syndenes forlatelse og evig liv. Amen! Ta imot meg idag, Guds Sønn, som deltaker i Din mystiske nattverd, for jeg vil ikke forråde Din hemmelighet for Dine fiender, ikke heller vil jeg kysse Deg slik som Judas, men som røveren bekjenner jeg Deg: Kom meg ihu, o Herre, i Ditt rike. La ikke deltakelsen i Dine hellige mysterier bli meg til dom og fortapelse, o Herre, men til helbredelse for sjel og legeme.

(Fra Østkirken)

Anima Christi

Kristi sjel, hellige meg.
Kristi legeme, frels meg.
Kristi blod, fyll meg,
Vann fra Kristi side, tvett meg.
Kristi lidelse, styrk meg.
Gode Jesus, bønnhør meg.
I dine sår, skjul meg.
La meg ikke skilles fra deg.
Mot den onde fiende, vern meg.
I dødstimen, kall meg. Og inn for ditt åsyn hent meg, så jeg alltid kan prise deg med dine hellige i evigheters evighet. Amen.

(Bønn fra 1300-tallet)

Skuddbønn før kommunion

Du, å Kristus, er ærens Konge,
du er Faderens evige Sønn!

(Bedt før kommunion av den hl. Thomas Aquinas.)

Ministrantenes bønn etter Messen

Herre, vi takker deg for ditt nærvær i ord og sakrament. La oss få bære din fred ut i verden. hjelp oss å være gode, bevar oss fra synd og skyld. Gi oss å vokse i alt som er godt, og la oss få være dine vitner i vår hverdag. Kall mange mennesker inn i ditt følge så ditt rike må komme til alle mennesker. Amen.

Åndelig kommunion

Åndelig komunion vil si å forene seg i sitt hjerte med Jesus i eukaristiens sakrament. Vi lengter etter å motta ham i sakramentet og takker ham for hans nærvær. Hvis vi ikke kan komme i kirken eller av andre grunner er forhindret fra å motta kommunion, er det fint å gjøre dette. Det kan også gjøres som en del av bønn til bestemte tider på dagen eller når vi besøker kirken og tilber Jesus utenfor messen. Gjennom åndelig kommunion holder vi vår kjærlighet og lengsel etter Jesus i eukaristien levende. Vi kan bruke våre egne ord eller følgende bønn:

Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er til stede i det aller helligste sakramentet. Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forener meg helt med deg, tillat aldri at jeg skilles fra deg. Amen.